Reading

     

Work in pair. Read these facts about endangered species and discuss the questions below

(Hãy đọc những thực sự về các loài có nguy cơ tiềm ẩn tuyệt chủng và trao đổi các câu hỏi dưới đây.)

- Once found throughout Africa and Asia, cheetahs are now only scattered throughout east Africa.

Bạn đang xem: Reading

(Đã từng được phát hiện ở Châu Phi và Châu Á, báo Chi-ta giờ đồng hồ chỉ rải rác nghỉ ngơi đông Phi.)

- It is estimated that only 1,000 pandas remain in the wild.

(Người ta cầu tính rằng chỉ với khoảng 1000 gấu trúc còn còn lại trong môi trường xung quanh tự nhiên.)

- There are only about 20 Siberian tigers left in the wild in trung quốc and about 100 live in Chinese zoos and national parks.

(Chỉ còn trăng tròn con hổ Siberian sót lại trong môi trường xung quanh hoang dã ở china và khoảng 100 con sống ở các sở thú với công viên non sông Trung Quốc.)

1. What vì you understand from the facts above?

(Bạn hiểu gì từ những chi tiết trên?)

2. Can you explain why the numbers of these animals have become small?

(Bạn hoàn toàn có thể giải thích bởi sao con số những loại này đang sút dần không?)

*

Lời giải chi tiết:

1. The facts above show that the numbers of some wild/ rare animals such as cheetahs, pandas and Siberian tigers have become small/ extinct.

(Những chi tiết trên cho biết thêm số lượng một vài số loài động vật hoang dã/ quý hiểm như báo, gấu trúc và hổ Siberian đã trở bắt buộc tuyệt chủng.)

2. The numbers of these animals have become small because they are killed for food, fur or skin.

(Số lượng đầy đủ loài này đang giảm dần do chúng bị giết để làm thực phẩm, lông với da.)


While


While you read


The human race is only one small species in the living world. Many other species exist on this planet. However, human beings have a great influence on the rest of the world. They are changing the environment by building cities & villages where forests once stood. They are affecting the water supply by using water for industry và agriculture. They are changing weather conditions by cutting down trees in the forests. And they are destroying the air by adding pollutants to lớn it.


It can be said that human beings are changing the environment in all respects through their actions and by their habits. This has resulted in two serious consequences. The first is that many kinds of rare animals are killed. The second is that the environment where these animals are living is badly destroyed. As a result, the number of rare animals is decreasing so rapidly that they are in danger of becoming extinct.

In order lớn make sure that these rare animals vì chưng not disappear, efforts have been made to lớn protect the environments in which they live. Scientists have made lists of endangered species và suggested ways khổng lồ save them. Many organisations have been set up and funds have been raised. Thousands of national parks all over the world have been established to protect endangered animals. Laws have been introduced khổng lồ prohibit the killing of endangered animals & the destruction of the environments where these rare animals are living.

If people"s interference with the environment decreases, more species will survive và produce offspring. The Earth will be a happy planet where human beings, animals và plants peacefully co-exist.

*


Phương pháp giải:


Dịch bài xích đọc:

Loài bạn chỉ là 1 trong loài nhỏ trong trái đất sinh vật. Những loài khác tồn trên trên trái đất này. Tuy nhiên, con bạn có ảnh hưởng lớn mang lại phần sót lại của vắt giới. Bọn họ đang đổi khác môi trường bằng cách xây dựng tp và xóm mạc ở khu vực trước cơ từng là rừng. Bọn họ đang tác động đến nguồn cung ứng nước bằng cách sử dụng nước mang lại công nghiệp cùng nông nghiệp. Họ đang biến hóa tình trạng tiết trời bằng bài toán chặt cây cỏ trong các khu rừng. Với họ đang tàn phá không khí bằng phương pháp thải những chất gây ô nhiễm và độc hại vào không khí.

Có thể nói rằng bé người thay đổi môi ngôi trường trên những phương diện thông qua các hành động của họ với thói thân quen của họ. Điều này đang dẫn đến hai hậu quả nghiêm trọng. Đầu tiên là những loài động vật hoang dã quý hi hữu bị giết. Thứ hai là môi trường xung quanh nơi mà các loài động vật đang sống và làm việc bị tàn phá nặng. Kết quá là, con số các loài động vật hoang dã quý thi thoảng đang bớt rất cấp tốc chóng, bọn chúng đang có nguy cơ bị tuyệt chủng.


Để đảm bảo rằng các loài động vật quý hiếm này không biến mất, những nỗ lực đã được thực hiện để bảo vệ môi ngôi trường mà bọn chúng đang sống. Các nhà khoa học đã lập danh sách những loài có nguy cơ tiềm ẩn tuyệt chủng với dề nghị cách để cứu chúng. Nhiều tổ chức đã được thành lập và nhiều quỹ được xây dựng. Hàng chục ngàn các công viên non sông trên toàn thế giới đã được cấu hình thiết lập để bảo đảm động vật có nguy cơ tuyệt chủng. Pháp luật được chỉ dẫn để cấm việc giết hại động vật có nguy cơ tuyệt chủng và sự hủy hoại của môi trường thiên nhiên nơi bọn chúng sinh sống.

Nếu sự can thiệp của fan dân với môi trường thiên nhiên giảm, nhiều loài sẽ sống sót và sinh sản những hơn. Trái khu đất sẽ là 1 trong những hành tinh hạnh phúc nơi con người động vật hoang dã và thực vật cùng phổ biến sống một cách hòa bình.

Lời giải chi tiết:


Task 1

Task 1. The words in the box all appear in the passage. Fill each blank with a suitable word.

(Những từ vào khung xuất hiện trong đoạn văn. Điền vào địa điểm trống với một từ mê say hợp.)

pollutants decreasing protect interference extinct endangered

1. Dinosaurs became ______ millions of years ago.

2. She tried to ______ herself from the wind.

3. This species of bird is ______ in numbers every year.

4. The chemical ______ from cars và factories make the air, water and soil dangerously dirty.

5. The blue whale is a(an) ______ species.

6. Because of the ______ of human beings, many animals have become extinct.

Phương pháp giải:

- pollutants (n): hóa học gây độc hại

- decreasing (V-ing): đang bớt

- protect (v): bảo đảm an toàn

- interference (n): sự can thiệp

- extinct (adj): tốt chủng

- endangered (adj): bị ăn hiếp dọa

Lời giải đưa ra tiết:

1. extinct 2. protect 3. decreasing 
4. pollutants 5. endangered 6. interference 

1. Dinosaurs became extinct millions of years ago.

(Khủng long đang tuyệt chủng từ thời điểm cách đây hàng triệu năm.)

Giải thích: become + adj

2. She tried to protect herself from the wind.

(Cô ấy nỗ lực tự bảo đảm an toàn mình khỏi gió.)

Giải thích: try + to lớn V (cố gắng thao tác làm việc gì)

3. This species of bird is decreasing in numbers every year.

(Hằng năm loại chim này đang sút dần số lượng.)

Giải thích: Cấu trúc thì hiện nay tại tiếp diễn với nhà ngữ số ít "S + is + V-ing"

4. The chemical pollutants from cars và factories make the air, water and soil dangerously dirty.

(Những chất thải hóa học từ xe hơi và xí nghiệp làm mang đến không khí, nước và đất ô nhiễm một giải pháp nguy hiểm.)

Giải thích: Sau mạo từ "the" và tính từ "chemical" đề xuất một danh từ.

5. The blue whale is an endangered species.

(Cá voi xanh là 1 loài bị nạt dọa.)

Giải thích: Sau mạo trường đoản cú "a/an" cùng trước danh tự "species" cần một tính từ.

6. Because of the interference of human beings, many animals have become extinct.

(Bời bởi vì sự can thiệp của nhỏ người, nhiều động vật đã hay chủng.)

Giải thích: Sau mạo từ bỏ "the" với trước giới tự "of" phải một danh từ.


Task 2

Task 2Circle A, B, C or D that best sums up each paragraph.

(Khoanh chọn A, B, C hoặc D miêu tả ý bao gồm của từng đoạn.)

1. Paragraph 1

A. Human beings need to lớn grow food.

Xem thêm: What I Think So Too Là Gì, I Think So Vs I Think So Too, Yes, I Think So Too

B. Human beings pollute the environment.

C. Human beings interfere with nature.

D. People should stop living in cities and villages.

2. Paragraph 2

A. Many animals are disappearing.

B. Human beings are responsible for the changes in the environment.

C. People are in danger of becoming extinct.

D. The human race is also an endangered species.

3. Paragraph 3

A. Human beings have made efforts to protect the environment.

B. Scientists have made a long các mục of endangered species.

C. People should be kept away from animals và plants.

D. Rare animals bởi vì not disappear.

4. Paragraph 4

A. The survival of endangered species

B. The Earth - a happy planet

C. Conditions for a peaceful co-existence

D. People’s interference with the environment

Phương pháp giải:

Tạm dịch: 

1. Đoạn 1

A. Con người cần trồng thực phẩm.

B. Con người gây ô nhiễm môi trường.

C. Con người can thiệp vào thiên nhiên.

D. Bạn ta nên chấm dứt sống ở những thành phố với làng mạc.

2. Đoạn 2

A: Nhiều động vật đang vươn lên là mất.

B. Bé người chịu trách nhiệm về những biến đổi trong môi trường.

C. Bạn ta có nguy cơ tuyệt chủng.

D. Loài người cũng là 1 trong những loài bị nguy cấp.

3. Đoạn 3

A. Con bạn đã nỗ lực để bảo đảm an toàn môi trường.

B. Các nhà khoa học đã chỉ dẫn một list dài những loài bị nguy cấp.

C. Người ta buộc phải tránh xa động vật và thực vật.

D. Động vật quý và hiếm không trở nên mất.

4. Đoạn 4

A. Sự tồn tại của các loài nguy cấp

B. Trái khu đất - một toàn cầu hạnh phúc

C. Những điều kiện cho sự sống phổ biến hòa bình

D. Sự can thiệp của bạn dân vào môi trường

Lời giải bỏ ra tiết:

1. C 2. B3. A4. C

1. Paragraph 1 - C. Human beings interfere with nature.

(Đoạn 1 - C. Con bạn can thiệp vào thiên nhiên.)

2. Paragraph 2 - B. Human beings are responsible for the changes in the environment.

(Đoạn 2 - B. Con tín đồ phải chịu trách nhiệm về những biến đổi của môi trường.)

3. Paragraph 3 - A. Human beings have made efforts to protect the environment.

(Đoạn 3 - A. Con tín đồ đã ra sức đảm bảo an toàn môi trường.)

4. Paragraph 4 - C. Conditions for a peaceful co-existence

(Đoạn 4 - C. Điều kiện để tầm thường sống hòa bình)


Task 3

Task 3. Answer the questions:

(Trả lời những câu hỏi.)

1. What are the four ways by which human beings are changing the world?

(Con bạn đang làm biến đổi thế giới theo 4 phương pháp nào?)

2. What are the serious consequences of people"s interference with the environment?

(Những kết quả nghiêm trọng của sự việc can thiệp của con bạn đến môi trường xung quanh là gì?)

3. What has been done to lớn protect the environment?

(Những gì đã được thực hiện để bảo đảm an toàn môi trường?)

Lời giải đưa ra tiết:

1. Four ways that people change the world are:

(Bốn cách để mọi người thay đổi thế giới là)

- They are changing the environment by building cities và villages.

(Họ đang chuyển đổi môi trường bằng câu hỏi xây dựng các thành phố và làng xã.)

- They are affecting the water supply by using water for industry và agriculture.

(Họ đang ảnh hưởng đến việc hỗ trợ nước bằng cách sử dụng nước mang lại công nghiệp với nông nghiệp.)

- They are changing weather conditions by cutting down trees in the forests.

(Họ đang chuyển đổi điều kiện thời tiết bằng phương pháp chặt cây trong rừng.)

- They are destroying the air by adding pollutants like smoke from factories.

(Họ hủy hoại không khí bằng cách thêm những chất gây độc hại như khói từ bên máy.)

2. The serious consequences of people"s interference with the environment are:

(Hậu trái nghiêm trọng của sự việc can thiệp của bạn dân so với môi ngôi trường là)

- Many kinds of rare animals are killed. 

(Nhiều loại động vật quý hãn hữu bị giết.)

- The environment where these animals are living is badly destroyed.

(Môi trường nơi mà những động vật hoang dã này đang sống và làm việc bị phá huỷ nghiêm trọng.)

- The number of rare animals is decreasing so rapidly that they are in danger of becoming extinct.

(Số lượng động vật hoang dã quý hiếm giảm nhanh đến nỗi chúng có nguy cơ tiềm ẩn bị tuyệt chủng.)

3. Many things have been done khổng lồ protect endangered nature, such as:

(Nhiều bài toán đã được thực hiện để bảo vệ thực chất nguy cấp, ví dụ điển hình như)

- Many organizations have been set up and money has been raised to save rare animals.

(Nhiều tổ chức triển khai đã được thành lập và hoạt động và tiền đã được huy động để cứu những động thứ quý hiếm.)

- Thousands of national parks have been established.

(Hàng nghìn công viên quốc gia đã được thành lập.)

- Laws have been passed khổng lồ prohibit killing endangered animals.

Xem thêm: Xem Phim Thủy Thủ Mặt Trăng, Thuy Thu Mat Trang Tieng Viet Tap Cuoi

(Luật sẽ được trải qua để cấm giết động vật hoang dã hoang dã.)


After

After you read

Work in groups. Find out why some animals have become extinct.

(Làm câu hỏi theo nhóm. Tò mò lí do lý do một số loài hễ vật đã biết thành tuyệt chủng.)