Tiếng Anh Lớp 7 Unit 1 My Hobbies

     
Ngữ pháp: Thì lúc này đơn

Ngữ pháp: Thì hiện tại đơn Unit 1 tiếng Anh 7 Global Success

Xem chi tiết


Getting Started

1. Listen và read. 2. Read the conversation again and and write T (True) or F (False). 3. Write the words và phrases from the box under the correct pictures. Then listen, check, và repeat. 4. Work in pairs. Write the hobbies from 3 in the suitable columns. 5. (Game) Find someone who...

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 7 unit 1 my hobbies

Xem giải mã


A Closer Look 1

1. Complete the words webs below with the words from the box. 2. Complete the sentences, using the -ing form of the verbs from the box. 3. Look at the pictures & say the sentences. Use suitable verbs of liking or disliking & the -ing form. 4. Listen và repeat. Pay attention to lớn the sounds /ə/ và /ɜː/ 5. Listen khổng lồ the sentences & pay attention lớn the underlined parts. Tick the appropriate sounds. Practise the sentences.

Xem giải thuật


A Closer Look 2

1. Match the sentences (1-5) lớn the correct uses (a-c). 2. Complete the sentences. Use the present simple size of the verbs. 3. Fill in each blank with the correct size of the verb in brackets. 4. Write complete sentences, using the given words and phrases. You may have to lớn change the words or địa chỉ some.5. (Game) Sentence race. Work in groups.

Xem giải thuật


Communication

1. Listen và read the dialogue below. Pay attention lớn the questions and answers. 2. Work in pairs. Ask and answer questions about what you lượt thích and don"t lượt thích doing. 3. Answer the questions. Fill in column A with your answers. 4. Now interview your friends, using the question in 3. Write his/ her answers in column B. 5. Compare your answer with your friend"s. Then present them to the class.

Xem lời giải


Skills 1

1. Work in pairs. Look at the picture và discuss the questions below. 2. Read the text about gardening. Match each word in column A with its definition in column B. 3. Read the text again. Complete each sentence with no more than THREE words. 4. Work in pairs. Match each hobby with its benefit(s). One hobby may have more than one benefit. 5. Work in groups. Ask one another the following questions. Then present your partners" answers to lớn the class.

Xem thêm: Giáo Dục Đạo Đức Học Sinh Tiểu Học, : Học Từ Thầy Cô Và Thực

Xem giải thuật


Skills 2

1. Look at the picture. What hobby is it? vày you think it is a good hobby? Why or why not? 2. Listen to an interview about Trang’s hobby. Fill in each blank in the mind maps with ONE word or number. 3. What is your hobby? Fill in the blanks below. 4. Now write a paragraph of about 70 words about your hobby. Use the notes in 3. Start your paragraph as shown below.

Xem giải mã


Looking back

1. Complete the sentences with appropriate hobbies. 2. Write true sentences about you and your family members. 3. Use the present simple khung of each verb to lớn complete the passage. 4. Change the following sentences into questions and negative ones.

Xem giải mã


Project

1. Brainstorm some interesting và easy-to-do hobbies. 2. Choose a popular one among teens và discuss its benefits. 3. Create a poster about this hobby. Find suitable photos for it or draw your own pictures. 4. Present the hobby lớn the class. Try to persuade your classmates to lớn take it up.

Xem thêm: Tải Phần Mềm Tin Học Lớp 6

Xem giải mã


*
*

*

*
*

*
*

*

Đăng ký kết để nhận lời giải hay với tài liệu miễn phí

Cho phép cameraquansat24h.vn gửi các thông báo đến bạn để cảm nhận các giải thuật hay tương tự như tài liệu miễn phí.