UNIT 2 LỚP 12 READING

     

Work in pairs. Discuss the question: Which of the following factors is the most important for a happy life? Why?

Before

BEFORE YOU READ 

Work in pairs.Bạn đã xem: giờ đồng hồ anh bài 2 lớp 12 Discuss the question: Which of the following factors is the most important for a happy life? Why?

(Thảo luận câu hỏi: phần lớn yếu tố nào sau đây là đặc trưng nhất cho cuộc sống thường ngày hạnh phúc? trên sao?)

- love (tình yêu)

- money (tiền bạc)

- parents’ approval (sự tán thành của phụ thân mẹ)

- a nice house / flat (1 căn nhà/căn hộ đẹp)

- a good job (1 công việc tốt)

- good health (sức khỏe tốt)

Lời giải bỏ ra tiết:

A: Which of the above factors is the most important for a happy life?

(Những nguyên tố trên là điều đặc biệt quan trọng nhất đến một cuộc sống hạnh phúc?)

B: In my opinion, love, good health & a good job are the most important For a happy life.

Bạn đang xem: Unit 2 lớp 12 reading

(Theo tôi, tình yêu, sức khoẻ và các bước tốt là đặc biệt quan trọng nhất Đối với cuộc sống thường ngày hạnh phúc.)

A: Why?

(Tại sao?)

B: As we know, love, especially the true love, is an essential factor for a marriage life. Someone compares love with light or water lớn life. Indeed, with love we can suffer the hardship, sufferings or misfortunes of life. & there’s an important aspect of love: forgiveness. We can say love và forgiveness arc two inseparable qualities.

(Như chúng ta biết, tình yêu, espcciallv tình thương đích thực, là 1 trong những yếu tố cần thiết cho cuộc sống đời thường hôn nhân. Ai đó so sánh tình yêu thương với ánh nắng hoặc nước đến cuộc sống. Thiệt vậy, cùng với tình yêu, chúng ta có thể chịu đựng những khó khăn, cực khổ hoặc mọi điều không may mắn vào cuộc sống. Và gồm một khía cạnh quan trọng đặc biệt của tình yêu: tha thứ. Chúng ta cũng có thể nói tình yêu với sự tha đồ vật là nhì phẩm chất không thể tách bóc rời.)

A: What about good health? Is it also indispensable too?

(Còn sức khoẻ thì sao? Nó cũng không thể sửa chữa được?)

B: Sure. Imagine! Can you work or live a happy life if you are in ill health?

(Chắc chắn. Hãy tưởng tượng! chúng ta có thể làm câu hỏi hoặc sống một cuộc sống thường ngày hạnh phúc nếu như khách hàng bị bệnh?)

A: Absolutely no.

(Hoàn toàn không.)

B: And a good job can provide you with money enough for your life và your family because money is a means

of comfort.

(Và một các bước tốt rất có thể cung cấp cho bạn cnoush tiền cho cuộc sống của khách hàng và gia đình của bạn, chính vì tiền là một trong những phương tiện của sự việc thoải mái.)

A: OK. I quite agree with you.

(Ừm. Tôi tương đối là gật đầu với bạn.)

While

WHILE YOU READ

Read the text and do the tasks that follow.

(Đọc bài bác đọc và làm cho những bài xích tập kèm theo.)

 

 


*

Traditionally, Americans and Asians have very different ideas about love và marriage. Americans believe in “romantic” marriage - a boy & a girl are attracted khổng lồ each other, fall in love, and decide to lớn marry each other. Asians, on the other hand, believe in “contractual” marriage - the parents of the bride & the groom decide on the marriage; và love - if it ever develops - is supposed to follow marriage, not precede it.

To show the differences, a survey was conducted among American, Chinese and Indian students to lớn determine their attitudes toward love and marriage. Below is a summary of each group’s responses lớn the four key values.

Physical attractiveness: The Americans are much more concerned than the Indians và the Chinese with physical attractiveness when choosing a wife or a husband. They also agree that a wife should maintain her beauty & appearance after marriage.

Confiding: Few Asian students agree with the American students’ view that wives and husbands nói qua all thoughts. In fact, a majority of Indians & Chinese think it is better & wiser for a couple not to giới thiệu certain thoughts. A large number of Indian men agree that it is unwise to confide in their wives.

Partnership of equals: The majority of Asian students reject the American view that marriage is a partnership of equals. Many Indian students agree that a woman has to lớn sacrifice more in a marriage than a man.

Trust built on love: Significantly, more Asian students than American students agree that a husband is obliged khổng lồ tell his wife where he has been if he comes trang chủ late. The Asian wife can demand a record of her husband’s activities. The American wife, however, trusts her husband to do the right thing because he loves her not because he has to.

The comparison of the four values suggests that young Asians are not as thắm thiết as their American counterparts.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Theo truyền thống cuội nguồn người Mĩ và tín đồ Á châu gồm những ý tưởng rất khác biệt về tình yêu với hôn nhân. Fan Mĩ tin ở hôn nhân gia đình "lãng mạn” - một cậu trai với một cô bé cảm thấy ưa thích nhau, yêu nhau và ra quyết định cưới nhau. Trái lại, ngườỉ Á châu tin ở hôn nhân gia đình “có tính giao ước" - bố mẹ của nàng dâu và của chú ấy rể quyết định việc hôn nhân; với tình yêu - ví như có trở nên tân tiến - được nghĩ là sự tiếp nối hôn nhân, chớ không có trước nó.

Để minh chứng những sự biệt lập một cuộc điều tra khảo sát được triển khai giữa các sinh viên Mĩ, trung quốc và Ấn để quyết định thái dộ của họ đối với tình yêu và hôn nhân. Tiếp sau đây là bản tóm tắt các thắc mắc của mỗi nhóm mang đến bốn ý tưởng phát minh quan trọng.

nét hấp dãn về nước ngoài hình: Sinh viên Mĩ thân thiết nhiều về nét lôi kéo thể hóa học hơn sv Ân và trung quốc khi bọn họ chọn bà xã hay chồng. Bọn họ cũng gật đầu đồng ý rằng người vợ nên duy trì vẻ đẹp cùng ngoại hình của bản thân mình sau hôn nhân.

chia sẻ: Ít sv Á châu đồng ý quan điểm của sinh viên Mĩ rằng vk và ck nên share mọi ý suy nghĩ với nhau. Thực vậy, nhiều phần sinh viên Ân và china thực sự cho là không luận bàn một số vấn đề, chia sẻ một số ý tưởng phát minh nào kia là giỏi và đúng đắn hơn. Đặc biệt rất nhiều người Ấn đồng ý rằng thổ lộ tâm sự với vợ là không khôn ngoan.

Mối đối sánh của tín đồ ngang hàng: Đa số sv Á châu bác bỏ bỏ cách nhìn của người Mĩ hôn nhân là mối tương quan trong số những người đồng bậc với nhau, không yên cầu ít hay nhiều hơn thế ở nhau. Đa số sv Ân chấp nhận rằng trong hôn nhân bầy bà nên hi sinh các hơn đàn ông.

lòng tin xây dựng trên tình yêu: Đáng chú ý, nhiều sinh viên châu Á hơn sinh viên Mĩ chấp nhận rằng người ông chồng bắt buộc nói cho bà xã nơi anh ta đã từng đi nếu anh về bên muộn. Người bà xã Á châu hoàn toàn có thể yêu cầu report những hoạt động của chồng. Người vợ Mĩ, chẳng hạn, tin ông xã mình có tác dụng điều đúng vày anh yêu cô chứ không vì anh cần phải làm.

Sự so sánh bốn phát minh về tính lãng mạn cho biết người con trẻ châu Á không thơ mộng bằng người Mĩ đồng trang lứa.

Task 1

(Giải thich nghĩa của rất nhiều từ/cụm từ in nghiêng ở phần nhiều câu sau.)

1. Love is supposed khổng lồ follow marriage, not precede it.

Xem thêm: Vẽ Sơ Đồ Tư Duy Bài 1 Gdcd 12 Bài 1, Sơ Đồ Tư Duy Gdcd 12

(Tình yêu thương được mang lại là làm theo hôn nhân, ko xảy ra trước nó.)

2. A survey was made to determine their attitudes toward love and marriage.

(Một cuộc khảo sát điều tra đã được thực hiện để xác định thái độ của họ so với tình yêu với hôn nhân.)

3.They agree that it is unwise to confide in their wives.

(Họ chấp nhận rằng không thận trọng phải tin tưởng vợ mình.)

4. An Indian woman has to sacrifice more in a marriage than a man.

(Phụ cô bé Ấn Độ phải hy sinh nhiều hơn trong hôn nhân hơn bầy ông.)

5. A husband is obliged to tell his wife where he has been.

(Một người chồng có nghĩa vụ phải nói cho bà xã mình biết mình đã ở đâu.)

Lời giải chi tiết:

1. Precede (v) = happen or exist before: xảy ra trước

Task 2

Task 2: Answer the following questions.

(Trả lời các câu hỏi sau.)

1. What are the four key values in the survey?

(Bốn giá bán trị chính trong cuộc khảo sát điều tra là gì?)

2. Who are much more concerned with physical attractiveness when choosing a wife or a husband, the young Americans or the young Asians?

(Người như thế nào quan tâm nhiều hơn tới sự lôi cuốn về thể hóa học khi lựa chọn vợ hay chồng, tuổi teen Mỹ tuyệt Châu Á?)

3. What are the Indian students’ attitudes on a partnership of equals?

(Thái độ của sv Ấn Độ về quan liêu hệ công ty đối tác bằng nhau?)

4. Why does the American wife trust her husband to vì the right thing?

(Tại sao những người vợ ở Mỹ lại tin cậy vào ck mình có tác dụng điều đúng?)

5. What is the main finding of the survey?

(Phát hiện thiết yếu của cuộc khảo sát này là gì?)

Lời giải chi tiết:

1.  They are “trust built on love, physical attractiveness, confiding and partnership of equals.”

(Đó là "niềm tin phát hành trên tình yêu, sức lôi cuốn về thể chất, sự tin tưởng và đối tác bằng nhau.")

Thông tin: Câu thứ nhất của đoạn 3,4,5,6.

2. The Americans are much more concerned with it than the Indians and the Chinese when choosing a wife or a husband.

(Người Mỹ quan tâm nhiều hơn đến sự lôi cuốn về thể chất hơn fan Ấn Độ và bạn Hoa khi lựa chọn vk hoặc một fan chồng.)

Thông tin: Đoạn 3 “The Americans are much more concerned than the Indians and the Chinese with physical attractiveness when choosing a wife or a husband.”

3. The Indian students agree that a woman has lớn sacrifice more in a marriage than a man.

(Các sv Ấn Độ chấp nhận rằng một phụ nữ đã hy sinh nhiều hơn thế trong hôn nhân hơn là một trong những người lũ ông.)

Thông tin: Đoạn 5: “Partnership of equals: The majority of Asian students reject the American view that marriage is a partnership of equals. Many Indian students agree that a woman has to sacrifice more in a marriage than a man.

4.  The American wife trusts her husband to vày the right thing because he loves her not because he has to.

(Người vk Mỹ tin cẩn vào ck mình có tác dụng điều đúng bởi anh ấy yêu thương cô ấy chưa phải vì anh ta bị bắt buộc phải làm điều đó.)

Thông tin: Đoạn 6 “The American wife, however, trusts her husband to vì chưng the right thing because he loves her not because he has to.”

5. The main finding of the survey is young Asians are not as lãng mạn as their American counterparts.

(Phát hiện chủ yếu của cuộc khảo sát điều tra này là những người châu Á con trẻ tuổi ko lãng mạn giống như những người Mỹ.)

Thông tin: Đoạn cuối “The comparison of the four values suggests that young Asians are not as thắm thiết as their American counterparts.”

B: That’s right. First, in my opinion, it"s the size. A traditional family was usually an extended family, that is more than one generation living together under one roof.

(Đúng vậy. Vật dụng nhất, theo chủ ý của tôi, chính là kích cỡ. Một mái ấm gia đình truyền thống thường là một gia đình mở rộng, có tương đối nhiều hơn một cố kỉnh hệ cùng tầm thường sống dưới một mái nhà.)

C: But now a modern family is usually a nuclear family, consisting of only parents và their children.

(Nhưng hiện nay một gia đình hiện đại thường là một gia đình hạt nhân, bao gồm chỉ có bố mẹ và con cháu của họ.)

D: OK. Và the key fact we should mention is the number of children. A traditional family was usually a large one, with more than three. In some families, people could find the number of children up to ten or even more. On the contrary, a modem family, especially families in big cities, has only one or two children at most.

(OK. Và thực tiễn chính mà bọn họ cần đề cập mang đến là số con trẻ em. Một mái ấm gia đình truyền thống thường là một gia đình lớn, với hơn ba người. Ở một trong những gia đình, bé người có thể tìm thấy số trẻ em em lên đến mức mười hoặc thậm chí là nhiều hơn. Ngược lại, một gia đình modem, đặc biệt là các mái ấm gia đình ở những thành phố lớn, chỉ bao gồm một hoặc hai trẻ em nhiều nhất.)

A: Next, in a traditional family, the father takes all responsibilities for the family. In other words, father works & earns money to support the whole family. The woman’s tasks are confined within the family: bearing children & doing all the housework.

(Tiếp theo, trong một mái ấm gia đình truyền thống, người phụ thân đảm nhiệm mọi trọng trách cho gia đình. Nói cách khác, phụ thân làm câu hỏi và tìm tiền để nuôi sống cả gia đình. Các nhiệm vụ của người phụ nữ bị tinh giảm trong gia đình: sinh con và làm tất cả các quá trình nhà.)

B: Now in a modern family, both husband & wife have khổng lồ work to tư vấn the family.

(Bây giờ trong một gia đình hiện đại, cả nhị vợ ck đều phải làm việc để cung cấp gia đình.)

C: And what’s more husband và wife should giới thiệu household work together.

Xem thêm: TrọN Bộ BàI TậP Thì Quá Khứ Đơn (Simple Past Tense) Cực Hay

(Và ck và vợ nên phân chia sẻ công việc gia đình với nhau những hơn.)

(Đó là phát minh thú vị về mái ấm gia đình hiện đại: mọi fan trong gia đình có trách nhiệm riêng của chính bản thân mình để làm, sẽ là anh / cô ấy bắt buộc tham gia đảm bảo an toàn hoặc xây dựng hạnh phúc của gia đình.)

A: OK. The husband và the wife must have the partnership of equals in the family: no one is superior lớn the other. Both have their corresponding responsibilities for his /her own.

(OK. Người ông xã và người vợ phải gồm quan hệ đối tác doanh nghiệp bằng nhau vào gia đình: không có ai vượt trội hơn bạn kia. Cả hai đều sở hữu những trách nhiệm tương ứng với mình.)