Language focus unit 5 lớp 10 trang 60

     

Phần trọng tâm kỹ năng của unit này nói về về kiểu cách phát âm /u/ và /u:/trong giờ Anh, tương tự như ôn tập về thì lúc này hoàn thành, thể bị động của thì hiện tại tại hoàn thành và với liên trường đoản cú who, which, that. Nội dung bài viết cung cấp các từ vựng và kết cấu cần chú ý cũng như giải đáp giải bài xích tập vào sách giáo khoa.


*

I. Tự vựng

adjust (v) <ə"dʒʌst> kiểm soát và điều chỉnh cord (n) rắc gặm ti viplug in (v) cắm vàodial (v) <"daiəl> quay số make sure <∫uə> of sth/ that (exp.) đảm bảo an toàn

II. Cấu trúc cần lưu giữ ý

Âm / u /trong tiếng Anh là một nguyên âm ngắn trong tiếng Anh, là phát âm của vần âm “u”Âm / u: /trong giờ Anh là 1 trong nguyên âm nhiều năm trong giờ Anh, là vạc âm của vần âm “u”

III. Khuyên bảo giải bài xích tập

1. Pronunciation

Listen & repeat:

/ u /

Put: đặt, đểPull: đẩyFull: đầy, đủFoot: bàn chânLook: nhìnCook: đầu bếp

/ u: /

food: đồ ănSchool: trường họcTooth: răngFruit: hoa quảJune: tháng 6Afternoon: buổi chiều

Pratise these sentences:

1. Could you tell me where you’ve put my book?2. Your bookshelf is full of book.3. Look! The boy is looking at your book4. Miss June is looking at the Moon5. Both your shoes & your boots are dirty6. Miss Moon went to school this afternoon.

Bạn đang xem: Language focus unit 5 lớp 10 trang 60

Exercise 1:Tan has invited Quang lớn his house. When quang quẻ comes, he sees that (Tan mời Quang mang lại nhà mình. Lúc Quang đến, anh ấy thấy)

1.The door is xuất hiện (Cửa mở.) 2. The TV is on (Tivi đã mở) 3.The house is tidy (Nhà phòng nắp)4. The floor is clean (Sàn công ty sạch sẽ) 5. The lights are on (Các đèn nhảy sáng). 6.Two bottles of water laid on the table (Hai chai nước đặt lên trên bàn.)

Write in your exercise book what you think rã has done before quang đãng comes.

Xem thêm: Top 5 Phần Mềm Vẽ Sơ Đồ Mạng Máy Tính, Edraw Network Diagram 7

(Viết vào tập bài xích tập cùa em phần lớn gì em Tan đang làm trước lúc Quang đến.)

1.Tan has opened the door. 2. He has turned on the TV.3.He has tidied the house. 4. He has cleaned the floor.5.He has switched the lights on. 6. He has laid two bottles of water on the table.

Xem thêm: Very Nice Nghĩa Là Gì? ? Nghĩa Của Từ Nice Trong Tiếng Việt You Are Very Nice Có Nghĩa Là Gì

The present perfect passive

Exercise 2:Build sentences after the model. (Làm câu theo câu mẫu.)

A new hospital for children has been built in our city.Another man-made satellite has been sent up into space.More & more trees have been cut down for wood by farmers.Thousands of animals have been killed in the forest fire.About one hundred buildings và houses have been destroyed in the earthquake. More than 50 films have been shown in Hanoi since June.Their hands have been washed & dried on a towel.Another book has been read by the students.Some ink has been spilt on the carpet.She has been shown how to vày it.

Exercise 3: Fill in each blank with who, which or that. (Điền mỗi chỗ trống cùng với who, which hoặc that.)

1 .A clock is an instrument which / that tells you the time. 2. A fridge is a machine which/that is used for keeping food fresh3. April 1th is the day which / that is called April Fool’s Day in the West. 4.A nurse is a person who look after patients5. A teacher is a person who gives lessons to students 6. A blind person is the one that/ who cannot see anything 7. The man that / who(m) you visited last month is a famous scientist 8. Please think of a word which / that comes fom a foreign language into Vietnamese9. These are the pictures (which / that) my son drew when he was young 10. Can you help me find the man who saved the girl?