Bộ Đề Thi Cuối Năm Môn Tiếng Anh Lớp 2 Năm 2022

     
Nội dungđề tiếng Anh lớp 2 học tập kì 2Nội dungbài tập tiếng Anh lớp 2 học tập kỳ 2II. Nội dungđề thi giờ đồng hồ Anh học tập kì 2 lớp 2số 2IV. Nội dungĐề thi giờ Anh học tập kì 2 lớp 2số 3Bộ đề thi học kỳ 2 môn tiếng Anh lớp 2

Nội dungđề giờ đồng hồ Anh lớp 2 học kì 2

Điền từ thích hợp ngừng từ bên dưới đây.

Bạn đang xem: Bộ đề thi cuối năm môn tiếng anh lớp 2 năm 2022

a. C_assroom: lớp học

b. Sc_ool: ngôi trường học

c. T_acher: giáo viên

d. Boo_: sách

e. Sm_ll: nhỏ

f. N_ce: đẹp, tốt

g. _en: mẫu bút

h. W_ter: nước

Sắp xếp những từ tiếp sau đây thành câu hoàn chỉnh

a. How/ is/ old/ she/ ?/

…………………………………………….

b. Eight/ Nam/ old/ is/ years/ ./

…………………………………………….

c. Down,/ please/ Sit/ ./

…………………………………………….

d. Is/ my/ That/ teacher/ ./

…………………………………………….

e. Class/ 20/ Her/ has/ students/ ./

…………………………………………….

f. This/ my/ is/ mother/ ./

…………………………………………….

Chọn từ khác loại

1. A. Whiteb. Brownc. Oranged. Apple
2. A. Colorb. Eightc. Fourd. Nine
3. A. Bananab. Applec. Seesawd. Grape
4. A. Swingb. Seesawc. Pinkd. Hide-and-seek
5. A. Ib. Hec. Shed. Peter
6. A. Dob. Playc. Sayd. Linda
7. A. Penb. Bookc. Dod. Crayon
8. A. Teacherb. Momc. Dadd. Son

Đáp ánđề kiểm soát tiếng Anh lớp 2 học tập kỳ 2

Điền từ ưng ý hợp dứt từ bên dưới đây.

a. Classroom: lớp học

b. School: trường học

c. Teacher: giáo viên

d. Book: sách

e. Small: nhỏ

f. Nice: đẹp, tốt

g. Pen: mẫu bút

h. Water: nước

Sắp xếp đầy đủ từ sau đây thành câu trả chỉnh

a – How old is she?

b – nam is eight years old.

c – Sit down, please.

d – That is my teacher.

e – Her class has trăng tròn students.

f – This is my mother.

Chọn từ khác loại

1 – d; 2 – a; 3 – c; 4 – c; 5 – d; 6 – d; 7 – c; 8 – a;

Nội dungbài tập giờ Anh lớp 2 học tập kỳ 2

Bài 1. (3 điểm): Hãy điền một chữ cái thích hợp vào khu vực chấm để chế tác thành từ bao gồm nghĩa:

1. Scho….l

2. M…..sic room

3. B……g

4. Rubb…. R

5. Cl….ss room

6. Op….n

Bài 2. (3 điểm): sắp xếp lại những câu sau:

1. Name/ your/ What/ is?

………………………………………………………………………………………….

2. Lan / is / My / name.

………………………………………………………………………………………….

3. Are / you / How / old?

…………………………………………………………………………………………

4. Am / I / eight / old / years.

…………………………………………………………………………………………..

5. Is / This / classroom /my.

…………………………………………………………………………………………..

6. I / May / out / go?

…………………………………………………………………………………………..

Bài 3. (2 điểm ): hoàn thành các câu sau

1. Which ……your school?

2. Xuất hiện ………book.

3. How…….. You ?

4. This…… my music room.

Bài 4. (2 điểm ): Viết câu trả lời:

1. What is your name?

…………………………………………………………………………………………..

2. How old are you?

…………………………………………………………………………………………

Đáp ánbài tập giờ đồng hồ Anh lớp 2 học tập kỳ 2

Bài 1: Điền đúng mỗi vần âm được 0,5 điểm.

1. School

2. Music room

3. Bag / big/ bug

4. Rubber

5. Class room

6. Open

Bài 2: thu xếp đúng từng câu được 0,5 điểm.

1. What is your name?

2. My name is Lan.

Xem thêm: Mẫu Biên Bản Thanh Lý Sách Thư Viện Trường Học, Mẫu Biên Bản Xuất Sách Ra Khỏi Kho Thư Viện

3. How old are you?

4. I am eight years old.

5. This is my classroom.

6. May I go out?

Bài 3: Điền đúng từng từ được 0,5 điểm.

1. Is

2. Your

3. Are

4. Is

Bài 4: vấn đáp đúng từng câu được một điểm.

Các em học viên tự trả lời về bạn dạng thân mình.

Gợi ý:

1. My name is My Le.

2. I am eight years old..

Nội dungđề thi học kì 2 lớp 2 môn giờ Anh số 1

I. Read and match

*

II. Write the correct words with the picture:

Dress/ Grape/ Boy/ Cook/ Flower

*

III. Complete the sentences

*

IV. Read & choose the correct answer

*
*
*

Nội dungđề thi giờ Anh học tập kì 2 lớp 2 số 2

I. Read and match

*

II. Write the correct words with the picture:

Doll/ Toy/ Whale/ Planet/ Tractor

*

III. Complete the sentences

*
*

IV. Read and choose the correct answer.

*

V. Recorder the letters

*

Nội dungđề giờ đồng hồ Anh lớp 2 học tập kì 2 số 3

III .Circle the odd-one-out. (Khoanh tròn từ mang nghĩa không giống loại). (1.25 điểm)

1 A. SocksB. ShortsC . KitchenD. Coat
2 A. SheepB. DressC. T-shirtD. Pants
3 A. FishB. ShoesC. LionD. Goat
4 A. Living roomB. HatC. BedroomD. Bathroom
5 A. HouseB. ApartmentC. ChairD. Dining room

IV. Count & write. ( Đếm cùng viết ) (1 điểm)

1. Seven + eight =________________

2. Eighteen – six =_________________

3. Twenty – five=___________________

4. Eight + Eight= ___________________

5. Three+ ten=____________________

6. Seventeen + three=___________________

7. Eight + Ten=_______________________

8. Twelve – six=______________________

9. Eleven+ seven= _____________________

10. Fourteen – Nine=__________________

V. Complete the sentences and translate in to lớn Vietnamese. (4 điểm)

1/ is / my / ball. /red /This

->__________________________________________

2/ Where / the/ are/ lion?

->__________________________________________

3/ How old / you?/are

->_________________________________________

4/ he/ Is / a policeman?

->_________________________________________

5/ mom/ My / is / a nurse.

->_________________________________________

6/ His name / Tom. / is

->_________________________________________

7/ are / These / my hands.

->_________________________________________

8/ table? / What’s /on /the

->_________________________________________

9/ The slide /under / is /the tree.

->_________________________________________

10/ tiger/ The / is / on/the sofa.

->__________________________________________

11/ is /in / the tree. / The bike

->________________________________________

12/ is / The teddy bear/ under /the slide.

->________________________________________

13/ the seesaw. / is / on / The doll

->________________________________________

14/ The ball /on / is / the goal.

-> ________________________________________

15/ is / This / Billy’s / ice cream.

->________________________________________

16/ My grandpa / a / is / doctor.

->________________________________________

17/ the ball / Is / under / the table?

->________________________________________

18/ What màu sắc / the umbrella / is?

->________________________________________

19/ she / Is / a / pilot?

->_________________________________________

20/ you / bởi vì / like / cookies?

->_________________________________________

VI. Write. (viết.) (1 điểm)

1.IsBilly in the bedroom? Yes, heis.

2. ______ they in the bath room? No, they ________.

3. ______Tom và Tim in the dining room.? Yes, they ______.

4. ______ the baby in the bathroom? Yes, she ______.

5. ______Mom in the kitchen? No, she ________.

VII. Write the word . (Viết trường đoản cú .) (1 điểm)

1._ _ __ _ _ _ _ _ _ (c l e r i c ) hình tròn

2._ _ _ _ _ _ _ _ _ ( o a c t ) áo khoát

3._ _ _ _ __ _ _ _ _ _ (g p i) nhỏ heo

4._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (t g r e i ) nhỏ cọp

5._ _ __ _ _ _ _ _ _ (b r z e a ) con ngựa vằn

6._ _ _ _ _ _ _ _ _ ( r f e f a g i s ) bé hươu cao cổ

7._ _ _ _ __ _ _ _ _ _ ( o s e u h ) căn nhà

8._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (l o n i ) bé sư tử

Bộ đề thi học kỳ 2 môn giờ đồng hồ Anh lớp 2 CÓ ĐÁP ÁN

I. Nội dungđề kiểm tra tiếng Anh lớp 2 học tập kì 2số 1

Part I. Listening (5pts)

Question 1. Listen and match. (1pt)

*

Question 2: Listen & circle (1 pt)

*

Question 3. Listen & number (1pt)

*

Question 4. Listen and color (1pt)

*

Question 5. Listen, look và complete. (1pt)

*

II. Nội dungđề thi giờ Anh học kì 2 lớp 2số 2

I. Read và match

*

II. Write the correct words with the picture

dress grapes boy cook flower

*

III. Complete the sentences

*
*

IV. Read và choose the correct answer

*
*

V. Recorder the letters

*
III. Đáp ánđề thi giờ Anh lớp 2 kì 2số 2

I. Read và match

1. Princess; 2. Monkey; 3. Bell; 4.Swing;

II. Write the correct words with the picture:

dress – 4; grapes – 1; boy – 5; cook – 2; flower – 3;

III. Complete the sentences

1. I can see a planet.

2. I am a teacher.

3. They love lớn skate.

4. I lượt thích to swim.

5. My sister is cleaning the room.

Xem thêm: Unit 17: What Would You Like To Eat? Lesson 1 Unit 17: What Would You Like To Eat

IV. Read và choose the correct answer.

1. A. Fly

2. B. Cowboy

3. C. Flower

4. B. Grass

5. A. Book

6. C. Star

V. Recorder the letters

1. O c h l t a c o e -> chocolate

2. Theet -> teeth

3. E t f e -> feet

4. Kspi -> skip

5. W o r c n -> crown

IV. Nội dungĐề thi giờ đồng hồ Anh học kì 2 lớp 2số 3

I. Read và match

*

II. Write the correct words with the picture:

*

III. Complete the sentences

*
*

IV. Read & choose the correct answer

*

V. Recorder the letters

*
*
V. Đáp ánđề giờ đồng hồ Anh lớp 2 học kì 2số 3

I. Read và match

1 – swan; 2 – ski; 3 – pram; 4 – plane;

II. Write the correct words with the picture:

1 – planet; 2 – toy; 3 – tractor; 4 – whale; 5 – doll;

III. Complete the sentences

1 – I like to drive a train;

2 – That is my mother;

3 – We have to brush our teeth;

4 – My father is winding the clock;

5 – The birds are flying to lớn the flowers;

IV. Read and choose the correct answer

1 – A. Clown; 2 – C. Step; 3 – B. Pram;

4 – A. Chicken; 5 – B. Chips; 6 – C. Cats;

V. Recorder the letters

1 – princess; 2 – cook;

3 – wheel; 4 – father;

5 – drop;

Bộ đề thi học tập kỳ 2 môn tiếng Anh lớp 2

BÀI ÔN TẬP TIẾNG ANH LỚP 2 HỌC KỲ II

Môn: giờ Anh – Lớp 2