Language Focus Unit 4 Trang 44 Tiếng Anh 8

     

1. Write the past simple form of each verb. (Em hãy viết vẻ ngoài của thì quá khứ đơn cho từng động từ.

Bạn đang xem: Language focus unit 4 trang 44 tiếng anh 8


bài xích 1

Task 1. Write the past simple khung of each verb.

(Em hãy viết hình thức của thì quá khứ đơn cho từng động từ.)

a) run d) go h) ride

⟹ ran e) have i) eat

b) fly f) vì chưng j) sit

c) take g) be k) come

Lời giải bỏ ra tiết:

a. Run ⟹ ran b. Fly ⟹ flew

c. Take ⟹ took d. Go ⟹ went 

e. Have ⟹ had f. Do ⟹ did

g. Be ⟹ was/ were h. Ride ⟹ rode

i. Eat ⟹ ate j. Sit ⟹ sat

k. Come ⟹ came


bài bác 2

Task 2. Complete the dialogue below. Use the past simple.

(Em hãy xong hội thoại sau, sử dụng thì quá khứ đơn.)

a) Lan:_____________________ ?

Nga: No. I ate noodles.

b) Ba: How did you get to lớn school?

Nam:_______________________ ?

c) Minh:____________________ ?

Hoa: I was at home.

d) Chi: Which subject did you have yesterday?

Ba:____________________ .

Lời giải bỏ ra tiết:

a. Lan: Did you eat bread for breakfast?

Nga: No. I ate noodles.

b. Ba: How did you get to lớn school?

Nam: I got khổng lồ school by bicycle./ I rode a bike to school./ I walked khổng lồ school.

cMinh: Where were you last night?

Hoa: I was at home.

dChi: Which subject did you have yesterday?

Ba: I had Maths, Physics, English and Literature.

Tạm dịch:

a. Lan: chúng ta đã ăn sáng với bánh mỳ đúng không?

Nga: Không, mình đã ăn mì.

b. Ba: Bạn đang đi đến trường bằng phương tiện gì?

Nam: Mình đến trường bằng xe đạp./ Mình đi bộ đến trường.

c. Minh: Đêm qua bạn ở đâu?

Hoa: tôi đã ở nhà.

d. Chi: hôm qua bạn có những môn học tập nào?

Ba: Mình gồm Toán, đồ gia dụng lý, giờ Anh và Văn học.


bài 3

Task 3. Complete the sentences. Use the prepositions in the table.

(Hoàn thành những câu sau, dùng giới từ đến trong bảng.)

in

November 1997

between

7 am và 8 am

on

Monday, July 2

after

3 pm

at

6 pm

before

 

 

 

a) I"ll see you on Wednesday.

b) I’m going khổng lồ Laos________ January.

c) We must be there________ 8.30 & 9.15.

Xem thêm: Vẽ Tranh Đề Tài Em Yêu Nước Sạch " Đơn Giản Ý Nghĩa Của Học Sinh

d) The bank closes________ 3 pm. If you arrive________ 3 pm, the ngân hàng will be closed.

e) I"ll be home_______ seven because 1 want lớn see the seven o’clock news.

Lời giải bỏ ra tiết:

a. I"ll see you on Wednesday.


b. I’m going lớn Laos in January.

c. We must be there between 8.30 và 9.15.

d. The bank closes at 3 pm. If you arrive after 3 pm, the ngân hàng will be closed.


e. I’ll be home before seven because I want to lớn see the seven o’clock news.

Tạm dịch:

a. Mình sẽ gặp mặt bạn vào thiết bị Tư.

b. Mình đang sang Lào trong tháng Giêng.

c. Bọn họ phải nghỉ ngơi đó trong vòng giữa 8.30 với 9.15.

d. Ngân hàng tạm dừng hoạt động lúc 3 giờ chiều. Nếu như khách hàng đến sau 3 giờ chiều, ngân hàng sẽ ảnh hưởng đóng cửa.

e. Mình đang về bên trước bảy giờ đồng hồ vì mình muốn xem tin tức thời điểm bảy giờ.


bài bác 4


Task 4. Look at the pictures. Complete the dialogue. Use used to & the verbs in the box.

(Hãy chú ý tranh rồi hoàn thành hội thoại sau, thực hiện used to và đụng từ mang lại trong khung.)

live stay have be

*


Nga: Where is this? It isn’t Ha Noi.

Hoa: No, it’s Hue. I (0) used to stay there.

Nga: Is that you, Hoa?

Hoa: Yes. I (1)_______ long hair.

Nga: Who is in this photo?

Hoa: That is Loan. She (2) ________ my next-door neighbor.

Xem thêm: Các Bài Văn Thiên Nhiên Kỳ Thú - Hang Sơn Đoòng, Giải Phần A

Nga: Are they your parents?

Hoa: No. They’re my aunt & uncle. They (3) _________ in Hue, too.

Lời giải đưa ra tiết: