Hoàng Lê Thống Nhất Chí

     

Hoàng Lê độc nhất thống chí vẫn tái hiện chân thực hình ảnh người anh hùng dân tộc Nguyễn Huệ qua chiến công thần tốc đại phá quân Thanh, cùng với việc thảm bại của quân tướng bên Thanh cùng số phận bi thiết của vua tôi Lê Chiêu Thống.

Bạn đang xem: Hoàng lê thống nhất chí

Tác phẩm Hoàng Lê tốt nhất thống chí

cameraquansat24h.vn sẽ giới thiệu vài nét về Ngô gia văn phái cũng tương tự nội dung của Hồi 14, Hoàng Lê tốt nhất thống chí.


Hoàng Lê độc nhất thống chí

Nghe thành công Hoàng Lê tốt nhất thống chí:

Đánh Ngọc hồi, quân Thanh bị thua trận trậnBỏ Thăng Long, Chiêu Thống trốn ra ngoài

(Đoạn đầu của hồi này nói về việc việc Tôn Sĩ Nghị kéo quân vào Thăng Long, thấy dễ dàng dàng, cho rằng vô sự, không đề phòng gì cả. Điều đó làm cho vua tôi Lê Chiêu Thống, vốn vẫn biết rất rõ ràng tài nỗ lực quân của Nguyễn Huệ, vô cùng lo lắng.)

Nhắc lại, Ngô Văn Sở sau khoản thời gian đem các đạo quân rút lui, tức tốc sai Nguyễn Văn Tuyết chạy trạm vào phái nam cáo cấp. Một mặt, chặn ngang đất Trường Yên làm giới hạn, đóng góp thuỷ quân ở lãnh hải Biện Sơn, quân bộ thì phân chia giữ vùng núi Tam Điệp, nhị mặt thuỷ cỗ liên lạc cùng với nhau, chống hẳn miền nam bộ với miền Bắc. Bởi thế, việc ở tứ trấn Đàng ngoài không thể thấu đến hai xứ Thanh, Nghệ. Bởi vậy câu hỏi quân Thanh đến Thăng Long và việc vua Lê thụ phong ngày 22 tháng 11, từ bỏ Thanh Hóa trở vào, không một tín đồ nào được biết. Ngày đôi mươi tháng ấy, Sở lui về Tam Điệp, thì ngày 24 tuyết sẽ vào đến thành Phú Xuân.


Bắc Bình vương vãi tiếp được tin báo, giận lắm, ngay lập tức họp những tướng sĩ, định thân chinh cầm quân đi ngay. Nhưng các người mang lại họp đầy đủ nói:

- Chú công cùng với vua Tây Sơn tất cả sự hiềm khích, so với ngôi chí tôn, lòng tôn phò của mọi bạn chưa thật vững bền, nay nghe quân Thanh lịch sự đánh, càng dễ xuất hiện ngờ vực nhị lòng. Vậy xin thứ 1 hãy chủ yếu vị hiệu, ban lệnh đặc xá khắp vào ngoài, để yên kẻ phản bội trắc cùng giữ rước lòng người, rồi sau sẽ đựng quân ra đánh dẹp cõi Bắc cũng là không muộn.

Bắc bình dương lấy làm phải, bèn mang đến đắp đàn ở núi Bân, tế cáo trời khu đất cùng những thần sông, thần núi, chế ra ra áo cổn mũ miện, đăng quang hoàng đế, thay đổi năm máy 11 niên hiệu Thái Đức của vua Tây đánh Nguyễn Nhạc có tác dụng năm đầu niên hiệu quang quẻ Trung. Lễ xong, hạ lệnh xuất quân, hôm ấy nhằm mục đích vào ngày 25 tháng chạp năm Mậu Thân (1788).

Vua quang quẻ Trung tự bản thân đốc suất đại binh, cả thuỷ lẫn bộ cùng ra đi. Ngày 29 mang lại Nghệ An, vua quang quẻ Trung cho với những người cống sĩ ở thị trấn La tô là Nguyễn Thiếp vào dinh với hỏi:

- Quân Thanh thanh lịch đánh, tôi sắp đem binh ra kháng cự. Mưu đánh và giữ, cơ được xuất xắc thua, tiên sinh nghĩ như vậy nào?

Thiếp nói:

- bây giờ trong nước trống không, lòng bạn tan rã. Quân Thanh nghỉ ngơi xa tới đây, không biết tình hình quân ta yếu xuất xắc mạnh, không làm rõ thế yêu cầu đánh đề xuất giữ ra sao. Chúa công rời khỏi chuyến này, không thực sự mười ngày, quân Thanh sẽ ảnh hưởng dẹp tan.


Vua quang Trung mừng lắm, liền sai đại tướng tá là Hám Hổ Hầu kén lính ở Nghệ An, cứ ba suất đinh thì rước một người, chưa mấy lúc, đã được hơn một vạn quân tinh nhuệ. Rồi bên vua đến mở cuộc coi ngó binh béo ở doanh trấn, rước số thân quân ở Thuận Hoá, Quảng Nam chia thành bốn doanh tiền, hậu, tả, hữu, còn số lính mới tuyển ở tỉnh nghệ an thì có tác dụng trung quân.

Vua quang quẻ Trung cưỡi voi ra doanh yên ổn ủi quân lính, truyền cho toàn bộ đểu ngồi mà nghe lệnh, rồi dụ chúng ta rằng:

- Quân Thanh quý phái xâm lấn nước ta, hiện nay ở Thăng Long, các ngươi đang biết chưa? trong khoảng vũ trụ, đất nào sao ấy, đều đã sáng tỏ rõ ràng, phương nam giới phương Bắc chia nhau cơ mà cai trị. Bạn phương Bắc không hẳn nòi như là nước ta, tâm thuật ắt khác. Từ bỏ đời nhà Hán mang lại nay, chúng đã mấy phen cướp bóc nước ta, ám sát nhân dân, vơ vét của cải, fan mình quan yếu chịu nổi, ai cũng muốn đuổi bọn chúng đi. Đời Hán tất cả Trưng cô bé Vương, đời Tống gồm Đinh Tiên Hoàng, Lê Đại Hành, đời Nguyên gồm Trần Hưng Đạo, đời Minh bao gồm Lê Thái Tổ, những ngài ko nỡ ngồi quan sát chúng làm điều tàn bạo, phải đã thuận lòng người, dấy nghĩa quân, đầy đủ chỉ đánh một trận là chiến hạ và xua đuổi được chúng về phương Bắc. Ở các thời ấy, Bắc, nam riêng phận, phạm vi hoạt động lặng yên, các vua truyền ngôi thọ dài. Từ đời đơn vị Đinh tới đây, dân ta ko nghĩ mang đến nỗi khổ như hồi nội nằm trong xưa kia. Mọi bài toán lợi, hại, được, mất ấy phần lớn là chuyện cũ rành rành của các triều đại trước. Nay người Thanh lại thanh lịch mưu đồ mang nước phái mạnh ta đặt có tác dụng quận huyện, chần chừ trông gương mấy đời Tống, Nguyên, Minh ngày xưa. Bởi vậy ta đề nghị kéo quân ra đánh đuổi chúng. Các ngươi đều là phần đông kẻ gồm lương tri, lương năng, hãy đề xuất cùng ta đồng vai trung phong hiệp lực, để hình thành công lớn. Chớ tất cả quen theo thói cũ, ăn ở nhì lòng, giả dụ như việc phát giác ra, có khả năng sẽ bị giết bị tiêu diệt ngay tức khắc, ko tha một ai, chớ bảo là ta ko nói trước!


Các quân bộ đội đều nói: “Xin vâng lệnh, không dám hai lòng!”

Hôm sau, vua quang quẻ Trung hạ lệnh tiến quân. Những quân hầu hết nghiêm chỉnh team ngũ mà đi. Lúc tới núi Tam Điệp, Sở và Lân ra đón, phần đa mang gươm trên sống lưng mà xin chịu đựng tội.

Vua quang Trung nói:

- các ngươi đem thân cúng ta, sẽ làm đến chức tướng tá soái. Ta giao cho toàn hạt cả 11 quá tuyên, lại cho tuỳ tiện làm việc. Vậy nhưng mà giặc mang đến không đánh nổi một trận, new nghe tiếng sẽ chạy trước. Binh pháp dạy dỗ rằng: “Quân lose chém tướng”. Tội của các ngươi hồ hết đáng bị tiêu diệt một vạn lần. Tuy vậy ta nghĩ những ngươi đông đảo là hạng võ dũng, chỉ biết chạm mặt giặc là đánh, mang đến như việc tuỳ cơ ứng thay đổi thì không có tài. Vì vậy ta để Ngô Thì Nhậm ngơi nghỉ lại đấy thao tác làm việc với những ngươi, chính là lo về điều đó. Bắc Hà bắt đầu yên, lòng tín đồ chưa phục, Thăng Long lại là vị trí bị tấn công cả tứ mặt, không tồn tại sông núi để nương tựa. Năm ngoái ta ra tiến công đất ấy, chúa Trịnh quả nhiên thiết yếu chống nổi, đó là triệu chứng cứ rõ ràng. Những ngươi đóng góp quân trơ khấc ở đấy, quân Thanh kéo sang, fan trong kinh kỳ làm nội ứng cho chúng, thì những ngươi làm sao mà cử hễ được?

Các ngươi vẫn biết nín nhịn nhằm tránh mũi nhọn của chúng, phân tách ra ngăn giữ các nơi hiểm yếu, bên trong thì kích mê thích lòng quân, bên ngoài thì làm cho giặc kiêu căng, kế ấy là khôn xiết đúng. Khi new nghe nói, ta sẽ đoán là do Ngô Thì Nhậm chủ mưu, sau hỏi Văn Tuyết thì quả quả thật vậy.

Thì Nhậm bèn lạy hai lạy để tạ ơn. Vua quang Trung lại nói:

- Lần này ta ra, thân hành nạm quân, phương lược tiến tiến công đã tất cả tính sẵn. Chẳng qua mươi ngày rất có thể đuổi được fan Thanh. Mà lại nghĩ bọn chúng là nước mập gấp mười nước mình, sau khoản thời gian bị thảm bại một trận, ắt lấy làm cho thẹn nhưng lo mưu báo thù. Như thế thì câu hỏi binh đao không bao giờ dứt, không hẳn là phúc cho dân, nỡ nào cơ mà làm như vậy. Đến lúc ấy chỉ có bạn khéo lời lẽ new dẹp được binh đao, không phải Ngô Thì Nhậm thì không người nào làm được. đợi mười năm nữa, đến ta được lặng ổn cơ mà nuôi dưỡng lực lượng, bấy giờ nước nhiều quân mạnh, thì ta bao gồm sợ gì chúng?


Bọn Sở, Lân hầu như lạy tạ với nói:

- đại vương thật là lo xa, shop chúng tôi ngu dại không nghĩ về tới vị trí đó. Bây giờ phương lược tiến tấn công ra sao, xin đại vương nhất nhất chỉ rõ để công ty chúng tôi tuân theo mà làm.

Vua quang đãng Trung bèn không đúng mở tiệc khao quân, chia đấu sĩ ra làm cho năm đạo, hôm sẽ là ngày 30 mon chạp. Rồi đơn vị vua bảo kín với các tướng rằng:

- Ta với các ngươi hãy trợ thì sửa lễ cúng đầu năm mới trước đã. Đến về tối 30 Tết chớp nhoáng lên đường, hẹn mang đến ngày mồng 7 năm mới thì vào thành thăng Long mở tiệc ăn uống mừng. Những ngươi ghi nhớ lấy, đừng chỉ ra rằng ta nói khoác! <...>

Cả năm đạo quân phần nhiều lạy vâng mệnh lệnh, đúng ngày, gióng trống xuất hành ra Bắc.

Khi quân mang lại sông Gián, nghĩa quân trấn thủ nghỉ ngơi đó đổ vỡ chạy trước. Lúc đến sông Thanh quyết, toán quân Thanh đi trinh thám từ đằng xa bắt gặp bóng cũng chạy nốt. Vua quang quẻ Trung tức tốc thúc quân xua đuổi theo, tới thị trấn Phú Xuyên thì bắt sống được hết, không nhằm tên làm sao trốn thoát. Bởi vậy, không hề có ai chạy về báo tin, cần những đạo quân thanh đóng góp ở Hà Hồi cùng Ngọc Hồi đều trù trừ gì cả.

Nửa đêm mùng 3 tháng giêng, năm Kỷ Dậu (1789), vua quang Trung tới làng mạc Hà Hồi, huyện Thượng Phúc, âm thầm vây bí mật làng ấy, rối bắc loa truyền gọi, giờ quân bộ đội luân phiên nhua dạ ran để hưởng ứng, nghe như tất cả hơn vài vạn người. Trong đồn lúc ấy mới biết, ai nấy rụng rời sợ hãi, ngay tức khắc xin ra hàng, lương thực khí giới đầy đủ bị quân Nam lấy hết.

Vua quang quẻ Trung lại truyền lấy sáu chục tấm ván, cứ ghép liền ba tấm làm một bức, bên ngoài lấy rơm dấp nước bao phủ kín, tất cả là hai mươi bức. Đoạn kén hạng quân nhân khỏe mạnh, cứ mười tín đồ khiêng một bức, sườn lưng giắt dao ngắn, hai mươi bạn khác gần như cầm binh khí theo sau, dàn thành trận chữ “nhất”, vua quang quẻ Trung cưỡi voi đi đốc thúc, mờ sáng ngày mùng 5 tiến cạnh bên đền Ngọc Hồi. Quân Thanh nổ súng phun ra, chẳng trúng fan nào cả. Nhân bao gồm gió bắc, quân Thanh bèn sử dụng ống phun khói lửa ra, sương toả mù trời, biện pháp gang tấc ko thấy gì, hòng tạo nên quân phái mạnh rối loạn. Bất ngờ trong phút chốc trời tự dưng trở gió nam, do vậy quân Thanh lại tự có tác dụng hại mình.

Vua quang quẻ Trung liền nhanh lẹ sai team khiêng ván vừa che vừa xông thẳng lên trước. Khi gươm giáo của hai bên đã va nhau thì quăng ván xuống đất, ai nấy ráng dao ngắn chém bừa, những người dân cầm binh khí theo sau cũng độc nhất tề xông tới cơ mà đánh.

Quân Thanh chống không nổi, vứt chạy tán loạn, giày xéo lên nhau cơ mà chết. Tên thái thú Điền Châu là Sầm Nghi Đống trường đoản cú thắt cổ chết. Quân Tây đánh thừa rứa chém làm thịt lung tung, thây nằm đầy đồng, tiết chảy thành suối, quân Thanh đại bại.

Trước đó, vua quang đãng Trung đang sai một toán quân theo bờ đê im Duyên kéo lên, mở cờ trong bụng gióng trống để làm nghi binh sinh hoạt phía đông. Đến lúc ấy, quân Thanh chạy về trông thấy, càng thêm hoảng sợ, bèn tìm lối tắt theo mặt đường Vịnh Kiều mà lại trốn. Thốt nhiên lại thấy quân voi từ bỏ Đại Áng tới, quân Thanh đều mất vía hết vía, cấp trốn xuống đầm Mực, thôn Quỳnh Đô, quân tây sơn lùa voi cho giầy đạp, bị tiêu diệt đến hàng ngàn người.


Giữa trưa hôm ấy, vua quang đãng Trung tiến binh mang lại Thăng Long, rồi kéo vào thành.

<...> Lại nói, Tôn Sĩ Nghị cùng vua Lê ngơi nghỉ Thăng Long, tuyệt nhiên không nghe tin cấp báo gì cả. Cho nên vì thế trong ngày đầu năm mọi fan chỉ để ý vào việc yến tiệc vui mừng, không hề lo chi tới việc bất trắc. Như thế nào hay, cuộc vui chưa tàn, cơ trời đang đổi. Ngày mùng 4 đột nhiên thấy quân sinh sống đồn Ngọc Hồi chạy về cáo cấp. Thiệt là: “Tướng sinh sống trên trời xuống, quân chui dưới đất lên”. <...>

Tôn Sĩ Nghị sợ hãi mất mật, ngựa chiến không kịp đóng yên, tín đồ không kịp khoác áo giáp, dẫn bọn lính kị mã của chính mình chuồn trước qua mong phao, rồi nhằm mục tiêu hướng bắc mà lại chạy. Quân sĩ những doanh nghe tin, hầu hết hoảng hồn, tung tác vứt chạy, tranh nhau qua mong sang sông, xô đẩy nhau rơi xuống mà bị tiêu diệt rất nhiều. Lát sau ước lại bị đứt, quân bộ đội đều rơi xuống nước, mang đến nỗi nước sông Nhị Hà chính vì thế mà ùn tắc không chảy được nữa.

Vua Lê ngơi nghỉ trong điện, nghe tin có bài toán biến ấy, gấp vã cùng bầy Lê Quýnh, Trịnh Hiến gửi thái hậu ra ngoài. Cả bầy chạy cho bến sông thì thấy mong phao sẽ đứt, tàu thuyền cũng không, bèn lập cập chạy cho Nghi Tàm, thình lình gặp mặt được loại thuyền tiến công cá, vội giật lấy rồi chèo thanh lịch bờ bắc. Trưa ngày mùng 6, vua Lê và những người dân tuỳ tòng chạy cho núi Tam Tằng, nghe nói Tôn Sĩ Nghị đã từng đi khỏi đó. Bấy giờ quân Thanh chạy về nước, trên tuyến đường đông nghịt như chợ, vào tối đi gấp, không dám nghỉ ngơi. Vua gửi thái hậu cùng đi cùng với họ mang lại đồn Hoà Lạc thì gặp gỡ một tín đồ thổ hào. Trước kìa vua Lê chạy ra ngoài, bạn ấy đã được biết thêm mặt; cơ hội đó thấy vua, bạn ấy bất giác rơi lệ, tiện mời vua vào trại trong núi tạm nghỉ. Bấy giờ, vua Lê và những người tuỳ tòng luôn luôn mấy ngày ko ăn, ai nấy hầu như đã mệt mỏi lử. Fan thổ hào cơ liền giết thịt gà có tác dụng cơm thết đãi. Vua sai bưng một mâm lên mời thái hậu, còn bản thân thì cùng ăn với đàn Quýnh, Hiến nghỉ ngơi mâm dưới.

Xem thêm: Chân Dung Bác Hồ Đơn Giản

Ăn vừa xong, tự dưng nghe tin quân Tây Sơn đang đuổi mang đến nơi. Vua cuống quít bảo người thổ hào rằng:

- Muôn nhóm hậu tình, không tồn tại gì để báo đáp, chì có trời cao khu đất dày chứng giám tấc lòng thành của ông nhưng ban phúc đến thôi, bây chừ quân giặc gần tới, trước mắt đây có con phố sống nào hoàn toàn có thể chạy vội lên cửa ải, xin tính kế ngay cho.

Người thổ hào vội vàng vã sai con đưa đường, theo lối tắt trong núi mà đi. Trời nhá nhem buổi tối thì công ty vua cho cửa ải, theo kịp nơi nghỉ của Tôn Sĩ Nghị. Một lát, những viên quan khác cũng lục tục theo đến, cùng nhìn nhau than thở, ân oán giận chảy nước mắt. Tôn Sĩ Nghị cũng lấy có tác dụng xấu hổ.

I. Đôi đường nét về Ngô Gia Văn Phái

- Ngô gia văn phái là một trong nhóm tác giả thuộc cái họ Ngô Thì, ở làng Tả Thanh Oai, thị xã Thanh Oai, tỉnh giấc Hà Tây (nay nằm trong Hà Nội).

- trong đó có nhì tác giả chính là Ngô Thì Chí (1753 - 1788) có tác dụng quan thời Lê Chiêu Thống cùng Ngô Thì Du (1772 - 1840) làm quan dưới triều nhà Nguyễn.

II. Reviews về Hoàng Lê tốt nhất thống chí

1. Hoàn cảnh sáng tác

- cống phẩm viết bằng văn bản Hán ghi chép về sự việc thống tuyệt nhất của vương vãi triều bên Lê vào thời khắc Tây Sơn diệt Trịnh, trả lại Bắc Hà mang đến vua Lê.

- ko chỉ tạm dừng ở sự thống độc nhất vô nhị vương triều đơn vị Lê ngoại giả biết tiếp, tái hiện nay một giai đoạn lịch sử dân tộc đầy biến động của làng mạc hội phong kiến vn vào khoảng tầm ba mươi năm cuối cụ kỉ XVIII với mấy năm đầu nạm kỉ XX.

2. Thể loại

- Chí là một trong lối văn biên chép sự vật, sự việc.

- Cũng có thể xem Hoàng Lê độc nhất vô nhị thống chí là một trong cuốn tè thuyết lịch sử vẻ vang viết theo lối chương hồi.


- Cuốn tè thuyết này có tất cả 17 hồi, đoạn trích trong SGK là trích làm việc hồi thứ 14, viết về sự kiện quang quẻ Trung đại phá Quân Thanh.

3. Cha cục

tất cả 3 phần:

Phần 1: từ đầu đến “vào ngày 25 mon Chạp năm Mậu Thân (1788)". Quân Thanh chiếm phần thành Thăng Long, Nguyễn Huệ lên ngôi nhà vua đem quân đi tấn công quân Thanh.Phần 2: tiếp theo đến “vua quang quẻ Trung tiến binh cho Thăng Long, rồi kéo vào thành”. Cuộc tiến quân thần tốc và thành công vang dội của quang quẻ Trung.Phần 3: Còn lại. Sự chiến bại của quân Thanh và sự thảm hại của vua tôi Lê. Chiêu Thống.

4. Tóm tắt

Lo sợ quân Tây đánh kéo quân ra Bắc để bắt Vũ Văn Nhậm, vua Lê Chiêu Thống mong cứu quân Thanh. Triều đình bên Thanh nhân thời cơ đó kéo quân thanh lịch với mong ước thôn tính nước ta. Được tin, quang Trung luận bàn với tướng mạo sĩ, sẵn sàng kế sách tiến đánh quân Thanh. Quang đãng Trung mở tiệc khao quân, chia quân thành 5 đạo, thân hành thay quân ra trận, tối 30 tết lên đường, hứa ngày mồng 7 tết vẫn mở tiệc ăn uống mừng thành công ở tởm thành Thăng Long. Quân Tây tô ra cho sông Gián, quân giặc trấn thủ ở kia tan vỡ, toán quân Thanh đi trinh sát bị bắt sống hết. Nửa đêm mùng 3 đầu năm Kỷ Dậu (1789), vua quang quẻ Trung tới Hà Hồi, Thượng Phúc, lặng lẽ âm thầm vây kín đáo thành. Quân giặc bấy giờ bắt đầu biết, rụng rời lo lắng xin hàng. Tờ mờ sáng sủa mùng 5 Tết, nghĩa binh tiến tấn công đồn Ngọc Hồi. Quân Thanh không phản kháng nổi, bỏ chạy toán loạn. Tướng giặc là Sầm Nghi Đống buộc phải thắt cổ từ vẫn. Thân trưa hôm ấy, nghĩa quân vẫn tiến tấn công thành Thăng Long. Tổng đốc của giặc là Tôn Sĩ Nghị nghe tin cấp cho báo ngay thức thì tìm cách trốn về nước. Vua Lê đang ở trong điện, nghe tin gấp vã thuộc tùy tùng gửi Thái Hậu ra phía bên ngoài thì gặp gỡ Tôn Sĩ Nghị cũng đang làm việc trốn vào tình cảnh thê thảm. Nghĩa binh Tây tô đại thắng trước quân Thanh.

5. Nội dung

Hoàng Lê tuyệt nhất thống chí đang tái hiện chân thực hình ảnh người nhân vật dân tộc Nguyễn Huệ qua chiến công thần tốc đại phá quân Thanh, cùng với sự thảm bại của quân tướng bên Thanh cùng số phận bi tráng của vua tôi Lê Chiêu Thống.

6. Nghệ thuật

Ngôn ngữ dễ hiểu, giọng văn hùng hồn, thực hiện nhiều giải pháp tu từ…

III. Dàn ý so sánh Hoàng Lê độc nhất vô nhị thống chí

(1) Mở bài

Giới thiệu về Ngô gia văn phái, công trình Hoàng Lê nhất thống chí và nội dung hồi thứ 14.

(2) Thân bài

a. Hình hình ảnh người hero áo vải quang quẻ Trung - Nguyễn Huệ

- nhỏ người hành vi mạnh mẽ, quyết liệt:

Chỉ trong khoảng một tháng khi quân Thanh chiếm phần kinh thành Thăng Long đang cho sẵn sàng mọi mặt mang lại cuộc tiến quân ra Bắc.Tế cáo trời đất, lên ngôi hoàng đế và thay đổi niên hiệu là quang Trung.Sau lúc lên ngôi hoàng đế, ngay mau lẹ tự bản thân đốc suất đại bình, cả thủy lẫn bộ cùng tiến quân ra Bắc.Cho tuyển chiêu mộ quân lính ở Nghệ An, mở cuộc chú tâm binh mập và tổ chức triển khai lại sản phẩm ngũ nhóm quân.Đích thân cưỡi voi ra doanh yên ủi quân lính…

- Là người dân có trí tuệ sáng suốt, gồm tầm quan sát xa trông rộng:

Nhận định được tình hình của ta cùng địch, đưa ra những quyết định quan trọng.Sáng suốt và nhạy bén trong câu hỏi xét đoán và dùng người. Ông biết khen chê đúng tín đồ đúng việc.Bĩnh tĩnh, quyết đoán: “Khi nghe tin quân Thanh vẫn vào Thăng Long, ông không còn lo lắng”. “Ở Tam Điệp, quang Trung bỏng đoán đúng mực tình hình và đánh giá đúng chính sách của Ngô Thì Nhậm”

- có ý chí kiên cường, biết trọng kỹ năng và tài cần sử dụng binh như thần:

Trước lúc xuất quân, đo lường và thống kê mọi sách lược với tin có thể vào chiến thắng chỉ trong vòng mười ngày, hứa hẹn với đấu sĩ ngày mồng 7 năm mới thì vào Thăng Long mời tiệc ăn uống mừng.“Ở Tam Điệp, quang quẻ Trung phỏng đoán đúng mực tình hình và reviews đúng sách lược của Ngô Thì Nhậm”.Trong trận chiến: quang quẻ Trung thường xuyên điều binh, khiển tướng tá và thực hiện những sách lược đã chuẩn bị trước để đánh bại quân Thanh.

=> Như vậy, hình hình ảnh Quang Trung hiện hữu trong Hoàng Lê tuyệt nhất thống chí là 1 vị nhân vật dũng cảm, mưu lược cũng giống như biết thu phục lòng bạn và thay đổi linh hồn của trận chiến.

b. Hình ảnh của bầy cướp nước, bán nước

- Hình ảnh của Tôn Sĩ Nghị với quân Thanh:

Một thương hiệu tướng giặc kiêu căng, trường đoản cú mãn cùng khinh địch.Bất tài, ăn hại và không có mưu lược, tầm nhìn.Khi công bố quân Tây Sơn sắp đến tiến đến: “ Tôn Sĩ Nghị sợ mất mật, ngựa chiến không kịp đóng yên, tín đồ không kịp khoác áo, dẫn lũ lính kiêng mã của bản thân mình chuồn trước…”Quân Thanh: phần lớn hoảng hồn, rã tác bỏ chạy, tranh nhau qua cầu bắc sông, xô đẩy nhau cho nỗi rơi xuống sông nhưng chết.

=> Tình cảnh thua đến thảm hại của quân thù xâm lược.

- Hình ảnh vua Lê Chiêu Thống và bè cánh tôi:

Chịu phổ biến số phận với bầy cướp nước, thậm chí là còn ê chề nhục nhã hơn.“Vua Lê ngơi nghỉ trong điện nghe tin gồm biến gấp vã cùng bầy Lê Quýnh, Trịnh Hiến gửi thái hậu ra ngoài…”Đặc biệt là cuộc gặp mặt gỡ của vua Lê và chủ soái quân Thanh - Tôn Sĩ Nghị: “cùng quan sát nhau than thở, oán thù giận chảy nước mắt’.

Xem thêm: Xem Phim Đánh Thức Tình Yêu Tập 7 Full (2012), Phim Bộ Hay Nhất 2018

=> tình cảnh khốn cùng của kẻ bán nước.