Công thức và cách dùng các thì trong tiếng anh

     

Các thì trong giờ anh có 12 thì cơ bản, được chia theo 3 mốc thời gian: hiện tại tại, vượt khứ với Tương lai. Anh ngữ Ms Hoa để giúp đỡ bạn tổng quan công thức, giải pháp dùng với dấu hiệu nhận thấy các thì trong giờ đồng hồ Anh. Ko kể ra, các các bạn sẽ được học tập thêm cấu trúc về thì ngoại lệ thứ 13 là thì tương lai ngay gần có dự định nữa nhé. Nào chúng ta hãy cùng bước đầu tìm phát âm ngay thôi!


*

1. THÌ HIỆN TẠI ĐƠN (SIMPLE PRESENT)

1. Bí quyết thì lúc này đơn

Công thức thì bây giờ đơn so với động từ thườngThể khẳng định trong thì bây giờ đơn

S + V_S/ES + O

Thể tủ định

S+ DO/DOES + NOT + V(Infinitive) +O

Thể Nghi vấn

DO/DOES + S + V (Infinitive)+ O?

 Công thức thì bây giờ đơn đối với động từ TobeThể khẳng định

S+ AM/IS/ARE + (an/a/the) N(s)/ Adj

Thể bao phủ định

S + AM/IS/ARE + NOT + (an/a/the) N (s)/ Adj

Thể nghi vấn

 AM/IS/ARE + S + (an/a/the) N (s)/ Adj

Ví dụ:

I am a student.She is not beautiful.Are you a student?

2. Phương pháp sử dụng

Diễn tả một sự thật hiển nhiên, một chân lý. (E.g: The sun rises in the East và sets in the West.).Diễn tả 1 thói quen, một hành vi thường xảy ra ở hiện tại tại. (E.g:I get up early every morning.).Nói lên tài năng của một tín đồ (E.g : He plays tennis very well.).

Bạn đang xem: Công thức và cách dùng các thì trong tiếng anh

*

3. Dấu hiệu nhận ra thì hiện tại đơn

Trong câu có xuất hiện từ sau: every (every day, every week, every month,...).Các trạng từ tần suất lộ diện trong thì lúc này đơn: Always , usually, often, sometimes, seldom, rarely, hardly, never.

Ví dụ:

- I use the mạng internet just about every day.

- I always miss you.

Bài học về các thì hết sức quan trọng trong TOEIC

2. THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN (PRESENT CONTINUOUS)

*

1. Công thức

Thể khẳng định

S + is/ am/ are + V_ing + O

E.g: They are studying English.

Thể đậy định

S+ is/ am/ are + NOT + V_ing + O

E.g: I’m not cooking now.

Thể nghi vấn

Is/ am/ are + S+ V_ing + O

E.g: Is she watching T.V at the moment?

2. Bí quyết sử dụng

Diễn tả hành vi đang diễn ra tại thời khắc nói.

E.g: The children are playing football now.

Diễn tả hành động đang diễn ra tuy vậy không duy nhất thiết xẩy ra tại thời điểm nói.

E.g: I am looking for a job.

Diễn tả 1 sự than vãn với hành động lặp đi lặp lại nhiều gây cạnh tranh chịu, bực mình. Vào trường hòa hợp này, câu thông thường có trạng từ gia tốc "always".

E.g: He is always borrowing our books và then he doesn’t remember.

Dùng để biểu đạt một hành động sắp xảy ra về sau theo planer đã định trước.

E.g: I am flying to xứ sở nụ cười thái lan tomorrow.

Lưu ý đặc biệt cần biết

Không sử dụng thì hiện nay tại tiếp nối với các động từ bỏ chỉ tri giác, dìm thức như: be, see, hear, feel, realize, seem, remember, forget, understand, know, like, want, glance, smell, love, hate, ...

Ví dụ:

- I am tired now.

- He wants to go for a cinema at the moment.

- vày you remember me?

3. Dấu hiệu nhận biết

Trong câu có những từ: Now, right now, at present, at the moment,Trong những câu trước đó là 1 trong câu chỉ mệnh lệnh: Look!, Watch! Be quite!, ...

3. THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH - PRESENT PERFECT

1. Công thức

Thể khẳng định

S + have/ has + Past participle (V3) + O

E.g: She has studied English for 2 years.

Thể lấp định

S + have/ has + NOT+ Past participle (V3) + O

E.g: I haven’t seen my close friend for a month.

Thể nghi vấn

Have/ has +S+ Past participle (V3) + O?

E.g: Have you eaten dinner yet?

2. Bí quyết sử dụng thì hiện tại kết thúc trong giờ đồng hồ Anh

Diễn tả hành động xảy ra trong quá khứ nhưng không nói rõ thời điểm, có kết quả liên quan mang đến hiện tại

E.g: : My oto has been stolen.-> loại xe của tớ đã bị lấy cắp.

Diễn tả hành vi bắt đầu ở quá khứ và đang tiếp tục ở hiện tại.

E.g: They’ve been married for nearly fifty years.-> Họ sẽ kết hôn được 50 năm rồi.

3. Vệt hiệu nhận ra thì lúc này hoàn thành

Trong thì hiện nay tại ngừng thường gồm có từ sau: Already, yet, just, ever, never, since, for, recently, ...

just, recently, lately: sát đây, vừa mới.ever: vẫn từng.already: rồi.for + khoảng thời gian (for a year, for a long time, …).since + mốc/điểm thời gian(since 1992, since June, …).yet: chưa (dùng vào câu lấp định cùng câu hỏi).so far = until now = up lớn now = up lớn the present: cho mang lại bây giờ.

4. THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN - PRESENT PERFECT CONTINUOUS

1. Bí quyết thì hiện tại tại ngừng tiếp diễn

Thể khẳng định

S has/have + been + V_ing + O

E.g: I have been looking you all day.

Thể lấp định

 S+ hasn’t/ haven’t+ been+ V-ing + O

E.g: She has not been studying English for 5 years.

Thể nghi vấn

 Has/have+ S+ been+ V-ing + O?

E.g: Has he been standing in the snow for more than 3 hours?

2. Biện pháp dùng

Diễn tả một hành động bước đầu trong vượt khứ ra mắt liên tục và kéo dài đến hiện nay tại. Nhấn mạnh vào đặc điểm “liên tục” của hành động. 

Ví dụ: He been standing in the snow for more than 3 hours.-> Anh ấy sẽ đứng dưới trời tuyết hơn 3 tiếng rồi.

Phân biệt cùng với thì bây giờ hoàn thành

Thì hiện tại tại xong nhấn bạo gan vào kết quả còn thì hiện tại kết thúc tiếp diễn nhấn mạnh tay vào quá trình.

3. Cách nhận thấy thì hiện tại tại xong tiếp diễn

- Từ dấn biết: all day, all week, all month, since, for, for a long time, almost every day this week, recently, lately, in the past week, in recent years, up until now, and so far. 

Ví dụ: I am so tired. I have been searching for a new apartment all the morning.

5. THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN (PAST SIMPLE)

*

1. Công thức thì quá khứ đơn

Với đụng từ thườngThể khẳng định

 S + V(past) + O

E.g: He worked as a policeman.

Thể phủ định

S + DID+ NOT + V (infinitive) + O

E.g: She didn’t eat bread for the breakfast.

Thể nghi vấn

DID + S+ V (infinitive)+ O?

E.g: Did you call Zoey yesterday?

Với cồn từ TobeThể khẳng định

S + WAS/WERE + (an/a/the) + N(s)/ Adj

Thể phủ định

S+ WAS/ WERE + NOT + (an/a/the) + N(s)/ Adj

Thể nghi vấn

WAS/WERE + S+ (an/a/the) + N(s)/ Adj?

2. Cách dùng thì thừa khứ đơn

Diễn tả một hành vi đã xẩy ra và xong xuôi trong quá khứ. 

Ví dụ:

- I went lớn the concert last week.

- A few weeks ago, a woman called lớn report a robbery.

3. Dấu hiệu nhận biết

Các từ bỏ thường lộ diện trong thì quá khứ đơn: Yesterday ( hôm qua), last (night/ week/ month/ year), ago (cách đây), ...

6. THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN - PAST CONTINUOUS

*

1. Phương pháp thì quá khứ tiếp diễn

Thể khẳng định

S + was/were + V_ing + O

E.g: She was watching the news at 7 o"clock yesterday.

Thể bao phủ định

S + wasn’t/weren’t+ V-ing + O

E.g: The weren’t watching the news at 7 o"clock yesterday.

Nghi vấn

Was/Were + S+ V-ing + O?

E.g: Were you watching the news at 7 o"clock yesterday?

2. Bí quyết dùng

Dùng để biểu đạt một hành vi đang xẩy ra tại một thời điểm khẳng định trong thừa khứ.

Ví dụ: At 12 o’clock yesterday, we were having lunch. -> vào tầm 12h ngày hôm qua, chúng tôi đang ăn uống trưa.

Dùng để diễn tả một hành động đang xảy ra thì một hành vi khác xen vào. Hành vi đang xảy ra chia thì vượt khứ tiếp diễn, hành vi xen vào chia thì thừa khứ đơn.

E.g: He was chatting with his friend when his mother came into the room. -> Cậu ta vẫn tán gẫu với chúng ta khi bà bầu cậu ta vào phòng.

3. Dấu hiệu nhận biết

Trong câu bao hàm từ: While, when, as, at 10:00 (giờ) last night, ...Ví dụ:

- It happened at five the afternoon while she was watching the news on TV.

- He was doing his homework in his bedroom when the burglar came into the house.

Ngoài những kiến thức về những thì trong tiếng anh thì có những kiến thức nền tảng gốc rễ khác mà các bạn không thể bỏ qua mất trong quy trình ôn luyện ngữ pháp tiếng anh như:

7. THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH (PAST PERFECT)

*

1. Công thức

Thể khẳng định

S + had + V3/ED + O

E.g: They had gone lớn school before they went home.

Thể che định

S + had+ not + V3/ED + O

E.g: They hadn’t eaten breakfast before they went to lớn school.

Thể nghi vấn

Had +S + V3/ED + O?

E.g: Had they eaten breakfast before they went lớn school?)

2. Biện pháp dùng

Diễn tả một hành vi đã xảy ra, chấm dứt trước một hành vi khác trong vượt khứ.

+ lúc hai hành động cùng xảy ra trong vượt khứ, ta cần sử dụng thì quá khứ hoàn thành cho hành động xảy ra trước và quá khứ đối kháng cho hành động xảy ra sau.

+ lúc thì quá khứ hoàn thành thường được dùng kết phù hợp với thì quá khứ đơn, ta hay được sử dụng kèm với những giới từ với liên từ như: by (có nghĩa như before), before, after, when, till, untill, as soon as, no sooner…than

E.g: Yesterday, I went out after I had finished my homework. (Hôm qua, tôi đi dạo sau khi tôi đang làm hoàn thành bài tập.)

3. Dấu hiệu nhận biết

Dấu hiện nhận thấy thì thừa khứ hoàn thànhTừ dìm biết: until then, by the time, prior to that time, before, after, for, as soon as, by, ...Trong câu hay có những từ: before, after, when by, by the time, by the kết thúc of + time in the past.

Ví dụ:

- The old tenant had vacated the property by the time we lookd at it. There was no furniture left inside

- When I got up this morning, my father had already left.

8. THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN - PAST PERFECT CONTINUOUS

1. Công thức

Thể khẳng định

She+ had + been + V_ing + O

E.g: I had been buying

Thể phủ định

S+ hadn’t+ been+ V-ing + O

E.g: I hadn"t been buying

Thể nghi vấn

Had+S+been+V-ing + O?

E.g: Had I been buying)

2. Bí quyết dùng thì quá khứ dứt tiếp diễn

 Diễn đạt một hành động xảy ra kéo dài trước một hành vi khác trong thừa khứ (nhấn táo tợn tính tiếp diễn).

Ví dụ: I had been thinking about that before you mentioned it

Diễn đạt một hành động kéo dài liên tiếp trước 1 thời điểm xác định trong thừa khứ.

Ví dụ: We had been making chicken soup 2 hours before 10:00 last night, so when I came, the room was still hot & steamy.

3. Tín hiệu nhận biết

Dấu hiệu dìm biết: until then, by the time, prior to that time, before, after. 

E.g: Had you been waiting long before the xe taxi arrived?

9. THÌ TƯƠNG LAI ĐƠN (SIMPLE FUTURE)

1. Công thức

Thể khẳng định

S + shall/will + V(infinitive) + O

E.g: We’ ll enjoy it.

Thể lấp định: 

S + shall/will + not + V(infinitive) + O

E.g: He won’t go to lớn school.

Thể nghi vấn

Shall/will+S + V(infinitive) + O?

E.g: Will they have dinner together?

2. Biện pháp dùng

Diễn tả dự định nhất thời xảy ra ngay trên lúc nói.

E.g: Are you going lớn the beach? I will go with you. –> bạn muốn đi hải dương không? Mình vẫn đi thuộc bạn.

Nói về một dự kiến dựa trên tay nghề có được trong quá khứ.

Xem thêm: Đề Thi Violympic Giải Toán Trên Mạng Lớp 2 Vòng 1, Đề Thi Violympic Toán Lớp 2 (18 Vòng)

E.g: I think it’ll be extremely hot there. –> Tôi cho là nó sẽ rất nóng đó.

Khi chỉ dẫn ý kiến, đề nghị.

E.g: Don’t worry, I’ll let everyone know. -> Đừng lo lắng, tôi đã cho toàn bộ mọi bạn biết.

Lưu ý:

Thì tương lai đơn hoàn toàn có thể sử dụng để mô tả cả hành vi có dự định và không tồn tại dự định từ trước. Mặc dù để sáng tỏ với thì sau này gần gồm dự định, thì tương lai 1-1 thường được dùng cho các hành động mang tính bột phát ngay tại thời gian nói chứ không có dự định như thì sau này gần. Ví dụ:

- Mother: There is no sugar left. (Hết mặt đường mất rồi.)

- Son: Ok, I will go lớn market và buy it for you. (Con đã ra chợ download cho mẹ.)

3. Dấu hiệu nhận biết

Trong câu thường có: tomorrow, Next day/ Next week/ next month/ next year, in + thời gian, probably, perhaps, ...

10. THÌ TƯƠNG LAI TIẾP DIỄN (FUTURE CONTINUOUS)

1. Công thức

Thể khẳng định

S + shall/will + be + V-ing+ O

Thể bao phủ định

S + shall/will + not + be + V-ing + O

Thể nghi vấn

Shall/Will+S + be + V-ing + O?

2. Biện pháp dùng

Dùng để nói về một hành động xảy ra về sau tại thời gian xác định.

E.g: At 10 o’clock tomorrow, my friends & I will be going to the museum.

Dùng nói về một hành động đang xảy ra sau đây thì có hành vi khác xen vào.

E.g: When you come tomorrow, I will be watching my favorite TV show.

3. Lốt hiệu

Trong câu có các trạng từ bỏ chỉ thời gian trong tương lai kèm theo thời gian xác định:

at this time/ at this moment + thời hạn trong tương lai: Vào thời đặc điểm này ….at + giờ cụ thể + thời hạn trong tương lai: vào thời gian …..

Ví dụ:

- At this time tomorrow I will be watching my favorite TV show. -> Vào thời đặc điểm này ngày mai, tôi đã xem lịch trình TV yếu say mê của mình.

- At 6 a.m tomorrow, I will be running in the park. -> Vào 6h sáng mai, tôi đang hoạt động bộ trong công viên.

11. THÌ TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH (FUTURE PERFECT)

1. Công thức

Thể khẳng định

S + shall/will + have + V3/ED

Thể lấp định

S + shall/will + not + have + V3/ED

Thể nghi vấn

Shall/Will+ S + have + V3/ED?

2. Phương pháp dùng

Dùng để miêu tả một hành động hay sự việc dứt trước một thời điểm trong tương lai.

Ví dụ: I will have finished my homework before 10 o’clock this evening. -> cho tới trước 10h về tối nay tôi sẽ hoàn thành xong bài bác tập về bên rồi.

Dùng để diễn tả một hành động hay sự việc chấm dứt trước một hành vi hay vụ việc khác trong tương lai.

Ví dụ: I will have made the meal ready before the time you come tomorrow. (Ngày mai tôi đã chuẩn bị bữa ăn sẵn sàng trước khi bạn đến ngày mai.)

3. Dấu hiệu nhận thấy thì tương lai hoàn thành

By + thời hạn tương lai,By the kết thúc of + thời hạn trong tương lai,Before + thời gian tương laiBy the time …

Ví dụ:

- By the over of this month I will have taken an English course. -> tính đến cuối mon này thì tôi đang tham gia một khóa huấn luyện và đào tạo Tiếng Anh rồi.)

- Ngan will have served on the Board of West Coast College for đôi mươi years by the time she retires.

12. TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN (FUTURE PERFECT CONTINUOUS)

1. Công thức

Thể khẳng định

S + shall/will + have been + V-ing + O

Thể tủ định

S + shall/will + not + have + been + V-ing

Thể nghi vấn

Shall/Will + S+ have been + V-ing + O?

2. Phương pháp dùng

Các dùng thì tương lai hoàn thành tiếp diễn: để diễn đạt một hành vi xảy ra trong thừa khứ tiếp diễn thường xuyên đến 1 thời điểm cho trước trong tương lai:

Ví dụ:

will have been studying English for 10 years by the over of next month.By 2001, I will have been living in London for sixteen years.

3. Vệt hiệu

For + khoảng thời gian + by/ before + mốc thời gian trong tương lai

Ví dụ:

- for 10 years by the kết thúc of this year (được 10 năm tính đến cuối năm nay)

- for 2 days before the time my parents come back tomorrow. (được 2 những năm trước lúc cha mẹ tôi trở lại vào ngày mai).

THÌ NGOẠI LỆ - THÌ TƯƠNG LAI GẦN (NEAR FUTURE)

1. Công thức

Thể khẳng định

S + is/ am/ are + going to + V(nguyên thể)

E.g: We’re going lớn visit Ha Long bay next week.

Thể đậy định

S + is/ am/ are + not + going to + V(nguyên thể)

E.g: He’s not going to visit Ha Long cất cánh next week.

Thể nghi vấn

Is/ Am/ Are + S + going to lớn + V(nguyên thể)?

E.g: Are they going to visit Ha Long bay next week?

2. Cách sử dụng

Dùng để miêu tả một dự định, chiến lược trong tương lai.

Ví dụ: Join is going lớn get married this year. (Join dự tính sẽ kết hôn trong năm nay.)

Dùng để miêu tả một dự kiến có căn cứ, có bằng chứng cụ thể.

Ví dụ: Wel, we’re certainly goinhg to have a varied trip.

3. Dấu hiệu nhận biết

Xuất hiện những từ: next (month, year,..), 2 weeks later, ..., 

BẢNG TÓM TẮT CÁC THÌ trong TIẾNG ANH

Với bảng tổng hợp các thì cơ bản dưới đây các bạn sẽ dễ nhớ và vận dụng kiến thức và kỹ năng hơn. Đồng thời bảng tổng hợp các thì cơ bản này sẽ cho mình mẹo chia thì trong giờ anh dễ dàng dàng, để mau lẹ vận dụng vào trong những bài thi nhé.

Các thì giờ đồng hồ Anh

Công thức

Cách dùng

Thì bây giờ đơn

- (+) S + V(s/ es).

- (-) S + bởi not/ does not + V.

- (?) Do/ does/ to be + S + V?

Lưu ý: “To be” chia là am/ is/ are

- Diễn tả thói quen ở hiện nay tại.

- biểu đạt sở thích, năng lượng của phiên bản thân.

- miêu tả sự thật, chân lý quan trọng phủ nhận.

- biểu đạt hành động xẩy ra theo kế hoạch trình, thời gian đã định sẵn.

Thì hiện tại tiếp diễn

- (+) S + is/ am/ are + Ving.

- (-) S + is/ am/ are not + Ving.

- (?) Is/ Am/ Are + S + Ving ?

- biểu đạt hành hễ đang xảy ra tại thời điểm nói.

- miêu tả hành động xảy ra thường xuyên làm người khác cạnh tranh chịu.

- diễn đạt kế hoạch trong tương lai, có dự định từ trước cùng được chuẩn chỉnh bị, lên kế hoạch rõ ràng.

Thì bây giờ hoàn thành

- (+) S + have/ has + PII (cột thiết bị 3 trong bảng rượu cồn từ bất quy tắc).

- (-) S + haven’t/ hasn’t + PII.

- (?) Have/ Has + S + PII…?

Yes, I/ we/ they have.No, I/ we/ they haven’t.

- nhấn mạnh vấn đề đến trải nghiệm bạn dạng thân, kia là những trải nghiệm lần đầu và có tác dụng đáng nhớ.

- biểu đạt 1 sự việc vừa bắt đầu xảy ra.

- diễn tả 1 vấn đề đã xẩy ra trong quá khứ nhưng còn dấu hiệu, kết quả ở hiện tại.

Thì tương lai đơn

- (+) S + will/ shall + V.

- (-) S + will/ shall not + V.

- (?)Will / Shall + S + V?

- diễn tả hành rượu cồn sắp xẩy ra trong tương lai không có dự định trước.

- Dùng trong số câu yêu cầu, ý kiến đề xuất và dự đoán.

Thì sau này tiếp diễn

- (+) S + will / shall + be + Ving.

- (-) S + will / shall not + be + Ving.

- (?) Will / Shall + S + be + Ving?

- mô tả hành rượu cồn đang xẩy ra tại thời điểm khẳng định trong tương lai.

- diễn đạt nhiều hành động xảy ra bên cạnh đó trong tương lai.

Thì tương lai hoàn thành

- (+) S + will / shall + have + PII.

- (-) S will/ shall not + have + PII.

- (?) Will / Shall + S + have + PII?

- diễn đạt hành động xảy ra trước 1 hành động khác trong tương lai.

- diễn đạt hành động xẩy ra trước một thời điểm xác định trong tương lai

Thì quá khứ đơn

- (+) S + V-ed +…

- (-) S + did + not + V.

- (?) Did + S + V?

Lưu ý: “To be” chia là was/ were.

- diễn đạt hành đụng đã xẩy ra và chấm dứt hoàn toàn trong vượt khứ.

- miêu tả một chuỗi các hành động liên tiếp xẩy ra trong quá khứ.

 

Thì quá khứ tiếp diễn

- (+) S + was/ were + V-ing.

- (-) S + was/ were not + Ving.

- (?) Was/ Were + S + Ving…?

- biểu đạt hành đụng đã đang xảy ra tại một thời điểm xác minh trong thừa khứ.

- diễn đạt nhiều hành động xảy ra đồng thời trong quá khứ (đi cùng với while).

- dùng để diễn tả hành động xảy ra thì một hành động khác xen vào. Hành vi đang xẩy ra dùng QKTD và hành động xen vào dùng QKĐ.

- dùng để biểu đạt hành hễ đang xảy ra thì một hành động khác xen vào. Hành động đang xẩy ra dùng QKTD và hành động xen vào sử dụng QKĐ.

Thì quá khứ trả thành

- (+) S + had + PII.

- (-) S + had not + PII.

- (?) Had + S + PII?

- miêu tả hành động xảy ra trước 1 hành vi khác trong vượt khứ.

Xem thêm: Cảnh Đẹp Nông Thôn Việt Nam Đẹp Không Thể Bỏ Qua, 10 Hình Ảnh Chỉ Có Ở Việt Nam

- hành động xảy ra trước một thời điểm xác minh trong vượt khứ.

 

 

*

*

BÀI TẬP TỔNG HỢP CÁC THÌ trong TIẾNG ANH

- Để củng cố kiến thức và kỹ năng về thi tiếng Anh, sau khi học về lý thuyết chúng ta nên làm bài tập nhằm rèn luyện thiệt vững chắc. Bạn download bài tập về các thì trong giờ anh (có đáp án): TẠI ĐÂY

Trên đây là tất cả các thì trong giờ Anh - ngữ pháp giờ Anh căn phiên bản mà anh ngữ Ms Hoa share cho các bạn. Hy vọng qua chia sẻ này sẽ giúp chúng ta nắm và nắm rõ về tất cả các thì trong giờ đồng hồ anh nhé!

Nếu có bất kể thắc mắc các bạn hãy để lại phản hồi để được câu trả lời nhé! Chúc các bạn học giỏi và chinh phục được tiếng Anh may mắn nhé!