PHÂN TỬ MX3 CÓ TỔNG SỐ HẠT LÀ 196

     

Phân tử MX3 gồm tổng số phân tử proton, nơtron với electron bằng 196, trong số đó hạt mang điện nhiều hơn nữa số phân tử không mang điện là 60. Cân nặng nguyên tử của X to hơn của M là 8. Tổng số hạt trong X- nhiều hơn thế trong M3+ là 16. Số khối của X là 


Phân tử MX3 gồm một nguyên tử M cùng 3 nguyên tử X buộc phải tổng số hạt là:

(2.ZM + NM) + 3.(2.Z­X + NX) = 196 (1)

Trong phân tử MX3, số hạt sở hữu điện nhiều hơn nữa không có điện là 60 nên:

2.ZM + 3.2.ZX – (NM + 3.NX) = 60 (2)

Từ (1) với (2) => ZM + 3.ZX = 64 (3) với NM + 3.NX = 68 (4)

Khối lượng nguyên tử của X to hơn của M là 8

=> AX – AM = 8 => ZX + NX – (ZM + NM) = 8 (5)

Tổng số phân tử trong X- nhiều hơn trong M3+ là 16 nên: 2ZX + NX + 1 – (2.ZM + NM – 3) = 16 (6)


Phân tử MX3 bao gồm 1 nguyên tử M và 3 nguyên tử X yêu cầu tổng số hạt là:

(2.ZM + NM) + 3.(2.Z­X + NX) = 196 (1)

Trong phân tử MX3, số hạt có điện nhiều hơn thế nữa không mang điện là 60 nên:

2.ZM + 3.2.ZX – (NM + 3.NX) = 60 (2)

Từ (1) cùng (2) => ZM + 3.ZX = 64 (3) và NM + 3.NX = 68 (4)

Khối lượng nguyên tử của X lớn hơn của M là 8

=> AX – AM = 8 => ZX + NX – (ZM + NM) = 8 (5)

Tổng số phân tử trong X- nhiều hơn thế trong M3+ là 16 nên: 2ZX + NX + 1 – (2.ZM + NM – 3) = 16 (6)

Từ (5) với (6) => ZX – ZM = 4 (7) với NX – NM = 4 (8)

Từ (3) cùng (7) => ZX = 17 với ZM = 13

Từ (4) và (8) => NX = 18 với NM = 14

=> số khối của X là AX = ZX + NX = 17 + 18 = 35


Đáp án nên chọn là: b


*


+ Tính nhầm sang trọng số khối của M => chọn nhầm A

+ Bấm nhầm thiết bị tự ẩn của (4) với (8) => lựa chọn nhầm C


...

Bạn đang xem: Phân tử mx3 có tổng số hạt là 196


Bài tập gồm liên quan


Bài tập nguyên tố nguyên tử Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Hạt nhân của đa số các nguyên tử được cấu trúc từ các loại phân tử sau:


Trong những câu sau đây, câu nào sai ?


Nguyên tử của đa số các nguyên tố được tạo ra thành từ


Trong các câu sau đây, câu nào sai ?


Điều xác minh nào tiếp sau đây không đúng ?


Nguyên tử có 2 lần bán kính lớn gấp khoảng chừng 10000 lần đường kính hạt nhân. Nếu như ta cường điệu hạt nhân lên thành một quả bóng có đường kính 8 cm thì 2 lần bán kính nguyên tử vẫn là


Nguyên tử của thành phần X tất cả tổng số hạt là 40. Toàn bô hạt với điện nhiều hơn tổng số hạt không sở hữu điện là 12 hạt. Nguyên tử X gồm số khối là


Một kim loại M tất cả số khối A = 54. Tổng số những hạt cơ bạn dạng trong nguyên tử M là 80. Sắt kẽm kim loại M là


Tổng số hạt có điện của phân tử XCl3 là 116. Biết số hiệu nguyên tử của clo là 17. Điện tích hạt nhân X là


Tổng số hạt của phân tử XY là 45. Tổng số phân tử của phân tử XY2 là 69. Trong các nguyên tử X, Y đều có số phân tử proton bằng số hạt nơtron. Quý giá đúng độc nhất vô nhị với số khối của X, Y là


Nguyên tử kẽm có nửa đường kính r = 1,35.10-1 nm và có trọng lượng nguyên tử là 65u. Trọng lượng riêng của kẽm là


Phân tử MX3 có tổng số phân tử proton, nơtron cùng electron bằng 196, trong các số đó hạt có điện nhiều hơn số phân tử không mang điện là 60. Khối lượng nguyên tử của X to hơn của M là 8. Tổng số phân tử trong X- nhiều hơn thế trong M3+ là 16. Số khối của X là


Bán kính nguyên tử và cân nặng mol nguyên tử fe lần lượt là 1,28A cùng 56 gam/mol. Hiểu được trong tinh thể, những nguyên tử Fe chiếm 74% thể tích, phần sót lại là rỗng. Khối lượng riêng của sắt là


Nguyên tử Au có nửa đường kính và trọng lượng mol nguyên tử theo thứ tự là 1,44A cùng 197 g/mol. Biết khối lượng riêng của Au là 19,36 g/cm3. Hỏi những nguyên tử Au chiếm phần bao nhiêu xác suất trong tinh thể ?


Cho 1u = 1,66.10-27 kg. Nguyên tử khối của Neon là 20,179. Vậy khối lượng theo đơn vị kg của Neon là


Các hạt kết cấu của hầu như các nguyên tử là...


Trong hạt nhân nguyên tử (trừ H), những hạt cấu tạo nên phân tử nhân gồm:


Nguyên tử kali tất cả 19 proton, 19 electron và 20 nơtron. Số khối của nguyên tử kali là


Số nơtron với số proton bao gồm trong một nguyên tử nhôm ((_13^27Al)) theo lần lượt là 


Kí hiệu nguyên tử biểu hiện đầy đủ đặc trưng cho một nguyên tử của một nhân tố hóa học do nó cho biết:


Nguyên tử là phần tử nhỏ tuổi nhất của chất:


Trong nguyên tử, hạt với điện là:


Cho những nhận xét sau:

(1) Một nguyên tử tất cả điện tích phân tử nhân là +1,6a.10-19 culong thì số proton trong hạt nhân là a.

(2) vào một nguyên tử thì số proton luôn bằng số nơtron.

(3) Khi bắn phá phân tử nhân fan ta tra cứu thấy một nhiều loại hạt có khối lượng gần bằng cân nặng của proton, hạt đó là electron.

(4) vào nguyên tử bất cứ thì năng lượng điện của lớp vỏ luôn luôn bằng năng lượng điện của phân tử nhân tuy nhiên ngược dấu.

Số nhấn xét đúng là:


Một nguyên tử bao gồm tổng số phân tử là 46. Trong những số đó tỉ số hạt mang điện tích đối với hạt không có điện là 1,875. Cân nặng tuyệt đối của nguyên tử chính là (Cho biết me = 9,1094.10-31 kg; mP = 1,6726.10-27 kg; mn = 1,6748.10-27 kg).

Xem thêm: Lạc Vào Khu Rừng Đom Đóm Tap 2, Lạc Vào Khu Rừng Đom Đóm ( Phần 2)


Trong ion dương XY4+ gồm tổng số hạt bằng 29 với tổng số hạt có điện dương bởi 11. Nguyên tử X có số hạt sở hữu điện dương nhiều hơn thế số hạt mang điện dương trong Y bằng 6. Và số phân tử không mang điện X nhiều hơn thế số hạt không sở hữu điện trong Y bởi 7. Tổng số phân tử không với điện của nhì nguyên tử X và Y là:


Nguyên tử khối của nguyên tử M là 56, ion dương M2+ gồm số phân tử không mang điện là 30. Số hạt có điện tron ion dương M2+ là


Trong ion âm X- gồm tổng số phân tử là 29 cùng số hạt có điện chiếm phần 65,52% tổng cộng hạt. Số hạt mang điện vào X là


Ion âm X2- có tổng số phân tử là 26. Nguyên tử X gồm số khối là 16. Số hạt electron vào X2- là:


Ion dương M2+ bao gồm tổng số phân tử là 91và tỉ lệ thành phần (fracen = frac2735). Số electron trong M là:


Nguyên tử Y tất cả tổng số hạt là 30. Số hạt mang điện dương là


Nguyên tử X bao gồm số khối là 16, số phân tử không có điện là 8. Số hạt mang điện là


Một nguyên tử X tất cả số khối là 80, X bao gồm tỉ lệ số hạt sở hữu điện với số hạt không với điện là 14/9. Số phân tử không có điện là 


Nguyên tử Y có tổng số phân tử 60, con số các hạt trong Y bằng nhau. Số phân tử e là


Biết 1 mol nguyên tử sắt có khối lượng bằng 56g, một nguyên tử sắt bao gồm 26 electron. Số hạt electron gồm trong 5,6g fe là


Nguyên tử R có điện tích nghỉ ngơi lớp vỏ là -41,6.10-19 culong. Điều xác minh nào sau đó là không chính xác?


Khi năng lượng điện phân nước, người ta xác định được là ứng với cùng một gam hiđro đã thu được 8 gam oxi. Hỏi một nguyên tử oxi có cân nặng gấp bao nhiêu lần một nguyên tử hiđro ?


Cho những nhận xét sau: vào nguyên tử:

(1) Tổng số phân tử proton bởi điện tích phân tử nhân nguyên tử.

(2) Số hạt proton trong hạt nhân luôn bằng số electron lớp vỏ của nguyên tử.

(3) Số phân tử proton ngay số hạt nơtron.

(4) Số hạt nơtron trong hạt nhân luôn luôn bằng số electron sinh hoạt lớp vỏ của nguyên tử.

Số nhấn xét không đúng là:


Tính cân nặng tuyệt đối của một nguyên tử lưu huỳnh (gồm 16 proton, 16 notron, 16 electron)


Tổng số hạt với điện vào nguyên tử X là 112. Số proton vào X là


Xác định số nguyên tử N bao gồm trong 0,2 mol khí Nitơ.


Ion X3+ tất cả tổng số hạt cơ bạn dạng là 38 hạt. Vậy X là


Tổng số phân tử không sở hữu điện vào phân tử natri sunfua là bao nhiêu? Biết (_11^23Na), (_16^32S).

Xem thêm: Những Bài Thơ Về Mùa Thu Hay Nhất, Top 16 Bài Thơ Hay Về Mùa Thu


Nguyên tố nào sau đây có rất nhiều nhất vào vũ trụ?


*

Cơ quan chủ quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - nai lưng Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung ứng dịch vụ mạng xã hội trực tuyến đường số 240/GP – BTTTT vì Bộ thông tin và Truyền thông.