Giải Sgk Tiếng Anh 10

     

Tiếng Anh lớp 10 Unit 8: The story of my village

Loạt bài soạn, giải bài tập giờ Anh lớp 10 Unit 8: The story of my village để giúp Giáo viên, phụ huynh có thêm tài liệu nhằm hướng dẫn các em học viên lớp 10 dễ dàng dàng sẵn sàng bài nhằm học tốt môn giờ đồng hồ Anh lớp 10.

Bạn đang xem: Giải sgk tiếng anh 10

*

Từ vựng giờ Anh lớp 10 Unit 8

- từ vựng về làng quê và cuộc sống thường ngày ở nông thôn

Before you read (Trước khi bạn đọc)

Work in pairs. Look at the picture. Discuss the questions. (Làm câu hỏi theo cặp. Quan sát vào tranh. Bàn bạc các câu hỏi.)

1. What are the people in the picture doing? (Người vào tranh đang làm cho gì?)

=> They"re harvesting the crop/ rice from the fields.

2. How are they working? (Họ thao tác làm việc như chũm nào?)

=> They"re working hard & merrily.

3. What bởi vì you think of the crop? (Bạn nghĩ gì về vụ thu hoạch?)

=> I think it"s a good crop/ bumper crop.

4. What helps produce good crops? (Điều gì giúp cho vụ mùa bội thu/ năng suất?)

=> to get good crops, besides good farming method(s), it requires hard work & suitable weather.

While you read (Trong khi chúng ta đọc)

Read the passage, & then vày the tasks that follow. (Đọc đoạn văn, và tiếp nối làm các bài tập theo sau.)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Many years ago, my village was very poor. The villagers had to work hard in the fields all day và could hardly make ends meet. Their lives were simple và they were in need of many things. Many people had lớn live in houses made of straw và mud, & few families had a radio or a TV set. However, in spite of the shortages, the villagers managed to lớn send their children to school và college. They hoped that with an education of science và technology, their children could find a way of bettering their lives.

The children have met their parents" wishes. When they came back from college or technical high school, they introduced new fanning methods, which resulted in bumper crops. They also helped the villagers grow cash crops for export. Soon, the lifestyle of my village changed. Today, people live in brick houses. In the evening, they can listen to lớn the news on the radio or watch TV for entertainment. Sometimes they go to town on their motorbikes to do some shopping or lớn visit their friends.

“Our lives have changed a lot thanks khổng lồ the knowledge our children brought home," said an old farmer, “and I always tell my grandchildren to lớn study harder so that they can vì even more for the village than their parents did."

Hướng dẫn dịch:

Nhiều thời gian trước đây, làng mạc tôi vô cùng nghèo. Dân làng nên làm lụng vất vả cả ngày trên cánh đồng mà đa số không đủ sống. Cuộc sống thường ngày của chúng ta đạm bạc tình và họ nên nhiều thứ. Không ít người dân phải sống trong nhà tranh vách đất, và số đông chẳng có mái ấm gia đình nào tất cả đài xuất xắc tivi. Mặc dù cuộc sống thường ngày còn nhiều thiếu thốn, dân làng vẫn cố gắng cho bé đến ngôi trường và đến lớp đại học. Họ hy vọng rằng với học tập vấn về khoa học và công nghệ, con cháu cùa họ rất có thể tìm phương pháp làm cho cuộc sống đời thường tốt đẹp nhất hơn.

Con cái triển khai được mong ước của tía mẹ. Khi chúng xuất sắc nghiệp đh hay trung cấp kỹ thuật quay trở lại làng, chúng đã giới thiệu phương thức canh tác mới mang về những mùa màng bội thu. Chúng cũng giúp dân xóm trồng cây yêu thương phẩm để xuất khẩu. Chẳng bao lâu sau cuộc sống ở thôn tôi đã núm đổi. Ngày nay người dân đã tất cả nhà gạch. Buổi tối đến họ rất có thể nghe tin tức trên đài xuất xắc xem tivi để giải trí. Thỉnh thoảng chúng ta đi xe thứ ra phố sắm sửa hay thăm các bạn bè.

"Cuộc sống của shop chúng tôi đã đổi khác nhiều nhờ kỹ năng và kiến thức mà bọn trẻ với về", một lão nông nói, "và tôi luôn bảo bé cháu mình buộc phải học hành chăm chỉ hơn để có thể đóng góp đến xóm làng những hơn bố mẹ chúng trước đây."

Task 1.

Xem thêm: Ngược Thời Gian Đi Về Nơi Lòng Chưa Nhớ Chưa Thương, Lyric/ Lời Bài Hát Đơn Phương

The words in A appear in the reading passage. Match them with their definitions in B. (Các từ ở A mở ra trong bài đọc. Ghép chúng với định nghĩa của bọn chúng ở B.)

1 - b2 - d3 - a4 - e5 - c

make ends meet: đủ trang trảiin need of many things: bắt buộc nhiều thứbettering one"s life: làm cuộc sống của ai xuất sắc hơnbumper crops: vụ mùa bội thucash crops: cây yêu thương phẩmTask 2. The reading passage tells us about many changes in the village. Complete the following table. (Bài đọc đề cập cho họ biết về nhiều chuyển đổi ở ngôi làng. Hoàn thành bảng sau.)

Areas of changeBeforeNow
housesmade of straw & mudmade of brick
radio & TVfew families had a radio or a TV setmany families has a radio or a TV set
farming methodsoldnew
cropspoorgood/bumper
travelon foot/ by cartmotorbike

Task 3. Answer the following questions. (Trả lời các câu hỏi sau.)

1. What was life lượt thích in the author"s village many years ago? (Cuộc sống nhiều năm về trước ra sao trong ngôi xã của tác giả?)

=> It was poor and simple.

2. Why did the villagers want to lớn send their children lớn school và college in spite of their shortages? (Tại sao bạn dân làng mong cho con cháu họ đến trường và đến lớp đại học mặc dù cho cuộc sống thường ngày có thiếu thốn?)

=> Because they hoped that with an education of science and technology, their children could find a way of bettering their lives.

3. How did the children help improve the lifestyle in the village when they finished college or technical high school? (Con chiếc giúp cải thiện cuộc sinh sống trong ngôi làng như thế nào khi bọn họ học hoàn thành đại học hay trường trung cấp cho kĩ thuật?)

=> They introduced new farming methods which resulted in bumper crops. They also helped to lớn grow cash crops for export.

4. What did an old farmer say about the effect of the knowledge the young people brought home? (Một lão nông đã nói gì về tác dụng của kỹ năng mà những người dân trẻ tuổi đem về làng?)

=> He said their lives had changed a lot thanks khổng lồ the knowledge their children brought trang chủ from technical high schools or colleges.

5. What exactly did he tell his grandchildren? (Ông ấy đang nói gì cùng với bậc nhỏ cháu?)

=> He told his grandchildren, "study harder so that you can even do more for the village than your parents did".

Xem thêm: 6 Bài Thuyết Minh Nhà Thờ Đức Bà Sài Gòn, Thuyết Minh Về Nhà Thờ Đức Bà

After you read (Sau khi chúng ta đọc)

Work in pairs. Discuss the following question. (Làm vấn đề theo cặp. Thảo luận câu hỏi sau.)

How can people with an education help make the life of their community better? (Người ta có thể giúp cuộc sống thường ngày cộng động tốt hơn bởi học vấn như thế nào?)

=> People with an education can help lớn make the life of the community better by applying new methods, new technique and knowledge in working. & thanks khổng lồ this, the work gets more effective & produces better results.