Đặt Điện Áp Xoay Chiều Có Giá Trị Hiệu Dụng Không Đổi Vào Hai Đầu Đoạn Mạch Gồm Biến Trở R

     

Đặt năng lượng điện áp chuyển phiên chiều có mức giá trị hiệu dụng không đổi vào nhị đầu đoạn mạch gồm biến trở R mắc thông suốt với tụ điện. Dung phòng của tụ điện là (100Omega ). Khi điều chỉnh R thì trên hai quý giá (R_1) cùng (R_2) hiệu suất tiêu thụ của đoạn mạch như nhau. Biết điện áp hiệu dụng thân hai đầu tụ điện khi (R = R_1) bằng hai lần điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện khi (R = R_2). Các giá trị (R_1) cùng (R_2) là:


+ R thay đổi thiên gồm hai giá trị của R có cùng công suất: (left{ eginarraylR_1R_2 = left( Z_L - Z_C ight)^2\R_1 + R_2 = dfracU^2Pendarray ight.)

+ áp dụng biếu thức tính năng suất tiêu thụ trên toàn mạch: (P = I^2R)


(Z_C = 100Omega )

Khi điều chỉnh R gồm 2 cực hiếm (R_1,R_2) mạch có cùng năng suất tiêu thụ, ta được:

(R_1R_2 = Z_C^2) (1)

Mặt khác, theo đầu bài, ta có:

(eginarraylU_C_1 = 2U_C_2\ leftrightarrow I_1Z_C = 2I_2Z_C\ o I_1 = 2I_2\ leftrightarrow dfracUsqrt R_1^2 + Z_C^2 = 2dfracUsqrt R_2^2 + Z_C^2 endarray)

( o R_2^2 + Z_C^2 = 4left( R_1^2 + Z_C^2 ight)) (2)

Từ (1) cùng (2) ta suy ra:

(R_2^2 - 4R_1^2 = 3Z_C^2 = 3R_1R_2)

Với (R_1 e 0), phân chia cả nhị vế mang đến (R_1^2), ta được:

(eginarrayldfracR_2^2R_1^2 - 3dfracR_2R_1 - 4 = 0\ o left< eginarraylR_2 = 4R_1\R_2 = - R_1(loai)endarray ight.endarray)

Với (R_2 = 4R_1) vắt vào (1) ta suy ra: (left{ eginarraylR_1 = 50Omega \R_2 = 200Omega endarray ight.)


Đáp án bắt buộc chọn là: c


...

Bạn đang xem: đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở r


Bài tập tất cả liên quan


Bài tập mạch chuyển phiên chiều RLC - có R biến hóa Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Đoạn mạch RLC gồm R chuyển đổi được mắc vào mạng năng lượng điện xoay chiều có hiệu điện vậy không đổi. Xác định R nhằm hiệu điện nắm hai đầu cuộn cảm đạt rất đại?


Đoạn mạch RLC tất cả R thay đổi được mắc vào mạng năng lượng điện xoay chiều tất cả hiệu điện rứa không đổi. Xác minh R nhằm hiệu điện nuốm hai đầu năng lượng điện trở đạt giá trị cực đại?


Mạch RLC có R đổi khác được được mắc vào mạng năng lượng điện xoay chiều tất cả tần số không cụ đổi, R bằng bao nhiêu thì mạch đạt hiệu suất cực đại? (Không có hiện tượng kỳ lạ cộng tận hưởng xảy ra).


Đặt vào nhì đầu một năng lượng điện trở thuần một hiệu điện nỗ lực xoay chiều có mức giá trị cực to U0 công suất tiêu thụ bên trên R là phường Khi để vào nhì đầu điện trở đó một hiệu điện núm không đổi có giá trị U0 thì năng suất tiêu thụ trên R là:


Cho đoạn mạch luân phiên chiều như hình vẽ:


*

Biết (L =dfrac1pi H) ;(C = dfrac10^ - 34pi F). Đặt vào nhị đầu đoạn mạch một hiệu điện chũm : (U_AB = 75sqrt 2 cos (100pi t)(V)). Công suất trên toàn mạch là (P=45(W)). Tính cực hiếm R?


Mạch điện RLC mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm, R là biến chuyển trở. Điều chỉnh R = R0 thì năng suất trên mạch đạt quý hiếm cực đại. Tăng R thêm (10Omega ) thì hiệu suất tiêu thụ bên trên mạch là P0, bớt R giảm (5Omega ) thì hiệu suất tiêu thụ bên trên mạch cũng là P0. Quý giá của R0 là:


Đặt năng lượng điện áp luân phiên chiều có mức giá trị hiệu dụng và tần số không đổi vào nhì đầu đoạn mạch bao gồm biến trở R mắc nối tiếp với tụ điện tất cả điện dung C. điện thoại tư vấn điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tu điện, giữa hai đầu đổi thay trở với hệ số hiệu suất của đoạn mạch khi phát triển thành trở có giá trị R1 theo lần lượt là (U_C1, m U_R1) cùng (cosvarphi _1) ; khi biến hóa trở có mức giá trị R2 thì những giá trị tương xứng nói trên là (U_C2, m U_R2) và (cosvarphi _2). Biết (U_C1 = m 2U_C2, m U_R2 = m 2U_R1.) cực hiếm của (cosvarphi _1) và (cosvarphi _2) là:


Cho doạn mạch RLC mắc nối tiếp: cuộn dây thuần cảm kháng tất cả độ từ cảm (L = frac1pi (H)) , tụ điện tất cả điện dung (C = frac10^ - 42pi (F)), R là một trong điện trở thuần đổi khác được. Đặt một hiệu điện thế xoay chiều định hình ở hai đầu đoạn mạch AB bao gồm biểu thức: (u_AB = 200cos100pi t m left( V ight)). Xác định R để mạch tiêu thụ công suất 80W.


Cho đoạn mạch xoay chiều $R, C$ mắc nối tiếp. R là 1 biến trở , tụ điện bao gồm điện dung $C = dfrac10^ - 4pi (F)$. Đặt vào nhì đầu đoạn mạch một điện áp chuyển phiên chiều ổn định $U$, tần số $f=50Hz$. Chuyển đổi $R$ ta thấy cùng với hai quý giá của R là: $R=R_1$và $R=R_2$thì năng suất của mạch điện bằng nhau. Tính tích $R_1.R_2$?


Cho đoạn mạch $RLC$ mắc nối tiếp: cuộn dây thuần cảm bao gồm độ tự cảm $L$, tụ điện có điện dung C, R biến hóa được. Đặt một điện áp chuyển phiên chiều định hình ở nhị đầu đoạn mạch có $U=100V$, $f=50Hz$. Điều chỉnh $R$ thì thấy có hai giá trị $30Ω$ và $20Ω$ mạch tiêu thụ cùng một công suất $P$. Xác định $P$ lúc này?


Một mạch năng lượng điện xoay chiều bao gồm các linh phụ kiện lý tưởng R, L, C mắc nối tiếp. Tần số góc riêng rẽ của mạch là w0, năng lượng điện trở R rất có thể thay đổi. Hỏi rất cần phải đặt vào mạch một năng lượng điện áp xoay chiều có mức giá trị hiệu dụng không đổi, có tần số góc w bởi bao nhiêu để điện áp hiệu dụng URL không nhờ vào vào R?


Cho đoạn mạch RLC mắc tiếp liền , cuộn dây cảm thuần, năng lượng điện trở R đổi khác được. Đặt nhì đầu đoạn mạch một điện áp chuyển phiên chiều có điện áp hiệu dụng là 200V. Lúc R = R1 với R = R2 thì mạch gồm cùng công suất. Biết (R_1 + m R_2 = m 100Omega .) lúc R = R1 năng suất của mạch là:


Đặt điện áp (u m = Usqrt 2 cos omega t) vào nhì đầu đoạn mạch AB có hai đoạn mạch AN với NB mắc nối tiếp. Đoạn AN có biến trở R mắc nối liền với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, đoạn NB chỉ gồm tụ điện với điện dung C.Đặt (omega _1 = frac12sqrt LC ). Để năng lượng điện áp hiệu dụng thân hai đầu đoạn mạch AN không phụ thuộc R thì tần số góc ω bằng


Cho đoạn mạch RLC mắc nối tiếp: cuộn dây thuần cảm kháng gồm độ tự cảm L, tụ điện tất cả điện dung C, R biến hóa được. Đặt một điện áp xoay chiều bình ổn ở nhị đầu đoạn mạch có giá trị hiệu dụng U, tần số f. Điều chỉnh R thì thấy có hai giá trị (60Omega ) và (30Omega ) mạch tiêu thụ cùng một công suất P=40W. Xác định U lúc này?


Cho đoạn mạch RLC mắc nối tiếp: cuộn dây thuần cảm kháng tất cả độ từ bỏ cảm L, tụ điện tất cả điện dung C, R thay đổi được. Đặt một điện áp chuyển phiên chiều ổn định ở hai đầu đoạn mạch có giá trị hiệu dụng U, tần số f. Điều chỉnh R thì thấy có hai giá trị (40Omega ) và (90Omega ) mạch tiêu thụ cùng một công suất. Xác định R0 để mạch tiêu thụ công suất cực đại?


Cho đoạn mạch RLC nối tiếp,R biến hóa được, hiệu điện cầm cố hai đầu đoạn mạch

(u = 60sqrt 2 cos100pi tleft( V ight)) . Lúc (R_1 = 9Omega ) hoặc (R_2 = 16Omega ) thì năng suất trong mạch như nhau. Hỏi với giá trị làm sao của R thì công suất mạch rất đại, giá bán trị cực lớn đó?


Mạch năng lượng điện xoay chiều gồm điện trở thuần (R) và cuộn dây thuần cảm kháng có hệ số tự cảm (L). Khi (R=R_0) mạch có năng suất trong mạch đạt giá chỉ trị cực đại (P_max). Trường hợp chỉ đội giá trị năng lượng điện trở lên (R’=2R_0) thì công suất của mạch là: các đại lượng không giống (U, f, L) không đổi


Cho mạch năng lượng điện xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp, trong số ấy R biến đổi được. Cho (L = frac1pi H;C = frac2.10^ - 4pi F), năng lượng điện áp nhị đầu mạch giữ không đổi có biểu thức (u = 100sqrt 2 mathop m s olimits min100pi t)(V). Quý hiếm của R và công suất cực to của mạch lần lượt là:


Cho mạch năng lượng điện như hình. Điện áp

(u_AB = 80cos 100pi t)(V), (r m = m 15Omega ,) (L = frac15pi H).

Xem thêm: Toàn Cảnh Núi Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng, Hình Ảnh Núi Ngũ Hành Sơn Đẹp

Điều chỉnh biến chuyển trở R cho năng suất tiêu thụ bên trên mạch cực đại. Tính Pmax.


*

Cho mạch điện như hình. Điện áp (u_AB = 80cos 100pi t(V)), (r = 15Ω), (L = dfrac15pi H)

*

Điều chỉnh trở nên trở R để năng suất tiêu thụ bên trên R cực đại. Tính R cùng PRmax.

Xem thêm: Find The Value Of X If Sin2X+3Cosx=2 Then Cos3X+Sec3X Is, Cho Phương Trình : 3Cosx + Cos2X


Mạch RLC mắc thông liền theo sản phẩm công nghệ tự có C, biến trở R và cuộn dây thuần cảm L. Đặt vào nhị đầu mạch điện hiệu điện cầm (u_AB = U_0 mcosleft( 100pi t - fracpi 3 ight)(V)). Biến đổi R ta thấy khi (R = 200Omega ) thì cường độ cái điện cấp tốc pha rộng hiệu điện cố kỉnh hai đầu mạch. (P = P_ mmax = 100 mW) cùng (U_MB = 200V) (M là vấn đề nằm giữa tụ điện với điện trở). Hệ thức đúng là:


Cho đoạn mạch (AB) như hình (H_1) cùng với (L) là cuộn cảm thuần, (R) là thay đổi trở. Đặt vào nhì đầu đoạn mạch năng lượng điện áp chuyển phiên chiều tất cả biểu thức (u =) (Usqrt 2 cos2pi ft)(V), (U) không đổi tuy thế (f) bao gồm thể đổi khác được. Hình (H_2) là thứ thị trình diễn sự nhờ vào của năng suất tiêu thụ điện của mạch theo (R) là đường ((1)) khi (f = f_1) với là đường ((2)) khi (f = f_2). Bỏ qua mất điện trở của dây nối. Quý hiếm của (P_max)gần nhất với mức giá trị nào sau đây ?


*

Đặt năng lượng điện áp xoay chiều u = U0cos(ωt) vào nhì đầu đoạn mạch có điện trở R rất có thể thay đổi, cuộn dây thuần cảm với tụ năng lượng điện mắc nối tiếp. Gọi φ là độ lệch sóng giữa năng lượng điện áp hai đầu đoạn mạch và cường độ chiếc điện trong mạch. Khi biến đổi R, vật thị của hiệu suất tiêu thụ của đoạn mạch phụ thuộc vào vào φ như hình vẽ. Cực hiếm của φ1 bằng

*


*

Cơ quan công ty quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - è cổ Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực đường số 240/GP – BTTTT vị Bộ thông tin và Truyền thông.