Language Focus

     

Bài học Language Focus Unit 14 tiếng Anh lớp 10, hướng dẫn các em ôn tập và khác nhau will với going to. Ngoài ra còn bổ sung cập nhật một số kỹ năng mở rộng về cách dùng của will.

Bạn đang xem: Language focus


Tóm tắt bài giảng

1.Pronunciation Language Focus Unit 14 Lớp 10

2. Grammar Language Focus Unit 14 Lớp 10

3. Exercise Language Focus Unit 14 Lớp 10

3.1. Unit 14 Language Focus Exercise 1

3.2.Unit 14 Language Focus Exercise 2

3.3.Unit 14 Language Focus Exercise 3

Bài tập minh họa

Bài tập trắc nghiệm

Hỏi đáp Language Focus Unit 14


Will vs Going to

​a.Khi nói về hành động trong tương lai ta cần sử dụng cả "will" và "be going to", tuy nhiên giữa chúng vẫn có sự khác nhau

Ta cần sử dụng Will khi đưa ra quyết định làm việc nào đấy ở vào tại thời điểm đang nói. Fan nói không quyết định điều đó trước thời gian nói.Ta cần sử dụng Going to khi đã ra quyết định làm việc nào đó rồi.

b. Will cùng Going to để nói điều nhưng mà ta cho rằng sẽ xẩy ra trong tương lai

Do you think he will agree with us?/ May be she will go with us.

Tuy nhiên khi dự kiến một điều nào đấy sẽ xảy ra trong tương lai gần mà gồm điều gì đấy trong bây giờ hiện hữu thì ta sử dụng Going to. Nhờ vào tình huống hiện nay taijnguowif nói chắc chắn một điều nào đó sẽ xảy ra.

Look at those black clouds. It"s going to lớn rain.

c. Hình như ta sử dụng Will cho đông đảo trường hợp sau:

Đề nghị được gia công việc gì đó.That bag looks heavy. I"ll help you with it.I need some money. Don"t worry. I"ll lend you some.Đồng ý hoặc từ chối làm việc gì đó.You know that book I lent you? Can I have it back? - Of course. I"ll bring it back this afternoon.Hứa câu hỏi gì đóThank you for lending me the money. I"ll pay you back on Friday.I won"t tell Tim what you said. I promise.Yêu cầu ai thao tác gì đóWill you shut the door, please?Will được dùng nói đến tương lại hay để tham gia đoán tương laiYou will be in time if you are hurry.How long will you be staying in Paris?Will còn được dùng để diễn đạt sự mời mọc, sự giúp đỡWill you have a cup of tea?I will kiểm tra this letter for you if you want.

3. Exercise Language Focus Unit 14 Lớp 10


3.1. Unit 14 Language Focus Exercise 1

Complete the sentences usingwill ("ll)orgoing to. (Hoàn thành các câu bởi vì sử dụngwill ("ll)hoặcgoing to.)

1. A: I"ve got a headache.

B. Have you? Wait there & _____ an aspirin for you. (I/get)

2. A: Why are you filling that bucket with water?

B: ______ the car. (I/wash)

3. A: I"ve decided lớn repaint this room.

B: Oh, have you? What màu sắc ______ í? (you paint)

4. A: Where are you going? Are you going shopping?

B: Yes, _____ something for dinner. (I/buy)

5. A: I don"t know how lớn use this camera.

B: It"s quite easy. ______ you. (I/show)

6. A: What would you like to eat?

B: ______ a sandwich, please. (I/have)

7. A: Did you post that letter for me?

B: Oh, I"m sorry. I completely forgot. ______ it now. (I/do)

Guide khổng lồ answer

1. I will get

2. I am going khổng lồ watch

3. Are you going lớn paint

4. I am going to buy

5. I will show you

6. I will have

7. I will do


3.2. Unit 14 Language Focus Exercise 2

Complete the sentences, usingwillorwon"tand any other words that are needed. (Hoàn thành các câu sau, sử dụngwillhoặcwon"tvà bất cứ từ nào bắt buộc thiết.)

1. If you have problems with your homework, ask John. I"m sure ______ you.

2. I"ll ask my sister for some money, but I know she ______ . She"s really mean.

3. You don"t need your umbrella today. I don"t think ______.

4. I can"t read small writing any more. I think I ______ soon.

5. Don"t sit in the sun for too long. You __________.

6. Don"t try that new restaurant. I"m sure you ________.

7. I"m having my driving kiểm tra soon, but I know ______. I haven"t had enough lessons.

Xem thêm: Ý Nghĩa Các Vì Sao Trên Bầu Trời ? Sự Thật Về Các Ngôi Sao Trên Trời

Guide khổng lồ answer

1. He will help

2. Won"t lend me any money

3. It will rain today

4. Will have lớn wear glasses

5. Will have a headache

6. Won"t like it

7. I won"t pass it


3.3. Unit 14 Language Focus Exercise 3

Make offers withI"llfor the following situations. (Viết lời đề nghị vớiI"llcho các trường hợp sau.)

1. I"m dying for a drink!

2. There"s someone at the door.

3. I haven"t got any money.

4. I need to lớn be at the station in ten minutes.

5. My suitcases are so heavy!

Guide to answer

1.I"ll make you a cup of tea.

2.I"ll mở cửa it./ I"ll come & see.

3.I"ll lend you some.

4.I"ll give you.

5.I"ll help you with them./ I"ll carry them for you.


1/ ______ I pick the children up from school today?

2/ Look at the sky! It’s very cloudy & I think it ________ rain hard.

3/ You said we ______ watch television when we"ve finished our homework.

4/ There ______ be some evidence to suggest she"s guilty, but it"s hardly conclusive.

5/ The train leaves at 8.58, so we ______ be in Scotland by lunchtime.

6/ There ______ be an investigation into the cause of the disaster.

7/ We ______ get someone to lớn fix that wheel.

8/ Very politely the little boy asked if he ______ have another piece of cake.

Xem thêm: Top 12 Bài Tả Một Ca Sĩ Đang Biểu Diễn ❤️️24 Bài Văn Tả Hay Nhất

9/ The doctors are doing all that they _____, but she"s still not breathing properly.