Bài tập tiếng anh lớp 9 unit 8

     

Lí thuyết và bài bác tập giờ Anh lớp 9 Unit 8: Celebrations gồm đáp án này gồm các tài liệu hay, quality cung cấp các bài tập trong Unit 8 nhằm mục đích giúp các em luyện tập và nắm rõ cách làm các bài tập trong Unit 8 giờ đồng hồ Anh 9. Mời quý thầy gia sư và các em học viên tham khảo.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 9 unit 8


*
ctvcameraquansat24h.vn330 2 năm kia 3648 lượt coi | giờ đồng hồ Anh 9

Lí thuyết và bài bác tập giờ Anh lớp 9 Unit 8: Celebrations gồm đáp án này gồm các tài liệu hay, chất lượng cung cấp các bài tập vào Unit 8 nhằm mục đích giúp các em luyện tập và nắm vững cách làm các bài tập vào Unit 8 tiếng Anh 9. Mời quý thầy cô giáo và những em học viên tham khảo.


PHẦN 1. LÝ THUYẾT

Từ Vựng

- celebration (n) lễ kỷ niệm

- celebrate (v) có tác dụng lễ kỷ niệm

- Easter (n) lễ Phục Sinh

- Lunar New Year đầu năm Nguyên Đán

- wedding (n) đám cưới

- throughout (prep) suốt

- occur (v): happen/ take place xảy ra, diễn ra

- decorate (v) trang trí

- decoration (n) sự trang trí

- sticky rice cake bánh tét

- be together: gather tập trung

- apart (adv) biện pháp xa

- Passover (n) Lễ quá Hải (của fan Do Thái)

- Jewish (n) fan Do Thái

- freedom (n) sự từ bỏ do

- slave (n) nô lệ

- slavery (n) sự nô lệ

- as long as miễn là

- parade (n) cuộc diễu hành

- colorful (a) những màu, sặc sỡ

- crowd (v) tụ tập

- crowd (n) đám đông

- crowded (a) đông đúc

- compliment (n) lời khen

- compliment so on sth khen ai về việc gì

- well done tốt lắm, làm giỏi lắm

- congratulate so on sth chúc mừng ai về

- congratulation lời chúc mừng

- Congratulations! Xin chúc mừng

- first prize giải nhất

- contest (n) cuộc thi

- active (a) tích cực

- charity (n) vấn đề từ thiện

- nominate (v) chọn

- activist (n) người hoạt động

- acquaintance (n) sự quen thuộc biết

- kind (a) tử tế

- kindness (n) sự tử tế

- trusty (a) đáng tin cậy

- trust (n) sự tin cậy

- express (v) diễn tả

- feeling (n) tình cảm, cảm xúc

- memory (n) trí nhớ

- chiến bại heart mất hy vọng

- miss (v) nhớ, vứt qua, trễ

- tear (n) nước mắt

- groom (n) chú rể

- hug (v) ôm

- considerate (a) ân cần, chu đáo

- generous (a) rộng lớn lượng, bao dung

- generosity (n) tính rộng lớn lượng, sự bao dung

- priority (n) sự ưu tiên

- sense of humour tính hài hước

- humourous (a) hài hước

- distinguish (v) phân biệt

- in a word: in brief/ in sum tóm lại

- terrific (a): wonderful hay vời

- proud of tự hào, hãnh diện

- alive (a) còn sống

- image (n) hình ảnh

Ngữ Pháp

 

1. Định nghĩa mệnh đề quan liêu hệ:

Mệnh đề (Clause) là một phần của câu, nó tất cả thể bao hàm nhiều từ tốt có cấu trúc của cả một câu. Mệnh đề quan tiền hệ dùng để làm giải ưng ý rõ rộng về danh từ bỏ đứng trước nó.

Xét ví dụ như sau:

The woman who is wearing the T-shirt is my girlfriend.

Trong câu này phần được viết chữ nghiêng được gọi là 1 trong những relative clause, nó lép vế “the woman” và dùng để xác định danh từ đó. Nếu bỏ mệnh đề này ra bọn họ vẫn bao gồm một câu hoàn chỉnh:

The woman is my girlfriend.

2. Những dạng mệnh đề quan hệ

A. Relative Pronouns - Đại từ quan lại hệ

*

Mệnh đề dục tình - Relative Clauses

Mệnh đề quan hệ tình dục trong tiếng anh (mệnh đề tính từ) bước đầu bằng các đại từ quan lại hệ: who, whom, which, that, whose hay hầu hết trạng từ quan tiền hệ: why, where, when. Mệnh đề quan liêu hệ dùng làm bổ nghĩa cho danh trường đoản cú đứng trước nó.

. Các đại từ quan tiền hệ:

1. WHO:

- làm chủ từ trong mệnh đề quan lại hệ

- sửa chữa cho danh tự chỉ người

● ... N (person) + WHO + V + O

2. WHOM:

- có tác dụng túc từ mang lại động từ trong mệnh đề quan hệ

- sửa chữa thay thế cho danh từ chỉ người

● ... N (person) + WHOM + S + V

3. WHICH:

- cai quản từ hoặc túc từ vào mệnh đề quan hệ

- sửa chữa thay thế cho danh từ bỏ chỉ vật

● ... N (thing) + WHICH + V + O

● ... N (thing) + WHICH + S + V

4. THAT:

- rất có thể thay cố cho địa chỉ của who, whom, which trong mệnh đề quan hệ giới tính quan hệ xác định

* những trường hợp thường dùng “that”:

- khi đi sau các hình thức so sánh nhất

- khi đi sau những từ: only, the first, the last

- khi danh trường đoản cú đi trước bao gôm toàn bộ cơ thể và vật

- khi đi sau các đại trường đoản cú bất định, đại từ che định, đại trường đoản cú chỉ số lượng: no one, nobody, nothing, anyone, anything, anybody, someone, something, somebody, all, some, any, little, none.

Ex: He was the most interesting person that I have ever met.

It was the first time that I heard of it.

These books are all that my sister left me.

She talked about the people và places that she had visited.

* các trường vừa lòng không cần sử dụng that:

- vào mệnh đề quan hệ không xác định

- sau giới từ

5. WHOSE: dùng làm chỉ sở hữu cho danh tự chỉ bạn hoặc vật, thường thay cho các từ: her, his, their, hoặc hiệ tượng ‘s

...N (person, thing) + WHOSE + N + V ...

. Các trạng từ quan lại hệ

1. WHY: mở màn cho mệnh đề quan hệ tình dục chỉ lý do, thường cầm cho nhiều for the reason, for that reason.

...N (reason) + WHY + S + V ...

Ex: I don’t know the reason. You didn’t go lớn school for that reason.

→ I don’t know the reason why you didn’t go lớn school.

2. WHERE: thay thế sửa chữa từ chỉ chỗ chốn, thường thế cho there

...N (place) + WHERE + S + V ...

(WHERE = ON / IN / AT + WHICH)

Ex: a/ The khách sạn wasn’t very clean. We stayed t that hotel.

→ The khách sạn where we stayed wasn’t very clean.

→ The hotel at which we stayed wasn’t very clean.

3. WHEN: sửa chữa thay thế từ chỉ thời gian, thường vậy cho từ then

...N (time) + WHEN + S + V ...

(WHEN = ON / IN / AT + WHICH)

Ex: vì chưng you still remember the day? We first met on that day.

→ vị you still remember the day when we first met?

→ do you still remember the day on which we first met?

I don’t know the time. She will come back then. → I don’t know the time when she will come back.

Cách làm bài bác tập về mệnh đề quan hệ

III. Những loại Mệnh đề quan liêu hệ

Có hai nhiều loại mệnh đề quan tiền hệ: mệnh đề quan hệ xác định và mệnh đề quan hệ giới tính không xác định.

1. Mệnh đề quan hệ khẳng định (Defining relative clauses): là mệnh đề được dùng làm xác định danh từ bỏ đứng trước nó. Mệnh đề xác định là mệnh đề quan trọng cho ý nghĩa sâu sắc của câu, không tồn tại nó câu sẽ không đủ nghĩa. Nó được áp dụng khi danh từ là danh từ bỏ không khẳng định và không dùng dấu phẩy phân làn nó với mệnh đề chính.

2. Mệnh đề quan hệ không hạn định (Non-defining relative clauses): là mệnh đề hỗ trợ thêm thông tin về một người, một đồ gia dụng hoặc một vấn đề đã được xác định. Mệnh đề không xác minh là mệnh đề không duy nhất thiết phải gồm trong câu, không tồn tại nó câu vẫn đủ nghĩa. Nó được áp dụng khi danh tự là danh từ xác định và được phân cách với mệnh đề chính bằng một hoặc hai lốt phẩy (,) hay vết gạch ngang (-)

Ex: Dalat, which I visited last summer, is very beautiful. (Non-defining relative clause)

Note: để biết lúc nào dùng mệnh đề dục tình không xác định, ta lưu ý các điểm sau:

- khi danh từ mà lại nó ngã nghĩa là 1 trong danh trường đoản cú riêng

- khi danh từ nhưng mà nó bổ nghĩa là một tính từ cài đặt (my, his, her, their)

- lúc danh từ cơ mà nó té nghĩa la một danh tự đi với this , that, these, those

. Một số để ý trong mệnh đề quan lại hệ

1. Trường hợp trong mệnh đề quan liêu hệ bao gồm giới trường đoản cú thì giới từ rất có thể đặt trước hoặc sau mệnh đề quan hệ giới tính (chỉ áp dụng với whom và which.)

Ex: Mr. Brown is a nice teacher. We studied with him last year.

→ Mr. Brown, with whom we studied last year, is a nice teacher.

→ Mr. Brown, whom we studied with last year, is a nice teacher.

2. Có thể dùng which thay cho tất cả mệnh đề đứng trước.

Ex: She can’t come lớn my birthday party. That makes me sad. → She can’t come to my birthday party, which makes me sad.

3. Ở địa chỉ túc từ, whom hoàn toàn có thể được thay bằng who.

Ex: I’d lượt thích to talk to lớn the man whom / who I met at your birthday party.

4. Trong mệnh đề quan liêu hệ khẳng định , chúng ta có thể bỏ những đại từ quan lại hệ làm túc từ:whom, which.

Ex: The girl you met yesterday is my close friend. The book you lent me was very interesting.

5. Các cụm trường đoản cú chỉ con số some of, both of, all of, neither of, many of, none of … rất có thể được dùng trước whom, which cùng whose.

Ex: I have two sisters, both of whom are students. She tried on three dresses, none of which fitted her.

Cách rút gọn mệnh đề quan liêu hệ:

1. Mệnh đề quan hệ giới tính được rút thành các phân từ:

Mệnh đề quan hệ chứa những đại từ quan liêu hệ làm chủ từ who, which, that hoàn toàn có thể được rút gọn thành cụm hiện tại phân tự (V-ing) hoặc quá khứ phân từ (V3/ed).

* ví như mệnh đề quan hệ tình dục là mệnh đề chủ động thì rút thành cụm bây giờ phân trường đoản cú (V-ing).

a/ The man who is standing over there is my father.

→ The man standing over there is my father.

b/ The couple who live next door khổng lồ me are professors.

→ The couple living next door to lớn me are professors.

* giả dụ mệnh đề tình dục là mệnh đề bị động thì rút thành cụm quá khứ phân tự (V3/ed). Ví dụ:

a/ The instructions that are given on the front page are very important.

→ The instructions given on the front page are very important.

b/ The book which was bought by my mother is interesting.

→ The book bought by my mother is interesting.

2. Mệnh đề quan hệ tình dục được rút thành cụm động từ bỏ nguyên mẫu:

Mệnh đề tình dục được rút thành cụm động trường đoản cú nguyên mẫu mã (To-infinitive) khi trước đại từ quan hệ tình dục có các cụm từ: the first, the second, the last, the only hoặchình thức so sánh bậc nhất. Ví dụ

a/ John was the last person that got the news.

→ John was the last person to lớn get the news.

b/ He was the best player that we admire.

→ He was the best player to lớn be admired.

c/ He was the second man who was killed in this way.

→ He was the second man to be killed in this way.

PHẦN 2. BÀI TẬP

EXERCISE 141

Change these sentences to lớn incorporate the expression in parentheses. đổi khác những câu này nhằm mục tiêu kết hợp với những từ bỏ ngữ nằm trong ngoặc đơn.

1. Dispite his dislike for coffee, he drank it to lớn keep himself warm (although).

2. Bill will take a plane, even though he dislikes flying (in spite of).

3. In spite of Alice’s sadness at losing the contest, she managed lớn smile (although).

4. They took many pictures though the sky was cloudy (despite).

5. Despite his poor memory, the old man told interesting stories to the children (even though).

EXERCISE 142

Change these sentences lớn incorporate the expression in parentheses. Biến hóa những câu này nhằm kết phù hợp với những từ ngữ bên trong ngoặc đơn.

1. Though he has been absent frequently, he has managed lớn pass the thử nghiệm (in spite of).

2. Jane told me the secret, despite having promised not to vì chưng so (though).

3. Fred plas to lớn buy a ticket for the drawing although he knows he will not win a prize (even though).

4. In spite of the high prices, my girl friend insists on going to the circus every Sundays (even though).

5. Mr Allen ate the chocolate cake even though he is on a diet (in spite of).

EXERCISE 143

Complete these sentences. Each time use Although + a sentence from the box. Điền thêm vào những câu này. Cứ mỗi lần sử dụng Athough đều đề xuất kèm theo một câu tất cả trong khung.

I didn’t speak the local language. They don’t like him very much.

She had never seen him before. He had promised to lớn be on time.

It was rather cold.

1. Athough ……………………she recognized him from a photograph.

2. The baby boy didn’t wear a heavy-sweater ………………………

3. They thought they’d better invite him lớn the meeting ……………………..

4. …………………. I managed to make myself understood.

5. …………………., he was late.

EXERCISE 144

Complete these sentences. Each time use Although + a sentence from the box. Điền thêm vào số đông câu này. Cứ các lần sử dụng Although đều đề nghị kèm theo một câu gồm trong khung.

Mrs Green had all the necessary qualifications. The traffic was bad.

It rained a lot. I was very tired.

He smokes 30 cigarettes a day.

1. ……………………………………I arrive in time.

2. I couldn’t sleep …………………………………..

3. ………………………………..they enjoyed their holiday.

4. She didn’t get the job, ………………………………….

5. ………………………………..he is quite fit.

EXERCISE 145

Complete these sentences with although or in spite of. Điền thêm vào phần nhiều câu này cùng với although hoặc in spite of.

1................................................ It was sunny a lot, we enjoyed ourselves.

2............................................... At my careful plans, a lot of things went wrong.

3............................................... They had planned everything carefully, a lot of things went wrong.

4. She love music..................................................................... She can’t play a musical instrument.

5............................................... Being very tired, we carried on walking.

EXERCISE 146

Complete these sentences with although or in spite of. Điền thêm vào đầy đủ câu này cùng với although hoặc in spite of.

1................................................ The heating was full on, this house was still cold.

2. Henry decided khổng lồ give up his job...................................... I advised him not to.

3. He wasn’t well,..................................................................... This he went to lớn work.

4. I’m not tired....................... …………………..working hard all day.

5............................................... There was the traffic jam, but I arrived in time.

EXERCISE 147

Complete these sentences with even though, although or though. Điền thêm vào hầu như câu này cùng với even though, although hoặc though.

1............................................... I have to lớn work all the way I’ll get there.

2. I lượt thích him............................ He can be annoying.

3............................................... He had only entered the contest for fun, he won first prize.

4. He said they were married.................................................. I’m sure they aren’t.

5. We all tired our best we lost the game.............................. .

EXERCISE 48

Choose the correct completion. (Chọn đúng tự thêm vào).

1. (Eventhough), (despite) his doctor warned him, George has continued khổng lồ smoke nearly four packs of cigarettes a day.

2. (Eventhough), (despite) his doctor’s warnings, George has continued lớn smoke nearly four packs of cigarettes a day.

3. (Eventhough), (despite) the warnings his doctor gave him, George continutes to smoke.

4. (Eventhough), (despite) the fact that his doctor warned him of dangers khổng lồ his health, George continues khổng lồ smoke.

5. (Eventhough) , (despite) he has been warned about the dangers of smoking by his doctor, George continues lớn smoke.

EXERCISE 149

Choose the correct completion. Chọn đúng từ có thêm vào.

1. (Although), (in spite of) an approaching storm, the two climbers continued their trek up the mountain.

2. (Although), (in spite of) a storm was approaching, the two climbers continued their trek.

3. (Although), (in spite of) there was an approaching storm, the two climbers continued up the mountain.

4. (Although), (in spite of) the storm that was approaching the mountain area, the two climbers continued their trek.

Xem thêm: Em Hãy Viết 1 Bức Thư Gửi Cho Chính Mình Vào 10 Năm Sau, Suy Ngẫm Với Bức Thư Gửi Cho Chính Bản Thân Mình

5. (Although), (in spite of) the fact that a storm was approaching the mountain area, the two climbers continued their trek.

EXERCISE 150

Choose the correct completion. Lựa chọn đúng từ đạt thêm vào.

1. The villagers refused to lớn leave (enven though), (in spite of) the drought.

2. The villagers refuse lớn leave (even though), (in spite of) the drought seriously threatens their food supply.

3. The villagers refuse lớn leave (even though), (in spite of) the threat to their food supply because of the continued drought.

4. The villagers refuse to leave (even though), (in spite of) their food supply is threatened.

5. The villagers refused khổng lồ leave (even though), (in spite of) their threatened food supply.

EXERCISE 151

Combine the following individual sentences into single sentences with realive clauses (defining). Kết hợp những câu riêng biệt để tạo thành thành một câu duy nhất bao gồm sự hiện hữu của mệnh đề lien hệ (hạn định).

1. George is the man. We are going khổng lồ nominate George for the office of treasurer.

2. The doctor is with a patient. The patient’s leg was broken in an accident.

3. Janet is the woman. Janet is going to lớn Mexico next year.

4. Paula wants a typewriter. The typewriter self-corrects.

5. This guide book contains some useful information. I found the guide book last month.

EXERCISE 152

Combine the following individual sentences into single sentences with relative clauses (defining). Phối hợp những câu lẻ loi để tạo thành thành một câu duy nhất có sự hiện diện của mệnh đề liên hệ (hạn định).

1. Mr Atkin looks very eager. Mr Atkin’s team has won the game.

2. Fred wrote an article. The article indicate that he disliked the president.

3. The director of the program is planning khổng lồ retire next year.

4. This is the atlas. I have been looking for this atlas all year.

5. Jack wants lớn become a judge. Jack’s father is a lawyer.

EXERCISE 153

Combine the following individual sentences into single sentences with relative clauses (defining). Phối hợp những câu hiếm hoi để sản xuất thành một câu duy nhất gồm sự hiện diện của mệnh đề liên hệ (hạn định).

1.This is the tape measure. I bought the tape measure at the department store.

2. Mike bought the stereo. The stereo had been advertised at a reduced price.

3. Kate bought a boat. The boat cost fifty thousand dollars.

4. John is going to lớn buy the stand. We have been thinking of buying the stand.

5. Henry is the young man. I’m going to lớn recommend Henry for the job.

EXERCISE 154.

Reduce the relatives clauses (defining) in the following sentences. Rut gọn gàng mệnh đề tính tự (hạn định) trong những câu sau đây.

1. Brandy is the delegate who was chosen khổng lồ represent the committee at the convention.

2. All of the money that was accepted has already been released.

3. The papers that are on the desk belong lớn Dick.

4. The gang who were brought tho the police station confessed khổng lồ the crime.

5. The young woman is drinking coffee is Mary Allen.

EXERCISE 155

Reduce the relatives clauses (defining) in the following sentences. Rut gọn gàng mệnh đề tính trường đoản cú (hạn định) giữa những câu sau đây.

1. Allen’s wife, who is a lady-teacher, has written several papers on this subject.

2. The woman who is talking lớn the police woman, is my aunt.

3. The reference book that is on the top shelf. Is the one that I need.

4. The number of fans who have been counted, is quite high.

5. Robert, who is an architect, eats in this restaurant every day.

EXERCISE 156

Explain what some words mean. Choose the right meaning from the list and then write a sentence with who.Giải thích sự việc mà một trong những từ đề cập dến. Lựa chọn đúng nghĩa từ phiên bản liệt kê rồi tiếp nối viết một câu gồm sự hiện hữu của WHO.

He/she steals form a shop. He/she breaks into a house and steals things.

He/she doesn’t eat meat. He/she doesn’t drink alcohol.

He/she buys something from a shop.

1. (a customer)

2. (a teetotaller)

3. (a shoplifter)

4. (a burglar)

5. (a vegetarian)

EXERCISE 157

Explain what some words mean. Choose the right meaning from the list and then wrie a sentence with WHO. Lý giải sự việc mà một số trong những từ ước ao đề cập đến. Lựa chọn đúng nghĩa từ bản liệt kê rồi tiếp đến viết một câu bao gồm sự hiện diện của WHO.

He/she works in a bank/an office. He/she draws paints or produces other works of art.

He/ she teachers at school. He/she has invented something.

He/she uses scientific knowledge

to design & construct machinery.

1. (an inventor)

2. (a teacher)

3. (a clerk)

4. (an artist)

5. (an engineer)

EXERCISE 158

Choose the most suitable ending from the list & make it into a relative clause. Chọn phần cuối tương thích nhất sống bảng liệt kê rồi thành lập và hoạt động nó thành mệnh đề liên hệ.

He invented the telephone. They stole my motor bike.

He runs away frome home It makes typewriters.

it won the race.

1. Henry works for a company...............................................

2. What was the name of the horse........................................

3. The police have caught then men.......................................

4. The novel is about a boy.....................................................

5. Alexander Bell was the man...............................................

 

HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP

EXERCISE 141

1. Although he disliked coffee, he drank it to lớn keep himself warm.

2. Bill will take a plane, in spite of his dislike of flying.

3. Although Alice was sad after losing the contest, she managed khổng lồ smile.

4. They took many pictures dispite the cloudy sky.

5. Even though he had a poor memory the old man told interesting stories lớn the children.

EXERCISE 142

1. In spite of his frequent absences, he has managed lớn pass the test.

2. Iane told me the secret though she had promised not to do so.

3. Fred plans khổng lồ buy a ticket for the drawing even though he knows he will not win a prize.

4. Even though the prices are high, my girl friend insists on going to the circus every Sundays.

5. Mr Allen ate the chocolate cake in spite of his diet.

EXERCISE 143

1. Although she had never seen him before she recognized him from a photograph.

2. The baby boy didn’t wear a heavy sweater although it was rather cold.

3. They though they’d better invite him to the meeting although they don’t lượt thích him every much.

4. Although I didn’t speak the local language, I managed lớn make myself understood.

5. Although he had promised lớn be on time he was late.

EXERCISE 144

1. Although the traffic was bad, I arrive in time.

2. I couldn’t sleep although I was very tired.

3. Although it rained a lot they enjoyed their holiday.

4. Although Mrs Green had all the necessary qualifications, she didn’t get the job.

5. Although he smokes 30 cigarettes a day he is quite fit.

EXERCISE 145

1. Although 2. In spite of 3. Although

4. Although 5. In spite of

EXERCISE 146

1. Although 2. Although 3. In spite of

4. In spite of 5. Although

EXERCISE 147

1. Even though

2............................. Even though

3. Although............

4............................. Although

5............................. Though

EXERCISE 148

1. Even though 2. Despite 3. Despite

4. Despite 5. Even though

EXERCISE149

1. In spite of 2. Although 3. Although

4. In spite of 5. In spite of

EXECISE 150

1. In spite of 2. Even though 3. In spite of

4. Even though 5. In spite of

EXERCISE 151

1. Geoge is the man whom we are going to nominate for the office of treasurer.

2. The doctor is with a patient whose leg was broken in an accident.

3. Janet is the woman who is going to lớn Mexico next year.

4. Paula wants a typewriter that (which) self-corrects.

5. This guide book, which I found last month. Contains some useful information.

EXERCISE 152

1. Mr Atkin, whose team has won the game, looks very eager.

2. Fred wrote an article that (which) indicated that he disliked the president.

3. The director of the programe, who graduated from Chicago university, is planning lớn retire next year.

4. This is the atlas that (which) I have been looking for all year.

5. Jack, whose father is a lawyer, wants lớn become a judge.

EXERCISE 153

1. This is the tape measure that (which) I bought at the department store.

2. Mike bought the stereo that (which) had been advertised at a reduce price.

3. Kate bought a boat that (which) cost fifty thousand dollars.

4. John is going to buy the stand that we have been thinking of buying.

5. Henry is the young man whom I’m going khổng lồ recommend for the job.

EXERCISE 154

1. Brand is the delegate chosen lớn represent the committee at the convention.

2. All of the money accepted has already been released.

3. The papers on the desk belong to Dick.

4. The gang brought to lớn the police station confessed lớn the crime.

5. The young woman drinking coffee is Mary Allen.

EXERCISE 155

1. Allen’s wife, a lady teacher, has written several papers on this subject.

2. The woman talking khổng lồ the police woman, is my aunt.

3. The reference book on the đứng top shelf is the one I need.

4. The number of fans counted is quite high.

5. Robbert, an architect, eats in this restaurant every day.

EXERCISE 156

1. (a customer) A customer is someone who buys something from a shop.

2. (a teetotaller) A teetotaller is someone who doesn’t drink alcohol.

3. (a shoplifter) A shoplifter is someone who steals from a shop.

4. (a vegetarian) A vegetarian is someone who doesn’t eat meat.

EXERCISE 157

1. (an inventor) An inventor is someone who has invented something.

2. (a teacher) A teacher is someone who teaches at school.

3.(a clerk) A clerk is someone who works in an office or a bank.

4. (an artist) An artist is someone who draws, paints or produces other works of art.

Xem thêm: Top 10 Bài Văn Thuyết Minh Về Chiếc Áo Dài Việt Nam Ngắn Gọn

5. (an engineer) An engineer is someone who uses scientific knowledge to lớn design and contstruct machinery.