UNIT 8 LỚP 10: LANGUAGE FOCUS

     

Bài họcUnit 8 lớp 10 "The story of my village"phầnLanguage Focushướng dẫn những em ôn tập câu tường thuật với câu đk loại 1 đã có được học ở lịch trình lớp dưới. Hy vọng bài học tập giúp những em củng thay và không ngừng mở rộng kiến thức về điểm ngữ pháp này.

Bạn đang xem: Unit 8 lớp 10: language focus


1. Pronunciation Unit 8 lớp 10

2. Grammar and VocabularyUnit 8 lớp 10

2.1. Exercise 1 Unit 8 lớp 10

2.2. Exercise 2 Unit 8 lớp 10

2.3. Exercise 3 Unit 8 lớp 10

2.4. Exercise 4 Unit 8 lớp 10

3. Practice Task 1

4. Practice Task 2

5. Multiple-choice

6. Conclusion


*


/au / -/əʊ/

Listen và repeat(Nghe cùng nhắc lại)

/au /

/əʊ/

cow

house

coat

bowl

town

couch

phone

note

how

mouse

bone

close

Practise the sentences(Luyện tập những câu sau)

1. Don"t shout so loudly.

2. Ours is the nicest house in the town.

3. At last we found the mouse under the couch.

4. Look at the red rose on the snow.

5. Come over to the window.

6. I"ll put my coat on và go out.

Tạm dịch:

1. Đừng hét bự tiếng như thế.

2. Công ty của chúng ta là ngôi nhà đẹp nhất trong thị trấn.

3. Cuối cùng, chúng tôi tìm thấy con chuột dưới dòng ghế dài.

4. Hãy quan sát bông hồng đỏ trên tuyết kìa.

5. Hãy mang đến cửa sổ.

6. Tôi đang mặc áo khoác bên ngoài và ra đi ngoài.


2. Grammar Unit 8 lớp 10


Reported speech: Statements(Câu loại gián tiếp: lời nói thông thường)

Conditional sentence type 1(Câu điều kiện loại 1)


2.1. Exercise 1 Unit 8 lớp 10


Report these statements, using the verbs suggested(Hãy tường thuật phần nhiều câu này, sử dụng động từ mang đến sẵn)


1. “Our lives have changed a lot thanks to lớn the knowledge our children brought home.”

An old fanner said______________________ .

2. “I"m going khổng lồ Ho chi Minh thành phố soon."

She said____________________________ .

3. “The film will be interesting."

I thought____________________________ .

4. “I can"t help you because 1 have too much to do."

She said____________________________ .

5. “Anne has written Jim a letter."

Rick told me____________________________.

6. “It took me three hours lớn get here because the roads were muddy and slippery."

He told me____________________________ .


7. “I think it"s a crazy idea. It won’t work.”

She said____________________________ .

8. “Breakfast is served between 7:00 và 9:00."

He announced____________________________.

Guide to answer

1. An old man said (that) their lives had changed a lot thanks lớn the knowledge their children (had) brought home.

2. She said ( that) she was going to Ho bỏ ra Minh thành phố soon

3. I thought (that) the film would be interesting.

4. She told me (that) She couldn’t help me because she had too much to lớn do.

5. Rick told me (that) Anne had written Jim a letter.

6. He told me (that) it had taken him three hours to lớn get there because the roads had been muddy & slippery.

7. She said (that) she thought it was a crazy idea & ( that) it wouldn"t work

8. He announced (that) breakfast was served between 7:00 and 9:00.

Tạm dịch:

1. Một ông lão nói (rằng) cuộc sống đời thường của chúng ta đã biến đổi rất nhiều phụ thuộc vào những kiến thức mà con cái của họ đã đưa về nhà.

2. Cô ấy nói (rằng) cô ấy đang sớm đến thành phố Hồ Chí Minh

3. Tôi nghĩ (rằng) tập phim sẽ hết sức thú vị.

4. Cô ấy nói cùng với tôi(rằng) cô ấy chẳng thể giúp tôi do cô ấy có không ít việc đề nghị làm.

5. Rick nói cùng với tôi(rằng) Anne đang viết mang lại Jim một lá thư.

6. Anh ấy nói cùng với tôi(rằng) anh mấtba giờ để mang lại đó cũng chính vì những con đường đã lầy lội với trơn trượt.

7. Cô ấy nói (rằng) cô ấy nghĩ đó là một trong những ý tưởng điên rồ và (rằng) nó sẽ không tồn tại tác dụng.

8. Ông đã thông tin (rằng) ăn sáng được giao hàng từ 7:00 đến 9:00.


2.2. Exercise 2 Unit 8 lớp 10


Complete the sentences, using the correct orm of say tell or talk(Hoàn chỉnh câu, sử dụng dạng đúng củasay,tellhoặctalk)

1. Jack______ me that he was enjoying his new class.

2. Tom______it was a nice restaurant, but I didn"t lượt thích it very much.

3. The doctor______that I would have to lớn rest for at least one week.

4. My aunt______ us that she wouldn"t be able khổng lồ come the next weekend.

5. At the meeting the teacher______about the problems our school had.

Guide lớn answer

1. Told 2. Said 3. Said

4. Told 5. Talked

Tạm dịch:

1. Jack nói với tôi rằng anh ấy ham mê lớp học mới của mình.

2. Tom nói đó là một nhà hàng tốt, nhưng tôi không mê say lắm.

3. Bác sĩ nói rằng tôi sẽ buộc phải nghỉ ngơi tối thiểu một tuần.

4. Dì của tớ nói với cửa hàng chúng tôi rằng cô ấy sẽ không thể cho vào vào buổi tối cuối tuần tới.

5. Tại cuộc họp, thầy giáo đã nói về những vụ việc mà trường cửa hàng chúng tôi có.

Conditional sentence type 1(Câu đk loại 1)


2.3. Exercise 3 Unit 8 lớp 10


Look at what Ha Anh hopes will happen in the future. Make sentences, usingIf ....,... Will ...(Hãy xem số đông gì Hà Anh hy vọng sẽ xảy ra trong tương lai. Dựng những câu, áp dụng If ...., ... Will ... .)

*

Guide to answer

If I don"t go out so much, I"ll vì more homework.

If I bởi vì more homework, I"ll pass the exam.

If I pass the exam, I"ll go to medical college.

Xem thêm: Giải Toán Lớp 3 Trang 97 Sách Giáo Khoa Toán 3 Tập 2, Giải Toán Lớp 3 Trang 97: Số 10 000

If I go to medical college, I"ll study medicine...

If I study medicine, i"ll become a doctor.

If I"m a doctor, I"ll cure diseases & help sick people.

Tạm dịch:

Nếu tôi không đi ra ngoài quá nhiều, tôi vẫn làm bài xích tập về nhà nhiều hơn.

Nếu tôi làm bài tập về nhà các hơn, tôi đã vượt qua kỳ thi.

Nếu tôi thừa qua kỳ thi, tôi sẽ vào đh y khoa.

Nếu tôi học đh y khoa, tôi đã học y học tập ...

Nếu tôi học y khoa, tôi vẫn trở thành bác sĩ.

Nếu tôi là chưng sĩ, tôi vẫn chữa bệnh và giúp đỡ người bệnh.


2.4. Exercise 4 Unit 8 lớp 10


Put when or if into each gap(Viếtwhenhoặcifvào mỗi địa điểm trống)

1.______ there is a good programme on TV tonight, I"ll watch it.

2.______ I go home tonight, I"ll have a bath.

3. My family will go to lớn the beach for our holiday_______ we have enough money.

4.______ it"s a nice day tomorrow, we"ll go swimming.

5. I"ll lend you my book_______I finish reading it.

Guide to answer

1. If 2. When 3. If

4. If 5. When

Tạm dịch:

1. Nếu bao gồm một công tác hay bên trên TV về tối nay, tôi đã xem nó.

2. Khi tôi về nhà về tối nay, tôi sẽ đi tắm.

3. Mái ấm gia đình tôi đã đi đến bãi tắm biển cho kỳ du lịch của cửa hàng chúng tôi nếu công ty chúng tôi có đầy đủ tiền.

4. Ví như đó là một trong những ngày đẹp vào trong ngày mai, chúng tôi sẽ đi bơi.

5. Tôi sẽ cho mình mượn sách của tớ khi tôi phát âm xong.


3. Pratice Task 1


Turn these following sentences into reported speech(Chuyển những câu sau sang trọng câu gián tiếp)

1/ Mr. Thanh said, "I want lớn buy a new shirt for my daughter."

→ ________________________________________________________.

2/ "This cửa hàng isn"t going to mở cửa next Sunday," the woman informed me.

→ ________________________________________________________.

3/ He said, "I once spent a summer here in this province."

→ ________________________________________________________.

4/ The pupils said, "We"ll be sitting for our exams next Friday."

→ ________________________________________________________.

5/ The nurse said, "The patient in this room didn"t follow your advice, Doctor."

→ ________________________________________________________.

6/ "The room will seem so empty without you and your friend," Mai said to Phong.

→ ________________________________________________________.

7/ "If my sister knew the truth, she would be disappointed," Khoa said lớn me.

→ ________________________________________________________.

8/ Long said to Hoa, "I may come to your birthday các buổi party when I"ve finished my work."

→ ________________________________________________________.

9/ "This schoolchild speaks English very fluently," the foreigner remarked.

→ ________________________________________________________.

10/ Mother said, "I think it won"t be too sunny tomorrow."

→ ________________________________________________


4. Practice Task 2


Put the verbs in the brackets in the correct tense(Cho dạng đúng của rượu cồn từ vào ngoặc)

1) If I _____ (study), I _____ (pass) the exams.

2) If the sun _____ (shine), we _____ (walk) to the town.

3) If he _____ (have) a temperature, he _____ (see) the doctor.

4) If my friends _____ (come), I _____ (be) very happy.

5) If she _____ (earn) a lot of money, she _____ (fly) to lớn New York.

6) If we _____ ( travel) lớn London, we _____ (visit) the museums.

7) If you _____ (wear) sandals in the mountains, you _____ (slip) on the rocks.

8) If Rita _____ (forget) her homework, the teacher _____ (give) her a low mark.

9) If they _____ (go) to the disco, they _____ (listen) to loud music.


5. Multiple-choice


Để nắm rõ kiến thức về tự vựng và ngữ pháp gồm trong Unit 8, mời các em thuộc thử mức độ với để kiểm tratrắc nghiệm Unit 8 Language FocusTiếng Anh 10 ngay sau đây.

Trắc Nghiệm


6. Conclusion


Qua bài học này những em phải ghi ghi nhớ các kết cấu quan trọng như sau

Reported Speech: statements (Câu tường thuật: câu kể)

Câu tường thuật là câu thuật lại một cách gián tiếp lời của fan khác. Muốn chuyển tự câu kế (statement) trực tiếp sang trọng câu gián tiếp chúng ta phải xem xét một trong những vấn đề sau:

Một số biến hóa về thì (Tense changes)

Nếu động từ tường thuật (reporting verb) của câu ờ thì vượt khứ thì đề nghị lùi đụng từ thiết yếu về thừa khứ một bậc khi đưa từ khẩu ca trực tiếp (direct speech) sang lời nói gián tiếp (indirect reported speech)

Đổi một trong những tính từ hướng đẫn và trạng từ hoặc cụm trạng trường đoản cú chỉ nơi chốn, thời gian.

this⇒ that

these⇒ those

here⇒ there

now⇒ then

today⇒ that day

tonight⇒that night

yesterday⇒the day before; the previous day

the day before yesterday⇒two days before

tomorrow⇒the day after; the next/ following day

the day before tomorrow⇒two days after

ago⇒before

this week⇒that week

last week⇒the week before; the previous week

Conditional sentences type 1 (Câu điều kiện loại 1)

Khái niệm về câu điều kiện loại 1

Câu đk loại I nói một cách khác là câu điều kiện có thực ở hiện nay tại.

Điều kiện rất có thể xảy ra ở bây giờ hoặc tương lai.

If + S + V (hiện tại), S + will + V (nguyên mẫu)

IF + chủ ngữ 1 + Động từ chia ở thì hiện tại đơn + vấp ngã ngữ, chủ ngữ 2 + WILL + Động tự nguyên chủng loại + vấp ngã ngữ (nếu có).

Nói biện pháp khác, làm việc câu điều kiện loại 1, mệnh đề IF cần sử dụng thì hiện tại đơn, mệnh đề bao gồm dùng thì sau này đơn.

Chủ ngữ 1 và chủ ngữ 2 rất có thể trùng nhau. Ngã ngữ hoàn toàn có thể không có, tùy ý nghĩa của câu. Mệnh đề IF cùng mệnh đề chính rất có thể đứng trước tốt sau mọi được.

Xem thêm: Bao Nhiêu Mb Bằng 1Gb Bằng Bao Nhiêu Mb, 1 Gb Bằng Bao Nhiêu Mb

Trong câu điều kiện loại I, rượu cồn từ của mệnh đề điều kiện chia làm việc thì bây giờ đơn, còn đụng từ vào mệnh đề chủ yếu chia sinh sống thì sau này đơn. Ví dụ:

If you come into my garden, my dog will bite you. (Nếu anh vào vườn cửa của tôi, con chó của tôi sẽ cắn anh đó.)

If it is sunny, I will go fishing. (Nếu trời nắng và nóng tốt, tôi vẫn đi câu cá.)

Cách sử dụng câu đk loại 1

Câu điều kiện loại 1 còn có thể được gọi là câu đk hiện tại có thể có thật. Ta sử dụng câu đk loại 1 để đưa ra một điều kiện rất có thể thực hiện nay được trong lúc này và nêu kết quả rất có thể xảy ra.