Sách bài tập sinh học 7

     

Cuốn sáchBài Tập Sinh học 7 Của người sáng tác Nguyễn Văn Khangdo bên xuất bản Giáo dục ấn hành nhằm giúp các em học viên lớp 7 vận dụng những kiến thức trên lớp nhằm giải những bài tập, sách biên soạn bám sát sách giáo khoa sinh học lớp 7 gồm 8 chương:

Chương 1: Ngành động vật hoang dã nguyên sinh

Bài 3: Thực hành: quan sát một vài động thứ nguyên sinh

Bài 4: Trùng roi

Bài 5: Trùng phát triển thành hình và trùng giày

Bài 6: Trùng kiết lị cùng trùng nóng rét

Bài 7: Đặc điểm phổ biến và vai trò thực tiễn của Động đồ nguyên sinh

Chương 2: Ngành ruột khoang

Bài 8: Thủy tức

Bài 9: Đa dạng của ngành Ruột khoang

Bài 10: Đặc điểm phổ biến và mục đích của ngành Ruột khoang

Chương 3: các ngành giun

Bài 11: Sán lá gan

Bài 12: một số trong những giun dẹp khác và đặc điểm chung của ngành Giun dẹp

Bài 13: Giun đũa

Bài 14: một số giun tròn khác và điểm lưu ý chung của ngành Giun tròn

Bài 15: Giun đất

Bài 16: Thực hành: Mổ với quan liền kề giun đất

Bài 17: một số trong những giun đốt không giống và điểm sáng chung của ngành Giun đốt

Chương 4: Ngành thân mềm

Bài 18: Trai sống

Bài 19: một trong những thân mượt khác

Bài 20: Thực hành: quan lại sát một số thân mềm

Bài 21: Đặc điểm chung và phương châm của ngành Thân mềm

Chương 5: Ngành chân khớp

Bài 22: Tôm sông

Bài 23: Thực hành: Mổ cùng quan gần kề tôm sông

Bài 24: Đa dạng và vai trò của lớp gần kề xác

Bài 25: Nhện cùng sự đa dạng mẫu mã của lớp hình nhện

Bài 26: Châu chấu

Bài 27: Đa dạng và điểm lưu ý chung của lớp Sâu bọ

Bài 28: Thực hành: xem băng hình về tập tính của sâu bọ

Bài 29: Đặc điểm thông thường và phương châm của ngành Chân khớp

Bài 30: Ôn tập phần 1 – Động đồ vật không xương sống

Chương 6: Ngành động vật có xương sống

Bài 31: Cá chép

Bài 32: Thực hành: mổ cá

Bài 33: cấu tạo trong của cá chép

Bài 34: Đa dạng và điểm lưu ý chung của những lớp Cá

Bài 35: Ếch đồng

Bài 36: Thực hành: quan sát cấu tạo trong của ếch đồng trên mẫu mã mỗ

Bài 37: Đa dạng và điểm sáng chung của lớp lưỡng cư

Bài 38: Thằn lằn nhẵn đuôi dài

Bài 39: cấu trúc trong của thằn lằn

Bài 40: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp trườn sát

Bài 41: Chim bồ câu

Bài 42: Thực hành: quan tiền sát bộ xương, mẫu mổ chim bồ câu

Bài 43: cấu trúc trong của chim tình nhân câu

Bài 44: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp chim

Bài 45: Thực hành: xem băng hình về đời sống và tập tính của chim

Bài 46: Thỏ

Bài 47: kết cấu trong của thỏ

Bài 48: Đa dạng của lớp Thú. Cỗ Thú huyệt, bộ Thú túi

Bài 49: Đa dạng của lớp thú bộ dơi và bộ cá voi

Bài 50: Đa dạng của lớp thú bộ thấm sâu bọ, cỗ gặm nhấm, bộ ăn uống thịt

Bài 51: Đa dạng của lớp thú các bộ móng guốc và cỗ linh trưởng

Bài 52: Thực hành: xem băng hình về đời sống với tập tính của Thú

Chương 7: Sự tiến hóa của đụng vật

Bài 53: môi trường xung quanh sống với sự đi lại di chuyển

Bài 54: Tiến hóa về tổ chức cơ thể

Bài 55: Tiến hóa về sinh sản

Bài 56: Cây tạo nên giới hễ vật

Chương 8: Động vật với đời sống con người

Bài 57: Đa dạng sinh học

Bài 58: Đa dạng sinh học tập (tiếp theo)

Bài 59: biện pháp đấu tranh sinh học

Bài 60: Động vật dụng quý hiếm

Bài 61,62: mày mò một số động vật có tầm đặc biệt quan trọng trong kinh tế tài chính ở địa phương