CÁCH SỬ DỤNG USED TO

     
1 kết cấu Used to trong tiếng Anh2 2. Cấu trúc Be used khổng lồ V-ing trong giờ Anh3 3. Kết cấu Get used lớn V-ing4 bài bác tập Be used to, Used khổng lồ V, Get used khổng lồ trong tiếng Anh

Cấu trúc Used lớn trong tiếng Anh

Use khổng lồ là gì?

Use khổng lồ nếu được dùng riêng lẻ sẽ sở hữu được nghĩa là: Từng, đã từng.

Bạn đang xem: Cách sử dụng used to


Used to là cấu tạo ngữ pháp giờ Anh được áp dụng để nói đến một sự khiếu nại đã xẩy ra trong quá khứ mà lại không xảy ra trong hiện tại nữa. Hoặc câu hỏi sử dụng cấu trúc use to lớn để nhấn mạnh vấn đề sự khác biệt giữa hiện tại và vượt khứ.

Ví dụ: I used lớn live in Ha Noi. (Tôi đã từng sống làm việc Ha Noi – mà lại hiện tại đã mất nữa).

Bạn sẽ xem: bí quyết used to


I didn’t used to lớn stay up late when I was a student (Tôi không từng thức khuya khi tôi còn là sinh viên – tiếng đã quăng quật thói thân quen đó).

*

Công thức

Khẳng định (+)S  usedto V
Phủ định (-)Sdidnotuseto V
Nghi vấn (?)DidS useto V?

Cách dùng

Cấu trúc used to hay cấu trúc used lớn V được thực hiện để nói tới một thói quen, hành động, sự kiện hoặc trạng thái đã từng xảy ra trong quá khứ và không còn xảy ra trong hiện tại nữa. Đôi lúc nó được dùng để nhấn dạn dĩ về sự khác hoàn toàn giữa hiện thực với quá khứ.

Ví dụ:

Khẳng định (+):

He used lớn be a long distance runner when he was young_ Anh ấy đã có lần là chuyên chở viên chạy bền hồi còn trẻ.

There used to be a cinema here_ Ở trên đây từng tất cả một rạp chiếu phim

*

Phủ định (-): 

didn’t use to go swimming_ Trước tê tôi không hay đi bơi

She didn’t use to drink that much coffee_Trước cơ cô ấy ko uống nhiều cà phê như vậy

Nghi vấn (?):

Did he use to smoke?_ Trước tê anh ta bao gồm hút dung dịch không?

Did you use to eat meat before becoming a vegetarian?_ Trước khi đổi thay người dùng đồ chay thì bạn có ăn uống thịt không?

*

Lưu ý:

1. đậy định của cấu trúc used khổng lồ V có thể được viết bên dưới dạng used not to V. Ví dụ:

use not to go swimming.She use not to drink that much coffee.

2. Không có thì lúc này với cấu trúc used to V trong giờ Anh. Để nói tới thói quen thuộc trong hiện tại tại, ta dùng các trạng từ gia tốc (usually, always, often, never,…)

3. Used hay use?

Khi trong câu không có “did”, ta sử dụng “used to” (có d)

Khi vào câu tất cả “did”, ta sử dụng “use to” (không có d)

2. Cấu trúc Be used to V-ing trong giờ đồng hồ Anh

*
Cấu trúc be used lớn V-ing trong tiếng Anh

Công thức

Khẳng định (+)Sbe (is, are,…) usedto V-ing/danh từ.
Phủ định (-)Sbe (is, are,…)notusedto V-ing/danh từ.
Nghi vấn (?)Be (is, are,…)S usedto V-ing/danh từ?
*

Cách dùng

Cấu trúc be used to V-ing được áp dụng để diễn tả ai đó đã từng có lần làm 1 việc gì đấy nhiều lần cùng đã bao gồm kinh nghiệm, không hề lạ lẫm với vấn đề đó nữa.

*

Ví dụ

Khẳng định (+):

I am used to being lied to_Tôi vẫn quen với câu hỏi bị nói dối rồi

He is used to working late_ Anh ấy đã quen với việc thao tác làm việc muộn

Phủ định (-)

He wasn’t used to the heat and he caught sunstroke_Anh ấy xa lạ với cái nắng nóng và bị rộp nắng

We aren’t used to taking the bus_Chúng tôi không quen với việc đi xe pháo bus

Nghi vấn (?):

Is she used to cooking?_Cô ấy có quen với bài toán nấu ăn uống không?

Are you used to fast food?_Bạn tất cả quen ăn đồ ăn nhanh không?

3. Cấu trúc Get used to lớn V-ing

*

Công thức

Khẳng định (+)S  get usedto V-ing/danh từ.
Phủ định (-)Sdonotget usedto V-ing/danh từ.
Nghi vấn (?)DoS get usedto V-ing/danh từ?
*

Cách dùng

Cấu trúc get used to V-ing được sử dụng để mô tả ai đó vẫn dần thân quen 1 vụ việc hoặc vụ việc nào đó.

Ví dụ

Khẳng định (+):

You might find it strange at first but you will soon get used to it_Bạn hoàn toàn có thể cảm thấy lạ lẫm thuở đầu nhưng rồi các bạn sẽ quen cùng với điều đó

After a while Jane didn’t mind the noise in the office; she got used khổng lồ it_Sau một thời hạn Jane đã không còn cảm thấy phiền bởi vì tiếng ồn nơi công sở. Cô ấy sẽ quen cùng với nó

Phủ định (-): 

He wasn’t used to working such long hours when I started his new job_Anh ấy từng tất yêu làm quen với việc thao tác trong thời gian dài khi mới bước đầu công việc

We couldn’t get used to the noisy neighborhood, so we moved_Chúng tôi dường như không thể quen thuộc với ồn ào của sản phẩm xóm, vậy nên shop chúng tôi chuyển đi

Nghi vấn (?):

Has your sister gotten used to his new boss?_Em gái của bạn đã quen với sếp bắt đầu chưa?

Have Tom got used to driving on the left yet?_Tom vẫn quen với bài toán lái xe mặt tay trái chưa?

Lưu ý

1. Cả hai cấu tạo ‘be used to’ và ‘get used to’ những theo sau vày danh trường đoản cú hoặc danh hễ từ (động từ đuôi -ing)

2. ‘Be used to’ và ‘get used to’ có thể được sử dụng ở toàn bộ các thì, phân tách động từ cân xứng cho từng thì. Ví dụ:

You will soon get used khổng lồ living alone.When we lived in Bangkok, we were used to hot weather.I have been getting used to snakes for a long time.
*

Bài tập Be used to, Used lớn V, Get used to trong giờ Anh

Bài tập 1: Điền từ vào địa điểm trống

1. I didn’t … to do much skiing.

2. We … to lớn walk lớn school when we were children.

3. They … not lớn let women join this club.

4. There … to lớn be a lake here years ago.

5. John didn’t … to lượt thích Mary when they were teenagers.

6. When … they to lớn live here?

7. Why did you … khổng lồ use this old photocopier?

8. We never … to have electricity in our house.

9. I hardly ever … lớn have time for going out.

10. Did they … khổng lồ let you smoke in cinemas?

Đáp án

1. Use 2. used 3. used 4. used 5. use 6. did … use 7. use 8. used 9. used 10. use

Bài tập 2: Chọn cấu trúc câu

1. When I started lớn work here I needed a lot of help, but now I (am used to doing/ ued to lớn do/get used to doing) all the work on my own.

2. He (was used to reading/used to read/got used to reading) several books a month, but he doesn’t have time any more.

3. We were surprised to see her driving – she (got used khổng lồ driving/was used khổng lồ driving/didn’t use lớn drive) when we first met her.

4. Don’t worry, it’s a simple program lớn use. You (are used to/will get used to/used to use) it in no time, I’m sure.

5. When I had to commute to work every day I (used lớn get up/used lớn getting up) very early.

6. I’m afraid I’ll never (get used khổng lồ living/used lớn live/got used khổng lồ living) in this place. I simply don’t like it và never will.

7. Whenever we came lớn Coventry we always (used to lớn stay/got used khổng lồ staying) in the Central Hotel. We loved it.

8. When Pete Smith was the head of our office everything (got used lớn be/used lớn be/was used to being) well organized. Now it’s total chaos here.

9. Mr Lazy was shocked when he joined our busy company because he ( wasn’t used to/didn’t use to) doing much work everyday.

10. At first the employees didn’t lượt thích the new open-space office, but in the kết thúc they (got used to/get used to/are used to) it.

 Đáp án

1. Am used khổng lồ doing

2. Used khổng lồ read

3. Didn’t use to lớn drive

4. Will get used to

5. Used lớn get up

6. Get used lớn living

7. Used to stay

8. Used to lớn be

9. Wasn’t used to

10. Got used to

BÀI TẬP THỰC HÀNH VÀ ĐÁP ÁN

1. Hoàn thành các câu bên dưới đây.

Bài tập

1. Liz …. A motorbike,but last year she sold it and bought a car.

2. We came to lớn live in London a few years ago. We …. In Leeds.

3. I rarely eat ice-cream now, but I …. It when I was a child.

4. Jim …. My best friend, but we aren’t good friend any longer.

5. It only takes me about 40 minutes to lớn get khổng lồ work now that the new roadis open. It …. More than an hour.

6. There …. A khách sạn near the airport, but it closed a long time ago.

7. When you lived in New York, …. To lớn the theatre very often?

Đáp án

 1. Used to lớn have 2. Used to live  3. Used lớn eat4. Used lớn be5. Used to take 6. Used lớn be 7. Used khổng lồ use lớn go

2. Hoàn thành các câu sau

Câu hỏi

1. European drivers find it difficult to lớn _______________________ (drive) on the left when they visit Britain.

2. See that building there? I _______________________ (go) to lớn school there, but now it’s a factory.

3. I’ve only been at this company a couple of months. I _______________________ (still not) how they vị things round here.

4. When I first arrived in this neighbourhood, I _______________________ (live) in a house. I had always lived in apartment buildings.

5. Working till 10pm isn’t a problem. I _______________________ (finish) late. I did it in my last job too.

6. I can’t believe they are going to build an airport just two miles from our new house! I will _______________________ (never) all that noise! What a nightmare.

7. His father _______________________ (smoke) twenty cigars a day – now he doesn’t smoke at all!

8. Whenever all my friends went lớn discos, I _______________________ (never go) with them, but now I enjoy it.

9. I _______________________ (drive) as I have had my driving licence almost a year now.

When Max went to lớn live in Italy, he _______________________ (live) there very quickly. He’s a very open minded person.

Đáp án

 1. get used to lớn driving.2: used to lớn go.3: am still not used to.4: used to lớn live.5: am used to finishing. 6: never get used to.7: used to lớn smoke.8: never used lớn go.9: am used lớn driving.10: got used to lớn living.

3. Chọn lời giải đúng

Câu hỏi

1 – I like it now, but I ____.

A. Didn’t use to

B. Didn’t used to

2 – I find it hard _____ to the dark evenings in winter.

A. Used

B. Get used

C. To lớn get used

3 – It took me a while khổng lồ get used khổng lồ ____ on a continental keyboard.

Xem thêm: Cẩu Tích ( Cây Lông Cu Li Là Cây Gì, Cây Lông Cu Li

A. Type

B. Typing

4 – I _____ to lớn being spoken to lượt thích that!

A. Am not used

B. Don’t get used

C. Used

5 – I ____ play football on Saturdays when I was at school.

A. Was used to

B. Used to

6 – Before I started cycling, I _____ go to lớn work by bus.

A. Used to

B. Got used to

7 – I haven’t studied for ages và I’m finding it hard to lớn get used lớn _____ every day.

A. Study

B. Studied

C. Studying

8 – I couldn’t _____ used khổng lồ the food.

A. Because

B. Get

9 – He never _____ behave like that.

A. Used

B. Used to

10 – It’s taking me a long time to ____ speaking Norwegian.

A. Used to

B. Get used to

Đáp án
1. A2 .C3. B4. A5. B6. A7. C8. B9. B10. B

Bài tập 1: Sử dụng cấu tạo Used to để điền vào nơi trống bên dưới đây:

I find it difficult to………………. (drive) on the right when they visit Japan.I’ve only been at this company a couple of months. I……………….. (still not) how he does things round here.See this building there? They………………. (go) lớn school there, but now it’s a company.When I first arrived here, I………………. (live) in a house. I had always lived in an apartment.I can’t believe Mike is going khổng lồ build his house just 500 meters from my house! I will………………. (never) all that noise!Working till 11pm isn’t a problem. I………………. (finish) late.Whenever my friends went to the library, I………………. (never go) with them.Her brother………………. (smoke) ten cigarettes a day.When Lisa went lớn live in England, she………………. (live) there very quickly. She’s a very xuất hiện minded person.Mike………………. (drive) as he has had his driving licence almost 2 years now.

Bài tập 2: Chọn lời giải đúng:

1. I lượt thích it now, but I (didn’t use to/didn’t used to).2. It took me a while to lớn get used lớn (type/typing) on a continental keyboard.3. I find it hard (used/get used/to get used) lớn the dark evenings in winter.4. I (am not used/don’t get used/used) khổng lồ being spoken to lượt thích that!5. Before I started cycling, I (used to/got used to)_____ go to lớn work by bus.6. I (was used to/used to) play football on Saturdays when I was at school.7. I haven’t studied for ages và I’m finding it hard to get used to lớn (study/studied/studying) every day.8. He never (used/used to) behave lượt thích that.9. I couldn’t (because/get) used to the food.10. It’s taking me a long time to (used to/ get used to) speaking Norwegian.

Đáp án:

Bài tập 1:

Get used khổng lồ driving.Am still not used to.Used to lớn go.Used khổng lồ live.Never get used to.Am used lớn finishing.Never used khổng lồ go.Used to lớn smoke.Got used to lớn living.is used to lớn driving.

Bài tập 2:

Didn’t use toTypingUsedAm not usedUsed toUsed toStudyingUsed toGetGet used to

BÀI TẬP CẤU TRÚC Be used to, Used to lớn V, Get used lớn trong tiếng Anh

BÀI TẬP 1: Sử dụng cấu trúc used to + + a suitable verb để xong các câu dưới đây.

1. Diane don’t travel much now. She used to lớn travel a lot, but she prefersto stay at home these days.

2. Liz …. A motorbike,but last year she sold it and bought a car.

3. We came khổng lồ live in London a few years ago. We …. In Leeds.

4. I rarely eat ice-cream now, but I …. It when I was a child.

5. Jim …. My best friend, but we aren’t good friend any longer.

6. It only takes me about 40 minutes khổng lồ get khổng lồ work now that the new roadis open. It …. More than an hour.

7. There …. A khách sạn near the airport, but it closed a long time ago.

8. When you lived in New York, …. Khổng lồ the theatre very often?

 Đáp án

2. Used lớn have

3. Used khổng lồ live

4. Used khổng lồ eat

5. Used lớn be

6. Used to take

7. Used lớn be

8. Used to lớn use to lớn go 

BÀI TẬP 2: Sử dụng cấu tạo “used to”, “be used to” or “get used to” để chấm dứt các câu sau

1. European drivers find it difficult to lớn _______________________ (drive) on the left when they visit Britain.2. See that building there? I _______________________ (go) lớn school there, but now it’s a factory.3. I’ve only been at this company a couple of months. I _______________________ (still not) how they bởi vì things round here.4. When I first arrived in this neighbourhood, I _______________________ (live) in a house. I had always lived in apartment buildings.5. Working till 10pm isn’t a problem. I _______________________ (finish) late. I did it in my last job too.6. I can’t believe they are going to lớn build an airport just two miles from our new house! I will _______________________ (never) all that noise! What a nightmare.7. His father _______________________ (smoke) twenty cigars a day – now he doesn’t smoke at all!8. Whenever all my friends went to lớn discos, I _______________________ (never go) with them, but now I enjoy it.9. I _______________________ (drive) as I have had my driving licence almost a year now.When Max went khổng lồ live in Italy, he _______________________ (live) there very quickly. He’s a very xuất hiện minded person. 

Đáp án

Question 1: get used khổng lồ driving.

Question 2: used lớn go.

Question 3: am still not used to.

Question 4: used khổng lồ live.

Question 5: am used khổng lồ finishing.

Question 6: never get used to.

Question 7: used khổng lồ smoke.

Question 8: never used to go.

Question 9: am used lớn driving.

Question 10: got used lớn living.

Các bài bác tập bao gồm đáp án về used to

Bài 1: Complete the sentences with Be used toGet used toUsed to.

I ____ smoke a packet a day but I stopped two years ago.She has started working nights và is still ___ to lớn sleeping during the day.Han has lived in England for over a year so he ____ driving on the left now.I ___ drive lớn work but now I take the bus.I have always lived in the country but now I’m beginning to lớn ____ lớn living in the city.

Đáp án:

used togetting used tois used toused toget used to

Bài tập ngữ pháp: be used to, used to với get used to

Exercise 1: Use “used to”, “used to” or “get used to” lớn finish the sentences

Korean drivers find it difficult khổng lồ _______________________ (drive) on the left when they visit Britain.I _______________________ (go) to lớn school over there, but now it’s a factory.I’ve only been at this đô thị a few weeks. I _______________________ (still not) how they bởi things around here.When I first moved here, I _______________________ (live) in a house. I had always lived in a fat.Working till 9pm isn’t a problem. I _______________________ (finish) late. I did it in my last job too.I can’t believe they’re going to build a factory just two miles from our house! I will _______________________ (never) all that noise! What a nightmare.My father _______________________ (smoke) twelve cigars a day – now he doesn’t smoke at all!Whenever my friends went khổng lồ discos, I _______________________ (never go) with them, but now I enjoy it.I _______________________ (drive) as I have had my driving licence almost a month now.When Max went to lớn live in Japan, he _______________________ (live) there very quickly. He’s a xuất hiện minded person.

Answers:

Question 1: get used lớn driving.

Question 2: used to lớn go.

Question 3: am still not used to.

Question 4: used to lớn live.

Question 5: am used to lớn finishing.

Question 6: never get used to.

Question 7: used khổng lồ smoke.

Question 8: never used khổng lồ go.

Question 9: am used to driving.

Question 10: got used to lớn living.

Exercise 2: Choose the best answer

1. I am………….milk every day.

used lớn drinkused to lớn drinkinguse lớn drink

2. She has………….in a small village.

got used toget used togot used

3. When I was young, I didn’t……………ice cream but now I eat a lot.

use lớn eatinguse lớn eatused to eat

4. You must…………….English for long hours.

used lớn learningused learnuse khổng lồ learn

5. I have……………….English every day.

use to lớn learnused lớn learningused learning

6. I am……………..for myself.

used khổng lồ cookused to lớn cookinguse to lớn cook

7. Her son is…………television for five hours a day.

used to watchused to watchingused watch

8. I……………….a big strawberry cake a day but I stopped two years ago.

used lớn eatused khổng lồ eatingused eat

9. I am…………..a cup of coffee in the morning.

Xem thêm: 1000+ Những Câu Nói Hay Về Tình Bạn, Stt Hay Về Tình Bạn!, Top 15 Câu Danh Ngôn Về Tình Bạn

used drinkuse drinkingused to drinking

10. Peter……………a bike, now he has a car.

used lớn havingused to lớn haveused having

Answers:

used lớn drinkinggot used to livinguse to lớn eatget used khổng lồ learninggot used to lớn learningused to lớn cookingused to watchingused to lớn eatused lớn drinkingused khổng lồ have

Exercise 3: Choose the best answer

Astronauts_____ in their spaceship, but now they often work outside.were used khổng lồ stay B. Used khổng lồ staywere staying D. Had used lớn stayIn the past, people _____ that the earth is round.were not used to believe B. Used to believingwould not use to lớn believe D. Did not use to lớn believeTuberculosis_____ incurable before.use khổng lồ be thought B. Used to lớn be thoughtused lớn think D. Use khổng lồ thinkFormerly babies_____ of whooping cough.have died B. Used to die C. Would die D. Both B và CThese girls are used_____ in the field.to work B. Used to lớn lie C. Would lượt thích D. Khổng lồ workingNewton_____ scientific books when a boy.used khổng lồ read B. Has read C. Had read D. Had been readingSorry! I am not _____ fast.used to lớn drive B. Used to driving C. Use khổng lồ drive D. Use khổng lồ drivingRon used to work in a small restaurant. He_____doesn’t any more B. Still doesis now D. Had never done anything elseI _____ in China. I’ve lived here all my life.am used khổng lồ living B. Used khổng lồ livinguse lớn live D. Am used to liveJane_____ for the telephone company, but now she has a job at the post office.used to working B. Used to lớn workis used to working D. Am used to lớn workThis work doesn’t bother me. I _____ hard. I’ve worked hard all my life.used to lớn working B. Used to workam used to working D. Am used to workJane_____ a moustache, but he doesn’t any more. He shaved it off because his girlfriend didn’t lượt thích it.used khổng lồ having B. Is used to lớn havingwas used to lớn having D. Used lớn haveWhen I was a child, I _____ anyone 50 was old.used to think B. Was used lớn thinkingused to thinking D. Was used to think

Answers: