Unit 14 Lớp 10 Language Focus

     

Phần trọng tâm kỹ năng của unit này nói về về cách phát âm /g/ và /k/, cũng như ôn tập về phong thái sử dụng cấu trúc will. Nội dung bài viết cung cấp những từ vựng và cấu trúc cần chú ý cũng như gợi ý giải bài bác tập vào sách giáo khoa.


*

PRONUNCIATION(Phát âm)

Listen & repeat(Lắng nghe với nhắc lại)

/g//k/

Group

Game

Together

Again

Goal

Dog

Uruguay

Margaret

Club

Kick

Cup

Ticket

School

Because

Compete

Weak

Practise these sentences.

Bạn đang xem: Unit 14 lớp 10 language focus

(Thực hành đọc những câu sau)

1. Our group hasn’t scored a goal.2. Uruguay will chiến bại another game again.3. Margaret took the dog & the cát for a walk.4. Can your school club compete in the nesxt tournament?5. He can’t kick the ball because he’s too weak.6. He’s got a ticket for the next World Cup in Germany.

GRAMMAR(Ngữ pháp)

Willvs.going to

Exercise 1.Complete the sentences usingwill ("ll)orgoing to.(Hoàn thành các câu bởi vì sử dụngwill ("ll)hoặcgoing to.)

1.

A: I’ve got a headache. (Tôi bị nhức đầu quá.)B: Have you? Wait there & __I will get__ an aspirin for you. (Vậy sao? Hãy hóng ở đó và tôi đang đi lấy cho bạn một viên thuốc.)

2.

A: Why are you filling that bucket with water? (Tại sao nhiều người đang đổ đầy nước vào mẫu xô đó vậy?)B: __I am going to wash__ the car. (Tôi sẵn sàng rửa xe ô tô.)

3.

Xem thêm: Giải Bài 61 Trang 92 Sgk Toán 8 Tập 2 Sgk Toán 8 Tập 2, Bài 61 Trang 92 Sgk Toán 8 Tập 2

A: I’ve decided to lớn repaint this room. (Tôi quyết định sơn lại hộ gia đình này.)B: Oh, have you? What màu sắc __are you going lớn paint__ it? (Thật sao? Bạn ý định sẽ sơn màu gì mang đến nó?)

4.

A: Where are you going? Are you going shopping? (Bạn sẽ đi đâu đấy? chúng ta đi mua sắm à?)B: Yes, __I am going khổng lồ buy__ something for dinner. (Ừ, tôi đang đi mua gì đấy cho bữa tối.)

5.

A: I don’t know how to lớn use this camera. (Tôi không biết phương pháp dùng cái máy ảnh này.)B: It’s quite easy. __I will show__ you. (Nó khá là dễ dùng. Tôi sẽ chỉ bạn.)

6.

A: What vì chưng you like to eat? (Bạn muốn nên ăn gì nào?)B: __I will have__ a sandwich, please. (Tôi hy vọng một loại xăng-uých.)

7.

A: Did you post that letter for me? (Bạn đã gửi lá thư đó đến tôi chưa?)B: Oh, I’m sorry. I completely forgot. __I will do__ it now. (Tôi xin lỗi. Tôi xem nhẹ rồi. Hiện nay tôi sẽ đi gởi nó đây.)

Will: making predictions(đưa ra dự đoán)

Exercise 2.Complete the sentences, usingwillorwon"tand any other words that are needed.

Xem thêm: We Will Be Using Biogas For Cooking And Heating At This Time Next Month

(Hoàn thành những câu sau, sử dụngwillhoặcwon"tvà bất kể từ nào nên thiết.)

1. If you have problems with your homework, ask John. I’m sure __he will help__ you. (Nếu các bạn có vướng mắc gì về bài xích tập về nhà, hãy hỏi John. Tôi chắc hẳn rằng anh ấy để giúp bạn.)2. I’ll ask my sister for some money, but I know she __won"t give me any money__. She’s really mean. (Tôi đã hỏi xin chị gái tôi không nhiều tiền, tuy vậy tôi biết chị ấy sẽ không cho tôi tí tiền như thế nào đâu. Chị ta thật sự rất nhỏ nhen.)3. You don’t need your umbrella today. I don’t think __it will rain__. (Hôm ni bạn không nhất thiết phải mang ô đi đâu. Tôi không nghĩ trời vẫn mưa.)4. I can’t read small writing any more. I think I __will have lớn wear glasses__ soon. (Tôi thiết yếu đọc chữ nhỏ tuổi nữa. Tôi suy nghĩ tôi sẽ yêu cầu đeo kính sớm thôi.)5. Don’t sit in the sun for too long. You __will get surnburned__. (Đừng ngồi quá lâu dưới nắng. Các bạn sẽ bị rám nắng đấy.)6. Don’t try that new restaurant. I’m sure you __will be disappointed__. (Đừng thử quán ăn mới đó. Tôi chắc bạn sẽ thất vọng thôi.)7. I’m having my driving chạy thử soon, but I know __I won’t pass it__. I haven’t had enough lessons. (Tôi sắp bao gồm kì thi lái xe tuy nhiên tôi nghĩ về tôi sẽ không qua. Tôi không học đủ các bài học.)

Will: making offers(đưa ra yêu cầu, đề nghị)

Exercise 3.Make offers withI"llfor the following situations.(Viết lời đề xuất vớiI"llcho các tình huống sau.)

1. I’m dying for a drink! (Tôi đang khát nước muốn chết đây!)=> I"ll make you a cup of water. (Tôi đang lấy cho chính mình một ly nước.)2.There’s someone at the door. (Có ai đó đứng ở cửa ngõ kìa.)=> I"ll open it./ I"ll come and see. (Tôi vẫn mở cửa/ Tôi sẽ tới đó với xem sao.)3.I haven’t got any money. (Tôi không có tí tiền nào.)=> I"ll lend you some. (Tôi sẽ cho chính mình mượn một ít.)4.I need to be at the station in ten minutes. (Tôi yêu cầu đi cho nhà ga vào mười phút.)=> I"ll give you a lift. (Tôi sẽ cho chính mình đi nhờ vào xe.)5.My suitcases are so heavy! (Va li của tôi nặng quá!)=> I"ll help you with them./ I"ll carry them for you. (Tôi đang mang chúng giúp bạn.)