BÀI TẬP THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN CÓ ĐÁP ÁN

     

Thì quá khứ đơn trong tiếng anh được học tập và rèn luyện trong suốt công tác từ lớp 4 - lớp 8 và cả các kỳ thi quốc gia, bệnh chỉ. Vị đó, chúng ta cần luyện liên tục để nắm vững ngữ pháp thì này. Bài viết hôm nay cameraquansat24h.vn tổng vừa lòng 100+ câu tất cả bài tập thì vượt khứ đơn trắc nghiệm online, tìm kiếm lỗi sai, wh question,... Gồm lời giải giúp đỡ bạn học tốt.

Bạn đang xem: Bài tập thì quá khứ đơn có đáp án


*

Bài 1: Was or Were? - hoàn thành câu với was/ were

1. I _____ happy.

2. You ____ angry.

3. She ______ in London last week.

4. He ______ on holiday.

5. It _____ cold.

6. We ______ at school.

7. You _____ at the cinema.

8. They _____ at home.

9. The cát ____ on the roof.

10. The children _____in the garden.

Bài 2: Viết dạng thừa khứ của các động từ nguyên thể sau

1. Go →

2. Come →

3. Buy →

4. Have →

5. Vày →

Bài 3: Chuyển các câu sang thì thừa khứ đơn

1. We mở cửa the door. →

2. You write poems. →

3. Richard plays in the garden. →

4. Kerry does not speak English. →

5. Bởi you see the bird? →

Bài 4: phân chia động từ ngơi nghỉ thì vượt khứ đơn

1. Yesterday, I (go)______ khổng lồ the restaurant with a client.

2. We (drive) ______ around the parking lot for trăng tròn mins to find a parking space.

3. When we (arrive) ______ at the restaurant, the place (be) ______ full.

4. The waitress (ask) ______ us if we (have) reservations.

5. I (say), "No, my secretary forgets lớn make them."

6. The waitress (tell)______ us khổng lồ come back in two hours.

7. My client và I slowly (walk) ______ back to lớn the car.

8. Then we (see) ______ a small grocery store.

9. We (stop) in the grocery store và (buy) ______ some sandwiches.

10. That (be) ______ better than waiting for two hours.

Đáp án bài bác tập thì vượt khứ đơn cơ bản

Bài 1:


Bài 2:

1. Go → went

2. Come → came

3. Buy → bought

4. Have → had

5. Do → did

Bài 3:

1. We opened the door.

2. You wrote poems.

3. Richard played in the garden.

4. Kerry did not speak English.

5. Did you see the bird?

Bài 4:

1. Yesterday, I went lớn the restaurant with a client.

2. We drove around the parking lot for trăng tròn mins lớn find a parking space.

3. When we arrived at the restaurant, the place was full.

4. The waitress asked us if we had reservations.

5. I said, "No, my secretary forgets lớn make them."

6. The waitress told us to lớn come back in two hours.

7. My client và I slowly walked back khổng lồ the car.

8. Then we saw a small grocery store.

9. We stopped in the grocery store và bought some sandwiches.

10. That was better than waiting for two hours.

Bài tập thì vượt khứ đối kháng nâng cao

*

Bài 1: sử dụng từ gợi nhắc viết thành câu hoàn chỉnh ở thì thừa khứ đơn

1. I/ go swimming/ yesterday.

=> ________________________________

2. Mrs. Nhung/ wash/ the dishes.

=> ________________________________

3. My mother/ go shopping/ with/ friends/ in/ park.

Xem thêm: Xem Phim Gạo Nếp Gạo Tẻ Tập 1 : Trung Dũng Làm Nhục Osin, Thúy Ngân Tự Tử

=> ________________________________

4. Lan/ cook/ chicken noodles/ dinner.

=> ________________________________

5. Nam/ I/ study/ hard/ last weekend.

=> ________________________________

6. My father/ play/ golf/ yesterday.

=> ________________________________

7. Last night/ Phong/listen/ music/ for two hours.

=> ________________________________

8. They/ have/ nice/ weekend.

=> ________________________________

9. She/ go/ supermarket yesterday.

=> ________________________________

10. We/ not go/ school last week.

=> ________________________________

Bài 2: sử dụng thì vượt khứ đơn: khẳng định, bao phủ định và nghi ngờ cho các câu sau

1. I (not/drink) any beer last night.

2. She (get on) the bus in the centre of the city.

3. What time (he/get up) yesterday?

4. Where (you/get off) the train?

5. I (not/change) trains at Victoria.

6. We (wake up) very late.

7. What (he/give) his mother for Christmas?

8. I (receive) £300 when my uncle died.

9. We (not/use) the computer last night.

10. (she/make) good coffee?

11. They (live) in Paris.

12. She (read) the newspaper yesterday.

13. I (not/watch) TV.

14.He (not/study) for the exam.

15. (he/call) you?

16. (I/forget) something?

17. What time (the film/start)?

18. He (have) a shower.

19. Why (you/come)?

20. (he/go) to lớn the party?

Bài 3: lựa chọn động từ phù hợp trong list để xong xuôi câu

1. My father ……….. A new car last week.

2. I ....... Miho yesterday Was she in school? < go play live eat see >

3. I ....... My homework. The teacher will be mad! < vì chưng play run come mở cửa >

4. What time ....... Home yesterday? < need buy eat get sit >

5. I ....... Toast for breakfast this morning. < speak play have eat drink >

6. I ....... Time to lớn play after school. I was too busy. < speak play have eat drink >

7. Why ....... That? - I don"t know. < say cost come fall sit >

8. ....... You with your homework? - No I did it by myself. < have help lượt thích run close >

9. Miho ....... A dress khổng lồ school yesterday. < love play run wear cook >

10. I ....... My homework on the bus. < break have run win vày >

11. ....... That whales are not fish? - Of course! < know drink go drive play >

12. We ....... To lớn Germany in 2006. < vị play run come open >

13. I ....... Football after school yesterday. < go play live eat like >

14. We ....... On holiday last year.< need buy run go sit >

15. ....... The football on TV last night? < work walk watch wear win >

16. ....... Your tennis match? < open answer run win stand >

17. We ....... A vocabulary thử nghiệm in ESL last lesson. < see play cut have fall >

18. I ....... Only 2 mistakes in my writing test.< eat make put love feel >


khám phá chương trình giúp con GIỎI NGHE - NÓI - ĐỌC - VIẾT trước 10 tuổi


Phân biệt thì hiện tại xong xuôi và quá khứ đơn chi tiết nhất + bài xích tập thực hành


10 phút nhận biết thì bây giờ đơn và quá khứ đơn


Bài tập trắc nghiệm tổng hợp

*

1. Mozart ___________ more than 600 pieces of music.

A. Writes

B. Wrote

C. Writed

D. Was wrote

2. We _______ David in town a few days ago.

A. Did see

B. Was saw

C. Did saw

D. Saw

3. It was cold, so I _____________ the window.

A. Shut

B. Was shut

C. Am shut

D. Shutted

4. I ___________ khổng lồ the cinema three times last week.

A. Was go

B. Went

C. Did go

D. Goed

5. What __________ you _________ last weekend?

A. Were / do

B. Did / did

C. Did / do

D. Do / did

6. The police ___________ me on my way trang chủ last night.

A. Was stop

B. Stopped

C. Stops

D. Stopping

7. The film wasn"t very good. I _____________ it very much.

A. Enjoyed

B. Wasn"t enjoy

C. Didn"t enjoyed

D. Didn"t enjoy

8. The bed was very uncomfortable. I ____________ sleep very well.

A. Didn"t

B. Did

C. Wasn"t

D. Not

9. The window was xuất hiện and a bird ___________ into the room.

A. Fly

B. Flew

C. Was flew

D. Did fly

10. I __________ a lot of money yesterday. I __________ an expensive dress.

A. Spend / buy

B. Spent / buy

C. Spent / bought

D. Was spent / bought

11. I ___________ about a yellow unicorn last night.

A. Dreamed

B. Slept

C. Think

12. Anna ___________ khổng lồ class yesterday because she was at the hospital.

A. Didn"t come

B. Didn"t take

C. Didn"t arrive

13. It was snowing last night. It ___________ so cold!

A. Touched

B. Felt

C. Happened

14. Lucy ___________ her mother"s watch, so she bought a new one.

A. Broke

B. Crashed

C. Forgot

15. We ___________ at the library for three hours yesterday.

A. Learnt

B. Studied

C. Reviewed

16. I ___________ an email to the company but they never answered.

A. Published

B. Read

C. Sent

17. The two cousins ___________ at the airport for the first time.

Xem thêm: Cách Chơi: Trò Chơi Bịt Mắt Đánh Trống ", Hướng Dẫn Cách Chơi Trò Chơi Bịt Mắt Đánh Trống

A. Met

B. Welcomed

C. Saw

18. The dog ___________ in the middle of the kitchen floor, looking at the door.

A. Put

B. Ran

C. Stood

Đáp án bài xích tập trắc nghiệm


Bài tập thì vượt khứ đơn trên phía trên được cameraquansat24h.vn tổng đúng theo kèm đáp án giúp bạn học rèn luyện thành thạo. Hãy ôn kỹ triết lý và thực hành hằng ngày bạn nhé!

VUI HỌC HIỆU QUẢ - NHẬN QUÀ HẤP DẪN

Giúp bé GIỎI NGHE - NÓI - ĐỌC - VIẾT trong 2 THÁNG cùng với chương trình chuẩn Quốc tế. Đặc biệt!! bộ quà tặng kèm theo ngay suất học cameraquansat24h.vn Class - Lớp học siêng đề cùng cô giáo trong nước và thế giới giúp con học vui, tía mẹ sát cánh đồng hành hiệu quả.

*


https://learnenglish.britishcouncil.org/grammar/english-grammar-reference/past-simple

https://open.books4languages.com/english-a2-grammar/chapter/wh-questions-in-past-form/