Trọn bộ bài tập thì quá khứ đơn

     

Thì quá khứ đơn (Past simple tense) là 1 trong những trong các thì đầu tiên các bạn phải tiếp cận lúc bắt đầu học Tiếng Anh. Đây là một thì khá đơn giản và dễ dàng nhưng ko phải dễ dàng nếu bạn muốn áp dụng một cách thành thạo. Trong bài viết hôm nay, Anh ngữ UEC – địa chỉ học Tiếng anh uy tín tại Đà Nẵng phân chia sẻ đến các bạn trọn bộ bài tập thì quá khứ đối chọi (Past simple tense) từ cơ bản đến nâng cao, các bạn vận dụng thử nhé! 

*
*
*
Cách áp dụng thì vượt khứ solo (Past simple tense)

– diễn đạt một hành vi lặp đi tái diễn trong thừa khứ. 

When I was a child, I always enjoyed going to lớn the zoo. (Khi tôi còn nhỏ, tôi luôn luôn thích thú lúc đi thăm vườn cửa bách thú.)

– diễn tả các hành vi xảy ra tiếp tục trong vượt khứ.

Bạn đang xem: Trọn bộ bài tập thì quá khứ đơn

After work, Angela came home, opened the door, turned on the light & took off her clothes. (Sau giờ làm, Angela đang về nhà, mở cửa, bật đèn sáng lên và cởi đồ.)

– diễn đạt một hành động chen ngang vào hành vi khác đang ra mắt trong thừa khứ 

When Jane was studying, the lights suddenly went out. (Khi Jane đang học bài thì đèn đột nhiên tắt.)

– miêu tả hành động không có thật ở lúc này trong câu đk loại II.

If I were you, I wouldn’t vị it. (Nếu tôi là bạn, tôi sẽ không còn làm thế.)

– cần sử dụng trong câu ước không có thật

I wish I were in America now. (Tôi ước gì hiện thời tôi ở Mỹ)

– cần sử dụng trong một vài cấu trúc: It’s + (high) time + S + Ved It + is + khoảng thời hạn + since + thì vượt khứ

It is high time we started khổng lồ learn English seriously. (Đã mang đến lúc bọn họ phải ban đầu học giờ đồng hồ Anh nghiêm túc)

– cần sử dụng để miêu tả một sự kiện định kỳ sử.

The Chinese invented printing. (Người trung quốc đã phát minh sáng tạo ra thứ in)

– Khi hành động xảy ra một cách rõ ràng ở một thời điểm tốt nhất định ngay cả khi thời đặc điểm này không được kể đến.

The train was ten minutes late. (Xe lửa đang trễ mươi phút)

3. Dấu hiệu nhận ra thì thừa khứ đơn

Trong câu bao gồm dấu hiệu nhận biết là những trạng từ chỉ thời gian trong thừa khứ:

yesterdaylast/ past/ the previous + N: last night, the previous day, the day beforeN + ago: an hour ago, 3 years agoin + N: in 2019, in the pastSau as if, as though (như thể là), it’s time (đã đến lúc), if only, wish (ước gì), would sooner/ rather (thích hơn)

Phân biệt thì Quá khứ đơn và Thì hiện tại hoàn thành: Tổng hợp các thì vào Tiếng Anh (P2) – Thì hiện tại hoàn thành

 

II. Bài tập thì quá khứ đối chọi cơ bản

Bài 1: bài xích tập phân chia động trường đoản cú thì thừa khứ đơn 
I (eat)___________ dinner at six o’clock yesterday. A: ___________ Helen (drive)___________ lớn work? – B: Yes, she ___________.My neighbor (buy)___________ a new car last week. They (go)___________ to lớn Italy on their last summer holiday.  ___________ they (swim)___________ at the beach? – B: No, they __________.My family & I (see)___________ a comedy movie last night. First, we (do)___________ exercise, và then we (drink)___________ some water. Suddenly, the animal jumped and (bite)___________ my hand. What time (do)___________ you (get up)___________ this morning? The Wright brothers (fly)___________ the first airplane in 1903. I think I (hear)___________ a strange sound outside the door one minute ago.When I was ten years old, I (break)___________ my arm. It really (hurt) __________. The police (catch)___________ all three of the bank robbers last week. How many times (do)___________ you (read)___________ that book? Unfortunately, I (forget)___________ to (bring)___________ my money.Bài 2: Chuyển hầu như câu dưới đây từ lúc này đơn sang thừa khứ đơnHe goes to lớn the swimming pool because he likes swimming.They have dinner at nine o´clock.Helen eats too many sweets.I buy the newspaper in the shop.We get up at eight o´clock và go to lớn schoolDoes she buy the newspaper in the siêu thị over there? Do they vì their homework in the evening? Do they have a good holiday? Do they find any animal in the forest? Is it dark when she gets up in the morning? 

Bài 3: phân chia động từ trong ngoặc ở thì quá khứ đơn.

She (spend) ____ all her money last week.Mum (not spend) ___________ any money on herself.I (lend) __________ my penknife to lớn someone, but I can’t remember who it was now.John & his father (build) ___________ the cabin themselves last year.My parents (sell) ____________ the stereo at a garage sale.___________You (tell) ___________ anyone about this yesterday?The unidentified plant (bear) ___________ gorgeous flowers.She (tear) ___________ the letter lớn pieces và threw it in the bin.He often (wear) ___________ glasses for reading.Before God He (swear) ___________ he was innocentYesterday Clouds (creep) ___________ across the horizon, just above the line of trees.We both (sleep) ___________ badly that night.She (weep) ___________ for the loss of her mother.Jane (keep) ___________ the engine running.A huge wave (sweep) ___________ over the deckMum (pay) ___________ for my driving lessons.He (lay) ___________ his hand on my shoulder.He (break) ___________ the biscuit in half & handed one piece to lớn me.He (choose) ___________ his words carefully as he (speak) ___________.He …………………to the zoo last Sunday (go)She (not/ watch)………………………………TV last nightThey (meet)…………………………their friends at the movie theater last weekWhat……………you (do)…………………last night……………………… they (buy)…………………a new car two days ago?We ………….. (have) a lot of homework yesterday.Bài 4: chia động từ sống thì quá khứ đơnIt was warm, so I took off my coat. (take).The film wasn’t very goor. I didn’t enjoy it very much. (enjoy)I knew Sarah was very busy, so I ….. Her (disturb)I was very tired, so I ….. The tiệc nhỏ early. (leave)The bed was very uncomfortable. I ….. Very well (sleep)The window was mở cửa and a bird ….. Into the room (fly)The khách sạn wasn’t very expensive. It ….. Very much (cost)I was in a hurry, so I ….. Time to phone you (have).It was hard carrying the bags. They ….. Very heavy. (be)Bài 5: bài bác tập về thì vượt khứ – Đọc đa số gì Laure nói đến một ngày thao tác làm việc điển hình.

Laure: I usually get up at 7 o’clock & have a big breakfast. I walk to work, which takes me about an hour. I start work at 8:45. I never have lunch. I finish work at 5 o’clock. I’m always tired when I get home. I usually cook a meal in the evening. I don’t usually go out, I go to bed at about 11 o’clock and I always sleep well.

Yesterday was a typical working day for Laura. Write what she did or didn’t do yesterday.

Xem thêm: Thương Hiệu Xe Đạp Martin Có Đáng Mua Trong Năm 2022, Martin107 Việt Nam Chính Hãng

Example: She got up at 7 o’clock

She ….. A big breakfast.She …..It ….. Lớn get khổng lồ work.….. At 8:45.….. Lunch.….. At 5 o’ clock.….. Tired when ….. Home.….. A meal yesterday evening.….. Out yesterday evening.….. At 11 o’ clock….. Well last night.

Đáp án bài tập thì quá khứ solo cơ bản

Bài 1:ate Did / drive / did bought went Did / swim / didn’t saw did / drank bit did / get up flew heard broke / hurt caught did / read forgot / bringBài 2He went to lớn the swimming pool because he liked swimming.They had dinner at nine o´clock.Helen ate too many sweets.I bought the newspaper in the shop.We got up at eight o´clock và went to lớn school.Did she buy the newspaper in the cửa hàng over there?Did they do their homework in the evening?Did they have a good holiday?Did they find any animal in the forest?Was it dark when she got up in the morning?Bài 3

1 – spent

2 – didn’t spend

3 – lent

4 – built

5 – sold

6 – Did … tell

7 – bore

8 – torn

9 – worn

10 – swore

11 – crept

12 – slept

13 – wept

14 – kept

15 – swept

16 – paid

17 – laid

18 – broke

19 – chosen 

20 – went

21 – didn’t watch

22 – met

23 – did … do

24 – Did … buy

25 – had

Bài 4

3. Didn’t disturb 4. Left 5. Didn’t sleep 6. Flew 7. Didn’t cost 8. Didn’t have 9. Were

Bài 5hadshe walked to lớn workIt took her half an hourShe starts workshe didn’t have any lunchshe finished workshe was tired when she got homeshe cookedshe didn’t goshe went khổng lồ bedshe slept

III. Bài tập thì quá khứ solo nâng cao

Tiếp theo sau đây, Anh ngữ UEC gửi đến các bạn bài xích tập thì thừa khứ 1-1 dạng nâng cao. Trước khi bước qua phần này, hãy đảm bảo an toàn rằng bạn đã nhuần nhuyễn các bài tập thì thừa khứ đối chọi cơ bản nhé!

Bài 1: bài tập phân chia động từ thừa khứ đơn

On Friday, the children ___ (talk) about a day out together in the country. The next morning, they ___ (go) khổng lồ the country with their two dogs and ___ (play) together. Ben & Dave ___ (have) some kites. Some time later the dogs (be) not there. So they ___ (call) them & ____ (look) for them in the forest. After half an hour the children ____ (find) them and ___ (take) them back. Charlie ___ (be) very happy to lớn see them again. At lunch time Nick ___ (go) khổng lồ the bikes & ___ (fetch) the basket with some meat sandwiches. Then they ___ (play) football. Nick & Dave ____ (win). In the evening they ___ (ride) home.

Bài 2: Chuyển rất nhiều câu sau sang trọng câu đậy định cùng nghi vấnNam wrote an essay in Literature class this morning.I watched TV yesterday morning.Nam và you were in the English club last TuesdayThey ate noodles two hours ago.We always had a nice time on Christmas holiday in the past.My father decorated the Christmas tree.She bought a new dress yesterday.They were late for school.Mr. Tam took his children to lớn the museum last Sunday.Hoa made a cushion for her armchair.Bài 3: bài bác tập viết lại câu thì vượt khứ đơnIt/ be/ cloudy/ yesterday.In 1990/ we/ move/ to another city.When/ you/ get/ the first gift?She/ not/ go/ to lớn the church/ five days ago.How/ be/ he/ yesterday?and Mrs. James/ come back home/ and/ have/ lunch/ late/ last night?They/ happy/ last holiday?How/ you/ get there?I/ play/ football/ last/ Sunday.My/ mother/ make/ two/ cake/ four/ day/ ago.Tyler/ visit/ his/ grandmother/ last/ month.Joni/ go/ zoo/ five/ day/ ago.We/ have/ fun/ yesterday.My/ father/ not/ at the office/ the day/ before yesterday.Bài 4: lựa chọn và điền dạng đúng của từ

teach cook want spend ring

be sleep study go write

She ….. Out with her boyfriend last night.Laura ….. A meal yesterday afternoon.Mozart ….. More than 600 pieces of music.I ….. Tired when I came home.The bed was very comfortable so they ….. Very well.Jamie passed the exam because he ….. Very hard.My father ….. The teenagers to drive when he was alive.Dave ….. Khổng lồ make a fire but there was no wood.The little boy ….. Hours in his room making his toys.The telephone ….. Several times and then stopped before I could answer it.Bài 5: phân chia động từ trong ngoặc sinh sống thì quá khứ 1-1 để kết thúc câu chuyện về Bạch Tuyết

Snow white was the daughter of a beautiful queen, who died when the girl (be)1 …… young. Her father (marry)2………….again, but the girl’s stepmother was very jealous of her because she was so beautiful.

The evil queen (order)3…………. A hunter khổng lồ kill Snow white but he couldn’t bởi vì it because she was so lovely. He (chase)4………….her away instead, and she (take)5…………. Refuge with seven dwarfs in their house in the forest. She (live)6………….with the dwarfs & took care of them và they (love)7………….her dearly.

Then one day the talking mirror (tell)8………….the evil queen that Snow trắng was still alive. She (change)9………….herself into a witch và (make)10………….a poisoned apple. She (go)11…………. To lớn the dwarfs’ house disguised as an old woman and tempted Snow White khổng lồ eat the poisoned apple, which (put)12………….her into an everlasting sleep.Finally, a prince (find)13………….her in the glass coffin where the dwarfs had put her và woke her up with a kiss. Snow White và the prince (be)14………….married & lived happily ever after.

Xem thêm: Lý Thuyết Đại Cương Dòng Điện Xoay Chiều Lý 12, Đại Cương Về Dòng Điện Xoay Chiều

 

Đáp án bài tập thì quá khứ đơn nâng cao

Bài 1:talkwentplayedhadwerecalledlookedfoundtookwaswentfetchedplayedwonrodeBài 2:Nam didn’t write an essay in Literature class this morning. – Did phái nam write an essay in Literature class this morning?I didn’t watch TV yesterday morning. – Did I watch TV yesterday morning?Nam và you were not in the English club last Tuesday – Were Nam and you in the English club last Tuesday?They didn’t eat noodles two hours ago. – Did they eat noodles two hours ago?We always didn’t have a nice time on Christmas holiday in the past. – Did we always have a nice time on Christmas holiday in the past?My father didn’t decorate the Christmas tree. – Did my father decorate the Christmas tree?She didn’t buy a new dress yesterday. – Did she buy a new dress yesterday?They were not late for school. – Were they late for school?Mr.Tam didn’t take his children khổng lồ the museum last Sunday. – Did Mr.Tam take his children to lớn the museum last Sunday?Hoa didn’t make a cushion for her armchair. – Did Hoa make a cushion for her armchair?Bài 3:It was cloudy yesterday.In 1990, we moved khổng lồ another city./ We moved to another city in 1990.When did you get the first gift?She did not go to lớn the church five days ago./ She didn’t go lớn the church five days ago.How was he yesterday?Did Mr. And Mrs. James come back trang chủ and have lunch late last night?Were they happy last holiday?How did you get there?I played football last Sunday.My mother made two cakes four days ago.Tyler visited his grandmother last month.Joni went lớn the zoo five days ago.We had fun yesterday.My father was not at the office the day before yesterday./ My father wasn’t at the office the day before yesterday.Bài 4:wentcookedwrotewas tiredsleptstudiedtaughtwantedspentrangBài 5:
CâuĐáp ánTừ vựng
1Was

Pass away: chết thật (trang trọng rộng die)

2married

King /kɪŋ/ (n): Vua

Queen /kwiːn/ (n): thanh nữ hoàng

Prince /prɪns/ (n): Hoàng tử

Princess /ˌprɪnˈses/ (n): Công chúa

Crown /kraun/ (n): vương miện; ngôi vua

Throne / θroun/ (n): ngai vàng, ngôi vua

3orderedMurder = Kill: làm thịt hại
4chasedTake refuge (with somebody) in something: Trốn (với ai) vào đâu đó
5TookDwarf /dwɔːf/ (n): Chú lùn
6Lived 
7Loved 
8told

Evil /’i:vl/ (n) (adj): xấu xa, vấn đề xấu hoặc điều ác

Devil /’devl / (n): ma quỷ

9changed 
10made 
11went 
12put 
13found 
14wereLive happily ever after (thành ngữ): Sống hạnh phúc mãi mãi trong tương lai = Trăm năm hạnh phúc