LANGUAGE FOCUS UNIT 11 : NATIONAL PARKS

     

Tiếng Anh lớp 10 Unit 11 E. Language Focus trang 118-119-120

Loạt bài soạn, giải bài tập tiếng Anh lớp 10 Unit 11 E. Language Focus sẽ giúp Giáo viên, phụ huynh tất cả thêm tài liệu nhằm hướng dẫn các em học viên lớp 10 dễ dàng dàng sẵn sàng bài để học xuất sắc môn tiếng Anh lớp 10.

Bạn đang xem: Language focus unit 11 : national parks

Bạn vẫn xem: Language focus unit 11 : national parks


*

E. Language Focus (Trang 118-119-120 SGK giờ Anh 10)

Bài nghe:

* Listen và repeat.

(Nghe với nhắc lại.)

/t//d/

topic

contain

plant

worked

toxic

contamination

different

hoped

difficulty

invader

spend

lived

documentary

dependent

depend

played

Luyện tập những câu sau:

1. It"s next khổng lồ the restaurant on the third floor.

2. They"re on the next counter on your left, dear.

3. It"s exactly twenty-two minutes lớn ten.

4. They stayed at home and played cards with the children.

5. Sidney và I listened to lớn the radio & studied.

6. Donald and I had a bad cold, so we decided lớn stay at home.

Hướng dẫn dịch:

1. Nó nằm cạnh quán ăn trên tầng ba.

2. Họ vẫn ở quầy tiếp theo sau bên trái của bạn, thân yêu.

3. Đó là chính xác là 10 giờ yếu 10 phút.

4. Họ ở trong nhà và chơi bài với lũ trẻ.

5. Sidney cùng tôi nghe đài với nghiên cứu.

6. Donald cùng tôi bị cảm lạnh, nên shop chúng tôi quyết định sinh hoạt nhà.

Grammar và vocabulary (Ngữ pháp với từ vựng)

Exercise 1. Complete the following sentences, using the correct khung of the verbs in brackets. (Hoàn thành những câu sau, áp dụng dạng đúng của các động từ trong ngoặc.)

1. Had known2. Had had3. Would have gone4. Would have passed
5. Would have enjoyed6. Had known7. Had stopped8. Had called

Exercise 2. Write a sentence with if for each situation. (Viết một câu với if cho từng tình huống.)

1. If the driver in front hadn"t stopped suddenly, the accident wouldn"t have happened.

Xem thêm: Tiến Trình Đông Timor Gia Nhập Asean Chưa Được Gia Nhập Asean?

3. If Hoa hadn"t lent me the money, I wouldn"t have been able lớn buy the car.

4. If Mary hadn"t been wearing a seat belt, she would have been injured.

5. If you had had breakfast, you wouldn"t be hungry now.

6. If I had had some money on me, I would have got a taxi.

Exercise 3. Use the given information to lớn make conditional sentences with if. (Dùng tin tức đã cho để tại vị câu điều kiện với if.)

1. If I had been working at the restaurant last night, I would have waited on your table.

2. If they had been paying attention, they would have seen the sign marking their exit from the highway.

3. Carol would have answered the phone if she hadn"t been studying.

4.

Xem thêm: Soạn Bài Luyện Tập Thao Tác Lập Luận Bác Bỏ Lớp 11, Soạn Bài Luyện Tập Thao Tác Lập Luận Bác Bỏ

If the sun hadn"t been shining, we wouldn"t have gone lớn the beach yesterday.