Tiếng Anh 7 Tập 1

     

Phần a closer look 2 cung cấp cho bạn học ngữ pháp về các cấu tạo câu hỏi. Bài viết cung cấp cho cấp gợi nhắc giải bài bác tập vào sách giáo khoa.


*

Grammar

1.Complete the sentences

Hoàn thành các câu sau. áp dụng thì bây giờ đơn cùng tương lai 1-1 cho động từ.

Bạn đang xem: Tiếng anh 7 tập 1

1. Ngocloves cartoons, but she says she will not/won’t continue this hobby in the future. Ngọc đam mê phim hoạt hình, mà lại cô ấy nói cô ấy đã không liên tiếp sở ham mê đó trong tương lai.2.They usually takea lot of beautiful photos. Họ thường chụp nhiều hình đẹp. 3. What does your brother vì chưng in his không lấy phí time? Em trai bạn làm cái gi lúc nhàn rỗi. 4.I think 10 years from now more people will enjoy gardening Tôi cho là 10 năm tới fan ta đã thích làm cho vườn. 5. Vì you vị morning exercise every day? các bạn có bầy dục buổi sáng mỗi ngày không? 6. Will you still play badminton next year? Năm tới chúng ta vẫn chơi ước lông chứ?

2.Read the table & complete his report using the present simple

Bảng bên dưới cho thấy rằng kết quả cuộc khảo sát của Nick về sở thích của chúng ta học. Đọc bảng và chấm dứt bảng report sử dụng thì hiện tại đơn.

Name

Activity

Boys

Girls

Nam

Son

Binh

Ly

Hue

Watching TV

every day

every day

every day

every day

every day

Swimming

X 3 per week

x 3 per week

Playing badminton

every day

every day

X 4 per week

every day

(1) likes (2) watch (3) don’t love (4) go (5) enjoy (6) play (7) plays (8) doesn’t like (9) plays

Em đang hỏi bàn sinh hoạt về sở trường của họ cùng em gồm vài công dụng thú vị. Mọi người thích xem ti vi và chúng ta xem nó từng ngày. Bố bạn Nam, Sơn, Bình không thích bơi lội, tuy nhiên hai bạn nữ là Ly với Huệ lại đi bơi 3 lần 1 tuần. đa số họ những thích chơi ước lông. Nam, Sơn, và Huệ chơi ước lông mỗi ngày, với Ly đùa thể thao 4 lần 1 tuần. Chỉ gồm Bình là ko thích mong lông, chúng ta ấy không lúc nào chơi.

3.Think of some activities and make a table lượt thích the table

Làm theo nhóm. Nghĩ về về vài chuyển động (như là nghe nhạc, đùa bóng rổ, tải sắm) và có tác dụng thành một bảng như bảng vào phần 2.

Xem thêm: Unit 5 Lớp 9: Listen And Read Unit 5: The Media, Listen And Read

a. Work in groups. Think of some activities (such as listening to lớn music, playing basketball, of going shopping) and make a table lượt thích the table in 2 . One student in the group asks the other group members about the frequency they do these activities while another student in the group records the answers.

Làm theo nhóm. Nghĩ về về vài hoạt động (như là nghe nhạc, nghịch bóng rổ, tải sắm) và làm cho thành một bảng như bảng vào phần 2. Một học viên trong team hỏi các thành viên trong đội về mức độ thường xuyên mà người ta thực hiện tại những hoạt động này vào khi học viên khác vào nhóm đánh dấu câu trả lời.

Hỏi 5 học tập sinh: Kha, Minh, Mai, Thu, Hoa

A: vày you listen to lớn music every day?

Do you play basketball every day?

Do you go shopping every day?

Boys (Bạn trai)

Girls (Bạn gái)

Kha

Minh

Mai

Thu

Hoa

-Listerning khổng lồ music (nghe nhạc)

everyday (mỗi ngày)

everyday (mỗi ngày)

everyday (mỗi ngày)

everyday (mỗi ngày)

everyday (mỗi ngày)

playing basketball (Chơi nhẵn rổ)

3 per week

(3 lần 1 tuần)

4 per week (4 lần 1 tuần)

1 per week (1 lần 1 tuần)

Going shopping (Đi tải sắm)

1 per week (1 lần 1 tuần)

1 per week (1 lần 1 tuần)

1 per week (1 lần 1 tuần)

b. Now, as a group, write a short report about what you have found out. Use Nick’s report in 2 as an example.

Xem thêm: Em Hãy Vẽ Tranh Đề Tài Tự Chọn Lớp 8 Đơn Giản? Vẽ Tranh Đề Tài Tự Chọn Lớp 8 Đơn Giản

Bây giờ, viết một report ngắn về các điều chúng ta tìm ra. Sử dụng report của Nick trong phần 2 để làm ví dụ.

We asked some classmates about their hobbies & I got some interesting results. Everybody likes listening lớn music và they listen it every day. The two boys, Kha and Minh, don’t love going shopping, but the three girls. Mai, Thu, Hoa, go shopping once a week. Both two boys enjoy playing basketball. Kha plays basketball 3 times a week. Minh plays basketball 4 times a week. Mai also plays basketball, once a week. Report của chúng tôi