TIẾNG ANH LỚP 6 UNIT 8 SKILLS 2

     

Hello. My name’s Hai. I love sports. I play volleyball at school and I often go cycling with my dad at the weekend. But my favourite thể thao is judo. I practise at the judo club three times a week.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 6 unit 8 skills 2

My name’s Alice. I’m twelve years old. I don’t lượt thích doing thể thao very much, but I lượt thích watching ice skating on TV. My favourite hobby is playing chess. My friend & I play chess every Saturday.

Hi. I’m Bill. I’m in grade six at Rosemarrick Lower Secondary School. After my lessons, I like to play computer game. The game I like best is “Angry Birds”. I often play it for half an hour before dinner. I hope that I can create a new kind of computer game in the future.

My name’s Trung. I’ve got a lot of hobbies. I lượt thích playing the guitar và I love to watch football on TV. I don’t do much sport, but I often go swimming with my friends on hot days.

Dịch Script:

Xin chào. Thương hiệu tôi là Hải. Tôi yêu thương thể thao. Tôi đùa bóng chuyền ngơi nghỉ trường cùng tôi thường đạp xe thuộc bố vào cuối tuần. Mà lại môn thể thao yêu mến của tôi là judo. Tôi tập tại câu lạc cỗ judo cha lần một tuần.

Tên tôi là Alice. Tôi mười nhị tuổi. Tôi ko thích đùa thể thao lắm, mà lại tôi ưa thích xem trượt băng bên trên TV. Sở trường yêu thích của tôi là nghịch cờ. Các bạn tôi và tôi chơi cờ vào mỗi thiết bị Bảy.

Chào. Tôi là Bill. Tôi học lớp sáu trên trường trung học đại lý Rosemarrick. Sau những bài học kinh nghiệm của tôi, tôi thích game play máy tính. Trò chơi tôi say đắm nhất là “Angry Birds”. Tôi thường nghịch nó nửa tiếng trước bữa tối. Tôi hi vọng rằng tôi có thể tạo ra một loại trò chơi máy tính mới vào tương lai.

Tên tôi là Trung. Tôi có khá nhiều sở thích. Tôi thích đùa guitar với Tôi mê thích xem bóng đá trên TV. Tôi không bè lũ thao nhiều, nhưng mà tôi thường đi bơi lội với đồng đội vào hầu như ngày nóng.

2 Listen lớn the passages again. Then write True (T) or False (F) for each sentence.

(Nghe lại phần nhiều đoạn văn trên. Tiếp đến ghi đúng (T), ghi sai (F) cho từng câu.)

Click tại phía trên để nghe:

*

Hướng dẫn giải:

1. F

2. T

3. T

4. F

5. T

Tạm dịch:

1. Hải chơi cờ vào mỗi vật dụng Bảy. 

2. Trò nghịch “Angry Bird” là trò chơi ngưỡng mộ của Bill.

Xem thêm: Các Vua Hùng Đã Có Công Dựng Nước Bác Cháu Ta Phải Cùng Nhau Giữ Nước

3. Alice ko thích nghịch thể thao nhiều. 

4. Trung chơi bóng đá giỏi. 

5. Ước mơ của Bill là tạo nên một trò chơi mới. 


3. Listen to the passages again. Fill in each blank khổng lồ complete the sentences.

(Nghe đoạn văn lần nữa. Điền vào vị trí trông để ngừng câu. )

Click tại trên đây để nghe:

*


Hướng dẫn giải:

1. Club

2. Play

3. Watching

4. Bill

5. Goes

Tạm dịch:

1. Hải luyện tập ở câu lạc cỗ 3 lần 1 tuần.

2. Trung rất có thể chơi ghi-ta.

3. Alice thích hợp xem trượt băng.

4. Bill học tập ở ngôi trường Trung học cửa hàng Rosemarrick Lower.

5. Trung đi bơi vào phần đông ngày nóng.


Writing (Viết)

Write about a sport/game you like. Use your own ideas và the following as cues.

(Viết vể một môn thể thao hay trò chơi mà em thích. Sử dụng chủ ý riêng của em.)

- Name of the sport/game.

- Is it a team or an individual sport/game?

- How long does it last?

- How many players are there?

- Does it need any equipment?

Hướng dẫn giải:

My favourite thể thao is badminton. It’s an individual sport and a team sport. It may last about 1:30 hours. There are about 2 or 4 players. It needs some equipment: racket, shutlecock, net.

Xem thêm: Tại Sao Không Cài Được Cốc Cốc Cốc Dễ Dàng, Khắc Phục Lỗi Cài Đặt Cốc Cốc Không Thành Công

Tạm dịch:

Môn the thao mếm mộ của tôi là cầu lông. Nó là môn thể thao cá nhân và đồng đội. Nó hoàn toàn có thể kéo dài khoảng 1 giờ rưỡi. Tất cả 2 hoặc 4 người chơi. Nó cần những dụng cụ: vợt, trái cầu, lưới.