BÀI TẬP CÂU ĐIỀU KIỆN CÓ ĐÁP ÁN

     

Câu điều kiện (Conditional sentences) là ngữ pháp giờ Anh học tập sinh, sv được học vô cùng nhiều. Liệu cầm chắc loài kiến thức lý thuyết đã đủ đến hành trang của doanh nghiệp chưa? chắc chắn là không đâu, các bạn cần rèn luyện thêm các dạng bài tập câu điều kiện loại 1 2 3. Dưới đó là các dạng bài tập và câu trả lời liên quan.

Bạn đang xem: Bài tập câu điều kiện có đáp án

*

Làm bài xích tập câu điều kiện loại 1 2 3

CẤU TRÚC CỦA CÂU ĐIỀU KIỆN

Trước khi bước đầu một số bài tập câu đk loại 1 2 3 giúp học sinh thực hành, hãy cùng nhắc lại đôi nét cơ bản về kết cấu của câu điều kiện.

Câu đk loại 1:

If + S + VHTĐ, S + will/can (not) + Vinf…

Câu điều kiện loại 2:

If + S + VQKĐ, S + would/could (not) + Vinf…

Câu đk loại 3:

If + S + had + Ved/PII, S + would/could + have + Ved/PII…

Exercise 1: Chia những động trường đoản cú sau

1.If today _______ (tobe/not) cold, we would go swimming.

2. If I throw an object away, it _______ (drop).

3. If Hoang ______ (tobe) to lớn study harder, he would get good marks.

4. If Kim _______ (tobe/not) lazy, she wouldn’t have failed her exam.

5. If they _______ (go/not) lớn her birthday các buổi party tomorrow, they would be very angry.

6. If Lin (know) ________ his father’s telephone number, I would give it to you.

7. If I learnt English harder, I ________ (pass) the kiểm tra yesterday.

8. If nam _______ (see) her, he would have said ‘hello’.

9. If my sister ______ (miss) the bus, she would have been late for her interview.

10. If it don’t rain, I và my best friends ___________ (go) out.

Exercise 2: Bài tập viết lại câu sao để cho nghĩa ko đổi, yêu cầu dùng mệnh đề If

1.It rains all day so Jim don’t join in the game.

➔ If ________________________________.

2. Leave me alone or she’ll stay at home.

➔ If ________________________________.

3. My mother couln’t go khổng lồ the concept because she was so busy.

➔ If ________________________________.

4. I didn’t buy this house because I didn’t have enough money.

➔ If ________________________________.

5. Ken ate many ice creams so he felt sick.

➔ If ________________________________.

6. In the snowy weather, they don’t go khổng lồ school.

Xem thêm: Bài Thực Hành 29 Vật Lý 12, Đo Bước Sóng Ánh Sáng Bằng Phương Pháp Giao Thoa

➔ If ________________________________.

7. His sister doesn’t speak English. She won’t get the job.

➔ If ________________________________.

Exercise 3: Tìm cùng sửa lỗi không đúng trong câu bên dưới.

1.He wouldn’t drink this wine if I was him.

2. They’d go abroad in the winter if they don’t have a young baby.

3. If his leg was broken, it would hurt more.

4. Hoa wouldn’t have some money if she didn’t work.

5. Wind’ll have a look. If he finds it, he would give it khổng lồ her.

Exercise 4: chọn 1 đáp án đúng nhất mặt dưới.

1.If Lun goes khổng lồ the picnic, she _______ a present.

A. Takes B. Take

C. Would take D. Will take

2. If he ________ that you were ill yesterday, he’d have gone lớn see you.

A. Knew B. Know

C. Has known D. Had known

3. If they go out next week, they _______ off the fans.

A. Will turn B. Turn

C. Would turn D. Turns

4. If she _______English, she would have gone to lớn England.

A. Gone B. Had studied

C. Studied D. Studies

5. My grandparents _________ if they had more money.

A. Travel B. Will travel

C. Would travel D. Travels


ĐÁP ÁN

Exercise 1:

1.weren’t (do mệnh đề sau phân chia ở quá khứ – câu điều kiện loại 2)

2. Will drop (do mệnh đề trước phân chia ở thì bây giờ đơn – câu điều kiện loại 1)

3. Were (do mệnh đề sau phân tách ở vượt khứ – câu điều kiện loại 2)

4. Weren’t (do mệnh đề sau chia ở thừa khứ – câu điều kiện loại 2)

5. Didn’t go (do mệnh đề sau chia ở vượt khứ – câu đk loại 2)

6. Knew (do mệnh đề sau chia ở quá khứ – câu đk loại 2)

7. Woulf pass (do mệnh đề trước chia ở thì vượt khứ đơn)

8. Saw (do mệnh đề sau phân chia ở quá khứ – câu điều kiện loại 2)

9. Had missed (do mệnh đề sau phân chia ở thừa khứ dứt – câu điều kiện loại 3)

10. Will go (do mệnh đề trước phân chia ở thì hiện tại đơn – câu đk loại 1)

Exercise 2:

1. If It didn’t rain all day, Jim could join in the game.

2. If she leaves me alone, she’ll stay at home.

3. If my mother hadn’t been so busy, she could have gone lớn the concept.

4. If I had had enough money, I could buy this house.

5. If Ken had eaten many ice creams, he wouldn’t have felt sick.

6. If it weren’t snowy, they could go lớn school.

7. If his sister spoke English, she would get the job.

Xem thêm: Bài Vè Về Thầy Cô 20 11 - Bài Vè Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20

Exercise 3:

1.was ➔ were (câu đk loại 2)

2. Don’t ➔ didn’t (câu đk loại 2)

3. Was ➔ were (câu đk loại 2)

4. Some ➔ any (câu tủ định không cần sử dụng some)

5. Would ➔ will (câu đk loại 1)

Exercise 4:

1.Chọn D (câu điều kiện loại 1)

2. Chọn D (câu điều kiện loại 3)

3. Chọn A (câu đk loại 1)

4. Chọn B (câu điều kiện loại 3)

5. Chọn C (câu đk loại 2)

Nhớ ghi nhớ định hướng và kết thúc bài tập câu đk loại 1 2 3 mặt trên. Loigiaihay.net xin chúc chúng ta học giỏi môn tiếng Anh.