Tên Các Loài Động Vật Bằng Tiếng Anh

     

Bạn biết thương hiệu tiếng Anh của từng nào loài động vật trên thực tiễn và đã cũng muốn khám phá về việc thú vị chứa đựng đằng sau mỗi cái tên ấy. Cùng học giờ đồng hồ Anh kết quả với chúng tôi để gồm thêm thật nhiều thông tin và bài học kinh nghiệm hữu ích chúng ta nhé! 

Tên giờ Anh các con đồ dùng nuôi trong nhà 
Bạn đang xem: Tên các loài động vật bằng tiếng anh

*
Tên tiếng Anh của những con trang bị nuôi trong nhà

– Donkey /ˈdɒŋ.ki/ (UK) or /ˈdɑːŋ.ki/: nhỏ lừa– Duck /dʌk/: nhỏ vịt– Goat /ɡəʊt/ (UK) or /ɡoʊt/ (US): con dê– Goose /ɡuːs/ or​ /ɡuːs/ : bé ngỗng– Hen /hen/ or /hen/: con gà mái– Horse /hoːs/: con ngựa– Pig /piɡ/: bé lợn– Rabbit /ˈræb.ɪt/ or /ˈræb.ɪt/: con thỏ– Sheep /ʃiːp/ or /ʃiːp/: con cừu– cat /kæt/ or /kæt/: mèo– Dog /dɒɡ/ or /dɑːɡ/: chó– Puppy /ˈpʌp.i/ or /ˈpʌp.i/: chó con– Turtle /ˈtɜː.təl/ or /ˈtɝː.t̬əl/ : rùa– Rooster /ˈruː.stər/ or /ˈruː.stɚ/: con kê trống 

Tên tiếng Anh động vật hoang dã


*
Tên giờ Anh của động vật hoang dã

– Zebra/ˈziː.brə/ => ngựa chiến vằn– Giraffe /dʒɪˈrɑːf/ => hươu cao cổ– Rhinoceros /raɪˈnɒs.ər.əs/=> tê giác– Elephant/ˈel.ɪ.fənt/ => voi– Cheetah /ˈtʃiː.tə/ => báo Gêpa– Lion /ˈlaɪ.ən/ => sư tử đực– Lioness /ˈlaɪ.ənis/ => sư tử cái– Hyena /haɪˈiː.nə/ => linh cẩu– Leopard /ˈlep.əd/ => báo– Hippopotamus /ˌhɪp.əˈpɒt.ə.məs/ => hà mã– Camel /’kæməl/ => lạc đà– Monkey /ˈmʌŋ.ki/ => khỉ– Baboon /bəˈbuːn/=> khỉ đầu chó– Chimpanzee /,t∫impən’zi/ => tinh tinh– Gorilla/gəˈrɪl.ə/ => vượn fan Gôrila– Antelope /´ænti¸loup/ => linh dương– Gnu /nuː/ => linh dương đầu bò– Baboon /bəˈbuːn/=> khỉ đầu chó– Gazelle /gəˈzel/ => linh dương Gazen 

Từ vựng giờ đồng hồ Anh về các loại chim


*
Tên tiếng Anh về các loài chim


Xem thêm: Nêu Nguyên Nhân, Triệu Chứng Và Hậu Quả Của Bệnh Bướu Cổ Đến Sức Khỏe Con Người?

– Pigeon /ˈpɪdʒ.ən/=> bồ câu– Owl /aʊl/ => cú mèo– Eagle /ˈiː.gl/ => đại bàng– Falcon /ˈfɒl.kən/ => chim ưng– Vulture /ˈvʌl.tʃəʳ/ => kền kền– Crow /krəʊ/ => quạ– Sparrow /ˈspær.əʊ/ => chim sẻ– Duck /dʌk/ => vịt– Penguin /ˈpeŋ.gwɪn/ => chim cánh cụt– Turkey /ˈtɜː.ki/ => kê tây– Ostrich /ˈɒs.trɪtʃ/ => đà điểu– Woodpecker /ˈwʊdˌpek.əʳ/ => gõ kiến– Parrot /ˈpær.ət/ => con vẹt– Stork /stɔːk/ => cò– Swan /swɒn/ => thiên nga– Peacock /ˈpiː.kɒk/ => bé công (trống) 

Tên giờ đồng hồ Anh những loài chim quý


*
Tên tiếng Anh những loài chim quý

1. Owl – /aʊl/: Cú mèo2. Eagle – /ˈiː.gl/: Chim đại bàng3. Woodpecker – /ˈwʊdˌpek.əʳ/: Chim gõ kiến4. Peacock – /ˈpiː.kɒk/: con công (trống)5. Sparrow – /ˈspær.əʊ/: Chim sẻ6. Heron – /ˈher.ən/: Diệc7. Swan – /swɒn/: Thiên nga8. Falcon – /ˈfɒl.kən/: Chim ưng9. Ostrich – /ˈɒs.trɪtʃ/: Đà điểu10. Nest – /nest/: chiếc tổ11. Feather – /ˈfeð.əʳ/: Lông vũ12. Talon – /ˈtæl.ən/: Móng vuốt 

Tên giờ Anh động vật hoang dã sinh sống Châu Phi 

1. Zebra – /ˈziː.brə/: Con ngựa chiến vằn2. Lioness – /ˈlaɪ.ənis/: Sư tử (cái)3. Lion – /ˈlaɪ.ən/: Sư tử (đực)4. Hyena – /haɪˈiː.nə/: nhỏ linh cẩu5. Gnu – /nuː/: Linh dương đầu bò6. Baboon – /bəˈbuːn/: Khỉ đầu chó7. Rhinoceros – /raɪˈnɒs.ər.əs/: nhỏ tê giác8. Gazelle – /gəˈzel/: Linh dương Gazen9. Cheetah – /ˈtʃiː.tə/: Báo Gêpa10. Elephant – /ˈel.ɪ.fənt/: Von voi 

Chủ đề loài vật biển cùng dưới nước


*
Tên giờ Anh của động vật hoang dã biển

1. Seagull – /ˈsiː.gʌl/: Mòng biển2. Octopus – /ˈɒk.tə.pəs/: Bạch tuộc3. Lobster – /ˈlɒb.stəʳ/: Tôm hùm4. Shellfish – /ˈʃel.fɪʃ/: Ốc5. Jellyfish – /ˈdʒel.i.fɪʃ/: con sứa6. Killer whale – /ˈkɪl.əʳ weɪl/: nhiều loại cá voi nhỏ7. Squid – /skwɪd/: Mực ống8. Fish – fin – /fɪʃ. Fɪn/ – Vảy cá9. Seal – /siːl/: Chó biển10. Coral – /ˈkɒr.əl/: San hô 

Từ vựng con vật trong giờ Anh về những loài thú 

1. Moose – /muːs/: Nai sừng tấm2. Boar – /bɔːʳ/: Lợn hoang (giống đực)3. Chipmunk – /ˈtʃɪp.mʌŋk/: Sóc chuột4. Lynx (bobcat) – /lɪŋks/ (/’bɔbkæt/): Mèo rừng Mỹ5. Polar bear – /pəʊl beəʳ/: Gấu bắc cực6. Buffalo – /ˈbʌf.ə.ləʊ/: Trâu nước7. Beaver – /ˈbiː.vəʳ/: bé hải ly8. Porcupine – /ˈpɔː.kjʊ.paɪn/: nhỏ nhím9. Skunk – /skʌŋk/: Chồn hôi10. Koala bear – /kəʊˈɑː.lə beəʳ/: Gấu túi11. Caterpillar -/ˈkæt.ə.pɪl.əʳ/: Sâu bướm12. Praying mantis – /preiɳˈmæn.tɪs/: Bọ ngựa13. Honeycomb – /ˈhʌn.i.kəʊm/: Sáp ong14. Tarantula – /təˈræn.tjʊ.lə/: một số loại nhện lớn15. Parasites – /’pærəsaɪt/: ký kết sinh trùng16. Ladybug – /ˈleɪ.di.bɜːd/: Bọ rùa17. Mosquito – /məˈskiː.təʊ/: nhỏ muỗi18. Cockroach – /ˈkɒk.rəʊtʃ/: bé gián19. Grasshopper – /ˈgrɑːsˌhɒp.əʳ/: Châu chấu20. Honeycomb – /ˈhʌn.i.kəʊm/: Sáp ong 

Chủ đề động vật hoang dã lưỡng cư

1. Alligator – /ˈæl.ɪ.geɪ.təʳ/: Cá sấu Mỹ2. Crocodile – /ˈkrɒk.ə.daɪl/: Cá sấu3. Toad – /təʊd/: nhỏ cóc4. Frog – /frɒg/: nhỏ ếch5. Dinosaurs – /’daɪnəʊsɔː/: to long6. Cobra – fang – /ˈkəʊ.brə. Fæŋ/: Rắn hổ mang7. Chameleon – /kəˈmiː.li.ən/: tắc kè hoa8. Rồng – /ˈdræg.ən/: nhỏ rồng9. Turtle – shell – /ˈtɜː.tl ʃel/: Mai rùa10. Lizard – /ˈlɪz.əd/: Thằn lằn

Tên tiếng Anh các con vật bao gồm phiên âm cơ mà cameraquansat24h.vn nước ta vừa cung ứng ở trên sẽ giúp bạn học từ vựng một cách mau lẹ và hiệu quả, hiểu thêm được thật nhiều bài học kinh nghiệm và các bạn sẽ là bạn giàu vốn trường đoản cú đấy.
Xem thêm: "Believe Me - It’S No Use Reading That Book

Lớp họcLớp học tiếng Anh mang lại trẻ chủng loại giáo từ bỏ 3-5 tuổiKhóa học tiếng Anh trẻ tiểu học từ 6-8 tuổiKhóa học tập tiếng Anh trẻ em tiểu học tập từ 8-11 tuổiKhóa học tập tiếng Anh THCSKhóa học tiếng Anh THPT