Giải Sgk Unit 11 Lớp 11 Sources Of Energy

     

Tiếng Anh lớp 11 Unit 11 C. Listening Trang 128-129-130

Loạt bài soạn, giải bài xích tập giờ đồng hồ Anh lớp 11 Unit 11 C. Listening Trang 128-129-130 sẽ giúp đỡ Giáo viên, phụ huynh bao gồm thêm tài liệu để hướng dẫn các em học sinh lớp 11 dễ dàng dàng chuẩn bị bài nhằm học tốt môn giờ đồng hồ Anh lớp 11.

Bạn đang xem: Giải sgk unit 11 lớp 11 sources of energy

*

Before you listen (Trước khi chúng ta nghe)

- Work in pairs. các mục some of the things you use energy for in your house. (Làm việc theo cặp. Liệt kê một số giữa những thứ sử dụng tích điện trong nhà của bạn.)

They are electricity, oil, coal, gas, ...

- Listen & repeat.

ecologist: nhà sinh thái họcresources: tài nguyên
renewable: có thể khôi phụcfossil fuels: xăng hóa thạch
unlimited: vô tậnfertilized: làm màu mỡ (đất)

While you listen (Trong khi chúng ta nghe)

Task 1. Listen & complete the sentences by circling the letter A, B, C or D. (Nghe và hoàn thành câu bằng cách khoanh tròn chữ cái A, B, C hoặc D.)

Bài nghe:

Gợi ý:

1. D2. C3. D4. A5. B

Nội dung bài bác nghe:

The natural environment includes all natural resources that are necessary for life: the air, the oceans, the sun & the land. Because they are vital for life these resources must be protected from pollution & conserved. Ecologists study their importance and how khổng lồ use them carefully.

Xem thêm: Lời Bài Hát Người Mèo Ơn Đảng, Nhạc Sĩ Thanh Phúc Và Ca Khúc Người Mèo Ơn Đảng

According lớn ecologists, resources are divided into 2 groups: renewable and non-renewable. When a resource can be replaced quickly, it is called renewable. If it cannot be replaced quickly và easily, it is non renewable. For example grass for animals is a renewable resource. When cows eat the grass, the resource is used. If the soil is fertilized và protected, more grass will grow. Coal, however, is nonrenewable because it takes millions of years to lớn make coal. All fossil fuels are nonrenevvable resources.

Solar energy, air, và water are renewable resources because there is an unlimited supply. However, this definition may be changed if people are not careful with these resources. The amount of solar energy that reaches the earth depends on the atmosphere. If the atmosphere is polluted, the solar energy that reaches the earth may be dangerous. If life is going to lớn continue, the air must contain the correct amount of nitrogen (N), oxygen (O), carbon dioxide (CO2), & other gases. If humans continue lớn pollute the air, it will not contain the correct amount of these gases.

Hướng dẫn giải:

Môi trường từ nhiên bao hàm tất cả những nguồn khoáng sản thiên nhiên cần thiết cho sự sống: không khí, các đại dương, khía cạnh trời với đất. Bởi vì chúng là thiết yếu cho sự sống, các nguồn này nên được bảo vệ khỏi ô nhiễm và được bảo tồn. Các nhà sinh thái xanh học nghiên cứu và phân tích tầm đặc trưng của chúng và cách thực hiện chúng một phương pháp cẩn thận.

Theo các nhà sinh thái học, các nguồn năng lượng được chia thành 2 nhóm: có thể tái sản xuất và cần thiết tái tạo. Lúc một nguồn có thể được sửa chữa một biện pháp nhanh chóng, nó được gọi là tái tạo. Trường hợp nó quan yếu được sửa chữa thay thế một cách mau lẹ và dễ dàng, nó quan yếu tái tạo. Ví dụ cỏ cho động vật hoang dã là nguồn tái tạo. Khi bò ăn uống cỏ, khoáng sản được sử dụng. Nếu khu đất được bón phân cùng bảo vệ, sẽ có nhiều cỏ hơn. Than mặc dù không thể tái tạo được vì phải mất hàng nghìn năm để tạo thành than. Tất cả các nguyên liệu hóa thạch là nguồn tài nguyên chẳng thể tái chế tạo ra được.

Năng lượng khía cạnh trời, ko khí, và nước là nguồn năng lượng rất có thể tái tạo do nó là nguồn cung ứng không giới hạn. Mặc dù nhiên, quan niệm này hoàn toàn có thể được chuyển đổi nếu người ta không cảnh giác với các tài nguyên này. Lượng năng lượng mặt trời mang lại Trái Đất nhờ vào vào khí quyển. Nếu bầu khí quyển bị ô nhiễm, năng lượng mặt trời đến trái đất hoàn toàn có thể nguy hiểm. Nếu cuộc sống vẫn tiếp tục, ko khí phải chứa lượng tương thích nitơ (N), oxy (O), CO2 (carbon dioxide), và các loại khí khác. Nếu bé người tiếp tục gây ô nhiễm không khí, nó sẽ không chứa số lượng của các khí này một phương pháp phù hợp.

Xem thêm: Bài Tập Tiếng Anh Lớp 10 (Có Đáp Án) Mai Lan Hương, Bài Tập Trắc Nghiệm Tiếng Anh Lớp 10

Task 2. Listen again lớn the last part of the talk and write in the missing words. (Nghe lại đến phần cuối của bài xích nói cùng viết những từ còn thiếu.)

Bài nghe:

Gợi ý:

(1) unlimited(2) atmosphere(3) may(4) gases(5) amount

After you listen (Sau khi bạn nghe)

Which group bởi vì these sources of energy belons to? Put a tick (v) in the right column. (Các nguồn tích điện này thuộc vào nhóm nào? Đặt dấu (v) vào cột đúng.)

Bài nghe:

Gợi ý:

Sources of energyNon-renewableRenewable
Coalv
Geotherman heatv
Petroleumv
Solar energyv
Oilv
Wind energyv
Gasv