BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 7 UNIT 3 COMMUNITY SERVICE

     

cameraquansat24h.vn biên soạn và sưu tầm lời giải SBT Tiếng Anh 7 Pronunciation trong Unit 3: Community service. Với lời giải hay, chi tiết nhất sẽ giúp học sinh biết cách làm bài tập trong Unit 3 SBT Tiếng Anh 7 (Global sucess 7).

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 7 unit 3 community service


Giải SBT Tiếng Anh 7 Unit 3 Pronunciation trang 16 - Kết nối tri thức

1 (trang 16 SBT tiếng Anh 7): Circle the word with the underlined part pronounced differently. Say the words aloud (Khoanh tròn từ có phần gạch chân được phát âm khác. Nói to các từ)

*

Đáp án:

1. B

2. A

3. D

4. C

5. C

2 (trang 16 SBT tiếng Anh 7): Look at the verbs in past form with -ed in the dialogue. Single-underline the ones with the ending sound /t/, double-underline the ones with the ending sound /d/, and triple-underline the ones with the endingsound /id/. Then act out the dialogue with a friend. (Nhìn vào các động từ ở dạng quá khứ với -ed trong cuộc đối thoại. Gạch chân đơn những cái có âm cuối /t/, gạch dưới đôi những cái có âm cuối /d/ và gạch chân ba những cái có âm cuối /id/. Sau đó, thực hiện cuộc đối thoại với một người bạn.)

Mark: ….. So, what did you do last weekend?

Lan: I joined my friends in doing some volunteer activities at my school.

Mark: What did you do?

Lan: We planted new trees and watered the vegetables in the school garden.

Mark: That's great. When did you start doing these activities?

Lan: We started these activities three years ago. How about you? What did you do?

Mark: Me? I stayed at home. My brother and I listened to some music and watched some movies.

Lan: That sounds interesting!

Mark: Yes. That was on Saturday. On Sunday, we played board games and enjoyed some food that mum cooked.

Xem thêm: Câu Hỏi It Is Not Easy A Well, Choose The Best Answer: It Is Not Easy

Đáp án:

*

Hướng dẫn dịch:

Mark:… .. Vậy cuối tuần trước bạn đã làm gì?

Lan: Tôi đã cùng bạn bè tham gia một số hoạt động tình nguyện ở trường tôi.

Mark: Bạn đã làm gì?

Lan: Chúng tôi đã trồng cây mới và tưới rau trong vườn trường.

Mark: Điều đó thật tuyệt. Bạn bắt đầu thực hiện những hoạt động này khi nào?

Lan: Chúng tôi đã bắt đầu những hoạt động này từ ba năm trước. Còn bạn thì sao? Bạn đã làm gì?

Mark: Tôi? Tôi đã ở nhà. Tôi và anh trai đã nghe một số bản nhạc và xem một số bộ phim.

Xem thêm: Choose The Best Answer To Fill In The Blank

Lan: Nghe thú vị đấy!

Mark: Có. Đó là vào thứ Bảy. Vào Chủ nhật, chúng tôi chơi trò chơi trên bàn và thưởng thức một số món ăn mẹ nấu.