TOP 10 ĐỀ THI TIẾNG ANH LỚP 4 HỌC KÌ 2 CÓ ĐÁP ÁN

     
Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Top 100 Đề thi giờ Anh lớp 4 năm 2022 - 2023 học kì 1, học kì 2 gồm đáp án

Bộ đề tổng hợp top 100 Đề thi tiếng Anh lớp 4 năm học 2022 - 2023 học tập kì 1 và Học kì 2 chọn lọc, có đáp án, cực gần cạnh đề chấp nhận gồm những đề thi giữa kì, đề thi học tập kì giúp cho bạn đạt điểm cao trong số bài thi môn tiếng Anh 4.

Bạn đang xem: Top 10 đề thi tiếng anh lớp 4 học kì 2 có đáp án

Tải xuống


Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề thi quality Giữa học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: giờ đồng hồ Anh lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

Exercise 1: chọn từ khác loại

1. A. Sunday B. Birthday C. Saturday D. Wednesday

2. A. School B. Go C. Come D. Have

3. A. December B. October C. Nước australia D. March

4. A. Cook B. Skip C. Skate D. Can

Exercise 2: Chọn giải đáp đúng

1. My father often …………..to work at 7:30.

A. Go B. Gos C. Goes D. Going

2. We usually ………….. English on Monday.

A. Have B. Has C. Lớn have D. Haves

3. He can …………. The piano very well.

A. Play B. Playing C. To lớn play D. Plays

4. Lili and Alan …………. Homework at 7 o’clock.

A. Vày B. Dos C. Does D. Khổng lồ do

5. Her friends lượt thích ………….. After school.

A. Going B. Having C. Skating D. Getting

6. nam …………….TV at 3p.m every day.

A. Watch B. Watchs C. Watches D. Watching

Exercise 3: sắp đến xếp những từ sau thành câu hoàn chỉnh

1. very/ can/ brother/ high/ My/ jump.

___________________________________________________________.

2. What/ he/ have/ today/ does/ subject?

___________________________________________________________?

3. Math/ When/ have/ we/ do?

___________________________________________________________?

4. from/ I/ Monday/ go to/ to/ Friday/ school/ primary.

___________________________________________________________.

Exercise 4: gạch chân cùng sửa lỗi sai trong mỗi câu sau

1. He can plays the piano. ______________________
2. Where vì you from? ______________________
3. It are on the fifth of April. ______________________
4. Do you have History in Thursday? ______________________

Exercise 5: Dịch những câu sau thanh lịch tiếng Anh

1. Cô ấy là 1 học sinh.

___________________________________________________

2. Anh ấy tới từ nước Mỹ.

___________________________________________________

3. Cảm ơn các bạn rất nhiều.

___________________________________________________

4. từ bây giờ là vật dụng mấy?

___________________________________________________

 

Đáp án và Thang điểm

Exercise 1:

1. B2. A3. C4. D

Exercise 2:

1. C2. A3. D4. A5. C6. C

Exercise 3:

1. My brother can jump very high.

2. What subject does he have today?

3. When bởi vì we have Math?

4. I go lớn primary school from Monday to Friday.

Exercise 4:

1. plays ⇒ play

2. bởi ⇒ are

3. are ⇒ is

4. in ⇒ on

Exercise 5:

1. She is a pupil.

2. He comes from America.

3. Thank you very much.

4. What day is it today?

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo thành .....

Đề thi quality Học kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: tiếng Anh lớp 4

Thời gian làm cho bài: 45 phút

Question 1: lựa chọn từ không giống loại

1. A. About B. Where C. How D. Who

2. A. Collect B. Read C. Bởi D. Like

3.

Xem thêm: Top 18 Sơ Đồ Nguyên Lý Mạch Điều Khiển Quạt Điện, Sơ Đồ Mạch Điều Khiển Từ Xa Quạt

A. Art B. Music C. Subject D. History

4. A. Blue B. Puppet C. Purple D. Red

Question 2: phụ thuộc vào tranh để chấm dứt các câu sau

*

1. She is ______________ a dictation.

*

2. Women’s Day is in _________________.

*

3. I have __________________ today.

*

4. They _____________ for a walk yesterday.

Question 3: lựa chọn từ tương thích trong vỏ hộp thoại nhằm điền vào địa điểm trống

happy England friend dance club

This is my new (1) ______________. Her name is Linda. She is from (2) ______________. She can sing many Vietnamese songs. In her không tính phí time, she goes lớn music (3) ______________. She is (4) ______________ there.

Question 4: tìm lỗi sai trong các câu sau cùng sửa lại cho đúng

1. She don’t lượt thích playing badminton. _____________________
2. Sandy is an pupil at Hong Bang primary school. _____________________
3. We have English in Friday.  _____________________
4. My birthday is on the twenty of December.  _____________________

Question 5: sắp xếp những từ sau thành câu trả chỉnh

1. a/ fly/ want/ I/ to/ kite/.

____________________________________________________

2. They/ school/ yesterday/ went/ to.

____________________________________________________

3. When/ birthday/ your/ is/?

____________________________________________________

4. can/ cannot/ jump high/ Tom/ but/ run fast/.

____________________________________________________

5. Monday/ has/ on/ Tom/ PE/.

____________________________________________________

6. doing/ What/ they/ are/?

____________________________________________________

Đáp án và Thang điểm

Question 1:

1. A2. D3. C4. B

Question 2:

1. She is writing a dictation.

2. Women’s day is in March.

3. I have English today.

4. They went for a walk yesterday.

Question 3:

1. FRIEND2. ENGLAND
3. CLUB4. HAPPY

Question 4:

1. don’t ⇒ doesn’t

2. an ⇒ a

3. in ⇒ on

4. twenty ⇒ twentieth

Question 5:

1. I want to lớn fly a kite.

2. They went khổng lồ school yesterday.

3. When is your birthday?

4. He can jump high but cannot run fast.

5. Tom has PE on Monday.

6. What are they doing?

Phòng giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi unique Giữa học kì 2

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: giờ đồng hồ Anh lớp 4

Thời gian làm cho bài: 45 phút

Exercise 1: chọn từ không giống loại

1. A. WriterB. MusicianC. FactoryD. Singer

2. A. RiceB. TimeC. VegetableD. Milk

3. A. MarketB. WishC. HaveD. Play

4. A. Fat B. Worker C. Tall D. Slim

Exercise 2: Nối cột A với cột B

AB

1. It’s ten o’clock.

2. It’s half past seven.

3. It’s a quarter lớn six.

4. It’s one a.m.

5. It’s a quarter past twelve.

6. It’s three o’clock.

7. It’s half past eight.

Xem thêm: Bến Xe Mai Linh Đi Nha Trang 【Mới 2022】, Xe Mai Linh

8. It’s nine o’clock.a. 1 a.m.

b. 10:00

c. 8:30

d. 5:45

e. 9:00

f. 12:15

g. 3:00

h. 7:50

Write your answer here:

1. ___________2. ___________3. ___________4. ___________5. ___________6. ___________7. ___________8. ___________

Exercise 3: Điền giới tự (in, on, at) phù hợp vào địa điểm trống