Giải Phương Trình Lượng Giác Bằng Casio

     

Máy tính CASIO fx 580VNX cung ứng kiểm tra nhanh nghiệm của một phương trình lượng giác như vậy nào? chúng ta cùng coi qua bài viết sau:

Bài toán: Giải những phương trình lượng giác sau:

$latex sin x=dfrac12$$latex sin 3x-cos 2x=0$

Lời giải:

1. $latex sin x=dfrac12$

Ta bao gồm $latex sin x=dfrac12Leftrightarrow sin x=sin dfracpi 6Leftrightarrow left< eginalign & x=dfracpi 6+k2pi \& x=pi -dfracpi 6+k2pi \ endalign ight.(kin mathbbZ)$

Để tìm kiếm góc $latex alpha $ thoả $latex sin alpha =dfrac12$ ta thực hiện trên máy vi tính CASIO fx 580VNX như sau:

Bước 1: Chuyển sang đơn vị chức năng góc Radian

Cách bấm: qw22

Bước 2: kiếm tìm góc $latex alpha $

Cách bấm: qj1P2=Máy tính hiển thị:
*
Thao tác trên sản phẩm tính

2. $latex sin 3x-cos 2x=0$

Ta có:

$latex sin 3x-cos 2x=0$ 

$latex Leftrightarrow sin 3x=cos 2x$

$latex Leftrightarrow sin 3x=sin left( dfracpi 2-2x ight)$ 

$latex Leftrightarrow left< eginaligned & 3x=fracpi 2-2x+k2pi \ và 3x=pi -left( fracpi 2-2x ight)+k2pi \ endaligned ight.(kin mathbbZ)$ 

$latex Leftrightarrow left< eginaligned và x=dfracpi 10+dfrack2pi 5 \ & x=dfracpi 2+k2pi \ endaligned ight.(kin mathbbZ)$

Ta hoàn toàn có thể dùng chức năng CALC để bình chọn lại tác dụng như sau:

Bước 1: Chuyển máy tính sang đơn vị chức năng góc Radian (Nếu sẽ ở đơn vị chức năng này thì bỏ qua mất bước này)

Cách bấm: qw22

Bước 2: gửi vế buộc phải của phương trình về vế trái và nhập biểu thức:

Cách bấm: j3<)pk2<)Máy tính hiển thị:
*
Nhập biểu thức

Bước 3: Ta tính giá trị của biểu thức vừa nhập trên $latex x=dfracpi 10$ (ứng với $latex k=0$)

Cách bấm: rqKP10==Máy tính hiển thị:Kết quả CALC trên x = 0

Ta thường xuyên kiểm tra tại $latex x=dfracpi 10+dfrac2pi 5$ (ứng cùng với $latex k=1$)

Cách bấm: rqKP10==Máy tính hiển thị:Kết quả trên máy vi tính CASIO fx 580VNX

Vậy ứng với $latex k=0$ và $latex k=1$ biểu thức đều bằng $latex 0$. Vì vậy có thể yên tâm về tác dụng $latex x=dfracpi 10+dfrack2pi 5(kin mathbbZ)$. Các bạn thử thực hành thực tế với chúng ta nghiệm còn lại.