Bài Tập Tiếng Anh 8 Unit 13

     
Soạn giờ đồng hồ Anh 8 Unit 13: Festivals. Tò mò và làm cho quen với nhà đề đồng đội qua các buổi giao lưu của nhóm các bạn thường nghịch với nhau; mô tả ngoài mặt của con ngườ qua việc sử dụng những tính từ gợi ý có sẵn; đọc hiểu bài reviews về nhóm bạn của một bàn sinh hoạt sinh; viết bài reviews về phiên bản thân hoặc về người thân hay người chúng ta của mình

Hướng dẫn giải giờ Anh 8 Unit 13 SGK, được biên soạn lời giải từ team ngũ chuyên viên giàu tay nghề chia sẻ, miễn phí. Tổng hợp những phần của Unit gồm: Getting Started (trang 121 SGK), Listen và read (trang 113-113 SGK), Speak (trang 121-122 SGK), Listen (trang 115 SGK), Read (trang 124-126 SGK), Write (trang 126-127 SGK), Language Focus (trang 128-130 SGK). Mời các em tham khảo bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh 8 unit 13

Getting Started (Trang 121 SGK tiếng Anh lớp 8)

Work with a partner. Where should these people go on their visits to lớn Viet Nam? Why?

(Hãy thao tác cùng bạn sát bên và nói những người này yêu cầu đi đâu khi họ thăm Việt Nam? trên sao?)

1. Tom likes swimming và sunbathing.

=> Tom should go to lớn beaches.

2. David is interested in ancient cities.

=> David should go lớn Hoi An.

3. Huckleberry likes mountain-climbing.

=> Huckleberry should go to lớn Sapa.

4. Oliver is keen on pottery.

=> Oliver should go lớn Bat Trang.

5. Robinson is fond of crowded places

=> Robinson should go khổng lồ Ho đưa ra Minh City.

Listen & Read (Trang 121-122 SGK tiếng Anh 8)

Nội dung bài nghe:

Liz: Thanks for inviting me khổng lồ the rice-cooking festival, Ba. Can you explain what is happening?

Ba: Sure. There are three competitions: water-fetchins, fire-making và rice-cooking.

Liz: Where does the water come from?

Ba: There’s a river about one kilometer away. One person from each team has to lớn run lớn the river. There are four bottles of water on the river ngân hàng and each runner must take a bottle and return khổng lồ the starting position.

Liz: That man seems upset. What did he just yell?

Ba: He ureed his teammate lớn run faster.

Liz: What’s special about the fire-making contest?

Ba: The fire is made in the traditional way. Two team members try khổng lồ make a fire by rubbing pieces of bamboo together. The winners are the first ones to make a fire.

Liz: I'm interested in the rice-cooking contest, too.

Ba Six people from each team participate in this event. They have to separate the rice from the husk and then cook the rice.

Liz How vì they decide who wins the contest?

Ba: The judges try the finished products and the most dclicious rice is the winner. Then all the points are added & the grand prize is awarded.

Liz: Is that what is happening now?

Ba: The council leader just said that he was pleased to lớn award the prize lớn the nhỏ bé Trieu team.

Hướng dẫn dịch:

Liz: Ba, cám ơn chúng ta đã mời mình đến dự tiệc nấu cơm. Bạn có thể giải thích cho khách hàng điều gì sẽ diễn ra không?

Ba: Được chứ. Bao gồm 3 cuộc thi: thi lấy nước, thi đốt lửa, cùng thi đun nấu cơm.

Liz: Thế nước làm việc đâu?

Ba: Cách đây khoảng tầm một cây số bao gồm một nhỏ sông. Mọi người của từng đội bắt buộc chạy ra sông. Gồm bốn chai nước suối để ở kè sông và mỗi cá nhân phải rước một chai mang về vị trí xuất phát.

Liz: Người kia trông có vẻ bồn chồn. Anh ta hét la điều gì thế?

Ba: Anh ấy yêu cầu tín đồ của team mình chạy cấp tốc lên.

Liz: Có gì quan trọng đặc biệt trong hội thi đốt lửa?

Ba: Người ta đốt lửa theo cách truyền thống. Những thành viên của hai đội nỗ lực đốt lửa bằng cách cọ xát các thanh tre với nhau. Fan thắng cuộc là người trước tiên nhóm được lửa.

Liz: Mình còn mong mỏi biết về hội thi nấu cơm nữa.

Ba: Mỗi đội gồm 6 tín đồ tham gia hội thi này. Họ buộc phải đãi gạo bóc vỏ trấu ra kế tiếp nấu cơm.

Liz: Làm cố kỉnh nào để quyết định ai là người thắng cuộc?

Ba: Ba giám khảo vẫn thử xem cơm ai chín và ngon nhất thì kia là fan thắng cuộc. Khi cùng lại số điểm của những phần thi ban giám khảo sẽ trao giải nhất.

Liz: Đấy là tất cả những gì đang diễn ra phải không?

Ba: Lãnh đạo hội đồng vừa bảo rằng ông ấy rất sử dụng rộng rãi khi trao giải cho đội làng Triều.

1. Practice the dialogue with a partner.

(Luyện tập đối thoại với bạn bên cạnh.)

2. True or false? check (√) the boxes. Then correct the false sentences và write them in your exercise book.

(Đúng tốt sai? Em hãy lưu lại (√) vào cột đúng, kế tiếp sửa lại đa số câu không đúng vàviết vào vở bài tập.)

Speak (SGK Trang 123 giờ Anh 8)

1. Work with a partner. Mrs. Quyen is talking khổng lồ Lan about their preparations for Tet. Put their sentences in the correct order. Start lượt thích this:

(Hãy thao tác làm việc với bạn bên cạnh. Bà Quyên đang rỉ tai với Lan về việc chuẩn bị cho Tết. Hãy xếp phần nhiều câu nói của họ theo đúng trang bị tự. Hãy bước đầu như cố này:)

Thứ từ bỏ đúng:

A. Have you tidied the bedrooms?

F. Yes, I have. Where are you going Mom?

C. To the market. I have to lớn buy some oranges and some pomegranates.

H. Could you collect my new ao dai at the tailor round the conner?

D. Sure, I will.

J. Thanks, Mom. Is there anything you want me to bởi vì while you're out?

B. Not really. But I want our house to lớn look nice at the festival.

G. Mom, I know what to vày now. I'll clean all the glass windows.

E. That's very good. Bye-bye, Sweetie.

I. Bye, Mom.

2. Now cosplay your own dialogue. Talk about preparations for another festival. The menu below will help you.

(Bây tiếng hãy xây dựng đoạn hội thoại của riêng em nói việc sẵn sàng cho một tiệc tùng, lễ hội khác. Hạng mục dưới đây sẽ giúp đỡ em.)

Đoạn đối thoại gợi ý:

Hoa: Is your school festival tomorrow, Lan?

Lan: Yes, that's right! There will be a lot of contests for school boys và girls, such as a flower arrangement contest, mini football matches, fashion shows and some others ... . And there is a lot of work to bởi vì right now.

Hoa: Really? It's interesting!

Lan: Would you like to take part in the festival with us?

Hoa: Yes, I'd love to. But is there anything I can vị for you?

Lan: Could you help me khổng lồ send some letters of invitation to our old friends?

Hoa: Yes, of course. Anything else?

Lan: Not really. Thanhks, Hoa. Và now I have to lớn go lớn the market và buy some cakes, candies và fruit for our class party. Bye, Hoa. See you tomorrow.

Hoa: Bye.

Listen (Trang 124 SGK giờ đồng hồ Anh 8)

1. Listen to lớn the conversation and fill in the gaps.

(Hãy nghe cuộc rỉ tai rồi điền vào khu vực trống.)

 

The Robinson family are making preparations for Tet.

(Gia đình Robinson đang sẵn sàng Tết.)

a) Mrs. Robinson wants Mr. Robinson to go to lớn the flower market.

b) Mrs. Robinson wants some marigolds because they are traditional at Tet.

c) Mrs. Robinson wants Liz khổng lồ buy a packet of dried watermelon seeds.

d) Mrs. Robinson is asking Mrs. Nga how to make spring rolls.

Nội dung bài xích nghe:

Mrs. Robinson: John, I want you lớn go to the flower market for me, please.

Mr. Robinson: What vì I have lớn buy?

Mrs. Robinson: Some peach blossoms & a bunch of flowers.

Mr. Robinson: What sort of flowers?

Mrs. Robinson: Marigolds, because they are traditional at Tet.

Mr. Robinson: Anything else?

Mrs. Robinson: No, but I need Liz to vì a few things.

Liz: What was that, Mom.

Xem thêm: Giải Toán 9 Bài 3 Góc Nội Tiếp Sgk Toán 9 Tập 2 Trang 72 76, Hình Học 9 Bài 3: Góc Nội Tiếp

Mrs. Robinson: Are you busy?

Liz: No. Vì you need something?

Mrs. Robinson: Yes. Go to lớn the market and pick up some candy và one packet of dried watermelon seeds, please.

Liz: Okay. What are you going khổng lồ do?

Mrs. Robinson: I'm going lớn Mrs. Nga's. She's going lớn show me how lớn make sticky rice balls.

2. Complete the notes.

(Hoàn thành tin tức sau.)

Read (Trang 124-126 giờ Anh 8 SGK)

Christmas is an important festival in many countries around the world.

(Giáng sinh là 1 trong ngày lễ đặc biệt quan trọng ở nhiều nước trên cầm cố giới.)

Nội dung bài nghe:

The Christmas Tree

One Christmas Eve in the early 1500s, some people decorated a tree and put it in the market place in the Latvian đô thị of Riga. This custom spread throughout Europe, and finally to lớn America in the 1800s.

Hướng dẫn dịch:

1. Complete the table.

(Hoàn thành bảng.)

2. Answer the questions.

(Trả lời những câu hỏi.)

a) How long ago did the Christmas tree come to lớn the USA?

=> The Christmas tree came lớn the USA in the 1800s.

b) Why did the Englishman have someone thiết kế a card?

=> Because he wanted khổng lồ send Christmas greeting to his friends.

c) When were Christmas songs first performed?

=> Christmas songs were first performed 800 years ago.

d) Who wrote the poem A Visit from Saint Nicholas?

=> An American professor named Clement Clarke Moore wrote A visit from Saint Nicholas.

e) What is Santa Claus based on?

=> Santas Claus is based on the description of Saint Nicholas in the poem.

Write (Trang 126-127 SGK giờ Anh lớp 8)

1. Use the information in the dialogue on page 121 to fill in the gaps in this report.

(Sử dụng tin tức ở đối thoại trang 121 nhằm điền vào nơi trống trong phiên bản báo cáo này.)

Gợi ý:

The Rice-cooking Festival

by Festival Councilor Pham Phuong Linh

This report shows how the (1) rice-cooking festival was held.

The festival was held in the communal house yard about (2) one kilometer away from a river. There were three competitions: (3) water-fetching, fire-making và rice-cooking. The festival took one day.

In the water-fetching contest one person from each team had khổng lồ (4) run to the river lớn get the (5) water.

In the fire-making contest two team members had khổng lồ make a fire in the (6) traditional way. They tried to lớn rub pieces of (7) bamboo together lớn make the fire.

(8) Six people from each team took part in the rice - cooking contest. They had to lớn (9) separate the rice from the husk and then cook the rice.

After the three contests, all points were (10) added and the nhỏ bé Trieu group won the grand prize. The festival was wonderful.

2. Write a similar report on a festival you joined recently. The answers to the questions below can help you.

(Hãy viết một bản báo cáo tương tự như về một liên hoan em new tham gia. Hồ hết câu vấn đáp của những câu hỏi dưới đây sẽ giúp đỡ em.)

Bản report tham khảo:

The Huong Pagoda festival

This report shows how the Huong Pagoda festival is held.

The Huong Pagoda and the Huong Tich cave are the famous scenic spots of Viet Nam. The Huong Pagoda festival lasts from the 6th day of the 1st month lớn the end of the 3rd month of the lunar calendar. People conduct long dance in the yard of Trinh pagoda và sail the royal barge. The festival is held in 3 places: Huong Tich, Tuyet Son, Long Van. The festival is most crowded from the 15th - 20th day of the 2nd month of the lunar calendar as this period marks the main festival. The mountainous path leading from Ngoai pagoda lớn Trong pagoda is full of visitors coming up and down. A pilgrimage to lớn the Huong Pagoda is not only for religious reasons but also lớn see the numerous natural shapes that are typical of the landscape & the buildings that are valuable artifacts of the nation.

Từ vựng:

Barge (n): xuồng, xà lan, thuyền rồng

Pilgrimage (n): cuộc hành hương

Language Focus (Trang 128-130 SGK giờ Anh 8)

1. Complete the sentences. Use the passive forms of the verbs in the box. Decide whether the time is past, present or future.

(Hoàn thành đầy đủ câu sau sử dụng dạng tiêu cực của hễ từ trong khung, để ý thời gian ngơi nghỉ quá khứ, hiện tại hay tương lai.)

put make perform write hold award decorate

a) Christmas songs were performed for people in towns & villages eight hundred years ago.

b) On Christmas Eve in the early 1500s, a tree was decorated and put in the market place in the Latvian city of Riga.

c) In the rice-cooking festival, a fire was made in the traditional way.

d) An English-speaking contest will be held at Nguyen Hue School next month.

e) The first prize was awarded to the Mekhong Team just after the final match yesterday.

f) The Christmas carol "Silent Night, Holy Night" was written in Austria by Franz Gruber in the 19th century.

2. Complete the conversation. Use the verbs in the box.

(Hoàn thành hội thoại sau, dùng động từ vào khung.)

break(2) jumble scatter pull

Hanh and her mother have just got home from the market.

Hạnh và người mẹ cô ấy vừa đi chợ về.

Hanh: Mom! Something has happened to our kitchen.

Mrs. Thanh: What's wrong?

Hanh: Mom! Look. The cupboard is xuất hiện and everything has been (1) jumbled.

Mrs. Thanh: Oh, no. The jar I like has been (2) broken.

Hanh: Many bowls và dishes have been (3) broken, too. Và look at this, Mom. The dried mushrooms have been (4) scattered all over the floor.

Mrs. Thanh: And where is the pan of fish I left on the stove?

Hanh: Here it is. It has been (5) pulled under the sink. The fish has gone.

Mrs. Thanh: Who has done all this?

Hanh: Mom, it must have been the cat!

3. Rewrite the sentences in your exercise book. Use a compound word in your sentences.

(Viết đều câu này vào vở bài xích tập, sử dụng từ ghép trong câu của em.)

Example:

It is a contest in which participants have to cook rice.

=> It's a rice-cooking contest.

Gợi ý:

a) It is a contest in which participants have to lớn make a fire.

=> It's a fire-making contest.

b) It is a festival in which people have their bulls fight against each other.

=> It's a bull-fighting contest.

c) The United States has a big industry that makes cars.

=> The United States has a car-making industry.

d) Last week tran Hung Dao School held a contest in which students arranged flowers as attractively as they could.

=> Last week Tran Hung Dao School held a flower-arranging contest.

e) Viet nam giới is a country which exports a lot of rice.

=> Viet nam giới is a rice-exporting country.

f) This is a machine which is used lớn wash clothes.

=> This is a washing machine.

4. Yesterday Lan's grandmother, Mrs. Thu, needed a plumber. A man came to her door. Report what the man told Thu.

(Hôm qua bà Thu, bà của Lan, đề nghị một thợ sửa ống nước. Bao gồm một fan đến công ty bà. Hãy thuật lại lời bạn ấy nói cùng với bà Thu.)

Example:

a) "I'm a plumber."

=> He said he was a plumber.

b) "I can fix the faucets."

=> He said he could fix the faucets.

c) "The pipes are broken."

=> He said the pipes were broken.

d) "New pipes are very expensive."

=> He said new pipes were very expensive.

Xem thêm: Hai Đường Thẳng Song Song Song, Lý Thuyết Và Bài Tập Về Hai Đường Thẳng Song Song

e) "You must pay me now."

=> He said we had khổng lồ pay him then.

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để cài đặt lời Giải giờ đồng hồ anh 8 Unit 13: Festivals đưa ra tiết, khá đầy đủ nhất tệp tin word, file pdf hoàn toàn miễn phí