Bài Tập Trường Điện Từ Có Lời Giải Chi Tiết

     
Trường điện từ bài xích tập ngôi trường điên tử Ôn tập trường năng lượng điện tử tư liệu trường điện từ Vậy liệu năng lượng điện kỹ thuật điện


Bạn đang xem: Bài tập trường điện từ có lời giải chi tiết

*
pdf

bài giảng Trường năng lượng điện từ: Lecture 7 - è cổ Quang Việt


*
pdf

bài giảng Trường điện từ: Lecture 12 - trần Quang Việt


*
pdf

bài xích giảng Trường điện từ: Lecture 13 - trằn Quang Việt
Xem thêm: Tìm Gtln Gtnn Của Hàm Số Y=Sin^4X+Cos^4X, Cho Y = Sin^4X + Cos^4X

*
doc

Đề thi xuất sắc nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 - Nghề: lắp ráp điện và điều khiển và tinh chỉnh trong công nghiệp - Môn thi: thực hành nghề -...


*
doc

Đề thi xuất sắc nghiệp cđ nghề khóa 3 - Nghề: lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp - Môn thi: thực hành nghề -...


Nội dung

CHAPTER 11.1. Given the vectors M = −10ax + 4ay − 8az và N = 8ax + 7ay − 2az , find:a) a unit vector in the direction of −M + 2N.−M + 2N = 10ax − 4ay + 8az + 16ax + 14ay − 4az = (26, 10, 4)Thusa=(26, 10, 4)= (0.92, 0.36, 0.14)|(26, 10, 4)|b) the magnitude of 5ax + N − 3M:(5, 0, 0) + (8, 7, −2) − (−30, 12, −24) = (43, −5, 22), and |(43, −5, 22)| = 48.6.c) |M||2N|(M + N):|(−10, 4, −8)||(16, 14, −4)|(−2, 11, −10) = (13.4)(21.6)(−2, 11, −10)= (−580.5, 3193, −2902)1.2. Given three points, A(4, 3, 2), B(−2, 0, 5), and C(7, −2, 1):a) Specify the vector A extending from the origin to the point A.A = (4, 3, 2) = 4ax + 3ay + 2azb) Give a unit vector extending from the origin to the midpoint of line AB.The vector from the origin lớn the midpoint is given byM = (1/2)(A + B) = (1/2)(4 − 2, 3 + 0, 2 + 5) = (1, 1.5, 3.5)The unit vector will bem=(1, 1.5, 3.5)= (0.25, 0.38, 0.89)|(1, 1.5, 3.5)|c) Calculate the length of the perimeter of triangle ABC:Begin with AB = (−6, −3, 3), BC = (9, −2, −4), CA = (3, −5, −1).Then|AB| + |BC| + |CA| = 7.35 + 10.05 + 5.91 = 23.321.3. The vector from the origin khổng lồ the point A is given as (6, −2, −4), and the unit vector directed from theorigin toward point B is (2, −2, 1)/3. If points A và B are ten units apart, find the coordinates of pointB.With A = (6, −2, −4) & B = 13 B(2, −2, 1), we use the fact that |B − A| = 10, or|(6 − 23 B)ax − (2 − 23 B)ay − (4 + 13 B)az | = 10Expanding, obtain36 − 8B + 49 B 2 + 4 − 83 B + 49 B 2 + 16 + 83 B + 19 B 2 = 100or B 2 − 8B − 44 = 0. Thus B =B=√8± 64−1762= 11.75 (taking positive option) and so212(11.75)ax − (11.75)ay + (11.75)az = 7.83ax − 7.83ay + 3.92az3331 1.4. Given points A(8, −5, 4) và B(−2, 3, 2), find:a) the distance from A lớn B.|B − A| = |(−10, 8, −2)| = 12.96b) a unit vector directed from A towards B. This is found throughaAB =B−A= (−0.77, 0.62, −0.15)|B − A|c) a unit vector directed from the origin to lớn the midpoint of the line AB.a0M =(3, −1, 3)(A + B)/2= √= (0.69, −0.23, 0.69)|(A + B)/2|19d) the coordinates of the point on the line connecting A lớn B at which the line intersects the plane z = 3.Note that the midpoint, (3, −1, 3), as determined from part c happens lớn have z coordinate of 3. Thisis the point we are looking for.1.5. A vector field is specified as G = 24xyax + 12(x 2 + 2)ay + 18z2 az . Given two points, p. (1, 2, −1) andQ(−2, 1, 3), find:a) G at phường : G(1, 2, −1) = (48, 36, 18)b) a unit vector in the direction of G at Q: G(−2, 1, 3) = (−48, 72, 162), soaG =(−48, 72, 162)= (−0.26, 0.39, 0.88)|(−48, 72, 162)|c) a unit vector directed from Q toward phường :aQP =(3, −1, 4)P−Q= √= (0.59, 0.20, −0.78)|P − Q|26d) the equation of the surface on which |G| = 60: We write 60 = |(24xy, 12(x 2 + 2), 18z2 )|, or10 = |(4xy, 2x 2 + 4, 3z2 )|, so the equation is100 = 16x 2 y 2 + 4x 4 + 16x 2 + 16 + 9z42 1.6. For the G field in Problem 1.5, make sketches of Gx , Gy , Gz & |G| along the line y = 1, z = 1, for0 ≤ x ≤ 2. We find√G(x, 1, 1) = (24x, 12x 2 + 24, 18), from which Gx = 24x, Gy = 12x 2 + 24,Gz = 18, & |G| = 6 4x 4 + 32x 2 + 25. Plots are shown below.1.7. Given the vector field E = 4zy 2 cos 2xax + 2zy sin 2xay + y 2 sin 2xaz for the region |x|, |y|, and |z| lessthan 2, find:a) the surfaces on which Ey = 0. With Ey = 2zy sin 2x = 0, the surfaces are 1) the plane z = 0, with|x|


Xem thêm: Xà Phòng Hóa Hoàn Toàn 3 7 Gam Hcooc2H5 Bằng Một Lượng Dung Dịch Naoh Vừa Đủ

Đồ án giỏi nghiệp Cách dạy dỗ trẻ Đơn xin việc Bài tè luận Kỹ năng Ôn thi Đề thi Violympic Mẫu tờ trình Đơn xin nghỉ việc Trắc nghiệm Mẫu giấy ủy quyền