Phản ứng oxi hóa khử

     

$2 ,mathop Mglimits_^0 ,,+,, mathop O_2limits_^0 ,, longrightarrow ,, 2 mathop Mglimits_^+2 mathop Olimits_^-2 ,,,,,,,, (1)$

Số lão hóa của $Mg$ tăng tự $0$ lên $+2$ $,Rightarrow ,$ $Mg$ nhường electron:

$mathop Mglimits_^0 ,, longrightarrow ,, mathop Mglimits_^+2 ,,+,, 2e$

Oxi dìm electrron:

$mathop Olimits_^0 ,,+,, 2e ,, longrightarrow ,, mathop Olimits_^-2$

$Longrightarrow ,$ quy trình $Mg$ nhường nhịn electron là quá trình oxi hóa $Mg$.

$Longrightarrow ,$ Ở phản nghịch ứng $(1)$, hóa học oxi hóa là $Oxi$, chất khử là $Mg$.

Bạn đang xem: Phản ứng oxi hóa khử

$ullet$ tỉ dụ 2:

$mathop Culimits_^+2 mathop Olimits_^-2 ,,+,, mathop H_2limits_^0 ,, longrightarrow ,, mathop Culimits_^0 ,,+,, mathop H_2limits_^+1 mathop Olimits_^-2 ,,,,,,,, (2)$

Số oxi hóa của $Cu$ sút từ $+2$ xuống $0$ $,Rightarrow ,$ $Cu$ vào $CuO$ thừa nhận thêm $2e$:

$mathop Culimits_^+2 ,,+,, 2e ,, longrightarrow ,, mathop Culimits_^0$

Số lão hóa của $H$ tăng trường đoản cú $0$ lên $+1$ $,Rightarrow ,$ $H$ nhường đi $1e$:

$mathop Hlimits_^0 ,, longrightarrow ,, mathop Hlimits_^+1 ,,+,, 1e$

$Longrightarrow ,$ quá trình $mathop Culimits_^+2$ nhận thêm $2e$ call là quá trình khử $mathop Culimits_^+2$ (sự khử $mathop Culimits_^+2$).

$Longrightarrow ,$ Ở phản nghịch ứng $(2)$, hóa học oxi hóa là $CuO$, hóa học khử là $Hiđro$.

$ullet ,$ bắt lại:

- chất khử (chất bị oxi hóa) là chất nhường electron.

- chất oxi hóa (chất bị khử) là chất thu electron.

- quy trình oxi hóa (sự oxi hóa) là quy trình nhường electron.

- quá trình khử (sự khử) là quy trình thu electron.

2. Xét bội phản ứng không tồn tại oxi tham gia

$ullet ,$ ví dụ 3:

*

Phản ứng $(3)$ có sự biến hóa số oxi hóa, sự cho – nhấn electron:

$mathop Nalimits_^0 ,, longrightarrow ,, mathop Nalimits_^+1 ,,+,, 1e$

$mathop Cllimits_^0 ,,+,, 1e ,, longrightarrow ,, mathop Cllimits_^-1$

$ullet ,$ ví dụ 4:

$mathop H_2limits_^0 ,,+,, mathop Cl_2limits_^0 ,, longrightarrow ,, 2mathop Hlimits_^+1 mathop Cllimits_^-1 ,,,,,,,, (4)$

Phản ứng $(4)$ có sự biến đổi số oxi hóa của những chất, vì chưng cặp electron góp tầm thường lệch về $Cl$.

$ullet ,$ ví dụ 5:

$mathop Nlimits_^-3 H_4 mathop Nlimits_^+5 O_3 ,, oversett^0longrightarrow ,, mathop N_2limits_^+1 O ,,+,, 2, H_2O ,,,,,,,, (5)$

Phản ứng $(5)$ nguyên tử $mathop Nlimits_^-3$ nhường nhịn $e$, $mathop Nlimits_^+5$ nhận $e$

$longrightarrow ,$ tất cả sự biến đổi số thoái hóa của một nguyên tố.

3. Làm phản ứng thoái hóa – khử

- bội phản ứng oxi hóa – khử là phản bội ứng hóa học, trong số đó có sự gửi electron giữa những chất phản bội ứng, xuất xắc phản ứng lão hóa – khử là phản bội ứng hóa học trong đó có sự đổi khác số lão hóa của một trong những nguyên tố.

II. LẬP PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC CỦA PHẢN ỨNG OXI HÓA – KHỬ

$ullet ,$ phương thức thăng bởi electron dựa vào nguyên tắc: toàn bô electron do chất khử nhường bởi tổng số electron mà chất oxi hóa nhận.

Xem thêm: Khoảng Cách Từ Đà Nẵng Đến Huế Đà Nẵng Bao Nhiêu Km ? Di Chuyển Như Thế Nào?

- bước 1: khẳng định số oxi hóa của những nguyên tố nhằm tìm chất oxi hóa và chất khử.

- cách 2: Viết quy trình oxi hóa và quá trình khử, cân đối mỗi vượt trình.

- cách 3: tìm kiếm hệ số tương thích cho hóa học oxi hóa và hóa học khử sao để cho tổng số electron cho bởi tổng số electron nhận.

- bước 4: Đặt hệ số của những chất lão hóa và hóa học khử vào sơ đồ dùng phản ứng, từ đó tính ra hệ số những chất khác có trong phương trình. Kiểm tra cân bằng số nguyên tử của các nguyên tố và cân bằng điện tích hai vế để ngừng phương trình hóa học.

$ullet ,$ ví dụ 1: Lập phương trình hóa học của phản nghịch ứng thoái hóa khử sau:

$NH_3 ,,+,, Cl_2 ,,longrightarrow ,, N_2 ,,+,, HCl$

- bước 1:

$mathop Nlimits_^-3 mathop H_3limits_^+1 ,,+,, mathop Cl_2limits_^0 ,, longrightarrow ,, mathop N_2limits_^0 ,,+,, mathop Hlimits_^+1 mathop Cllimits_^-1$

+ Số oxi hóa của $N$ tăng từ bỏ $-3$ lên $0,$: chất khử

+ Số oxi hóa của $Cl$ sút từ $0$ xuống $-1,$: hóa học oxi hóa

- bước 2:

+ quy trình oxi hóa: $,,2, mathop Nlimits_^-3 ,, longrightarrow ,, mathop N_2limits_^0 ,,+,, 6e$

+ quy trình khử: $,,mathop Cl_2limits_^0 ,,+,, 2e ,, longrightarrow ,, 2, mathop Cllimits_^-1$

- bước 3:

+ quá trình oxi hóa: $,,(2, mathop Nlimits_^-3 ,, longrightarrow ,, mathop N_2limits_^0 ,,+,, 6e) ,, imes 1$

+ quá trình khử: $,,(mathop Cl_2limits_^0 ,,+,, 2e ,, longrightarrow ,, 2, mathop Cllimits_^-1) ,, imes 3$

$Longrightarrow , 2, mathop Nlimits_^-3 ,,+,, 3, mathop Cl_2limits_^0 ,, longrightarrow ,, mathop N_2limits_^0 ,,+,, 6, mathop Cllimits_^-1$

- cách 4:

$2,NH_3 ,,+,, 3, Cl_2 ,,longrightarrow ,, N_2 ,,+,, 6, HCl$

$ullet ,$ thí dụ 2: Lập phương trình chất hóa học của bội nghịch ứng lão hóa khử sau:

$mathop Mglimits_^0 ,,+,, mathop Allimits_^+3 Cl_3 ,, longrightarrow ,, mathop Mglimits_^+2 Cl_2 ,,+,, mathop Allimits_^0$

$Mg$ là chất khử; $mathop Allimits_^+3$ (trong $AlCl_3$) là chất oxi hóa.

$(mathop Mglimits_^0 ,, longrightarrow ,, mathop Mglimits_^+2 ,,+,, 2e) ,, imes 3$

$(mathop Allimits_^+3 ,,+,, 3e ,, longrightarrow ,, mathop Allimits_^0) ,, imes 2$

$Longrightarrow , 3, mathop Mglimits_^0 ,,+,, 2, mathop Allimits_^+3 ,, longrightarrow ,, 3, mathop Mglimits_^+2 ,,+,, 2, mathop Allimits_^0$

Phương trình sẽ là:

$3,Mg ,,+,, 2,AlCl_3 ,,longrightarrow ,, 3, MgCl_2 ,,+,, 2,Al$

$ullet ,$ ví dụ 3: Lập phương trình chất hóa học của phản nghịch ứng lão hóa khử sau:

$K mathop Cllimits_^+5 O_3 ,, longrightarrow ,, K mathop Cllimits_^-1 ,,+,, K mathop Cllimits_^+7 O_4$

$mathop Cllimits_^+5$ (trong $KClO_3$) vừa là chất khử, vừa là chất oxi hóa.

$(mathop Cllimits_^+5 ,,+,, 6e ,, longrightarrow ,, mathop Cllimits_^-1) ,, imes 1$

$(mathop Cllimits_^+5 ,, longrightarrow ,, mathop Cllimits_^+7 ,,+,, 2e) ,, imes 3$

$Longrightarrow , 4, mathop Cllimits_^+5 ,, longrightarrow ,, 1, mathop Cllimits_^-1 ,,+,, 3, mathop Cllimits_^+7$

Phương trình sẽ là:

$4,KClO_3 ,,longrightarrow ,, KCl ,,+,, 3, KClO_4$

$ullet ,$ thí dụ 4: Lập phương trình chất hóa học của bội nghịch ứng lão hóa khử sau:

$K mathop Cllimits_^+5 O_3 ,, longrightarrow ,, K mathop Cllimits_^-1 ,,+,, mathop O_2limits_^0$

$mathop Cllimits_^+5$ (trong $KClO_3$) là chất oxi hóa; $mathop Olimits_^-2$ (trong $KClO_3$) là chất khử.

$(mathop Cllimits_^+5 ,,+,, 6e ,, longrightarrow ,, mathop Cllimits_^-1) ,, imes 2$

$(2,mathop Olimits_^-2 ,, longrightarrow ,, mathop O_2limits_^0 ,,+,, 4e) ,, imes 3$

$Longrightarrow , 2, mathop Cllimits_^+5 ,,+,, 6, mathop Olimits_^-2 ,, longrightarrow ,, 2, mathop Cllimits_^-1 ,,+,, 3, mathop O_2limits_^0$

Phương trình đã là:

$2,KClO_3 ,,longrightarrow ,, 2,KCl ,,+,, 3, O_2$

$ullet ,$ tỉ dụ 5: Lập phương trình hóa học của bội phản ứng lão hóa khử sau:

$mathop Felimits_^+2 mathop S_2limits_^-1 ,,+,, mathop O_2limits_^0 ,, longrightarrow ,, mathop Fe_2limits_^+3 mathop O_3limits_^-2 ,,+,, mathop Slimits_^+4 mathop O_2limits_^-2$

$mathop Felimits_^+2,$, $mathop Slimits_^-1$ (trong $FeS_2$) là hóa học khử, $mathop O_2limits_^0$ là hóa học oxi hóa.

$mathop Felimits_^+2 ,, longrightarrow ,, mathop Felimits_^+3 ,,+,, 1e$

$2,mathop Slimits_^-1 ,, longrightarrow ,, 2,mathop Slimits_^+4 ,,+,, 10e$

$(mathop Felimits_^+2 mathop S_2limits_^-1 ,, longrightarrow ,, mathop Felimits_^+3 ,,+,, 2,mathop Slimits_^+4 ,,+,, 11e) ,, imes 4$

$(mathop O_2limits_^0 ,,+,, 4e ,, longrightarrow ,, 2,mathop Olimits_^-2) ,, imes 11$

$Longrightarrow , 4, mathop Felimits_^+2 mathop S_2limits_^-1 ,,+,, 11,mathop O_2limits_^0 ,, longrightarrow ,, 4, mathop Felimits_^+3 ,,+,, 8, mathop Slimits_^+4 ,,+,, 22,mathop Olimits_^-2$

Phương trình đã là:

$4,FeS_2 ,,+,, 11,O_2 ,,longrightarrow ,, 2,Fe_2O_3 ,,+,, 8, SO_2$

$ullet ,$ thí dụ 6: Lập phương trình chất hóa học của bội nghịch ứng lão hóa khử sau:

$mathop Mnlimits_^+4 O_2 ,,+,,H mathop Cllimits_^-1 ,, longrightarrow ,, mathop Mnlimits_^+2 Cl_2 ,,+,, mathop Cl_2limits_^0 ,,+,, H_2O$

$mathop Mnlimits_^+4$ (trong $MnO_2$) là chất oxi hóa, $mathop Cllimits_^-1$ (trong $HCl$) là chất khử.

Xem thêm: Tiếng Anh Chủ Đề 15 - Bai Tap Because Because Of Although In Spite Of

$(mathop Mnlimits_^+4 ,,+,, 2e ,, longrightarrow ,, mathop Mnlimits_^+2) ,, imes 1$

$(2,mathop Cllimits_^-1 ,, longrightarrow ,, mathop Cl_2limits_^0 ,,+,, 2e) ,, imes 1$

$Longrightarrow , mathop Mnlimits_^+4 ,,+,, 2,mathop Cllimits_^-1 ,, longrightarrow ,, mathop Mnlimits_^+2 ,,+,, mathop Cl_2limits_^0$

Phương trình đang là:

$MnO_2 ,,+,, 4,HCl ,,longrightarrow ,, MnCl_2 ,,+,, Cl_2 ,,+,, 2,H_2O$

III. Ý NGHĨA CỦA PHẢN ỨNG OXI HÓA – KHỬ vào THỰC TIỄN

Phản ứng oxi hóa – khử là một số loại phản ứng chất hóa học khá phổ cập trong thoải mái và tự nhiên và gồm tầm đặc biệt quan trọng trong cung ứng và đời sống.

1. Trong đời sống

- phản nghịch ứng thoái hóa – khử chế tạo ra tích điện như: sự cháy của xăng dầu trong các động cơ đốt trong, sự cháy của than củi, các quá trình điện phân…

2. Vào sản xuất

- nhiều phản ứng thoái hóa – khử là đại lý của quá trình sản xuất chất hóa học như luyện gang, thép, nhôm…