ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CHƯƠNG 1 PHẦN SỐ HỌC MÔN TOÁN 6 NĂM 2018

     

Thông báo: Giáo án, tư liệu miễn phí, và những giải đáp sự chũm khi dạy online tất cả tại Nhóm cô giáo 4.0 mọi người tham gia để thiết lập tài liệu, giáo án, và kinh nghiệm giáo dục nhé!


PHẦN RÈN LUYỆN BÀI TẬP TOÁN LỚP 6

Dạng 1:Thực hiện phép tính.

Bạn đang xem: đề cương ôn tập chương 1 phần số học môn toán 6 năm 2018

Bài 1: tiến hành các phép tính rồi so với các hiệu quả ra thừa số nguyên tố.

a, 160 – ( 23. 52– 6 . 25 ) b, 4 . 52– 32 : 24

c, 5871 : < 928 – ( 247 – 82 . 5 ) d, 777 : 7 +1331 : 113

Lời giải

a, Ta có: 160 – ( 8 x 25 – 6 x 25 ) = 160 – 25 x (8 – 6) = 160 – 50 = 110.

Vậy giải đáp là 110.

b, Ta bao gồm 4 x 25 – (16 x 2) : 16 = 100 – 2 = 98.

Vậy lời giải là 98.

c, Ta có: 5871 : < 928 – 247 + 82 x 5> = 5871 : <681 + 410> = 5871 : 1091

d, 777 : 7 + 1331 : 113 = 111 + 1 = 112.

Vậy đáp án là 112.

Bài 2: triển khai phép tính rồi phân tích tác dụng ra vượt số nguyên tố:

a, 62: 4 . 3 + 2 .52 c, 5 . 42– 18 : 32

Lời giải

a, Ta có: 62 : 4 x 3 + 2 x 52 = 36 : 4 x 3 + 2 x 25 = 9 x 3 + 50 = 27 + 50 = 77.

Vậy lời giải là 77.

c, Ta có: 5 x 42 – 18 : 32 = 5 x 16 – 18 : 9 = 80 – 2 = 78.

Vậy giải đáp là 78.

Bài 3 : triển khai phép tính:

a, 80 – ( 4 . 52– 3 .23) b, 23 . 75 + 25. 23 + 180

c, 24 . 5 – < 131 – ( 13 – 4 )2 > d, 100 : 250 : < 450 – ( 4 . 53– 22. 25)>

Lời giải

a, Ta có 80 – ( 4 x 52 – 3 x 23) = 80 – ( 4 x 25 – 3 x 8) = 80 – ( 100 – 24) = 80 – 76 = 4.

Vậy lời giải là 4


Có thể các bạn quan tâm: Tia đối là gì? núm nào là tia đối - các dạng câu hỏi về tia đối

b, Ta có: 23 x 75 + 25 x 23 + 180 = 23 x 25 x 5 + 25 x 23 + 180 = 23 x 25 x 6 + 180 = 3450 + 180 = 3630

Vậy câu trả lời là 3630.

c, 24 x 5 – < 131 – ( 13 – 4 )2 > = 16 x 5 – <131 – 92 > = 80 – <131 – 81> = 80 – 50 = 30

Vậy lời giải là 50

d, Ta có: 100 : 250 : < 450 – ( 4 x 5– 22 x 25)> = 100 : 250 : <450 – ( 20 – 100)>

Tương đương 100 : 250 : < 450 + 80> = 100 : 250 : 530 = 100 : 25 x 53 = 4 x 53 = 212.

Vậy đáp án là 212.

Dạng 2 :Tìm x.

Bài 4: tra cứu số tự nhiên x, biết:

a, 128 – 3( x + 4 ) = 23 b, <( 4x + 28 ).3 + 55> : 5 = 35

c, ( 12x – 43 ).83 = 4.84 d, 720 : < 41 – ( 2x – 5 )> = 23.5

Lời giải

a, Ta có: 128 – 3( x + 4 ) = 23, cho nên 3( x + 4) = 105 tuyệt x + 4 = 35. Suy ra x = 31.

Vậy giải đáp x = 31.

b, Ta tất cả <( 4x + 28 ).3 + 55> : 5 = 35, vì thế ( 4x + 28 ).3 + 55= 175

Tương đương (4x + 28). 3 = 120 hay 4x + 28 = 40 giỏi 4x = 12. Suy ra x = 3

Vậy câu trả lời là : x = 3

c, Ta tất cả ( 12x – 43 ).83 = 4.84, cho nên vì thế ( 12x – 43 ) = 4.8 xuất xắc ( 4.3x – 43 ) = 4.8,

Suy ra 3x – 16 = 8 tương đương 3x = 24 giỏi x = 8.

Vậy câu trả lời là x = 8.

d, Ta có: 720 : < 41 – ( 2x – 5 )> = 23.5, do đó 720: < 41 – ( 2x – 5 )> = 40 tương tự < 41 – ( 2x – 5 )> = 18.

Xem thêm: Star - 1 How Long Is It Since You Used The Car>When

Suy ra 2x = 5 = 41 – 18 xuất xắc 2x – 5 = 23. Suy ra x = 14.

Vậy đáp án là: x = 14

Bài 5: tìm kiếm số tự nhiên x, biết:

a, 123 – 5.( x + 4 ) = 38 b, ( 3x – 24 ) .73 = 2.74

Lời giải

a, Ta có: 123 – 5.( x + 4 ) = 38, vày đó: 5.( x + 4 ) = 123 – 38 = 85

Suy ra: x + 4 = 17 tốt x = 13

Vậy lời giải là x = 13.

b, Ta có: ( 3x – 24 ) .73 = 2.74, cho nên ( 3x – 24 ) = 2.74 : 73 giỏi ( 3x – 24 ) = 2.7 = 14

Suy ra 3 x = 14 + 16 = 30 hay x = 10

Vậy lời giải là: x = 10


Có thể các bạn quan tâm: chứng tỏ rằng với tất cả số thoải mái và tự nhiên n ta phần đông có: (n + 2012^2013)(n + 2013^2012) chia hết mang đến 2

Bài 6: search số tự nhiên và thoải mái x, biết rằng nếu nhân nó với 5 rồi thêm vào đó 16, tiếp đến chia mang đến 3 thì được 7.

Lời giải

Theo đề bài ta có: (5x + 16) : 3 = 7

Suy ra 5x + 16 = 21, vì vậy 5x = 5 tuyệt x = 1

Vậy số tự nhiên thoả mãn đề bài bác là x = 1.

Bài 7: kiếm tìm số tự nhiên và thoải mái x, biết rằng nếu phân chia nó cùng với 3 rồi trừ đi 4, tiếp nối nhân với 5 thì được 15.

Lời giải

Theo đề bài ta có: (x : 3 – 4) x 5 = 15

Suy ra ta tất cả x : 3 – 4 = 3 xuất xắc x : 3 = 7. Suy ra x = 21

Vậy số tự nhiên thoả mãn đề bài xích là x = 21

Bài 8: search số tự nhiên x, biết rằng:

a, 70 x , 84 x và x > 8.

b, x 12, x 25 , x 30 và 0 Dạng 4: Các việc về tìm ƯCLN, BCNN

Bài 10: Thay những chữ số x, y bởi các chữ số thích hợp để B = 56x3y phân chia hết cho cả ba số 2, 5, 9

Lời giải:

Điều kiện x, y nằm trong khoảng <0, 9>

Ta tất cả B = 56x3y chia hết cho tất cả hai số 2, 5

Suy ra, số tận thuộc y yêu cầu là số chẵn và chia hết mang đến 5 yêu cầu y = 0

B phân chia hết cho tất cả 9. Suy ra 5 + 6 + x + 3 + 0 = 14 + x phân chia hết mang đến 9

Với đk của x nằm trong tầm <0,9>. Suy ra x = 4.

Bài 11: Thay các chữ số x, y bởi các chữ số thích hợp để A = 24x68y phân chia hết đến 45.

Bài 12.Thay các chữ số x, y bởi những chữ số thích hợp để C = 71x1y phân tách hết mang đến 45.

Bài 13: mang lại tổng A = 270 + 3105 + 150. Không triển khai phép tính xét coi tổng A gồm chia hết mang lại 2, đến 5, đến 3, mang lại 9 giỏi không? tại sao?

Bài 14: Tổng hiệu sau là số yếu tố hay hòa hợp số:

a, 3.5.7.9.11 + 11.35 b, 5.6.7.8 + 9.77

c, 105+ 11 d, 103– 8

Bài 15: minh chứng rằng :


Có thể chúng ta quan tâm: bài tập số nguyên: search x, y nằm trong Z biết:

a, 85+ 211chia hết cho 17.

b, 692– 69.5 chia hết cho 32.

c, 87– 218chia hết mang đến 14.

Bài 16: Tổng sau gồm chia hết mang lại 3 không?

A = 2 + 22+ 23+ 24+ 25+ 26+ 27+ 28+ 29+ 210.

Dạng 4: Các việc về tra cứu ƯCLN, BCNN

Bài 17: search ƯCLN bằng cách phân tích ra quá số nguyên tố và bằng thuật toán Ơclit

a, 852 cùng 192

b, 900; 420 cùng 240

Bài 18: Cho tía số : a = 40; b = 75 ; c = 105.

a, Tìm ước chung lớn nhất của a, b, c

b, tìm bội chung nhỏ dại nhất của a , b, c

Bài 19: Khối lớp 6 bao gồm 300 học sinh, khối lớp 7 có 276 học tập sinh, khối lớp 8 có 252 học tập sinh. Trong một buổi chào cờ học sinh cả tía khối xếp thành các hàng dọc như nhau. Hỏi:

a, hoàn toàn có thể xếp nhiều nhất từng nào hàng dọc nhằm mỗi khối đều không người nào lẻ hàng?

b, lúc ấy ở từng khối bao gồm bao nhiêu hàng ngang?

Bài 20: Số học sinh khối 6 của một trường trong tầm từ 200 mang lại 400, lúc xếp mặt hàng 12, mặt hàng 15, hàng 18 rất nhiều thừa 5 học sinh. Tính số học sinh khối 6 của trường đó.

Bài 21: Một khối học sinh khi xếp hàng 2, hàng 3, sản phẩm 4, hàng 5 phần nhiều thiếu một người, tuy nhiên xếp sản phẩm 7 thì vừa đủ. Biết số học sinh chưa mang lại 300. Tính số học sinh.

Bài 22: tìm số tự nhiên và thoải mái a nhỏ tuổi nhất sao cho khi phân tách a cho3, cho 5, cho 7 thì được số dư theo vật dụng tự là 2, 3, 4.

Bài 23: tra cứu số tự nhiên và thoải mái n lớn nhất có tía chữ số, thế nào cho n phân tách cho 8 thì dư7, phân chia cho 31 thì dư 28.

Xem thêm: Địa Lí Lớp 7 Bài 2 - Giải Địa Lí 7 Bài 2: Sự Phân Bố Dân Cư

Bài 24: tìm số thoải mái và tự nhiên a có ba chữ số, làm thế nào cho a phân tách cho 17 thì dư 8, chia cho 25 thì dư 16.