Dân Tộc Kinh Tiếng Anh Là Gì

     
English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học tập Việt AnhPhật học tập Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật quang quẻ Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation


Bạn đang xem: Dân tộc kinh tiếng anh là gì

Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary) dân tộc
*
noun Nation, race dân tộc việt nam the Vietnamese race Nationality, ethnic group một nước có khá nhiều dân tộc a country with many nationalities nhà nghĩa dân tộc bản địa nationalism dân tộc bản địa thiểu số an ethnic minority nation; people Dân tộc vn là một The Vietnamese nation is one toàn bộ các dân tộc bản địa trên trái đất đều hiện ra bình đẳng; dân tộc bản địa nào cũng đều có quyền hưởng tự do thoải mái và hạnh phúc All peoples in the world are born equal, enjoy the right to freedom và happiness national nationality; ethnic group Một nước có không ít dân tộc A country with many nationalities/ethnic groups nhà nghĩa dân tộc bản địa Nationalism The Vietnamese nation was formed through a process of anthropological interference và the interexchange of two major ancient cultures, the Chinese và the Indian. As far as anthropology is concerned, the Vietnamese people have their origin in the Mongoloid race, believed to lớn be one of the major races of the world & often found in northern và eastern Asia. At present, there are 54 different ethnic minority groups inhabiting Vietnam.

Xem thêm: Soạn Bài Từ Ngôn Ngữ Chung Đến Lời Nói Cá Nhân Tiếp Theo

The tởm people (or Viets) tài khoản for nearly 90 percent of Vietnam"s total population. Major ethnic minority groups include the Tay, Thai, Muong, H"Mong, Dao & Khmer.


Xem thêm: Giải Toán 8 Bài 2: Nhân Đa Thức Với Đa Thức Với Đa Thức, Lý Thuyết Và Bài Tập Nhân Đa Thức Với Đa Thức

*