Unit 6

     
*
thư viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài xích hát Lời bài hát tuyển chọn sinh Đại học, cđ tuyển sinh Đại học, cao đẳng

Unit 6 Language lớp 10 trang 67, 68 | giờ Anh 10 Kết nối tri thức


750

Với giải Unit 6 Getting started lớp 10 trang 66, 67Tiếng Anh 10 kết nối tri thức cụ thể trong Unit 6: Gender Equality góp học sinh thuận tiện xem cùng so sánh giải mã từ đó biết cách làm bài tập tiếng anh 10. Mời các bạn đón xem:

Giải giờ anh lớp 10 Unit 6: Gender Equality

Pronunciation 1

Pronunciation:Stress in three-syllable adjectives & verbs

(Phát âm: Trọng âm những tính tự và đụng từ có 3 âm tiết)


Bài 1 trang 66 sgk giờ anh 10: Listen và repeat. Pay attention to lớn the stressed syllable in each word.

Bạn đang xem: Unit 6


(Nghe và nhắc lại. Chăm chú đến các âm tiết dấn trọng âm làm việc mỗi từ.)


Three-syllable adjectives

Three-syllable verbs

ex‘pensive

fan‘tastic

‘medical

‘opposite

‘organise

‘benefit

de‘velop

en‘courage


Trả lời:


Three-syllable adjectives

(Tính từ tất cả 3 âm tiết)

Three-syllable verbs

(Động từ tất cả 3 âm tiết)

ex‘pensive/ɪkˈspensɪv/ (adj):đắt

fan‘tastic /fænˈtæstɪk/ (adj):tuyệt vời

‘medical /ˈmedɪkl/ (adj):y tế

‘opposite /ˈɒpəzɪt/ (adj):đối diện

‘organise /ˈɔːɡənaɪz/ (v):tổ chức

‘benefit /ˈbenɪfɪt/ (v):giúp ích, được lợi

de‘velop /dɪˈveləp/ (v):phát triển

en‘courage/ɪnˈkʌrɪdʒ/ (v):khuyến khích

Pronunciation 2

Bài 2 trang 66 sgk tiếng anh 10: Listen và mark the stressed syllables in the words in bold.

(Nghe và lưu lại các âm tiết được nhấn trọng âm trong số từ được in đậm.)

1. We’llcelebrateher success with a party.

(Chúng tôi sẽ ăn mừng thành công của cô ấy bằng một bữa tiệc.)

2. They hope todiscovernew ways to promote gender equality.

(Họ mong muốn sẽ mày mò ra những phương pháp mới để tác động bình đẳng giới.)

3. The job requires bothphysicaland mental strength.

(Công việc yên cầu cả thể lực cùng trí lực.)

4. Equal opportunities in education bringimportantchanges in society.

(Cơ hội đồng đẳng trong giáo dục mang lại những chuyển đổi quan trọng trong làng mạc hội.)


Trả lời:

celebrate /ˈselɪbreɪt/ (v):ăn mừng, kỉ niệm

discover /dɪˈskʌvə(r)/ (v):khám phá

physical /ˈfɪzɪkl/ (adj):thuộc về thể chất

important /ɪmˈpɔːtnt/ (adj):quan trọng

Vocabulary 1

Gender equality

(Bình đẳng giới)

Bài 1 trang 66 sgk giờ đồng hồ anh 10: Match the words with their meanings.

(Nối những từ với nghĩa của chúng.)


1. Equal (adj)

a. School for children aged three khổng lồ five

2. Kindergarten (n)

b. To giảm giá khuyến mãi with or behave towards somebody in a certain way

3. Treat (v)

c. A doctor who does operations in a hospital

4. Surgeon (n)

d. The fact of being male or female

5. Gender (n)

e. Having the same rights, opportunities, etc. As other people


Phương pháp giải:

1. Equal (adj):bình đẳng

2. Kindergarten (n):trường mẫu giáo, mầm non

3. Treat (v):đối xử

4. Surgeon (n):bác sĩ phẫu thuật

5. Gender (n):giới tính


Trả lời:


1 - e

2 - a

3 - b

4 - c

5 - d


1 – e: equal (adj): having the same rights, opportunities, etc. As other people

(equal (adj): bao gồm quyền, cơ hội, v.v. Giống như các người khác)

2 – a: kindergarten (n): school for children aged three to five

(kindergarten (n): trường học giành cho trẻ em từ bố đến năm tuổi)

3 – b: treat (v):to deal with or behave towards somebody in a certain way

(treat (v): đối phó hoặc cư xử với ai kia theo một cách nhất định)

4 – c: surgeon (n): a doctor who does operations in a hospital

(surgeon (n): chưng sĩ triển khai các phẫu thuật trong căn bệnh viện)

5 – d: gender (n): the fact of being male or female

(gender (n): thực tế là nam giỏi nữ)

Vocabulary 2

Bài 2 trang 67 sgk giờ đồng hồ anh 10: Complete the following sentences using the words in 1.

(Hoàn thành các câu sau sử dụng các từ ở bài xích 1.)

1. Nowadays male teachers can be seen working at _________.

2. The _________ performed an eight-hour operation on my grandpa yesterday.

3. Some parents may _________ boys differently from girls.

4. Traditional _________ roles influenced how men và women should behave.

5. They should promote _________ income opportunities for men và women.


Phương pháp giải:

1. Equal (adj):bình đẳng

2. Kindergarten (n):trường mẫu giáo, mầm non

3. Treat (v):đối xử

4. Surgeon (n):bác sĩ phẫu thuật

5. Gender (n):giới tính


Trả lời:


1. Kindergarten

2. Surgeon

3. Treat

4. Gender

5. Equal


1. Nowadays male teachers can be seen working at kindergarten.

(Ngày nay hoàn toàn có thể thấy những giáo viên nam giới đang thao tác tại trường chủng loại giáo.)

2. The surgeon performed an eight-hour operation on my grandpa yesterday.

(Bác sĩ phẫu thuật mổ xoang đã thực hiện một ca phẫu thuật kéo dài tám tiếng mang đến ông tôi vào ngày hôm qua.)

3. Some parents may treat boys differently from girls.

(Một số phụ huynh có thể đối xử với nam nhi khác với con gái.)

4. Traditional gender roles influenced how men và women should behave.

(Vai trò giới truyền thống ảnh hưởng đến giải pháp cư xử của nam giới và đàn bà giới.)

5. They should promote equal income opportunities for men & women.

(Họ cần thúc đẩy cơ hội thu nhập bình đẳng cho phái mạnh và bạn nữ giới.)

Grammar 1

Grammar: Passive voice with modals

(Ngữ pháp: Câu tiêu cực với đụng từ khuyết thiếu)


Bài 1 trang 67 sgk giờ anh 10: Choose the best answer.

(Chọn lời giải đúng nhất.)

1. Some people still think married womenshouldn’t allow / shouldn’t be allowedto work.

2. Both men và womencan work / can be workedas surgeons.

Xem thêm: Vừa Bằng Thằng Bé Lên Ba Thắt Lưng Con Chó Chạy Ra Ngoài Đồng Là Gì

3. Cooking classesmay offer / may be offeredto all students.

4. My sistercould join / could be joinedthe air force. She wants khổng lồ be a fighter pilot.

5. All the foodmust prepare / must be preparedbefore the guests arrive.


Phương pháp giải:

Cấu trúc câu bị động với cồn từ khuyết thiếu: S + be + modal + V-pp (by O)

Trả lời:


1. Shouldn’t be allowed

2. Can work

3. May be offered

4. Could join

5. Must be prepared


1. Some people still think married women shouldn’t be allowed to lớn work.

(Một số tín đồ vẫn nghĩ đàn bà đã có gia đình không được phép đi làm.)

2. Both men & women can work as surgeons.

(Cả phái nam và phụ nữ đều hoàn toàn có thể làm chưng sĩ phẫu thuật.)

3. Cooking classes may be offered khổng lồ all students.

(Các lớp học làm bếp ăn hoàn toàn có thể được mở cho cho tất cả học sinh.)

4. My sister could join the air force. She wants to lớn be a fighter pilot.

(Chị tôi có thể tham gia lực lượng không quân. Chị ấy ao ước trở thành một phi công chiến đấu.)

5. All the food must be prepared before the guests arrive.

(Tất cả thức nạp năng lượng phải được chuẩn bị trước khi khách đến.)

Grammar 2

Bài 2 trang 67 sgk tiếng anh 10: Rewrite the following sentences using the passive voice.

(Viết lại các câu sau bằng phương pháp sử dụng câu bị động.)

1. They may complete the report on gender equality by April.

=> The report ___________________________________________________________________________.

2. Businesses can create more jobs for girls and women.

=> More jobs ___________________________________________________________________________.

3. They must provide all girls with access to lớn education.

=> All girls ____________________________________________________________________________.

4. Governments should improve education in rural areas.

=> Education ___________________________________________________________________________.

5. They ought lớn give men & women equal rights.

=> Men and women ______________________________________________________________________.


Phương pháp giải:

Cấu trúc câu thụ động với hễ từ khuyết thiếu: S + be + modal + V-pp (by O)

Vị trí trạng từ: trạng từ bỏ chỉ xứ sở + by O + trạng tự chỉ thời gian

Trả lời:

1. The report on gender equality may be completed by April.

Xem thêm: Sự Sụp Đổ Của Liên Xô Và Đông Âu Bắt Nguồn Từ Chủ Nghĩa Mác, Sự Sụp Đổ Của Cnxh Ở Liên Xô Và Các Nước Đông Âu

(Báo cáo về bình đẳng giới rất có thể được xong trước tháng 4.)

2. More jobs can be created for girls & women by businesses.

(Nhiều bài toán làm hơn hoàn toàn có thể được tạo thành cho trẻ nhỏ gái và phụ nữ bởi các doanh nghiệp.)