Bài Tập Câu Hỏi Đuôi Có Đáp Án

     

Câu hỏi đuôi (Tag Question) là một cấu tạo đặc biệt trong giờ đồng hồ Anh. Câu hỏi đuôi được sử dụng phổ biến trong các đề thi giờ Anh với cả trong tiếp xúc hằng ngày. Cũng chính vì vậy trong nội dung bài viết này, cameraquansat24h.vn đã tổng hợp các dạng bài bác tập câu hỏi đuôi đầy đủ nhất. Mong muốn các bạn sẽ dễ dàng đoạt được được phần ngữ pháp về thắc mắc đuôi.

Bạn đang xem: Bài tập câu hỏi đuôi có đáp án


I. Kim chỉ nan về thắc mắc đuôi

1. Định nghĩa câu hỏi đuôi

Câu hỏi đuôi – tag question là một thắc mắc ngắn, được kèm theo sau câu è thuật để chúng ta có thể hỏi lại thông tin. Đây là dạng thắc mắc dạng Yes/No Question.

*
*
*
Bài tập về thắc mắc đuôi

Bài tập 1

Điền thắc mắc đuôi tương thích và những câu sau

She’s from a small town in China, …. ?He’s still sleeping, …. ?We’re late again, …. ?I’m not the person with the tickets, …. ?You vì go lớn school, …. ?The weather is really bad today, …. ?Let’s go for a walk, …. ?They aren’t in Mumbai at the moment, …. ?We won’t be late, …. ?John’s a very good student, …. ?

Bài tập 2

Tìm cùng sửa lỗi sai trong những câu bên dưới đây

Minh isn’t listening lớn music, isn’t he?He couldn’t vày her a favour, couldn’t he?I’m late khổng lồ this meeting, am not I?Let’s go out for a walk, will we?Turn off the fans before going out, will you?Don’t forget lớn repair this car, won’t you?That is his cat, is it?Na should pass her kiểm tra tomorrow, should she?Read my book, will you?After it gets dark, they should leave soon, should they?

Bài tập 3

Điền câu hỏi đuôi phù hợp vào chỗ trống

Nobody called, …. ?She doesn’t work in a hotel, …. ?They will wash the car, …. ?We live in a tiny flat, …. ?We must lock the doors, …. ?David & Julie don’t take Chinese classes, …. ?I often come home late, …. ?I’m right, …. ?She doesn’t cook very often, …. ?So you bought a car, …. ?

Bài tập 4

Chọn giải đáp đúng nhất

A. You’re collecting the stamps, are you?

B. You’re collecting the stamps, aren’t you?

C. You’re collecting the stamps, don’t you?

A. This house is very beautiful. It’s very expensive, isn’t it?

B. This house is very beautiful. It’s very expensive, does it?

C. This house is very beautiful. It’s very expensive, is it?

A. You couldn’t lend his friends any money, could you?

B. You couldn’t lend his friends some money, could you?

C. You couldn’t lend his friends any money, couldn’t you?

A. Let’s play tennis with my family on Sunday, shall you?

B. Let’s play tennis with my family on Sunday, shall I?

C. Let’s play tennis with my family on Sunday, shall we?

A. Don’t stay at trang chủ alone, vì you?

B. Don’t stay at trang chủ alone, will you?

C. Don’t stay at home alone, won’t you?

A. I seldom go to lớn bed before 11 a.m, vì I?

B. I seldom go to lớn bed before 11 a.m, don’t I?

C. I seldom go khổng lồ bed before 11 a.m, vày you?

A. Everything is OK, is it?

B. Everything is OK, isn’t it?

C. Everything is OK, doesn’t it?

Bài tập 5

1. I am right, _____?

A. Am not I B. Don’t I C. Aren’t I D. Am I

2. The picture cost 3,000 USD, __________ ?

A. Does it B. Did it C. Doesn’t it D. Didn’t it

3. Let’s go to lớn the seaside, __________ ?

A.do you B. Shall we C. Vì we D. Will you

4. Everything was cheap then, __________?

A. Wasn’t it B. Weren’t they C. Isn’t it D. Aren’t they

5. You have tea for breakfast, __________ you?

A. Haven’t B. Don’t C. Won’t D have

6. He seldom goes fishing, __________?

A. Doesn’t he B. Is he C. Does he D. Isn’t he

7.

Xem thêm: Hỗn Hợp X Gồm 2 Andehit Đơn Chức Y Và Z, Hỗn Hợp X Gồm 2 Anđehit Đơn Chức Y, ZXem thêm: “ Nếu Biết Trăm Năm Là - Nếu Biết Trăm Năm Là Hữu Hạn

He used lớn sell traditional handicrafts, __________?

A. Hasn’t he B. Didn’t he C. Doesn’t he D. Wasn’t he

8. She had to bởi the shopping for her neighbor, __________ she?

A. Didn’t B. Hadn’t C. Does D. Isn’t

9. Linda never goes khổng lồ school late, __________ she ?

A. Does B. Doesn’t C. Will D. Won’t

`0. Everyone has equal rights under the law, __________ ?

A. Have they B. Haven’t they C. Bởi they D. Don’t they

11. He isn’t going to lượt thích this, ______?

A. Didn’t he B. Did he C. Won’t he D. Is he

Bài tập 6

Điền câu hỏi đuôi phù hợp vào vị trí trống.

We must communicate with you by means of e-mail or chatting, __________ ?Nobody liked the play, __________ ?She’d saved money if she bought fresh food, __________ ?The area was evacuated at once, __________ ?She’s very funny. She’s got a great sense of humor, __________ ?It never works very well, __________ ?Mr.Smith usually remembered his wife’s birthdays, __________ ?Neither of them offered to lớn help you, __________ ?He ought khổng lồ have made a lưu ý of it, __________ ?There’ll be plenty for everyone, __________ ?

Bài tập 7

Let’s go out for dinner tonight, ____________ ?That isn’t Bill driving, ____________ ?Nothing went wrong, ____________ ?There used to be trees here, ____________ ?This won’t take long, ____________ ?Don’t touch that button, ____________ ?I’m not too late, ____________ ?Not a very good film, ____________ ?Somebody wanted a drink, ____________ ?They think he’s funny, ____________ ?The fire wasn’t started deliberately ____________ ?

Bài tập 8

Lựa chọn giải đáp đúng A, B, C hoặc D

1. Your brother’s here, ____?

A. Is he

B. Are he

C. Isn’t he

D. Aren’t he

2. Mary wasn’t angry, ____?

A. Was she

B. Is she

C. Wasn’t she

D. Was Mary

3. Susan doesn’t lượt thích oysters, ____?

A. Did she

B. Does she

C. Doesn’t she

D. She does

4. Nothing serious will be expected in the process of building our smart city, ____?

A. Will it

B. Won’t it

C. Will they

D. Won’t they

5. That was Ann on the phone, ____?

A. Was it

B. Was that

C. Wasn’t that

D. Wasn’t it

6. Tom didn’t see her, ____?

A. Did Tom

B. Did he

C. Bởi vì Tom

D. Does he

7. Nothing serious will be expected in the process of building our smart city, __________?

A. Will it

B. Won’t it

C. Will they

D. Won’t they

8. Study after study has shown that nature improves human health & well-being, ______?

A. Has it

B. Hasn’t it

C. Doesn’t it

D. Does it

9. I’m not old enough lớn understand the master plan of our city by 2050, __________?

A. Am I

B. Am not I

C. Aren’t I

D. Are you

10. Nobody likes the play, ____?

A. Bởi they

B. Don’t they

C. Didn’t they

D. Did they

Đáp án

Đáp án bài 1isn’t sheisn’t hearen’t weam Idon’t you?isn’t itshall weare theywill weisn’t heĐáp án bài xích tập 2isn’t -> is (câu trước sử dụng dạng bao phủ định nên thắc mắc đuôi sử dụng dạng khẳng định)couldn’t -> could (câu trước sử dụng dạng bao phủ định nên câu hỏi đuôi sử dụng dạng khẳng định)am not I -> aren’t you (trường hợp quan trọng đặc biệt của câu hỏi đuôi)will we -> shall we (trường hợp đặc biệt quan trọng của thắc mắc đuôi)will -> won’t (trường hợp đặc biệt của câu hỏi đuôi)won’t -> will (trường hợp quan trọng của câu hỏi đuôi)is -> isn’t (câu trước cần sử dụng dạng xác định nên câu hỏi đuôi sử dụng dạng bao phủ định)should -> shouldn’t (câu trước cần sử dụng dạng khẳng định nên câu hỏi đuôi cần sử dụng dạng che định)will -> won’t (trường hợp quan trọng đặc biệt của câu hỏi đuôi)should -> shouldn’t (câu trước sử dụng dạng xác định nên thắc mắc đuôi sử dụng dạng bao phủ định)Đáp án bài xích tập 3did theydoes shewon’t theydon’t wemustn’t wedo theydon’t Iaren’t I?does shedidn’t youĐáp án bài xích tập 4Chọn B (câu trước dùng dạng khẳng định nên câu hỏi đuôi dùng dạng đậy định)Chọn A (câu trước dùng dạng xác minh nên câu hỏi đuôi cần sử dụng dạng tủ định)Chọn A (câu trước cần sử dụng dạng tủ định nên câu hỏi đuôi dùng dạng khẳng định)Chọn C (Let’s + Vinf, shall we? – ngôi trường hợp đặc biệt của thắc mắc đuôi)Chọn B (Don’t + Vinf, will you? – trường hợp đặc biệt của câu hỏi đuôi)Chọn A (seldom là dạng bao phủ định nên câu hỏi đuôi nghỉ ngơi dạng khẳng định)Chọn B (Everything + Vs/es, doesn’t/isn’t it? – ngôi trường hợp quan trọng của thắc mắc đuôi)Đáp án bài bác tập 5 CCCAAABAABDĐáp án bài xích tập 6mustn’t wedid theycouldn’t shewasn’t ithasn’t shedoes itdidn’t hedid theyshouldn’t hewon’t thereĐáp án bài tập 7shall weis itdid itdidn’t therewill itwill youaren’t Iis itdidn’t theydon’t theywas itĐáp án bài tập 8CABADBACCA

III. Tổng thích hợp 100 bài tập câu hỏi đuôi trong giờ Anh

cameraquansat24h.vnsẽ share “100 bài bác tập trắc nghiệm câu hỏi đuôi (tag questions) tiếng Anh tất cả đáp án“. Tài liệu ôn luyện lí thuyết về câu hỏi, những dạng đặc trưng tag questions được thu xếp từ cơ bản đến nâng cao, với những dạng như câu hỏi đuôi với must, may, need, have to, should,…

Tải miễn giá thành tài liệu TẠI ĐÂY

Bài viết đã hỗ trợ cho các bạn kiến thức tổng quan liêu về thắc mắc đuôi. Đặc biệt cameraquansat24h.vn vẫn tổng hợp hơn 100 bài xích tập về thắc mắc đuôi từ cơ bản đến nâng cấp để các bạn luyện tập. Chúc các bạn học tập thiệt tốt!