Vùng có hệ số sử dụng đất canh tác cao nhất nước ta là

     

Vùng có hệ số sử dụng đất canh tác cao nhất nước ta là

A. Đồng bằng sông Cửu Long.

Bạn đang xem: Vùng có hệ số sử dụng đất canh tác cao nhất nước ta là

B. Đông Nam Bộ.

C. Bắc Trung Bộ.

D. Đồng bằng sông Hồng.


*

Chọn đáp án D

Đồng bằng sông Hồng có lịch sử khai thác lâu đời, nhân dân có kinh nghiệm thâm canh tăng vụ nên đây là vùng có hệ số sử dụng đất cao nhất cả nước.Cho bảng số liệu: SẢN LƯỢNG LÚA CẢ NĂM PHÂN THEO VÙNG Ở NƯỚC TA, NĂM 2010 (Đơn vị: nghìn tấn)Các vùngSản lượng lúaCả nước35.832,9Đồng băng sông Hồng6.183,5Trung du miền núi Bắc Bộ3.079,5Bắc Trung Bộ3.170,3Duyên hải Nam Trung Bộ1.758,9Tây Nguyên717,3Đông Nam Bộ1.624,9Đồng bằng sông cửu Long19.298,5...

Cho bảng số liệu:

SẢN LƯỢNG LÚA CẢ NĂM PHÂN THEO VÙNG Ở NƯỚC TA, NĂM 2010

(Đơn vị: nghìn tấn)

Các vùng

Sản lượng lúa

Cả nước

35.832,9

Đồng băng sông Hồng

6.183,5

Trung du miền núi Bắc Bộ

3.079,5

Bắc Trung Bộ

3.170,3

Duyên hải Nam Trung Bộ

1.758,9

Tây Nguyên

717,3

Đông Nam Bộ

1.624,9

Đồng bằng sông cửu Long

19.298,5

Biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện cơ cấu sản lượng lúa cả năm phân theo các vùng ở nước ta là

A. Biểu đồ cột

B. Biểu đồ tròn

C. Biểu đồ cột chồng

D. Biểu đồ miền


Xem chi tiết
Lớp 0Địa lý
1
0
Cho bảng số liệu: DÂN SỐ THÀNH THỊ PHÂN THEO VÙNG Ở NƯỚC TA NĂM 2010 VÀ NĂM 2015 (Đơn vị: nghìn người)VùngNăm 2010Năm 2015Đồng bằng sông Hồng5448,36432,0Trung du và miền núi Bắc Bộ2444,92905,0Bắc Trung Bộ1705,72155,8Duyên hải Nam Trung Bộ3054,13422,8Tây Nguyên1487,21627,2Đôn...
Đọc tiếp

Cho bảng số liệu:

DÂN SỐ THÀNH THỊ PHÂN THEO VÙNG Ở NƯỚC TA NĂM 2010 VÀ NĂM 2015

(Đơn vị: nghìn người)

Vùng

Năm 2010

Năm 2015

Đồng bằng sông Hồng

5448,3

6432,0

Trung du và miền núi Bắc Bộ

2444,9

2905,0

Bắc Trung Bộ

1705,7

2155,8

Duyên hải Nam Trung Bộ

3054,1

3422,8

Tây Nguyên

1487,2

1627,2

Đông Nam Bộ

8298,6

10131,6

Đồng bằng sông cửu Long

4077,1

4393,1

Tổng số

26515,9

31067,5

Để thể hiện cơ cấu dân số thành thị phân theo vùng ở nước ta năm 2010 và năm 2015, biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?

A. Biểu đồ đường. 

B. Biểu đồ cột ghép. 

C. Biểu đồ tròn. 

D. Biểu đồ miền.


Xem chi tiết
Lớp 0Địa lý
1
0
Đọc tiếp

Cho bảng số liệu:

DÂN SỐ TRUNG BÌNH PHÂN THEO VÙNG NƯỚC TA NĂM 2000 VÀ NĂM 2015

(Đơn vị: nghìn người)

Vùng

Năm 2000

Năm 2015

Trung du và miền núi Bắc Bộ

11220,8

13050,2

Đồng bằng sông Hồng

17039,2

19700,9

Bắc Trung Bộ

10101,8

10487,9

Duyên hải Nam Trung Bộ

6625,4

9182,8

Tây Nguyên

4236,7

5607,9

Đông Nam Bộ

12066,8

16090,9

Đồng bằng sông Cửu Long

16344,7

17589,2

Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây đúng về dân số trung bình phân theo vùng của nước ta năm 2015 so với năm 2000?

A. Trung du và miền núi Bắc Bộ tăng chậm nhất.

 B. Đồng bằng sông Cửu Long tăng nhiều nhất.

Xem thêm: Luyện Tập Bài 52 Trang 29 Sgk Toán 6 Tập 2 Trang 29 Sgk Toán 6 Tập 2

C. Duyên hải Nam Trung Bộ tăng nhanh nhất.

D. Tây Nguyên tăng ít nhất.


Xem chi tiết
Lớp 0Địa lý
1
0
Cho bảng số liệu: TỔNG MỨC BÁN LẺ HÀNG HÓẠ VÀ DOANH THU DỊCH VỤ TIÊU DÙNG (THEO GIÁ HIỆN HÀNH) CỦA VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG, ĐÔNG NAM BỘ VÀ ĐỒNG BẰNG SỐNG CỬU LONG QUA CÁC NĂM (Đơn vị: nghìn tỉ đồng)Năm 2010201320142015Đồng bằng sông Hồng363,7585.1645.3724.0Đông Nam Bộ616.1892.5979.31070,9Đồng bằng sông Cửu Long302.6...
Đọc tiếp

Cho bảng số liệu:

TỔNG MỨC BÁN LẺ HÀNG HÓẠ VÀ DOANH THU DỊCH VỤ TIÊU DÙNG (THEO GIÁ HIỆN HÀNH) CỦA VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG, ĐÔNG NAM BỘ VÀ ĐỒNG BẰNG SỐNG CỬU LONG QUA CÁC NĂM

(Đơn vị: nghìn tỉ đồng)

Năm

2010

2013

2014

2015

Đồng bằng sông Hồng

363,7

585.1

645.3

724.0

Đông Nam Bộ

616.1

892.5

979.3

1070,9

Đồng bằng sông Cửu Long

302.6

479.1

545.3

595.7

Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây đúng về tổng mức bán lẻ hàng hóavà doanh thu dịch vụ tiêu dùng của vùng Đồng bằng sông Hồng, Đông Nam Bộ và Đồngbằng sông Cửu Long giai đoạn 2010 - 2015?

A. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của Đồng bằng sông Hồng tăng nhiều nhất.

B. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của Đồng bằng sông Cửu Long tăng chậm nhất.

C. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của Đồng bằng sông Hồng tăng nhanh nhất.

Xem thêm: Cho Hỗn Hợp Gồm 6.72 Gam Mg Và 0.8 Gam Mgo, Cho Hỗn Hợp Gồm 6,72 Gam Mg Và 0,8 Gam Mgo Tác

D. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của Đông Nam Bộ tăng nhanh nhất.