Speaking

     

Two friends, Nghĩa and Vinh, are talking about Nghia's job lasts summer. Put the words in the correct order to lớn make Vinh's questions.

Bạn đang xem: Speaking


bài xích 1

Task 1. Two friends, Nghia and Vinh, are talking about Nghia"s job lasts summer. Put the words in the correct order lớn make Vinh"s questions.

 (Hai tín đồ bạn, Nghĩa với Vinh, vẫn nói về các bước của Nghĩa kéo dãn vào mùa hè. Đặt các từ theo đúng thứ tự để đưa ra câu hỏi của Vinh.)

Quy tắc chuẩn bị xếp: Từ nhằm hỏi + trợ đụng từ + S + đụng từ ?

1. Holiday/what/summer/last/you/do/did?

Đáp án: What did you bởi last summer holiday?

Tạm dịch: Cậu làm cái gi vào kỉ nghỉ hè năm ngoái

2. Job/how/the/did/find/about/you/out?

Đáp án: How did you find out about the job?

Tạm dịch: chúng ta đã thấy cố gắng nào về quá trình ấy?

3. Did/what/there/do/you?

Đáp án: What did you vì chưng there?

Tạm dịch: Bạn làm cái gi ở đó?

4. Long/there/how/work/you/did?

Đáp án: How long did you work there?

Tạm dịch: bạn đã làm việc bao lâu sinh sống đó?

 5. There/did/work/like/you/your?

Đáp án: Did you lượt thích your work there?

Tạm dịch: chúng ta có thích công việc đó không? 


bài bác 2

Task 2. Match Vinh"s questions in 1with Nghia"s answers (A-E). Write a number (1-5) in the space provided.

(Nối các thắc mắc của Vĩnh vào câu trả lời 1 cùng với câu vấn đáp của Nghĩa (A-E). Viết một số (1-5) vào tầm trống được cung cấp.)

A Just 4 weeks. You know, we only had a five-week summer holiday, & i had to come back for the new school year.

B Yes, it made my life more meaningful.

Xem thêm: Những Câu Nói Về Sự Tự Tin Trong Cuộc Sống, Danh Ngôn Tự Tin

C I volunteered in an orphanage in the suburbs fo our city.

D I saw an advert on the school notice board.

E I helped khổng lồ look after orphans, fed them, và played with them.

Xem thêm: Khoảng Cách Từ Hà Nội Đi Thái Bình Bao Nhiêu Km, Thái Bình Cách Hà Nội Bao Nhiêu Km

Lời giải bỏ ra tiết:

1. C2. D3. E4. A5. B

1. What did you bởi last summer holiday?

=> I volunteered in an orphanage in the suburbs fo our city.

2. How did you find out about the job?

=>I saw an advert on the school notice board.

3. What did you vày there?

=>I helped khổng lồ look after orphans, fed them, and played with them.

4. How long did you work there?

=>Just 4 weeks. You know, we only had a five-week summer holiday, & i had to come back for the new school year.