Writing Unit 11 Lớp 11 Trang 130

     

Phần Writing trình làng cách thu xếp ý cùng viết một quãng văn chủ thể Sources of Energy (Các nguồn năng lượng). Bài viết dưới đây cung cấp các trường đoản cú vựng và cấu tạo cần xem xét cũng như phía dẫn bí quyết giải bài xích tập trong sách giáo khoa giúp đỡ bạn học trong vấn đề học tập giờ Anh bên trên lớp cũng giống như trong những bài kiểm tra.


*

Task 1.Study the chart about energy consumption in Highland in 2000 và fill in the gaps with the information from the chart.

Bạn đang xem: Writing unit 11 lớp 11 trang 130

(Nghiên cứu vớt biểu vật dụng về tiêu thụ năng lượng ở Tây Nguyên năm 2000 với điền vào các chỗ trống với các thông tin tự biểu đồ.)

The chart shows the energy consumption in Highland in 2000. As can be seen, the total energy consumption was (1)__117__ million tons. Petroleum made up the largest amount of this figure (57 million tons). This was followed by the consumption of (2)__coal__ (40 million tons). Nuclear và Hydroelectrieity made up the (3)__smallest__ amount of energy consumption (20 million tons).

Dịch:

Biểu đồ thể hiện sự tiêu thụ năng lượng ở Highland năm 2000. Như sẽ thấy, tổng lượng tiêu thụ năng lượng là 117 triệu tấn. Dầu mỏ chiếm phần lượng lớn nhất trong hình này (57 triệu tấn). Tiếp đó là lượng tiêu thụ than đá (40 triệu tấn). Năng lượng hạt nhân với thủy điện chiếm phần lượng nhỏ nhất (20 triệu tấn).

Task 2.Continue your description of the trends in energy consumption in the year 2005 in Highland.(Tiếp tục tế bào tả của khách hàng về các xu hướng tiêu thụ tích điện trong năm 2005 trên Tây Nguyên.)

Bài có tác dụng 1:

The chart presents the energy consumption in Highland in 2005. As can be seen, the total energy consumption was 170 million tons. Nuclear hydroelectricity made up the largest amount of this figure (75 million tons). This was followed by the consumption of petroleum (50 million tons). Coal contributed a slightly went up with 45 million tons.

Dịch:

Biểu đồ biểu thị sự tiêu thụ năng lượng ở Highland năm 2005. Như vẫn thấy, tổng lượng tiêu thụ năng lượng là 170 triệu tấn. Tích điện hạt nhân với thủy điện chiếm lượng lớn số 1 trong hình này (75 triệu tấn). Tiếp chính là lượng tiêu thụ dầu mỏ (50 triệu tấn). Than đá góp sức một sự ngày càng tăng nhẹ với 45 triệu tấn.

Bài có tác dụng 2:

The chart shows the energy consumption in Highland in 2005. As can be seen, the total energy consumption was 170 million tons. Nuclear & Hydroelectricity made up the largest amount of this figure (75 million tons). This was followed by the consumption of petroleum (50 million tons). Coal made up the smallest amount of energy consumption (45 million tons).

Xem thêm: Compare And Contrast Essay, Free Essay: Britain And Vietnam Education

Dịch:

Biểu đồ thể hiện sự tiêu thụ tích điện ở Highland năm 2005. Như đang thấy, tổng lượng tiêu thụ tích điện là 170 triệu tấn. Năng lượng hạt nhân cùng thủy điện chiếm lượng lớn nhất trong hình này (75 triệu tấn). Tiếp chính là lượng tiêu thụ khí đốt (50 triệu tấn). Than đá góp sức ít tuyệt nhất vào lượng tiêu thụ tích điện (45 triệu tấn) .

Task 3.Describe the chart, using the information from Task 1 và 2.(Mô tả biểu đồ, sử dụng các thông tin từ bài bác tập 1 với 2.)

Bài làm cho 1:

The chart shows the energy consumption in Highland in 2000 and 2005. As I can see, the total energy consumption in 2005 was 170 million tons. So it was higher than in 2000 (117 million tons). In 2005, Nuclear and Hydroelectricity made up the largest amount of this figure (75 million tons). This was followed by the consumption of petroleum (50 million tons). Both of them were higher than in 2000. However, coal decreased the amount of the energy consumption (from 57 million tons in 2000 lớn 50 million tons in 2005).

Dịch:

Đồ thị biểu thị lượng năng lượng tiêu thụ ngơi nghỉ Highland năm 2000 và 2005. Như tôi thấy, tổng lượng tiêu thụ tích điện năm 2005 là 170 triệu tấn. Nó cao hơn nữa năm 2000 (117 triệu tấn). Năm 2005, năng lượng hạt nhân cùng thủy điện góp phần lượng lớn số 1 vào lượng tiêu thụ này (75 triệu tấn). Tiếp chính là lượng tiêu thụ dầu lửa (50 triệu tấn). Cả hai đều cao hơn nữa năm 2000. Mặc dù nhiên, than đá giảm về lượng tiêu hao (từ 25 triệu tấn năm 2000 xuống 50 triệu tấn năm 2005).

Bài làm cho 2:

The chart shows the energy consumption in Highland in 2000 and 2005. As can be seen, there was an upward trend in the consumption of coal & nuclear and hydroelectricity. It was a sharp decrease in the use of petroleum in 2005 . The amount of coal used increased by 5 million tons compared with that in 2000 and the consumption of nuclear & hydroelectricity soared up dramatically by 55 million tons. However, the amount of petroleum consumed in 2005 went down by 50 million tons.

In general, there was a difference in the amount as well as trend of consuming different sources of energy between the two years.

Xem thêm: Question Vi - It’S Sunday Morning

Dịch:

Đồ thị bộc lộ lượng năng lượng tiêu thụ sống Highland năm 2000 với 2005. Như được thấy, có xu hướng tăng vào lượng tiêu thụ than đá và năng lượng hạt nhân và thủy điện. Bao gồm sự tụt giảm mạnh trong việc thực hiện dầu mỏ năm 2005. Lượng than đá được sử dụng tạo thêm 5 triệu tấn so với năm 2000 và lượng tiêu thụ tích điện hạt nhân cùng thủy điện tăng vọt rộng 55 triệu tấn. Mặc dù nhiên, lượng dầu lửa tiêu thụ năm 2005 giảm xuống còn 50 triệu tấn.