PHẢN ỨNG TRAO ĐỔI ION TRONG DUNG DỊCH CÁC CHẤT ĐIỆN LI

     
*

*

Lý thuyết Hóa 11 bài 4. Phản ứng dàn xếp ion trong dung dịch những chất năng lượng điện li

*

I. ĐIỀU KIỆN XẢY RA PHẢN ỨNG TRAOĐỔI ION vào DUNG DỊCH CÁC CHẤT ĐIỆN LI

1.Phản ứng sinh sản thành chất kết tủa

- Thí nghiệm:

*

 - Giải thích: Na2SO4 và BaCl2 đều dễ dàng tan cùng phân li to gan trong nước:

*

Trong số bốn ion được phân li ra chỉ có những ion

*
phối hợp được cùng với nhau sinh sản thành chất kết tủa là BaSO4 (hình trên), nên thực ra phản ứng trong dung dịch là:

*

Phương trình (2) được điện thoại tư vấn là phương trình ion rút gọn của làm phản ứng (1).

Bạn đang xem: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

Phương trình ion rút gọn cho biết thực chất của phản nghịch ứng trong dung dịch những chất điện li.

2.Phản ứng chế tác thành hóa học điện li yếu

a) phản nghịch ứng chế tác thành nước

- Thí nghiệm:

*

Phản ứng như sau:

HCl + NaOH → NaCl + H2O

- Giải thích: NaOH cùng HCl hầu như dễ tan cùng phân li mạnh bạo trong nước:

*

Các ion OH−trong dung dịch tạo cho phenolphtalein chuyển sang màu hồng. Khi mang đến dung dịch HCl vào, các ion H+ của HCl đã phản ứng với các ion OH− của NaOH sinh sản thành hóa học điện li khôn xiết yếu là H2O. Phương trình ion rút gọn:

*

Khi màu sắc của hỗn hợp trong cốc mất, chính là lúc những ion H+ của HCl đang phản ứng không còn với những ion OH− của NaOH.

Phản ứng giữa hỗn hợp axit với hiđroxit có tính bazơ rất giản đơn xảy ra bởi vì tạo thành hóa học điện li siêu yếu là H2O. Mg(OH)2 ít chảy trong nước, nhưng tiện lợi tan trong dung dịch axit mạnh:

*

b)Phản ứng chế tạo ra thành axit yếu

- Thí nghiệm: Nhỏ hỗn hợp HCl vào ống thử đựng dung dịch CH3COONa , axit yếu CH3COOH sẽ chế tạo ra thành:

*

- Giải thích: HCl và CH3COONa là các chất dễ tan và phân li mạnh:

*

Trong dung dịch, các ion H+ sẽ kết hợp với các ion CH3COO- chế tác thành chất điện li yếu ớt là CH3COOH (mùi giấm). Phương trình ion rút gọn:

*

3. Phản bội ứng chế tạo thành chất khí

Thí nghiệm:

*

Phương trình ion rút gọn:

*

Phản ứng giữa muối cacbonat với dung dịch axit rất đơn giản xảy ra bởi vì vừa tạo ra thành hóa học điện li khôn cùng yếu là H2O, vừa tạo ra chất khí CO2 tách khỏi môi trường thiên nhiên phản ứng. Chẳng hạn, những muối cacbonat ít tan vào nước tuy nhiên tan dễ ợt trong những dung dịch axit. Đá vôi (CaCO3) tan rất dễ trong dung dịch HCl:

*

II. KẾT LUẬN

1.Phản ứng xẩy ra trong dung dịch các chất điện li là làm phản ứng giữa các ion.

Xem thêm: Các Loại Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia, Di Sản Văn Hóa Là Gì Có Mấy Loại Di Sản Văn Hóa

2.Phản ứng bàn bạc ion vào dung dịch những chất điện li chỉ xẩy ra khi các ion phối hợp được cùng với nhau sinh sản thành tối thiểu một trong các chất sau:

_ hóa học kết tủa.

_ hóa học điện li yếu.

Xem thêm: Cách Viết Về Các Môn Học Bằng Tiếng Anh Về Môn Học Yêu Thích Đầy Đủ, Chi Tiết

_ hóa học khí.