UNIT 1 LỚP 8

     

Phần looking back khiến cho bạn học ôn tập lại tự vựng cũng tương tự các kỹ năng đã học trong unit 1. Nội dung bài viết cung cấp cho những lưu ý để giải bài bác tập trong sách giáo khoa.


*

Vocabulary

1. Which one is the odd one out?

Từ nào là từ khác biệt?

1. A comedy, a movie, DIY, a thriller2. Emailing, hanging out, blogging, surfing the net3. Cinema, museum, hospital, community centre4. Love, fancy, like, enjoy, detest5. Good, boring, exciting, relaxing6. ,

2. Rearrange the letters lớn find the name of the activities.

Bạn đang xem: Unit 1 lớp 8

2. Sắp xếp lại những vần âm để search tên hồ hết hoạt động.

Grammar

3. Fill the gaps with the correct size of the verbs.

Điền vào khu vực trông với bề ngoài đúng của rượu cồn từ.

1. She adores __working___ with young children. (work)2. She likes __learning___ English with the new teacher. (learn)3. They hate __seeing___ their son texting his friends all day. (see)4. He doesn`t mind __doing___ homework. (do)5. I enjoyed __meeting___him last week in the library. (meet)6. We prefer __to play___ outdoor games. (play)

4. Complete the following sentences with your own ideas.

Xem thêm: Tải Bản Mềm Tham Khảo: Các Bài Tập Làm Văn Lớp 2, Tổng Hợp 84 Bài Văn Mẫu Lớp 2 Hay Chọn Lọc

Hoàn thành gần như câu sau cùng với những chủ ý riêng của bạn.

1. My best friend doesn`t mind ____ helping___ me with homework2. Do you fancy ____ play football _____?3. My father used khổng lồ hate ___ cooking ____, but now he likes doing it.4. I love ____ playing piano _____.5. My cousin detests ____ making crafts ____.

5. Reading this paragraph from www.thinkyouknow.co.uk by CEOP, the UK government agency that helps protect children from harm online & offline in the UK và Internationally. Choose the most suitable words/ phrases to fill the gaps.

Đọc đoạn văn từ bỏ trang www.thinkuknow.co.uk vị CEOP, tổ chức cơ quan chính phủ Anh mà lại giúp đỡ đảm bảo an toàn trẻ em ngoài sự nguy nan trực đường và quanh đó đời thực sinh sống Anh cùng quốc tế. Chọn những từ / các từ cân xứng nhất để điền vào chỗ trống. When you trò chơi online, be careful when you `make friends` with strangers. What should you do? (1) __ Firstly _, remember that it`s easy to lớn lie online và some of these `online friends` may be adults who want to harm you. (2) __ Secondly _, never give your personal information such as your full name or your hometown. (3) _ Thirdly __, only play online games when you updated antivirus software. (4) __ In addition __, tell your parents what games you`re playing and what you love about them. (5) _ In short __, just lượt thích in the real world, you need lớn be careful when playing with strangers.

Xem thêm: Hóa 8 Bài Thực Hành 2 : Sự Lan Tỏa Của Chất, Giải Hóa 8 Bài 7: Bài Thực Hành 2

Communication

6. Choose from the leisure activities in this unit:

one activity you think is funone activity you think is boringone activity you think is exctingone activity you think good for physical healthone activity you think is good fo mental health

Explain why you think so. Then exchange your ideas with a partner.

one activity you think is fun:play games with friendsone activity you think is boring:doing homeworkone activity you think is excting:stamp collectingone activity you think good for physical health:Playing footballone activity you think good for mental health:Listening khổng lồ music