Soạn anh 12 unit 5: e

     

Phần trung tâm kiến thức về phong thái đánh trọng âm cùng với từ nhiều hơn thế nữa ba âm tiết với câu điều kiện trong giờ đồng hồ Anh . Nội dung bài viết cung cấp những từ vựng và cấu tạo cần xem xét cũng như lí giải giải bài tập trong sách giáo khoa.


*

I. Từ bỏ vựng

to hate : ghétto install (v): gắn thêm đặtthief <θi:f> (n): thương hiệu trộmalarm <ə"lɑ:m> (n): bé báo động, chuông báo động

II. Kết cấu cần lưu giữ ý

to fail the exam: thi rớt ≠ lớn pass the exam: thi đậuto be afraid of: +V- ing: sợto break into: đột nhậpCách tấn công trọng âm với những từ nhiều hơn nữa 3 âm tiết: Xem trả lời tại đâyCâu điều kiện:

Xem gợi ý câu đk loại I

Xemhướng dẫn câu đk loại II

Xemhướng dẫn câu đk loại III

Xemhướng dẫn câu đk loại lếu láo hợp

III. Giải đáp giải bài tập

1. Pronunciation:

Listen & repeat:

Economics: kinh tế họcPhilosophy: triết họcSociology: làng mạc hội họcGeography: địa lýPsychology: tinh thần họcEngineering: Kỹ thuậtMathematics: toán họcArcheology: khảo cổ học

Practise reading these sentences:

Socio-linguistics is his favourite subject at the universityEnglish language proficiency requirements for undergraduate courses such as engineering and mathematics are considerable demanding.Some geographical names in nước australia are very difficult to remember.The entrance examination khổng lồ universites in Vietnam always takes place in JulyMathematics, Geography and Economics are his favourite subjects at Ha Noi National University.

Bạn đang xem: Soạn anh 12 unit 5: e

2. Grammar:

Exercise 1:Complete the sentences, using conditional sentences type I. (Hoàn chỉnh câu, sử dụng câu điều kiện loại I.)

1. If you fail the GCSE examination, you will not be allowed to lớn take the entrance examination to the university.2. You won"t be able to get into the examination room if you are ten minutes late or forget lớn bring your necccsary papers3. If you don"t send the application size on time you will not be allowed to lớn take the exam.4. If you don"t have a reference letter you can’t get the application form.5. Unless you show your identity card you won’t be allowed khổng lồ enter the exam room.

Exercise 2 :Express using the conditional sentence type II. (Diễn tả những trường hợp này dùng câu đk loại II.)

1. She doesn"t have a car. She doesn"t go out in the evening.

If she had a car, she would go out in the evening.

2. Sarah doesn"t study hard. She hates school.

If she liked / loved school, she would study hard.

Xem thêm: Nhà Đất Được Giao Bán Trên Các Sàn Giao Dịch Bất Động Sản, Là Loại Hàng Hóa Gì Nam 2022

3. I can’t vị the test. It is too difficult.

If the demo weren’t too difficult, I could vì chưng it.

4. Peter doesn’t read a lot. He can’t find the time.

If Peter found the time/ had more rime, he would read a lot

5. I can’t translate this. I don’t speak Korean.

If I could speak Korean, I would translate this.

6. They don"t travel far a lot. They are afraid of flying.

If they weren"t afraid of flying, they would travel far a lot.

Xem thêm: Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 2 Vòng 18 Năm 2021, Trạng Nguyên

Exercise 3:Complete the sentences with the correct khung of the verbs in brackets.

(Hoàn chỉnh các câu với dạng đúng của rượu cồn từ vào ngoặc.)

1. If John had passed the GCSE examination, he……would have been……….(be) allowed to lớn take the entrance examination to the university.2. If you had sent the application on time, they might……… have called ……. (call) you for an interview. I can’t understand why you didn’t3. If John…… had installed ……….(install) an alarm, the thieves wouldn’t have broken into his house.4. I ……… would have made ………(make) a film with him if I had been a famous director, but I was not.5. If you had told me earlier, I……… would have given …….(give) it to you6. We would have sent you a Christmas card if we......... had had..........(have) your address.