Tổng Hợp Bài Tập Tiếng Anh Lớp 3 Cho Bé Ôn Luyện Tại Nhà

     

Bài tập giờ Anh lớp 3 theo từng bài bác gồm 45 trang, với 20 Unit giúp những em học sinh lớp 3 tham khảo, có tác dụng quen với phần nhiều dạng bài bác tập về ngữ pháp, lưu giữ thêm được từ new của môn tiếng Anh lớp 3.

Bạn đang xem: Tổng hợp bài tập tiếng anh lớp 3 cho bé ôn luyện tại nhà

Mỗi Unit đầy đủ có rất đầy đủ dạng bài bác tập như chọn, nối, đặt câu, vấn đáp câu hỏi, đọc và chấm dứt câu hỏi.... Nhờ đó, sẽ hệ thống lại toàn bộ kiến thức quan trọng đặc biệt trong chương trình Tiếng Anh lớp 3.

Đồng thời, cũng góp thầy cô tìm hiểu thêm để giao bài bác tập về nhà, bài xích tập hè 2021 cho học sinh của mình. Ngoại trừ ra, thầy cô bao gồm thể đọc thêm bài tập ôn hè, cấu tạo và từ vựng, đề thi môn giờ đồng hồ Anh lớp 3 nhằm ship hàng cho công tác làm việc giảng dạy, phía dẫn học sinh ôn tập thật tốt kiến thức.


Bài tập tiếng Anh lớp 3 theo từng Unit


UNIT 1: HELLO

I/ Choose the odd one out.

1. A. Mai

b. Nga

c. Hi

2. A. Hi

b. Bye

c. Hello

3. A. I’m

b. I

c. I am

4. A. Helol

b. Hello

c. Holle

5. A. Hello, I’m Mai

b. Hi, Mai

c. Hi, I’m Mai

II/ Read & match:

1) Hello

A. Are you?

2) Hi,

B. Thanks.

3) How

C. I’m Nam.

4) I’m fine,

D. To lớn meet you.

5) Nice

E. Mai. I’m Quan.

III/ Reorder the dialogue:

I,

- Nice to lớn meet you too.

- Nice lớn meet you.

- What is your name?

- I"m fine, thank you.

- My name is Peter.

- How are you?

II,

- How are you?

- Hello. I"m Tuan.

- I"m fine, thank you.

- Oh, She is Lien. She"s my friend.

- Hi, Tuan. I"m Trung.

- Who"s she?

III,

- Linda, this is Peter. He"s my friend.

- Nice khổng lồ meet you too.

- Hello, Linda.

- Nice to lớn meet you, Peter.

- Hi, Tonny.

IV,

- Oh, He is my brother, Hung.

- Hello, Phu. How are you?

- Who is he?

- I"m fine, thanks. & you?

- Fine, thanks.


IV/ Put the words in order. Then read aloud:

1. You/ meet/ nice/ to

2. Nam/ you/ hi/ are/ how

3. Thanks/ fine/ I’m

4. Nam/ bye

V/ Read & complete:

Fine, how, hello, fine

Quan: (1) ............................ , Miss Hien. (2) ............................ Are you?

Miss Hien: Hello, Quan. (3) ..................................... , thanks. & you?

Quan: I’m (4) .................................... , thank you. Goodbye, Miss Hien.

Miss Hien: Goodbye, Quan.

VI/ Write about you:

Name:................................................................................

School:..............................................................................

Class:................................................................................

Teacher:............................................................................

VII/ Khoanh vào chữ cái thừa trong từ.

1. Heello

a. L b. E c. O

2. Hai

a. A b. H c. I

3. I’am

a. A b. M c. I

VIII/ Đánh số để tạo ra thành hội thoại.

Bye, Phong.

Hello, I’m Nga.

Hi, Nga. I’m Phong.

Goodbye, Nga,

IX/ Translate into English:

a. Chào bạn. Mình là Minh ………………………………………………………….

Xem thêm: Độ F, Độ C Là Gì? 1 Độ C Bằng Bao Nhiêu Độ F ? Cách Quy Đổi Độ F Sang Độ C

b. Xin chào. Tớ là Lili ……………………….......................................................


c. Các bạn có khoẻ không …………………………………………………………....

d. Mình khỏe. Cảm ơn bạn …………………………………………………………….

UNIT 2: WHAT’S YOUR NAME?

1/ Complete the sentence

1. This _ _ my school.

2. What’s _ _ _ _ name ?

3. How _ _ _ you ?

4. Hi, Tony. I _ _ Laura.

5. Nice lớn m _ et you.

6. Hi, _ _ _ is Peter.

7. Hi, _ _ name is Phong.

8. I am _ _ _ _, thank you.

9. My _ _ _ _ is Mary.

10. Nice _ _ meet you.

2/ Read và complete:

How, what’s, my

1) ..................................... Your name?

2) ..................................... Name’s Peter.

3) ..................................... Bởi vì you spell your name?

3/ Read and match:

1. Who is she?

2. How are you today?

3. What is your name?

4. Goodbye. See you again.

5. How bởi you spell your name?

a. I’m fine. Thank you

b. She is Lan. She is my sister

c. That is B-E-T-T-Y.

d. I am Tung. Và you?

e. Bye. See you later

1 –

2 –

3 –

4 –

5 –

4/ Choose correct answer

1. How _________ you?

A. Am B. Is C. Are D. It

2. Good bye. ______ you later.

A. What B. See C. How D. Are

3. __________. I am Linda

A. HelloB. Good-bye C. ItD. You

4. Good bye. See you __________.

A. Later B. LateC. How D. Are

5. ___________ your name?

A. Hello B. Good-bye C. WhatD. What’s

6. What’s _____? It’s a notebook.

A. HeB. SheC. ThatD. Dog

7. What’s your name?

A. I’m fine, thanks B. My name’s Mali C. Thank you

8. How are you?

A. I’m fine, thanks B. Yes, please. C. I’m nine years old

5/ Translate into English:

1/ bạn đánh vần thương hiệu bạn như vậy nào?

2/ từ bây giờ bạn núm nào?

3/ Tên của khách hàng là gì?


4/ tên tó là Peter.

6/ Put the words in order. Then read aloud.

1) Name/ my/ Phong/ is

2) Your/ what/ is/ name

3) Do/ spell/ name/ you/ your/ how

4) N-/ A/ L-/ D- / I-

7/ Read và complete:

Spell, my, P-H-O-N-G, name’s, how

Phong: Hi. (1) ..................................... Name"s Phong.

Linda: Hello, Phong. My (2) ..................................... Linda.

(3) ..................................... Vày you spell your name?

Phong: (4) ................................ . How vị you (5) ................................ Your name?

Linda: L-I-N-D-A.

8/ Write about you:

What’s your name?...........................................................

How do you spell your name?.............................................

UNIT 3: THIS IS TONY

1/ Complete và say aloud: T Y

……es b. …… ony

2/ Read và match:

This isThat Quan?
No,Phong.
IsIt isn’t. It’s Peter.

3/ Put the words in order. Then read aloud:

1. Are/ you/ hello/ how? ….. . ………………………………………………….

2. Fine/ thanks/ I/ am ………………………...................................................

3. See/ later/ good-bye/ you ………………………………………………………..

4. Tung/ is/ this ……. ……..…………………………………………...

5. Trang/ she/ is ........................................................................................

6. Name/ your/ what"s? .......................................................................................

7. My/ this/ sister/ is ........................................................................................

Xem thêm: Hạnh Phúc Là Biết Bằng Lòng Với Những Gì Mình Có, Ta Mới Có Thể Hạnh Phúc Hơn!

8. Brother/ this/my/ is ........................................................................................