Unit 4 Lớp 8 Language Focus

     

1.Write the past simple form of each verb. 1. Em hãy viết hình thức của thì vượt khứ đơn cho mỗi động từ.

Bạn đang xem: Unit 4 lớp 8 language focus


1. Write the past simple size of each verb.

(Em hãy viết hiệ tượng của thì vượt khứ đơn cho mỗi động từ.)

a) run d) go h) ride

⟹ ran e) have i) eat

b) fly f) bởi vì j) sit

c) take g) be k) come

Hướng dẫn giải:

a. Run ⟹ ran b. Fly ⟹ flew

c. Take ⟹ took d. Go ⟹ went 

e. Have ⟹ had f. Do ⟹ did

g. Be ⟹ was/ were h. Ride ⟹ rode

i. Eat ⟹ ate j. Sit ⟹ sat

k. Come ⟹ came

2. Complete the dialogue below. Use the past simple.

(Em hãy dứt hội thoại sau, dùng thì thừa khứ đơn.)

a) Lan:_____________________ ?

Nga: No. I ate noodles.

b) Ba: How did you get to school?

Nam:_______________________ ?

c) Minh:____________________ ?

Hoa: I was at home.

d) Chi: Which subject did you have yesterday?

Ba:____________________ .

Hướng dẫn giải:

a. Lan: Did you eat bread for breakfast?

Nga: No. I ate noodles.

b. Ba: How did you get to lớn school?

Nam: I got to lớn school by bicycle./ I rode a xe đạp to school./ I walked to lớn school.

c. Minh: Where were you last night?

Hoa: I was at home.

d. Chi: Which subject did you have yesterday?

Ba: I had Maths, Physics, English and Literature.

Tạm dịch:

a. Lan: bạn đã bữa sớm với bánh mỳ đúng không?

Nga: Không, tôi đã ăn mì.

b. Ba: Bạn đang đi tới trường bằng phương tiện đi lại gì?

Nam: Mình mang đến trường bởi xe đạp./ Mình quốc bộ đến trường.

c. Minh: Đêm qua bạn ở đâu?

Hoa: tôi đã ở nhà.

d. Chi: trong ngày hôm qua bạn bao hàm môn học nào?

Ba: Mình có Toán, đồ gia dụng lý, giờ Anh với Văn học.

3. Complete the sentences. Use the prepositions in the table.

(Hoàn thành các câu sau, cần sử dụng giới từ cho trong bảng.)

in

November 1997

between

7 am & 8 am

on

Monday, July 2

after

3 pm

at

6 pm

before

a) I"ll see you on Wednesday.

b) I’m going khổng lồ Laos________ January.

c) We must be there________ 8.30 & 9.15.

d) The ngân hàng closes________ 3 pm. If you arrive________ 3 pm, the ngân hàng will be closed.

Xem thêm: Đáp Án Đề Thi Minh Họa Môn Sử 2017 Môn Lịch Sử, Đề Minh Họa Của Bộ Năm 2017 (Lần 1)

e) I"ll be home_______ seven because 1 want lớn see the seven o’clock news.

Hướng dẫn giải:


a. I"ll see you on Wednesday.

b. I’m going to Laos in January.

c. We must be there between 8.30 và 9.15.

d. The bank closes at 3 pm. If you arrive after 3 pm, the bank will be closed.


e. I’ll be home before seven because I want to lớn see the seven o’clock news.

Tạm dịch:

a. Mình sẽ gặp bạn vào lắp thêm Tư.

b. Mình đã sang Lào vào thời điểm tháng Giêng.

c. Bọn họ phải sinh hoạt đó trong tầm giữa 8.30 với 9.15.

d. Ngân hàng ngừng hoạt động lúc 3 giờ chiều. Nếu bạn đến sau 3 giờ chiều, ngân hàng sẽ ảnh hưởng đóng cửa.

e. Mình sẽ về nhà trước bảy giờ vì mình thích xem tin tức cơ hội bảy giờ.


4. Look at the pictures. Complete the dialogue. Use used to and the verbs in the box.

(Hãy quan sát tranh rồi hoàn thành hội thoại sau, thực hiện used to và hễ từ mang đến trong khung.)

live stay have be

*


Nga: Where is this? It isn’t Ha Noi.

Hoa: No, it’s Hue. I (0) used to lớn stay there.

Nga: Is that you, Hoa?

Hoa: Yes. I (1)_______ long hair.

Nga: Who is in this photo?

Hoa: That is Loan. She (2) ________ my next-door neighbor.

Xem thêm: Cá Heo Sát Thủ Là Gì Về 'Sát Thủ Đại Dương' Giết Hại Cả Cá Mập Trắng?

Nga: Are they your parents?

Hoa: No. They’re my aunt và uncle. They (3) _________ in Hue, too.

Hướng dẫn giải: