Định luật ôm cho đoạn mạch

     

Phương pháp giải kèm lấy ví dụ minh họa và câu hỏi tự luyện phần định hiện tượng Ôm mang đến đoạn mạch tiếp nối và tuy nhiên song


*
ctvcameraquansat24h.vn80 4 năm trước 64024 lượt xem | trang bị Lí 11

Phương pháp giải kèm lấy ví dụ như minh họa và câu hỏi tự luyện phần định chế độ Ôm mang đến đoạn mạch thông liền và song song


ĐỊNH LUẬT ÔM mang lại ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP VÀ song SONG

A)Phương Pháp Giải:

-Định quy định ôm mang lại toàn mạch: $I=fracUR$

-Mạch năng lượng điện mắc thông liền các điện trở:

+Cường độ loại điện có giá trị tương đồng tại phần nhiều điểm:

$I=I_1=I_2=...=I_n$

+Hiệu điện nắm giữa nhì đầu đoạn mạch bởi tổng hiệu điện nỗ lực giữa nhì đầu từng điện biến đổi phần:

$U=U_1+U_2+...+U_n$

+Điện trở tương tự (R$_td$) của một quãng mạch là năng lượng điện trở có thể thay thế cho những điện trở vào mạch, làm thế nào để cho giá trị của hiệu điện gắng và cường độ cái điện vào mạch không nạm đổi.

Bạn đang xem: định luật ôm cho đoạn mạch

+Điện trở tương đương của đoạn mạch tiếp nối bằng tổng những điện trở hòa hợp thành:

$R_td=R_1+R_2+...+R_n$

+Hệ quả:

Trong đoạn mạch mắc thông suốt (cùng I) hiệu điện vậy giữa nhị đầu mỗi điện trở phần trăm thuận với điện trở đó: $fracU_1U_2=fracR_1R_2$

-Mạch năng lượng điện mắc song song những điện trở:

+Cường độ loại điện vào mạch chính bởi tổng cường độ cái điện trong số mạch rẽ: $I=I_1+I_2+...+I_n$

+Hiệu điện ráng hai đầu đoạn mạch tuy vậy song bởi hiệu điện thay hai đầu từng đoạn mạch rẽ: $U=U_1=U_2=...=U_n$

+Nghịch hòn đảo điện trở tương tự của đoạn mạch tuy vậy song bằng tổng những nghịch đảo điện trở các đoạn mạch rẽ:

$frac1R_td=frac1R_1+frac1R_2$

+Hệ quả:

Mạch điện tất cả hai điện trở mắc song song thì: $R_td=fracR_1R_2R_1+R_2$

Cường độ cái điện chạy qua mỗi năng lượng điện trở (cùng U) xác suất nghịch với điện trở đó:

$fracI_1I_2=fracR_2R_1$

B)Ví Dụ Minh Họa:


Ví dụ 1: Hai điện trở R$_1$, R$_2$ mắc vào hiệu điện nạm U = 12V. Thứ 1 R$_1$, R$_2$ mắc tuy nhiên song, mẫu điện mạch chính là 10A. Lần sau R$_1$, R$_2$ mắc nối tiếp, chiếc điện trong mạch I$_n$ = 2,4A. Kiếm tìm R$_1$ và R$_2$.


Hướng dẫn:

Điện trở tương tự của đoạn mạch khi:

+$left< R_1//R_2 ight>$ :

$R_S=fracR_1R_2R_1+R_2=fracUI_S$

$Rightarrow fracR_1R_2R_1+R_2=frac1210=1,2$ (1)

+$left< R_1ntR_2 ight>$ :

$R_n=R_1+R_2=fracUI$

$Rightarrow R_1+R_2=frac122,4=5$ (2)

Từ (1) và (2) ta có hệ:

*

*


Ví dụ 2: mang lại mạch điện như hình vẽ: $R_1=12Omega ,R_2=15Omega ,R_3=5Omega $; cường độ qua mạch bao gồm I = 2A. Tra cứu cường độ cái điện qua điện trở R$_1$.

*

A.1,25A B.1,5A C.1A D.2,25A


Hướng dẫn:

Ta có: $R_23=R_2+R_3=15+5=20Omega $

$Rightarrow R_AB=fracR_1R_23R_1+R_23=frac12.2012+20=7,5Omega $

Có: $U_AB=I.R_AB=2.7,5=15$V

Cường độ dòng điện qua điện trở R$_1$:

$I_1=fracU_ABR_1=frac1512=1,25$A

Chọn đáp án A.


Ví dụ 3: mang lại mạch điện như hình vẽ. Trong đó: $R_1=R_2=4Omega ,R_3=6Omega ,R_4=3Omega ,R_5=10Omega $, U$_AB$ = 24V. Tính điện trở tương tự của đoạn mạch AB.

*

A.10$Omega $ B.12$Omega $ C.6$Omega $ D.24$Omega $


Hướng dẫn:

*

+Phân tích đoạn mạch: R$_1$ nt <(R$_2$nt R$_3$)//R$_5$> nt R$_4$

$R_23=R_2+R_3=10Omega $

$ o R_235=fracR_23R_5R_23+R_5=5Omega $

$ o R=R_1+R_235+R_4=12Omega $

Chọn lời giải B.


Ví dụ 4: mang đến mạch điện như hình vẽ: $R_1=10Omega ,R_2=6Omega ,R_3=2Omega ,R_4=3Omega ,R_5=4Omega $. Cường độ chiếc điện qua R$_3$ là 0,5A. Tính cường độ mẫu điện qua R$_2$?

*

A.3A B.2,5A C.3,5A D.2A


Hướng dẫn:

$R_35=R_3+R_5=2+4=6Omega $

$ o U_35=U_4=I_3.R_35=0,5.6=3$V.

$I_3=I_5=0,5$A, I$_4=fracU_4R_4=frac33$=1A

$ o I_1=I_3+I_4=0,5+1=1,5$A

$U_1=I_1.R_1=1,5.10=15$V

$U_AB=U_1+U_35=15+3=18V$

$ o I_2=fracU_ABR_2=frac186=3$A

Chọn giải đáp A.


Ví dụ 5: đến mạch điện như hình vẽ: $R_1=15Omega ,R_2=R_3=R_4=10Omega $, loại điện qua CB gồm cường độ là 3A. Tìm kiếm U$_AB$?

*

A.15V B.20V C.30V D.35V


Hướng dẫn:

$I_1=fracU_ABR_1=fracU_AB15$ (2)

Áp dụng qui tắc nút mạng, tại C ta có: $I_CB=I_1+I_3=3$(1)

Mà: $I_4=fracU_3R_4=frac10I_310=I_3$

Hiệu điện cầm hai đầu R$_3$: $I_2=I_3+I_4=2I_3=fracU_ABR_234$

Cường độ chiếc điện qua R$_4$: $R_234=R_2+fracR_3R_4R_3+R_4=10+5=15Omega $

Điện trở tương tự của $R_2,R_3,R_4$ :

$Rightarrow I_2=2I_3=fracU_AB15Rightarrow I_3=fracU_AB30$ (3)

Thay (2) cùng (3) vào (1):

$fracU_AB15+fracU_AB30=3Rightarrow U_AB=30$V

Chọn câu trả lời C.


Ví dụ 6: mang đến mạch điện như hình vẽ. Biết U$_MN$= 18V, cường độ chiếc điện qua R$_2$ là I$_2$= 2A. Tìm kiếm R$_1$ nếu $R_2=6Omega ,R_3=3Omega $.

Xem thêm: Một Viên Đạn Khối Lượng 10G

*

A.2$Omega $ B.4$Omega $ C.3$Omega $ D.1$Omega $


Hướng dẫn:

Hiệu điện thế giữa nhị đầu R$_2$: $U_2=I_2.R_2$=2.6 = 12V

Cường độ loại điện qua R$_3$: $I_3=fracU_2R_3=frac123$= 4A

Cường độ mẫu điện qua R$_1$: $I_1=I_2+I_3$= 2 + 4 =6A

Hiệu điện cầm cố giữa nhì đầu R$_1$: $U_1=U_MN-U_2$ = 18 – 12 = 6V

Điện trở của R$_1$: $R_1=fracU_1I_1=frac66=1Omega $

Chọn câu trả lời D.


Ví dụ 7: mang lại mạch điện như hình vẽ: $R_1=R_3=3Omega ,R_2=2Omega ,R_4=1Omega ,R_5=4Omega $, cường độ qua mạch bao gồm I = 3A. Search U$_AB$= ?

*

A.20V B.24V C.18V D.12V


Hướng dẫn:

$R_13=R_1+R_3=3+3=6Omega $

$R_24=R_2+R_4=2+1=3Omega $

$R_CB=fracR_13.R_24R_13+R_24=frac6.36+3=2Omega $

$R_AB=R_5+R_CB=4+2=6Omega $

$Rightarrow U_AB=I.R_AB=3.6$= 18V

Chọn lời giải C.


Ví dụ 8: mang đến đoạn mạch điện như hình vẽ. Trong những số đó $R_1=8Omega ,R_3=10Omega ,R_2=R_4=R_5=20Omega ,I_3=2A$. Tính U$_AB$=?

*

A.150V B.100V C.130V D.160V


Hướng dẫn:

Ta có: R$_4$ nt (R$_2$ // (R$_3$ nt R$_5$)) // R$_1$.

$R_35=R_3+R_5=30Omega $

$R_235=fracR_2R_35R_2+R_35=12Omega $

$R_4235=R_4+R_235=32Omega$

R = $fracR_1R_4235R_1+R_4235=6,4Omega $

$I_3=I_5=I_35=2A$

$U_35=U_2=U_235=I_35R_35$= 60V

$I_2=fracU_2R_2=3A$ ; $I_235=I_4=I_4235=fracU_235R_235=5A$

$Rightarrow U_4235=U_1=U_AB=I_4235.R_4235=160V$

Chọn đáp án D.


Ví dụ 9: đến đoạn mạch như hình vẽ. Trong những số đó $R_1=22,5Omega ,R_2=12Omega ,R_3=5Omega ,R_4=15Omega $, U$_AB$= 12V. Tính cường độ mẫu điện qua R$_4$ ?

*

A.0,15A B.0,2A C.0,1A D.0,08A


Hướng dẫn:

Mạch điện được vẽ lại như sau:

*

$R_34=R_3+R_4=5+15=20Omega $

$R_234=fracR_2R_34R_2+R_34=frac12.2012+20=7,5Omega $

$ o R_AB=R_1+R_234=22,5+7,5=30Omega $

$I_1=fracU_ABR_AB=frac1230=0,4A$

$ o U_2=U_234=I_1R_234=0,4.7,5=3V$

$ o I_3=I_4=fracU_2R_34=frac320=0,15A$

Chọn câu trả lời A.


Ví dụ 10: Hai điện trở $R_1=6Omega ,R_2=4Omega $ chịu đựng cường độ cái điện về tối đa là 1A với 1,2A. Hỏi bộ điện trở chịu đựng được cường độ buổi tối đa là bao nhiêu nếu chúng mắc nối tiếp?

A.2A B.1A C.0,5A D.3A


Hướng dẫn:

Hai năng lượng điện trở mắc nối tiếp:

*

Khi R$_1$ mắc thông liền với R$_2$:

*

Vậy bộ hai năng lượng điện trở mắc tiếp liền chịu được cường độ mẫu điện tối đa là I$_max $=1A

Chọn câu trả lời B.

C)Câu Hỏi tự Luyện:

Câu 1: mang lại mạch điện như hình vẽ. Trong các số đó $U_AB=75V,R_2=2R_1=6Omega ,R_3=9Omega $. Khi cường độ qua CD là 2A thì R$_4$ có mức giá trị dao động bằng:

*

A.150$Omega $ B.160$Omega $ C.120$Omega $ D.5$Omega $

Câu 2: Một bóng đèn Đ mắc nối liền với năng lượng điện trở R$_2=4Omega $ với mắc giữa hai đầu đoạn mạch AB bao gồm hiệu điện cố kỉnh 12V. Biết loại điện qua mạch bao gồm cường độ 1,2A. Tính năng lượng điện trở của nhẵn đèn?

A.3$Omega $ B.5$Omega $ C.4$Omega $ D.6$Omega $

Câu 3: cho một đoạn mạch tất cả hai năng lượng điện trở R$_1$ và R$_2$ mắc tuy vậy song và mắc vào một trong những hiệu điện cầm cố không đổi. Nếu sút trị số của năng lượng điện trở R$_2$ thì

A.độ sụt vắt trên R$_2$ giảm.

B.dòng năng lượng điện qua R$_1$ không cầm cố đổi.

C.dòng điện qua R$_1$ tăng lên.

D.công suất tiêu tốn trên R$_2$ giảm.

Câu 4: mang đến mạch điện như hình vẽ:

*

Trong đó: $R_1=R_3=R_5=3Omega ,R_2=8Omega ,R_4=6Omega ,U_5=6V$. Tính điện trở tương tự của đoạn mạch AB.

A.4$Omega $ B.3$Omega $ C.5$Omega $ D.6$Omega $

Câu 5: mang lại mạch điện như hình vẽ:

*

Nếu đặt vào CD hiệu điện cố 60V thì người ta có thể lấy ra ở nhì đầu AB hiệu điện cầm U$_AB$=15V. Coi năng lượng điện trở của ampe kế không xứng đáng kể. Tính quý hiếm của R$_1$?

A.30$Omega $ B.40$Omega $ C.20$Omega $ D.10$Omega $

Câu 6: Tính năng lượng điện trở tương đương của đoạn mạch điện hình dưới biết rằng những điện trở đều đều bằng nhau và bằng R = 12$Omega $.

Xem thêm: Soạn Bài Liên Kết Câu Và Liên Kết Đoạn Văn, Ngữ Văn Lớp 9

*

A.4$Omega $ B.8$Omega $ C.24$Omega $ D.18$Omega $

Câu 7: Tính điện trở tương tự của mạch điện sau, biết $R_1=1Omega ,R_2=R_3=2Omega ,R_4=0,8Omega $.

*

A.2$Omega $ B.3$Omega $ C.4$Omega $ D.5$Omega $

Câu 8: mang đến mạch điện như hình vẽ:

Biết $R_1=R_2=R_3=6Omega ,R_4=2Omega $. Tính năng lượng điện trở tương tự của mạch khi nối M cùng B bởi một ampe kế có điện trở khôn cùng nhỏ?

*

A.4/3$Omega $ B.2/3$Omega $ C.10/3$Omega $ D.20/3$Omega $

bài viết gợi ý:
1. Tụ năng lượng điện phẳng 2. Tính năng lượng điện trở tương đương mạch nối tiếp, mạch tuy vậy song cùng mạch cầu 3. Quy trình của electron trong năng lượng điện trường 4. Ôn tập về điện năng và năng suất điện 5. Bài toán có sự dịch rời vật , thấu kính 6. Chạm màn hình điện trường đoản cú 7. Ôn tập về thấu kính