5 ĐỀ THI HK1 MÔN TIẾNG ANH LỚP 7 CÓ ĐÁP ÁN

     

Đề thi học kì 1 môn giờ đồng hồ Anh lớp 7 lịch trình mới tất cả đáp án nằm trong bộ đề thi học kì 1 lớp 7 vày Tìm Đáp Án sưu tầm cùng đăng tải. 2 Đề kiểm soát Tiếng Anh cuối kì 1 lớp 7 gồm đáp án với nhiều dạng bài xích tập giờ Anh khác biệt có giải đáp giúp học viên lớp 7 ôn tập kỹ năng và kiến thức đã học công dụng và đạt điểm trên cao trong kì thi chuẩn bị tới.

Bạn đang xem: 5 đề thi hk1 môn tiếng anh lớp 7 có đáp án

Nhằm giúp các em học sinh tài năng liệu ôn thi học kì 1 lớp 7, cameraquansat24h.vngiới thiệu bộ đề kiểm soát học kì 1 với vừa đủ các môn, đang là tài liệu hữu dụng cho thầy cô tham khảo ra đề và các em học viên ôn tập, sẵn sàng kiến thức đến kì thi phê chuẩn đạt kết quả cao. Chúc các em học tập tốt.


2 Đề thi học kì 1 lớp 7 môn tiếng Anh bao gồm đáp án

Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 7 học kì 1 gồm đáp án - Đề hàng đầu Đề thi học kì 1 giờ Anh lớp 7 gồm đáp án - Đề số 2

Đề thi giờ Anh lớp 7 học tập kì 1 có đáp án - Đề số 1

I. Find the word which has a different sound in the part underlined.

1. A. Tea

B. Sea

C. Health

D. Team

2. A. Listen

B. Mind

C. Like

D. Rice

3. A. Wanted

B. Visited

C. Needed

D. Played

4. A. cat

B. cinema

C. classroom

D. carving

II. Choose the odd one out.

1. A. Envelope B. Stamp C.letter D. Coach

2. A. Friend B. Uncle C. Father D. Sister

3. A. Room B. Picture C. House D. Apartment

4. A. Songbooks B. Guitar C. Equation D. Music

III. Choose the most appropriate word or phrase lớn fill in each blank. (2.5 ms)

1. ............................ Milk does she want? - A little.

A. How many

B. How much

C. How often

D. How long

2. In Physics, we learn............................how things work.

A. At

B. About

C. On

D. In

3. Catherine is English and............................

A. So am I.

B. I am too.

C. So bởi I.

D. A & B are correct.

4. I"ll soon have a............................

A. 2-week holiday

B. 2-weeks holiday

C. 2- week holidays

D. 2-weeks holidays

5. A holiday by the sea is............................than a holiday in the mountains.

A. Good

B. Best

C. Better

D. The best

6. There are............................expensive new flats next to the river.

A. Some

B. Little

C. Much

D. Any

7. If you want to lớn find the meaning of new words, you can use a............................

A. Picture book

B. Story

C. Dictionary

D. Workbook

8. Most of the children enjoy............................Cartoon Network channel.

A. Watch

B. To lớn watch

C. Are watching

D. Watching

IV. Rewrite the following sentences so that the second sentence means the same as the first one.

1. Where does he live?

-> What ……………………………………………………………………………………..?

2. Your book is newer than my book.

-> My book …………………………………………………………………………….

3. These books are so interesting .

-> What ................................................................................................!

4. Why don’t we go lớn the beach ?

-> What about ........................................................................?

Đáp án Đề thi giờ Anh học kì lớp 7 số 1

I. Find the word which has a different sound in the part underlined.

1. C 2. A 3.D 4. B

II. Choose the odd one out.

Xem thêm: Cho M Gam Hỗn Hợp X Gồm Fe Và Cu Và Fe, Cho M Gam Hỗn Hợp X Gồm Cu Và Fe

1. D 2. A 3. B 4. C

III. Choose the most appropriate word or phrase lớn fill in each blank. (2.5 ms)

1. B 2. B 3. D 4. A 5. C 6. A 7. C 8. D

IV. Rewrite the following sentences so that the second sentence means the same as the first one.

1. What is your address?

2. My book is older than your book

3. What interesting books.

4. What about going to the beach?

Đề thi học kì 1 tiếng Anh lớp 7 có đáp án - Đề số 2

A. MA TRẬN (BẢNG 2 CHIỀU)

*

B. NỘI DUNG ĐỀ

I. LISTENING: Listen to the passage and fill in the missing information. (2.5 pts)

*

II. READING: Choose the most suitable phrases in the box lớn complete the passage. There are more phrases than needed. (2.5 pts)

*

Jack’s birthday is on December 31st. He always has a big các buổi tiệc nhỏ at his house. All of the guests (1) ________. Jack prepares delicious food and everyone (2) __________ & drinks a lot of champagne. Jack’s parents don’t (3) __________. They celebrate New Year’s Eve at home.

They (4) _________ & dance. At night, Jack (5) ___________ lớn all his friends.

III. LANGUAGE FOCUS

Circle the best option (A, B, C or D) to complete the sentences. (2.5 pts)

1. How far _______ it from Ha Noi to lớn Ho bỏ ra Minh City?

A. Is B. Are C. Was D. Were

2. In the future, machines _______ all the work for us.

A. Are doing B. Will vị C. Were doing D. Do

3. Every day Mr. Tuan _______ in the fields from 6 am khổng lồ 4 pm.

A. Worked B. Work C. Is working D. Works

4. I _______ pleased that you và your family are well.

A. Am B. Bởi C. Was D. Will be

5. When _______ Vietnamese people celebrate the New Year?

A. Will B. Are C. Do D. Is

6. Ba is in his room. He _______ the guitar now.

A. Was playing B. Played C. Is playing D. Will play

7. I _______ at Ly Thuong Kiet School last year.

A. Study B. Studied C. Will study D. Am studying

8. Next month is Lien"s birthday. She _______ some of her friends to her birthday party.

A. Invite B. Invites C. Is going lớn invite D. Invited

9. John Robinson is an English teacher from England. He _______ for an apartment in Ha Noi for his family now.

A. Looks B. Is looking C. Looked D. Will look

10. We _______ soccer after school yesterday.

A. Aren"t playing B. Won"t play C. Don"t play D. Didn"t play

IV. WRITING

Write a letter to lớn your friend inviting him/her lớn take part in your birthday party. You can use the following suggestions. (2.5 pts)

Date of the party Place of the party Time of the buổi tiệc nhỏ Activities at the buổi tiệc nhỏ Food và drinks

Dear ............,

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Love,

Quoc Anh

Đáp án Đề thi cuối kì 1 lớp 7 môn giờ Anh

II. READING: Choose the most suitable phrases in the box to lớn complete the passage. There are more phrases than needed. (2.5 pts)

1 - D; 2 - G; 3 - A; 4 - E; 5 - C;

III. LANGUAGE FOCUS

Circle the best option (A, B, C or D) to complete the sentences. (2.5 pts)

1 - A; 2 - B; 3 - D; 4 - A; 5 - C;

6 - C; 7 - B; 8 - C; 9 - B; 10 - D;

IV. WRITING

Write a letter khổng lồ your friend inviting him/her to take part in your birthday party. You can use the following suggestions. (2.5 pts)

Gợi ý 1

Dear Mai,

I want to lớn make a small announcement that next week is my birthday, and it would be great if you can take your time và join us for a small các buổi party at my house. It will be started at 5pm & maybe ended early around 9pm, so I hope it is a suitable time for you & everyone. There will be birthday cake, delicious dishes that are made by my mom, and a lot of candies at the party. We can eat và play a lot of fun games afterwards.

Call me if you cannot make it to my party

I am looking forward to hearing from you soon

Love,

Nha.

Xem thêm: Nên Tưới Cây Vào Lúc Nào Là Tốt Nhất Để Tưới Cây, Bẻ Khóa Bí Mật Tưới Cây Cảnh Vào Lúc Nào Tốt Nhất

Xem chi tiết tại: Viết thiệp mời sinh nhật bằng tiếng Anh

Trên đây là cục bộ nội dung của đề thi học tập kì I lớp 7 môn giờ Anh. Mời bạn đọc đọc thêm nhiều tài liệu Ôn tập giờ đồng hồ Anh lớp 7 khác ví như Để học xuất sắc Tiếng Anh lớp 7, Đề thi học tập kì 1 lớp 7, Đề thi học tập kì 2 lớp 7, bài xích tập tiếng Anh lớp 7 theo từng Unit trực tuyến,.... được update liên tục trên search Đáp Án.

Sau mọi giờ học tập căng thẳng, chắc rằng các bạn sẽ khá mệt mỏi. Cơ hội này, đừng cố thường xuyên học quá mà ảnh hưởng tới ý thức và sức khỏe phiên bản thân. Hãy dành riêng cho mình 1 chút thời gian để giải trí, thư giãn lấy lại tỉnh apple bạn nhé. Chỉ 10 phút với những bài trắc nghiệm EQ, trắc nghiệm IQ vui dưới đây của chúng tôi, các bạn sẽ có được sự thoải mái nhất, sẵn sàng chuẩn bị cho bài học sắp tới:

Bói bài xích Tarot nhằm biết bạn cần làm gì hôm nay Trắc nghiệm: Bao giờ các bạn sẽ có fan yêu? Lệnh tầm nã nã các bạn đáng giá bán bao nhiêu? Vốn kỹ năng và kiến thức xã hội của công ty "khủng" đến hơn cả nào? các bạn có yêu cầu là fan cứng của Vua Hải Tặc (One Piece)? Đố vui hại não: giải mã cái bị tiêu diệt Đố vui sợ hãi não: Vụ án bí ẩn xảy ra tận nhà riêng