Bài tập trắc nghiệm lượng giác 11

     
*
tủ sách Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài xích hát Lời bài hát tuyển sinh Đại học, cao đẳng tuyển sinh Đại học, cđ

30 câu Trắc nghiệm một vài phương trình lượng giác cơ phiên bản có giải đáp – Toán lớp 11


cameraquansat24h.vn xin reviews đến những quý thầy cô, những em học sinh bộ câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 11: một số phương trình lượng giác cơ phiên bản có đáp án bỏ ra tiết, chọn lọc. Tài liệu bao gồm 12 trang có 30 thắc mắc trắc nghiệm rất hay bám sát đít chương trình sgk Toán 11. Hi vọng với bộ câu hỏi trắc nghiệm một trong những phương trình lượng giác cơ phiên bản có giải đáp này để giúp đỡ bạn ôn luyện kiến thức và kỹ năng để đạt kết quả cao trong bài xích thi môn Toán 11 chuẩn bị tới.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm lượng giác 11

Giới thiệu về tài liệu:

- Số trang: 12 trang

- Số câu hỏi trắc nghiệm: 30 câu

- lời giải & đáp án: tất cả

Mời quí bạn đọc tải xuống nhằm xem không thiếu thốn tài liệu Trắc nghiệm một số phương trình lượng giác cơ bạn dạng có đáp án – Toán lớp 11:

TRẮC NGHIỆM TOÁN 11

Bài giảng Toán 11 bài xích 3: Một số phương trình lượng giác cơ bản

Bài 3: một số Phương Trình Lượng Giác Cơ Bản

Câu 1:Nghiệm của phương trình sinx + cosx = 1 là:

*


*

Chọn giải đáp C


Câu 2:Phương trình √3sin3x + cos3x = - 1 tương đương với phương trình nào sau đây?

*


*

Chọn đáp án C


Câu 3:Điều kiện nhằm phương trình 3sinx + mcosx = 5 vô nghiệm là:

*

B. M > 4

C. M


Phương trình 3sinx + mcosx= 5 vô nghiệm khi:

32+ m22↔ m2

Chọn lời giải D


Câu 4:Phương trình 3sin2x + msin2x – 4cos2x = 0 có nghiệm khi:

A. M = 4 B. M ≥ 4

C. M ≤ 4 D. M ∈R


Ta có:

*

Phương trình vẫn cho có nghiệm khi và chỉ còn khi (*) có nghiệm.

Do đó: 4m2+ 49 ≥ 1 ⇔ 4m2+ 48 ≥ 0 ( luôn luôn đúng )

Vậy phương trình đã cho luôn có nghiệm với tất cả m.

Chọn lời giải D


Câu 5:Nghiệm dương bé nhất của phương trình 2sin2x – 5sinx + 3 = 0 là:

A. X = π/6 B. X = π/2

C. X = 5π/2 D. X = 5π/6


*

Chọn lời giải B


Câu 6:Nghiệm của phương trình 2cos2x + 3sinx – 3 = 0 ở trong (0; π/2) là:

A. X = π/3B. X = π/4

C. X = π/6D. X = 5 π/6


*

Chọn câu trả lời C


Câu 7:Tập nghiệm của phương trình: 3sin2x - 2√3sinxcosx - 3cos2x = 0 là:

*


- giả dụ cosx = 0 phương trình trở thành 3sin2x = 0 ⇒ sinx = 0(vô lí) vì chưng khi cosx = 0 thì sin2x = 1 phải sinx = ±1.

- giả dụ cosx ≠ 0, phân tách cả hai vế của phương trình mang đến cos2x, ta được:

3tan2x - 2√3tanx – 3 = 0

*

Chọn lời giải A


Câu 8:Tập nghiệm của phương trình: sinx + √3cosx = - 2 là:

*


*

Chọn câu trả lời B


Câu 9:Tổng các nghiệm của phương trình:

sin2(2x - π/4) - 3cos(3 π/4 -2x)+ 2 = 0 (1) trong khoảng (0;2π) là:

A. 7π/8B. 3π/8

C. πD. 7π/4


*

Chọn đáp án


Câu 10:Phương trình (2 – a)sinx + (1+ 2a)cosx = 3a – 1 gồm nghiệm khi:

*


Phương trình vẫn cho có nghiệm khi và chỉ khi

(2 – a)2+ (1 +2a)2≥ (3a – 1)2

⇔ 4 - 4a + a2+ 1 + 4a + 4a2≥ 9a2- 6a + 1

⇔ 4a2– 6a – 4 ≤ 0 ⇔ (-1)/2 ≤ a ≤ 2.

Chú ý. Với bài xích toán: Tìm giá trị lớn nhất (nhỏ nhất) của a nhằm phương trình:

(2 – a)sinx + (1+ 2a)cosx = 3a – 1

Có nghiệm, ta cũng tiến hành lời giải giống như như trên.

Chọn câu trả lời C


Câu 11:Phương trình cos22x + cos2x - ba phần tư = 0 có nghiệm khi:

*


*

Chọn giải đáp C


Câu 12:Số nghiệm của phương trình 2sin2x – 5sinx + 3 = 0 thuộc <0; 2π> là:

A. 1 B. 2

C. 3 D. 4


*

Chọn lời giải A


Câu 13:Số nghiệm của phương trình cos2x + sin2x + 2cosx + 1= 0 ở trong <0; 4π> là:

A. 1 B. 2

C. 4 D. 6


Ta có:

*

Các nghiệm của phương trình thuộc đoạn <0; 4π> là: π; 3π

Chọn giải đáp B


Câu 14:Nghiệm của phương trình 2sin2x + 5sinx + 3 = 0 là:

*


*

Chọn câu trả lời A


Câu 15:Nghiệm của phương trình sin2x – sinxcosx = 1 là:

*


*

Chọn đáp án A

Câu 16:Phương trình cos(πcos3x) = 1 có nghiệm là:

A. X = π/8+k π/4, k ∈ Z.

B. X = π/4+k π/2, k ∈ Z.

Xem thêm: Lời Bài Hát Đi Cùng Em Khi Đam Mê Vẫn Rực Cháy, Lời Bài Hát Đi Cùng Em

C. X = π/6+k π/3, k ∈ Z.

D. X = π/2+kπ, k ∈ Z.


*

Chọn đáp án C


Câu 17:Phương trình

*

có tập nghiệm là:

A. π/2+kπ, k ∈ Z B. π/2+k2π, k ∈ Z

C. ∅ D. -π/2+k2π, k ∈ Z


*

Chọn giải đáp C


Câu 18:Phương trình

*

có tập nghiệm là:

A. π/3+k2π, k ∈ Z B. ±π/3+k2π, k ∈ Z

C. ±π/3+k2π, - π/2+k2π, k ∈ Z D. - π/2+k2π, k ∈ Z

Hiển thị đáp án

*

Chọn giải đáp A


Câu 19:Phương trình

*
có họ nghiệm là:

*


*

Chọn câu trả lời A


Câu 20:Phương trình cos2x +2cos2x -1 = 0 bao gồm tập nghiệm là:

A. π/4+kπ, k ∈ Z B. π/4+kπ/2, k ∈ Z

C. π/4+k2π, k ∈ Z D. Kπ, k ∈ Z


*

Chọn đáp án B


Câu 21:Trong các phương trình sau, phương trình nào gồm nghiệm?

A. √3sinx = 2

*

C. 2sinx + 3cosx =1 D. Cot2x – cotx +5 = 0


*

Chọn lời giải C


Câu 22:Trong các phương trình sau, phương trình làm sao vô nghiệm?

A. Sin2x – cos2x = 1 B. Sin2x – cosx = 0

C. Sinx = 2π/5 D. Sinx - √3cosx = 0


*

Chọn câu trả lời C


Câu 23:Tập nghiệm của phương trình 3tanx/4 = √3 trong khoảng <0;2π) là:

A. 2π/3 B. 3π/2

C. π/3; 2π/3 D. π/2; 3π/2


*

Chọn câu trả lời A


Câu 24:Tập nghiệm của phương trình cos2x – cos2x = 0 trong tầm <0;2π) là:

A. 0;π B. 0;π/2

C. π/2; 3π/2 D. 0; 3π/2


*

Chọn giải đáp A


Câu 25:Phương trình cos(πsinx) = 1 bao gồm nghiệm là:

A. X = kπ, k ∈ Z.

B. X = π + k2π, k ∈ Z.

C. π/2+kπ, k ∈ Z.

D. π/4+kπ, k ∈ Z.


Ta bao gồm cos(πsinx) = 1 ↔ πsinx = k2π ↔ sinx = 2k, k ∈ Z.

Xem thêm: 2K6 Là Mấy Tuổi, Sinh Năm 2006 Học Lớp Mấy ? Sinh Năm 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 Học Lớp Mấy

Do -1≤ sinx ≤1 yêu cầu k = 0 → sinx = 0 → x = kπ, k ∈ Z

Chọn đáp án A


Câu 26:Phương trình 2cosx/2 + √3 = 0 có nghiệm là:

A. X = ±5π/3 +k4π B. X = ±5π/6 +k2π

C. X = ±5π/6 +k4π D. X = ±5π/3 +kπ


*

Chọn câu trả lời A


Câu 27:Phương trình √3.tanx + 3 = 0 bao gồm nghiệm là:

A. X = π/3 +kπ B. X = - π/3 +k2π

C. X = π/6 +kπ D. X = -π/3 +kπ


*

Chọn câu trả lời D


Câu 28:Mệnh đề như thế nào sau đây là sai?

*


Chọn phương pháp C bởi sinx= 0 ⇔ x= kπ, k∈Z

Chọn giải đáp C


Câu 29:Nghiệm của phương trình sinx.(2cosx - √3) = 0 là:

*


*

Chọn lời giải A


Câu 30:Nghiệm của phương trình cos2x – cosx = 0 trực thuộc (0;π) là:

A. X = π/2 B. X = 0

C. X = π D. X = - π/2


*

Suy ra, các nghiệm của phương trình thuộc khoảng (0; π) là: π/2

Chọn đáp án A


Tài liệu có 12 trang. Để xem toàn cục tài liệu, vui mắt tải xuống
tải xuống

tài liệu liên quan:


từ khóa : Toán 11 Trắc nghiệm toán phương trình lượng giác
Đánh giá chỉ

0


0 review


Đánh giá bán

Tìm kiếm


search kiếm

Tài Liệu coi Nhiều


Số trang : 12 mua xuống
Đánh giá bán tài liệu ×
Gửi reviews
report tài liệu phạm luật ×
sai môn học, lớp học
Tài liệu cất link, quảng bá tới những trang web không giống
Tài liệu unique kém
tài liệu sai, thiếu hụt logic, tài liệu chứa thông tin giả
văn bản spam những lần
tư liệu có đặc thù thô tục, cổ súy đấm đá bạo lực
khác
báo cáo
Ẩn tài liệu phạm luật ×
lý do ẩn
Ẩn
*

Trang web chia sẻ nội dung miễn tầm giá dành cho tất cả những người Việt.

tài liệu theo lớp nội dung bài viết theo lớp
cơ chế

giới thiệu về công ty

chế độ bảo mật

Điều khoản thương mại & dịch vụ


link

khóa huấn luyện bài giảng

Hỏi đáp bài bác tập

Giải bài tập các môn

bộ đề trắc nghiệm những lớp

Thư viện thắc mắc

tư liệu miễn phí tổn

Thông tin điều khoản


liên hệ với chúng tôi

Tầng 2, số công ty 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, việt nam

vietjackteam
gmail.com

*
*


- người đại diện: Nguyễn Thanh Tuyền