BÀI TẬP PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÓ ĐÁP ÁN

     
*

Tôi rất bất ngờ khi tìm được 22 bài tập kế toán so với tài chủ yếu này trong team facebook của trường. Điều đặc biệt quan trọng hơn là các bài này không được đăng tải buộc phải mạng. Tôi chia sẻ với chúng ta hy vọng ít nhiều giúp được bạn văn minh trong học tập, thực hành thực tế tiến cho tới là công việc.

Bạn đang xem: Bài tập phân tích báo cáo tài chính có đáp án

BÀI TẬP PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH

Câu 1 : BCĐKT tại thời điểm thời điểm cuối năm N của công ty XY có những số liệu sau (Đơn vị: tỷ đ)

Tiền

Tài sản ráng định

Đầu tư tài bao gồm ngắn hạn

200

500

100

Nợ ngắn hạn

VCSH

Nợ dài hạn

450

600

300

Phải thu ngắn hạn

Hàng tồn kho

???

220


Biết: trong thời hạn N, doanh nghiệp có Doanh thu: 600 tỷ đ.

Tổng tài sản tại thời điểm đầu năm N của khách hàng XY là 1000 tỷ đ.

Yêu cầu: Tính những số liệu sau của công ty: Phải thu ngắn hạn, hệ số giao dịch ngắn hạn, hệ số nợ, hiệu suất sử dụng tổng tài sản.

Câu 2 : Ngày 31/12/N, công ty Z bao gồm số liệu bên trên Bảng phẳng phiu kế toán như sau (tỷ đồng):

Tài sản

Nguồn vốn

Tiền

?

Vay ngắn hạn

600

Khoản bắt buộc thu ngắn hạn

400

Phải trả người cung cấp ngắn hạn

400

Hàng tồn kho

?

Vay nhiều năm hạn

500

TSCĐ (GTCL)

?

VCSH

?

Tổng gia tài

?

Nguồn vốn

?


Yêu cầu: Tìm các thông tin không đủ trên BCĐKT. Biết: Tỷ số nợ trên tổng tài sản: 50%; Tỷ số năng lực thanh toán nhanh: 0,5; Tỷ số năng lực thanh toán hiện nay hành: 1,1.

Câu 3 BCĐKT tại thời điểm thời điểm cuối năm N của khách hàng XY có các số liệu sau (Đơn vị: tỷ đ)

Tiền

Tài sản nắm định

Trả trước cho những người bán ngắn hạn

180

500

120

Nợ ngắn hạn

VCSH

Nợ nhiều năm hạn

450

600

300

Phải thu ngắn hạn khách hàng

Hàng tồn kho

320

???


Biết: những năm N, doanh nghiệp có Doanh thu: 600 tỷ.

Tổng gia tài tại thời điểm đầu năm mới N của bạn XY là 1000 tỷ đ.

Yêu cầu: Tính các số liệu sau của công ty: Hàng tồn kho, hệ số giao dịch thanh toán ngắn hạn, hệ số nợ, công suất sử dụng tổng tài sản.

Câu 4 : công ty DHT có các số liệu sau (Đơn vị: tỷ VND)

Tiền

Tài sản ráng định

Doanh thu

LNST

Phải thu NH

100

510

730

120

150

Nợ ngắn hạn

VCSH

Nợ dài hạn

Đầu tư TC NH

Hàng tồn kho

250

550

200

100

140

1 năm = 365 ngày. Công ty không sản xuất cổ phiếu.

Yêu cầu: Tính các số liệu sau: tổng tài sản, tài sản ngắn hạn, phần trăm sinh lời tổng tài sản(ROA), hệ số giao dịch thanh toán NH, hệ số nợ, kỳ thu chi phí bình quân?

Câu 5 Ngày 31/12/N, doanh nghiệp Z bao gồm số liệu bên trên Bảng bằng phẳng kế toán như sau (tỷ đồng):

Tài sản

Nguồn vốn

Tiền

?

Vay ngắn hạn

?

Khoản yêu cầu thu ngắn hạn

400

Phải trả người buôn bán ngắn hạn

400

Hàng tồn kho

?

Vay nhiều năm hạn

500

TSCĐ (GTCL)

?

VCSH

?

Tổng gia sản

3000

Nguồn vốn

?


Yêu cầu: Tìm các thông tin còn thiếu trên BCĐKT. Biết: Tỷ số nợ: 50%; Tỷ số khả năng thanh toán nhanh: 0,5; Tỷ số kĩ năng thanh toán hiện nay thời: 1,1.

Xem thêm: Cố Gắng Học Hành Để Mẹ Được Vui, Lời Bài Hát Mẹ Ơi Có Biết

Bài 1 doanh nghiệp Mai Linh gồm tỷ số thanh toán ngắn hạn là 1.9. Chu đáo một giải pháp độc lập, các hành động dưới đây ảnh hưởng như cầm cố nào mang đến tỷ số giao dịch thanh toán nợ ngắn hạn của công ty?

a. Tịch thu một khoản đề xuất thu ngắn hạn quý khách hàng bằng tiền gửi ngân hàng

b. áp dụng tiền phương diện tại quỹ để trả bớt các khoản cần trả nhà cung cấp ngắn hạn

c. Vay ngắn hạn bằng những giấy nợ ngắn hạn và sử dụng số tiền thu được nhằm mua vật liệu dự trữ

d. Vạc hành cp thường và áp dụng số chi phí thu được để trả bớt những khoản buộc phải trả ngắn hạn

Bài 2 chúng ta quan ngay cạnh thấy ROE của một công ty cao rộng trung bình ngành, tuy thế cả lợi tức đầu tư ròng biên và tỷ số nợ thấp hơn mức mức độ vừa phải ngành. Những câu dưới đây là đúng, sai hay chưa tóm lại được?

a. Doanh lợi tổng gia tài (ROA)của công ty phải cao hơn nữa trung bình ngành

b. Vòng xoay tổng gia sản phải cao hơn nữa trung bình ngành

c. Vòng quay tổng gia tài phải thấp rộng trung bình ngành

d. Vòng quay tổng gia tài bằng vừa phải ngành

e. Doanh lợi tổng gia tài bằng mức độ vừa phải ngành

Bài 3 doanh nghiệp T cùng S có tác dụng sinh lời (làm ăn uống có lãi), cùng cả hai đều sở hữu cùng tổng tài sản (TA), lợi nhuận (S), doanh lợi tổng gia tài (ROA) và lợi nhuận ròng rã biên (PM). Tuy nhiên, công ty T gồm tỷ số nợ cao hơn. Những câu dưới đây là đúng, sai tuyệt chưa tóm lại được?

a. Công ty T bao gồm ROE cao hơn doanh nghiệp S

b. Doanh nghiệp T có vòng xoay tổng gia tài thấp hơn doanh nghiệp S

c. Công ty T có lợi nhuận vận động (EBIT) phải chăng hơn công ty S

d. Doanh nghiệp T có thông số nhân vốn chủ mua thấp hơn doanh nghiệp S (hệ số nhân VCSH = Tổng gia sản chia VCSH)

e. Công ty T có vòng xoay tài sản cố định và thắt chặt (hiệu suất sử dụng tài sản cố định) cao hơn doanh nghiệp S

Bài 4 những năm N, doanh nghiệp Vĩ Đại có lợi nhuận sau thuế đạt tới mức 28 triệu đồng. Yêu thương cầu: Tính các khoản thu nhập một cp thường (EPS) của công ty, biết: công ty không vạc hành cổ phiếu ưu đãi; trong năm N, tình trạng số lượng cp thường đã lưu hành của công ty cốt truyện như sau:

Ngày

Số lượng cp thường sẽ lưu hành

Giải thích

1/1/N

10.000

31/3/N

16.000

Phát hành thêm 6.000 cp thường vào ngày 31/3/N

31/08/N

14.500

Mua lại 1.500 cp thường làm cổ phiếu quỹ vào ngày 31/08/N

Bài 5 công ty Kim Long dự kiến lệch giá năm tới là $300,000 và ngân sách chi tiêu hoạt động là $270,000. Công ty sẽ có tài năng sản là $200,000 và dự án hiện tại sẽ tiến hành tài trợ vì 30% Nợ và 70% vốn công ty sở hữu. Lãi suất vay vốn ngân hàng là 10%, tuy thế tỷ số TIE đề nghị được giữ về tối thiểu là 4.0. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 40%. Giám đốc tài chủ yếu mới của công ty muốn coi ROE chuyển đổi như nuốm nào nếu công ty tăng tỷ số Nợ lên buổi tối đa tuy nhiên vẫn giữ TIE theo yêu cầu. Giả định rằng doanh thu, ngân sách hoạt động, tài sản, lãi suất vay và thuế suất không đổi. ROE biến đổi bao nhiêu khi cơ cấu tổ chức vốn ráng đổi?


Bài 6

Tìm những thông tin còn thiếu của người sử dụng Đại Thành, biết số liệu cuối năm N như sau:

Tỷ số Nợ/tổng tài sản = 40%

Hệ số thanh toán giao dịch nhanh = 0,8

Hiệu suất sử dụng tổng gia tài = 1,5

Vòng quay mặt hàng tồn kho = 6

Kỳ thu tiền trung bình = 18 ngày

Lợi nhuận gộp = 20% lợi nhuận thuần

Giả định:

1năm có 360 ngày. Số liệu trên BCĐKT ngày 31/12/N thông qua số liệu bình quân năm N

Bảng bằng vận kế toán 31/12/N

Tài sản

Nợ cùng Vốn công ty sở hữu

Tiền phương diện = ???

Phải trả ngắn hạn = 25.000

Phải thu thời gian ngắn = ???

Vay thời gian ngắn = ???

Hàng tồn kho = ???

Vay lâu năm = 60.000

TSCĐ = ???

Vốn góp thuở đầu = ???

LN chưa trưng bày = 95.000

Tổng gia sản =???

Tổng Nợ cùng Vốn chủ tải = 370.000

Doanh thu thuần = ???

Giá vốn hàng phân phối = ???

Bài 7 Tại ngày 31/12/N, công ty NKD có những số liệu tiếp sau đây (Đơn vị: triệu $)

Tiền

100

Đầu bốn tài thiết yếu ngắn hạn

0

Tài sản dài hạn

283,5

Doanh thu

1.000

Lợi nhuận sau thuế

50

Tỷ số giao dịch nhanh

2

Tỷ số giao dịch hiện hành

3

Kỳ thu tiền bình quân

40 ngày

ROE

12%


Giả định:

1năm bao gồm 360 ngày. Số liệu trên BCĐKT ngày 31/12/N thông qua số liệu trung bình năm N

Hãy tính những số liệu sau của người tiêu dùng tại ngày 31/12/N: Khoản bắt buộc thu, nợ ngắn hạn, tài sản ngắn hạn, tổng tài sản, ROA, vốn chủ sở hữu, nợ nhiều năm hạn.

Bài 8 Trích bảng cân đối kế toán ngày 31/12/N của doanh nghiệp Danh giờ đồng hồ như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Tài sản

1/1/N

31/12/N

Nguồn vốn

1/1/N

31/12/N

A. Gia sản ngắn hạn

800

1000

A. Nợ bắt buộc trả

1300

2200

1. Tiền

80

50

1. Nợ ngắn hạn

500

1000

2. Phải thu ngắn hạn

70

350

- bắt buộc trả bạn bán

300

760

3. Hàng tồn kho

550

320

- cần trả tín đồ lao động

120

190

4. TSNH khác

100

280

- bắt buộc trả, nên nộp khác

80

50

B. Gia tài dài hạn

1200

2000

2. Vay nhiều năm hạn

800

1200

1. Tài sản cố định hữu hình

1200

2000

B. Vốn chủ sở hữu

700

800

- Nguyên giá

1500

2400

1. Vốn chi tiêu của CSH

600

600

- Khấu hao lũy kế

(300)

(400)

2. Lợi nhuận chưa phân phối

100

200

Tổng Tài sản

2000

3000

Tổng mối cung cấp vốn

2000

3000

Yêu cầu: Lập bảng phân tích cốt truyện nguồn vốn và tình trạng sử dụng vốn của người sử dụng Danh Tiếng trong thời gian N.

Bài 9

Lợi nhuận ròng của khách hàng Công Vinh năm gần nhất là $1 tỷ, và doanh nghiệp hiện có 200,000,000 cổ phiếu đang lưu lại hành. Doanh nghiệp muốn chi trả 40% lợi nhuận. Hỏi cổ tức 1 cp mà công ty chào làng là bao nhiêu?ROE của một doanh nghiệp lớn là 12% và hệ số nợ là 0,4. Hỏi ROA của khách hàng này là bao nhiêu?Một doanh nghiệp có tổng chi tiêu lãi vay là 20.000$ một năm, doanh thu trong năm sẽ là 2 triệu $, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 40%, tỷ suất doanh lợi lệch giá là 6%. Yêu thương cầu: xác minh tỷ số kỹ năng thanh toán lãi vay những năm của doanh nghiệp.

Bài 10 doanh nghiệp Nam Khánh đang lưu ý phát hành cp mới và sử dụng số chi phí thu được để trả các khoản nợ của công ty. Việc phát hành cp mới không tác động gì tới tổng tài sản, lãi vay mà công ty phải trả, EBIT hoặc thuế suất thuế công ty. Những câu dưới đó là đúng, sai tốt chưa tóm lại được?

a. Lợi nhuận ròng sẽ giảm b. Tỷ số TIE sẽ giảm

c. ROA sẽ bớt d. Thuế cần nộp vẫn tăng

e. Thu nhập cá nhân chịu thuế đang giảm


Bài 11 doanh nghiệp Thiên Nga vừa tạo ra thêm cp thường bắt đầu và sử dụng số tiền thu được để thanh toán một số trong những giấy nợ ngắn hạn. Hành vi này không tác động tới tổng gia tài và lợi nhuận buổi giao lưu của công ty. Những câu dưới đó là đúng, sai xuất xắc chưa kết luận được?

a. Thông số nhân vốn công ty sở hữu của công ty tăng (hệ số nhân VCSH = Tổng tài sản chia VCSH)

b. Tỷ số kĩ năng sinh lời cơ bạn dạng (= EBIT / Tổng tài sản bình quân) của người tiêu dùng tăng

c. Tỷ số TIE sút xuống

d. Tỷ số Nợ của doanh nghiệp tăng lên

e. Tỷ số tài năng thanh toán ngắn hạn tăng lên

Bài 12

a) doanh nghiệp Minh Thu bán sản phẩm với điều kiện chất nhận được khách hàng cài đặt chịu trong khoảng 30 ngày. Lệch giá năm ngoái là $450,000, khoản buộc phải thu bình quân là $45,000. Nếu DSO của người tiêu dùng thấp hơn thời hạn tín dụng 30 ngày, thì quý khách đang trả nợ đúng thời hạn. Ngược lại, nghĩa là người sử dụng đang trả nợ chậm. Khách hàng trả nợ sớm/muộn bao lâu? Trả lời thắc mắc dựa trên phương trình sau: DSO - thời hạn tín dụng = Số ngày sớm/muộn, trả sử một năm có 365 ngày. Nếu quý hiếm dương là quý khách đang giao dịch thanh toán chậm.

DSO (Days Sales Outstanding) ≡ ACP (Average Collection Period): Kỳ thu tiền trung bình

b) hiện nay, để xác minh bình quân độ dài thời hạn thu tiền bán hàng của doanh nghiệp kể từ lúc xuất giao hàng cho tới khi nhận được tiền buôn bán hàng, bạn ta hay được sử dụng chỉ tiêu Kỳ thu tiền vừa phải (được tính theo công thức Kỳ thu tiền mức độ vừa phải = Khoản buộc phải thu trung bình / doanh thu thuần bình quân ngày). Theo bạn, bí quyết này sẽ thực sự hoàn hảo và tuyệt vời nhất hay chưa? trường hợp chưa, bạn hãy khuyến cáo ý kiến cải thiện cách tính để tiêu chí trên rất có thể theo sát không dừng lại ở đó với mục tiêu thuở đầu khi bạn ta thiết kế nó.

Bài 13 công ty Hạnh Phúc bao gồm bảng phẳng phiu kế toán như sau:

Tiền

$10,000

Khoản nên trả

$30,000

Khoản cần thu

50,000

Nợ thời gian ngắn khác

20,000

Hàng tồn kho

150,000

Nợ dài hạn

50,000

TSCĐ ròng

90,000

Vốn cổ phần thường

200,000

Tổng TS

$300,000

Tổng Nợ với vốn cổ phần

$300,000

Năm ngoái doanh nghiệp có $15,000 lợi nhuận ròng bên trên $200,000 doanh thu. Tuy nhiên, người có quyền lực cao tài chủ yếu mới tin tưởng rằng hàng tồn kho vẫn dư thừa và hoàn toàn có thể giảm bớt để triển khai cho tỷ số kĩ năng thanh toán thời gian ngắn xuống bằng mức mức độ vừa phải ngành là 2.5, cơ mà không ảnh hưởng tới doanh thu và lợi nhuận ròng. Mang định sản phẩm tồn kho được thanh lý với giá cả bằng giá trị ghi sổ, nhằm mục đích đạt được tỷ số tài năng thanh toán ngắn hạn là 2.5, và số tiền được tạo nên được thực hiện để mua lại cổ phiếu thường, những yếu tố khác không đổi. ROE biến đổi bao nhiêu?

Bài 14 tiếp sau đây là report tài chủ yếu tóm tắt của người sử dụng CP Orion (đơn vị tính: tỷ VND).

Báo cáo KQKD năm 2010

Tài sản

Nguồn vốn

Doanh thu thuần về cung cấp hàng

???

Tiền

50

Phải trả ngắn hạn

120

Giá vốn hàng bán

1750

Phải thu ngắn hạn

50

Vay ngắn hạn

260

Lợi nhuận gộp về chào bán hàng

230

Hàng tồn kho

350

Vay lâu năm hạn

120

Doanh thu chuyển động tài chính

123

Tài sản lâu năm hạn

???

Vốn nhà sở hữu

???

Chi phí tài chính (lãi vay)

100

Tổng tài sản

???

Tổng mối cung cấp vốn

1050

Chi phí cung cấp hàng

???

Yêu cầu:

- Điền các thông tin không đủ trên 2 báo cáo.

Chi phí quản lý doanh nghiệp

32

Lợi nhuận thuần từ KD

144

Lợi nhuận khác

-55

Tổng LN kế toán tài chính trước thuế

???

Thuế TNDN

???

Lợi nhuận sau thuế TNDN

66,75

Bài 15 Hãy xong xuôi bảng bằng phẳng kế toán và những số liệu về doanh thu, giá bán vốn hàng buôn bán và lãi gộp cho công ty T&G, thực hiện số liệu sau:

Tỷ số Nợ: 50%

Kỳ thu chi phí bình quân: 40 ngày

Khả năng giao dịch nhanh: 1,2

Tỷ số Lãi gộp/Doanh thu: 28%

Hiệu suất thực hiện tổng tài sản: 2

Vòng quay hàng tồn kho: 4 vòng/năm

Giả định:

1năm có 360 ngày. Số liệu trên BCĐKT ngày 31/12/N bằng số liệu trung bình năm N

Bảng phẳng phiu kế toán ngày 31/12/N

Tài sản

Nguồn vốn

Tiền

?

Khoản yêu cầu trả ngắn hạn

?

Khoản đề xuất thu ngắn hạn

?

Nợ nhiều năm hạn

600

Hàng tồn kho

?

Vốn góp ban đầu

?

TSCĐ (GTCL)

?

LNGL

975

Tổng tài sản

3000

Nguồn vốn

?


Bài 16 Năm N, công ty Phát Đạt có các thông tin như sau: thông số nợ bình quân: 0,6 (Không có nợ nhiều năm hạn). Tỷ số kĩ năng thanh toán nợ ngắn hạn tại thời gian cuối năm: 0,8. Tỷ suất doanh lợi doanh thu: 1,25%. Lệch giá thuần: 5400 trđ. ROA = 2,5%. Số dư các khoản đề xuất thu: Đầu năm: 500 trđ; Cuối năm: 688 trđ. Doanh nghiệp vay vốn cùng với kỳ hạn vay trung bình là 6 tháng. ROE trung bình ngành là 5%. Một năm có 360 ngày. Hỏi: các tóm lại sau là Đúng, Sai hay là không kết luận được?

Công ty không thực hiện vốn thời gian ngắn để đầu tư chi tiêu dài hạn.Công ty có công dụng trả nợ đúng hạn.Khả năng sinh lời của những đồng vốn chủ sở hữu của bạn là cao hơn so với mức độ vừa phải ngành.Trung bình trong năm, cứ sau chưa tới 30 ngày kể từ thời điểm giao hàng, công ty sẽ chiếm được tiền hàng.

Bài 17 công ty Thơm Ngát gồm tỷ số thanh toán giao dịch nhanh là 0.9. để ý một cách độc lập, các hành vi dưới đây tác động như nỗ lực nào mang đến tỷ số giao dịch thanh toán nhanh của công ty?

a. Thu hồi một khoản bắt buộc thu ngắn hạn khách hàng bằng tiền nhờ cất hộ ngân hàng

b. Thực hiện tiền khía cạnh tại quỹ nhằm trả bớt các khoản đề nghị trả nhà cung cấp ngắn hạn

c. Vay thời gian ngắn bằng những giấy nợ ngắn hạn và thực hiện số chi phí thu được để mua nguyên vật liệu dự trữ

d. Phát hành cp thường và áp dụng số tiền thu được nhằm trả bớt các khoản nên trả ngắn hạn

Bài 18 doanh nghiệp Thanh Vân tài giỏi sản ngắn hạn là $5 triệu, $3 triệu nợ ngắn hạn, mức sản phẩm tồn kho lúc đầu là $1 triệu. Kế hoạch của bạn là tăng sản phẩm tồn kho, tài trợ bởi nợ thời gian ngắn (giấy nợ yêu cầu trả). Giả sử rằng giá trị của những tài sản thời gian ngắn còn lại không gắng đổi. Điều khoản vay vốn của người tiêu dùng yêu mong tỷ số giao dịch ngắn hạn của người sử dụng phải ≥ 1.5. Hỏi lượng sản phẩm tồn kho về tối đa hoàn toàn có thể mua nhưng không làm luật pháp trên bị phá vỡ?

Bài 19 Một công ty mới đang trở nên tân tiến kế hoạch kinh doanh của mình. Doanh nghiệp cần lượng tài sản là $600,000, và công ty dự kiến thiết ra $435,000 lệch giá và $350,000 chi phí hoạt đụng năm đầu tiên. Công ty tương đối chắc hẳn rằng về các con số này dựa vào cơ sở các hợp đồng đã ký kết với quý khách và các nhà cung cấp. Công ty có thể vay nợ ở mức lãi suất 7.5%, nhưng bank yêu cầu công ty phải bao gồm TIE về tối thiểu là 4.0, với nếu TIE của người tiêu dùng giảm xuống dưới mức ngân hàng yêu cầu bank sẽ đòi lại những khoản cho vay vốn và doanh nghiệp sẽ phá sản. Hỏi tỷ số Nợ lớn số 1 mà công ty hoàn toàn có thể sử dụng là bao nhiêu?


Bài 20 a. Tính VCSH của doanh nghiệp có hệ số Nợ/tổng TS là 30% và Tổng NV bằng 100 tỷ VND

b. Một doanh nghiệp lớn có năng suất sử dụng tổng tài sản bằng 1,2 lần với ROA bởi 40% thì hệ số Doanh lợi doanh thu (hay doanh lợi tiêu hao sản phẩm) bằng bao nhiêu?

c. Áp dụng mô hình DUPONT để tính ROE của doanh nghiệp A biết thông số doanh lợi lệch giá bằng 30%, hiệu suất sử dụng tổng TS là 1,4 lần và tỷ trọng VCSH trong tổng vốn 70%.

Xem thêm: Tải Phần Mềm Beneton Movie Gif Lớp 9, Phần Mềm Beneton Movie Gif Lớp 9

Bài 21 Hãy dứt các báo cáo tài chính của công ty cổ phần hương Giang, cho thấy các tin tức sau: (Đơn vị: triệu đồng)

Báo cáo tác dụng kinh doanh năm 200X

1. Doanh thu

8000

2. Giá bán vốn mặt hàng bán

67,5% Doanh thu

3. Lãi gộp

?

4. Chi phí bán hàng và quản ngại lý

?

5. Giá thành trả lãi (lãi vay)

400

6. Lợi tức đầu tư trước thuế

?

7. Thuế TNDN (28%)

?

8. Lợi nhuận sau thuế

?


Tài sản

Nguồn vốn

I. Tài sản ngắn hạn

?

I. Nợ đề nghị trả

?

1. Tiền

500

1. Nợ ngắn hạn

?

2. Khoản buộc phải thu

?

- cần trả người bán

400

3. Sản phẩm tồn kho

?

- bắt buộc nộp

?

II. Tài sản dài hạn

?

- Vay thời gian ngắn NH

200

1. TSCĐ (GTCL)

?

2. Nợ nhiều năm hạn

?

II. Vốn chủ download

?

1. Vốn góp ban đầu

3000

2. LN chưa phân phối

750

Tổng gia sản

?

Tổng nguồn chi phí

?

Cho biết thêm các số liệu sau:

1. Tỷ số khả năng thanh toán ngắn hạn: 3 lần 2. Kỳ thu tiền bình quân: 42 ngày

3. Doanh lợi doanh thu: 7% 4. Tỷ số Nợ/VCSH: 1 lần

5. Năm bao gồm 365 ngày 6. Vòng quay hàng tồn kho 3 vòng/năm

Bài 22 Trích bảng cân đối kế toán ngày 31/12/N của doanh nghiệp Tỏa sáng sủa như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Tài sản

1/1/N

31/12/N

Nguồn vốn

1/1/N

31/12/N

A. Gia tài ngắn hạn

1900

1720

A. Nợ phải trả

3100

3450

1. Tiền

100

120

1. Nợ ngắn hạn

2900

3150

2. Phải thu ngắn hạn

500

550

- vay mượn ngắn hạn

2000

2300

3. Mặt hàng tồn kho

1200

1000

- đề nghị trả tín đồ bán

700

750

4. TSNH khác

100

50

- buộc phải nộp NSNN

200

100

B. Tài sản dài hạn

6700

7700

2. Vay nhiều năm hạn

200

300

1. Tài sản thắt chặt và cố định hữu hình

6500

7500

B. Vốn công ty sở hữu

5500

5970

- Nguyên giá

10000

11500

1. Vốn đầu tư chi tiêu của CSH

4500

4900

- Khấu hao lũy kế

(3500)

4000

2. Thặng dư vốn cổ phần

500

520

2. Đầu tư tài chủ yếu dài hạn

200

200

3. Lợi nhuận không phân phối

500

550

Tổng Tài sản

8600

9420

Tổng mối cung cấp vốn

8600

9420

Yêu cầu: Lập bảng phân tích tình tiết nguồn vốn và tình trạng sử dụng vốn của doanh nghiệp Danh Tiếng trong những năm N.

Nếu các bạn nào cân nhắc lời giải của không ít bài tập bên trên xin vui lòng bình luận để lại email phía dưới chúng tôi chia sẻ qua email nhé