Có 6 Ô Tô Chuyển Thực Phẩm Vào Thành Phố

     
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1 Bạn đang xem: bao gồm 9 ô tô chuyển hoa màu vào thành phố trong các số ấy có 5 ô tô


Bạn đang xem: Có 6 ô tô chuyển thực phẩm vào thành phố

*

Có 9 ô tô chuyển thực phẩm vào thành phố,trong đó 5 ô tô đi đầu,mỗi ô tô chuyển được 36 tạ cùng 4 ô tô đi sau,mỗi ô tô chuyển được 45 tạ .Hỏi mức độ vừa phải mỗi ô tô chuyển được bao nhiêu tấn thực phẩm?

THANK YOU!
Xem thêm: Trung Bình 1 Lít Xăng Đi Được Bao Nhiêu Km Xe Máy "Uống" Xăng

*

5 xe hơi đầu đưa được:

36 x 5 = 180 ( tạ )

4 ô tô sau chuyển được:

45 x 4 = 180 ( tạ )

Trung bình mỗi xe chuyển:

( 180 + 180 ) : ( 4 + 5 ) = 40 tạ

40 tạ = 4 tấn

Đ/s: ...
Xem thêm: Lịch Sử 11 Bài 4 Các Nước Đông Nam Á C Nước Đông Nam Á (Cuối Thế Kỉ Xix

*

5 ô tô đầu gửi được :

36 x 5 = 180 ( tạ )

4 xe hơi sau gửi được :

45 x 4 = 180 ( tạ )

Trung binhỗi xe chuyển được số tạ hoa màu là :

( 180 + 180 ) : ( 4 + 5 ) = 40 ( tạ )

Đổi 40 tạ = 4 tấn

Đáp số : 4 tấn

giải:

5 xe hơi đầu chuyển được: 5 x 36 = 180 (tạ)

4 xe hơi sau chuyển được: 4 x 45 = 180 (tạ)

TB mỗi xe hơi chuyển được: ( 180 + 180 ) : ( 4 + 5 ) = 40 (tạ)

Đổi 40 tạ = 4 tấn

Đáp số: 4 tấn

5 ô tô đi đầu chuyển được số hoa màu là :

36 x 5 = 180 ( tạ )

4 ô tô đi sau đưa được số lương thực là :

45 x 4 = 180 ( tạ )

9 xe hơi chuyển được số hoa màu là :

180 + 180 = 260 ( tạ )

Đổi 360 tạ =36 tấn

Trung bình mỗi xe hơi chuyển được số lương thực là : 

36 : 9 = 4 ( tấn )

Đáp số : ............

Chu vi của hình vuông là :

2 x 2 = 4 ( cm )

Đáp số : 4 cm

5 xe hơi đầu gửi được :

36 x 5 = 180 ( tạ )

4 ô tô sau gửi được :

45 x 4 = 180 ( tạ )

Trung binhỗi xe chuyển được số tạ thực phẩm là :

( 180 + 180 ) : ( 4 + 5 ) = 40 ( tạ )

Đổi 40 tạ = 4 tấn

Đáp số : 4 tấn

hỏi

5 ô tô đi đầu là:

 36 x 5 = 180

4 xe hơi đi sau chở là:

 35 x 4 = 140 (tạ)

Trung bình mỗi xe chở là:

( 180 + 140 ):2=110 (tạ)

Đáp số:110 (tạ)

bye bye!

5 ô tô tiên phong chuyển được số tạ là:

36x5=180(tạ)

4 ôtô sau gửi được số tạ là:

45x4=180(tạ)

trung bình mỗi xe đưa được số tạ là:

(180+180):9=40(tạ)

=4(tấn)

đáp số:4 tấn

tất cả 9 xe hơi chuyển hoa màu vào thành phố,trong kia 5 ô tô đi đầu,mỗi xe hơi chuyển được 36 tạ và 4 xe hơi đi sau,mỗi xe hơi chuyển được 45 tạ .Hỏi vừa phải mỗi xe hơi chuyển được bao nhiêu tấn lương thực THANK YOU

Có 9 xe hơi chuyển lương thực vào thành phố,trong đó 5 xe hơi đi đầu,mỗi xe hơi chuyển được 36 tạ và 4 ô tô đi sau,mỗi ô tô chuyển được 45 tạ .Hỏi trung bình mỗi ô tô chuyển được từng nào tấn hoa màu THANK YOU

tất cả 9 ô tô chuyển hoa màu vào thành phố,trong đó 5 xe hơi đi đầu,mỗi ô tô chuyển được 36 tạ và 4 ô tô đi sau,mỗi ô tô chuyển được 45 tạ .Hỏi mức độ vừa phải mỗi ô tô chuyển được bao nhiêu tấn thực phẩm

Có 9 xe hơi chuyển hoa màu vào tp ,trong đó gồm 5 ô tô đón đầu , mỗi xe hơi chuyển được 36 tạ với 4 xe hơi đi sau , mỗi xe hơi chuyển được 45 tạ . Hỏi vừa phải mỗi ô tô chuyển được từng nào tấn thực phẩm

Có 9 ô tô chuyển lương thực vào thành phố, trong các số ấy có 5 xe hơi đi đầu, mỗi ô tô chuyển được 36 tạ với 4 xe hơi sau, mỗi xe hơi chuyển được 45 tạ. Hỏi mức độ vừa phải mỗi xe hơi chuyển được từng nào tấn thực phẩm?

Có 9 xe hơi chuyển lương thực vào thành phố, trong đó có 5 ô tô đi đầu, mỗi ô tô chuyển được 36 tạ cùng 4 ô tô sau, mỗi ô tô chuyển được 45 tạ. Hỏi vừa phải mỗi ô tô chuyển được bao nhiêu tấn thực phẩm?

có 9 xe hơi chuyển hoa màu vào thành phố ,trong đó 5 ô tô đi đầu , mỗi ô tô chuyển được 36 tạ cùng 4 ô tooddi sau , mỗi ô tô chyển được 45 tạ . Hỏi vừa phải mỗi xe hơi chuyển được từng nào tấn lương thực ??

Có 9 xe hơi chuyển hoa màu vào thành phố, trong những số đó 5 ô tô đi đầu, mỗi ô tô chuyển được 36 tạ và 4 ô tô đi sau mỗi ô tô đưa được 45 tạ,

hỏi mức độ vừa phải mỗi ô tô chuyển được bao nhiêu tấn thực phẩm?

có 9 xe hơi chuyển lương thực vào thành phố. Trong các số ấy 5 ô tô đi đầu, mỗi xe hơi chuyển được 36 tạ cùng 4 ô tô đi sau, mội ô tô chuyển được 45 tạ. Hỏi vừa đủ mỗi ô tô chuyển được bao nhiu tấn thực phẩm