BÀI TẬP BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

     

Phương pháp giải những dạng bài bác tập chương Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Với phương pháp giải những dạng bài bác tập chương Bảng tuần hoàn những nguyên tố chất hóa học Hoá học tập lớp 10 tổng hợp các dạng bài xích tập, bài tập trắc nghiệm tất cả lời giải cụ thể với đầy đủ phương pháp giải, ví dụ như minh họa sẽ giúp đỡ học sinh ôn tập, biết cách làm dạng bài xích tập Bảng tuần hoàn những nguyên tố chất hóa học từ đó đạt điểm cao trong bài xích thi môn Hoá học tập lớp 10.

Bạn đang xem: Bài tập bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

*

Bài tập trắc nghiệm

Xác định tên nguyên tố lúc biết thành phần nguyên tố trong thích hợp chất

Lý thuyết và phương pháp giải

Cần nhớ một số trong những điểm sau:

- Hóa trị cao nhất với oxi của yếu tố = STT đội A.

- Hóa trị cùng với H( nếu như có) = 8 - hóa trị cao nhất với oxi.

- % khối lượng của A vào hợp hóa học AxBy là: %A= MA*100/M.

- Muốn khẳng định nguyên tố đó là nguyên tố như thế nào cần kiếm được M =?.

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1. thành phần R gồm hóa trị tối đa trong oxit vội vàng 3 lần hóa trị trong hợp hóa học với hiđro. Hãy cho thấy thêm hóa trị tối đa của R trong oxit.

Hướng dẫn:

Gọi hóa trị tối đa của R vào oxit là m, hóa trị vào hợp hóa học với hiđro là n. Ta có: m + n = 8.

Theo bài: m = 3n. Trường đoản cú đây tìm kiếm được m = 6; n = 2.

Ví dụ 2. Một nguyên tố chế tạo hợp hóa học khí với hidro có công thức RH3.Nguyên tố này chiếm phần 25,93% về khối lượng trong oxit bậc cao nhất. Xác minh tên nguyên tố.

Hướng dẫn:

Hợp hóa học với Hiđro là RH3 ⇒ Chất cao nhất với oxi gồm công thức là: R2 O5

Ta gồm : (2.R) / (16.5) = 25,93/74,07

⇒ R= 14 ⇒ R là yếu tố Nitơ

Ví dụ 3. Oxit cao nhất của một nguyên tố đựng 72,73% oxi, còn vào hợp hóa học khí với hidro chứa 75% yếu tố đó.Viết bí quyết oxit cao nhất và hợp chất khi với hidro.

Hướng dẫn:

Gọi hợp hóa học với hidro tất cả công thức là : RHx

⇒ Hợp chất với oxi có công thức là R2 Ox-8

Ta có:

(1) (2.R) / 16(8-x )= 27,27/72,73.

(2) R/x = 75/ 25 = 3

⇒ R= 3x nuốm vào pt(1) ta gồm đáp án : x= 4 và ⇒ R = 12

Vậy R là cacbon ⇒ CO2 và CH4

Ví dụ 4. Oxit tối đa của yếu tắc R thuộc team VIA gồm 60% oxi về khối lượng. Hãy xác yếu tắc R và viết công thức oxit cao nhất.

Hướng dẫn:

Nhóm VIA cần hợp chất oxit bậc cao là RO3

Ta có: R/ 48 = 40/60 vậy R= 32 ( lưu huỳnh)

⇒ Công thưc Oxit cao nhất là : SO3

Ví dụ 5. Oxit tối đa của yếu tắc R bao gồm dạng R2O5 . Trong hợp hóa học của R với hiđro nghỉ ngơi thể khí có chứa 8,82 % hiđro về khối lượng. Phương pháp phân tử của hợp hóa học khí cùng với hiđro là ( C = 12, N= 14, P= 31, S= 32)

A. NH3. B.H2S. C. PH3. D. CH4.

Hướng dẫn:

Oxit cao nhất của R là R2O5 đề nghị R thuộc đội VA.

⇒ Hợp chất với H là RH3

Ta bao gồm 3/R = 8,82 / 91,18 ⇒ R=31 (P)

⇒ chọn C

B. Bài xích tập trắc nghiệm

Câu 1. Oxit tối đa của một thành phần ứng với bí quyết R2O5. Hợp hóa học của nó với hidro là một trong những chất có thành phần không thay đổi với R chiếm phần 82,35% cùng H chỉ chiếm 17,65% về khối lượng. Search nguyên tố R.

Lời giải:

Nguyên tố tất cả oxit tối đa là R2O5 → R thuộc đội VA.

→ Hợp hóa học với hidro: RH3

*

Câu 2. Oxit tối đa của một yếu tắc ứng với công thức RO3. Hợp hóa học của nó với hidro có 5,88% H về khối lượng. Khẳng định R.

Lời giải:

Oxit tối đa là RO3 → R thuộc team VIA.

Hợp chất với hidro tất cả dạng RH2.

*

Đó là nguyên tố diêm sinh (S).

Câu 3. Một nhân tố Q chế tác hợp hóa học khí cùng với hiđro bao gồm công thức QH3. Thành phần này chiếm phần 25,93% theo cân nặng trong oxit bậc cao nhất. Định tên yếu tố Q.

Lời giải:

Từ hợp hóa học QH3 ⇒ Q có hóa trị III

⇒ Hợp chất oxit tối đa lầ: Q2O5.

Theo đề bài, ta có: %Q = 2Q/(2Q + 80) × 100 = 25,93

⇔ Q + 40 = 3,875Q ⇒ Q = 14: Nitơ

Câu 4. Oxit cao nhất của nhân tố R gồm dạng R2O7. Sản phầm khí của R cùng với hidro đựng 2,74% hidro về khối lượng. Xác định nguyên tử khối của R.

Lời giải:

Oxit cao nhất của thành phần R có công thức R2O7.

→ cách làm hợp hóa học khí với hidro bao gồm dạng RH theo đề:

%H = 1/(R+1) . 100% = 2,74%

Giải ra ta có: R = 35,5 (clo). Cl

→ cách làm phân tử của oxit là Cl2O7

Công thức hợp hóa học khí với hidro là HCl.

Câu 5. Tỉ số tỷ lệ của yếu tắc R trong oxit bậc cao nhất với phần trăm của R vào hợp hóa học khí cùng với hiđro là 0,6994. R là thành phần phi kim ở nhóm lẻ. Xác minh R.

Lời giải:

Đặt oxit cao nhất có dạng R2On (X)

Hợp hóa học khí cùng với hiđro có dạng RH8-n (Y)

*

Vì R là thành phần phi kim ở team lẻ yêu cầu n = 5 hoặc n = 7

n57
R83,07 (loại)127 (nhận)

R là iot (I) ⇒ phương pháp oxit cao nhất: I2O7; hợp hóa học khí : HI

Câu 6. Nguyên tử Y có hóa trị cao nhất với oxi vội 3 lần hóa trị trong hợp hóa học khí với hidro. điện thoại tư vấn X là cách làm hợp chất oxit cao nhất, Z là cách làm hợp chất khí với hidro của Y. Tỉ khối hơi của X đối với Z là 2,353. Xác minh nguyên tố Y.

Lời giải:

Gọi hóa trị tối đa với H là nH và với oxi là nO.

*

Câu 7. Hợp chất khí với hiđro của một nhân tố ứng với công thức RH4. Oxit tối đa của nó đựng 53,3% oxi theo khối lượng. Xác định tên nhân tố R.

Lời giải:

Từ bí quyết RH4 ⇒ R có hóa trị IV

⇒ công thức oxit cao nhất của R là: RO2

*

Vậy nhân tố R là silic (Si).

Câu 8. Nguyên tử của thành phần C có thông số kỹ thuật electron phần ngoài cùng là ns2np4. Trong hợp hóa học khí của X với hidro, X chiếm phần 94,12% khối lượng. Phần trăm cân nặng của yếu tắc X trong oxit cao nhất là:

A.50,00%B.27,27%C.60,00%D.40,00%

Lời giải:

X: ns2np4 → X thuộc đội IVA → hợp hóa học khí với H là XH2

→ oxit tối đa là XO3.

*

Mối quan hệ nam nữ giữa thông số kỹ thuật e và vị trí, cấu tạo

A. Cách thức & Ví dụ

Lý thuyết và cách thức giải

Cần lưu giữ :

- Số thứ tự ô yếu tắc = tổng cộng e của nguyên tử.

- Số trang bị tự chu kì = số lớp e.

- Số sản phẩm tự nhóm:

+ Nếu thông số kỹ thuật e phần ngoài cùng gồm dạng nsanpb (a = 1 → 2 với b = 0 → 6): nhân tố thuộc team (a + b)A.

+ Nếu thông số kỹ thuật e chấm dứt ở dạng (n - 1)dxnsy(x = 1 → 10; y = 1 → 2): thành phần thuộc nhóm B:

* team (x + y)B giả dụ 3 ≤ (x + y) ≤ 7.

* nhóm VIIIB giả dụ 8 ≤ (x + y) ≤ 10.

* team (x + y - 10)B nếu như 10

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1. Xác xác định trí (số vật dụng tự, chu kỳ, nhóm, phân nhóm) các nguyên tố sau đây trong bảng tuần hoàn, cho biết thông số kỹ thuật electron của nguyên tử những nguyên tố đó như sau:

1. 1s22s22p63s23p64s2 2. 1s22s22p63s23p63d54s2

Hướng dẫn:

1. Số sản phẩm tự 20, chu kì 4, nhóm IIA.

2. Số máy tự 25, chu kì 4, nhóm VIIB.

Ví dụ 2. trả sử thành phần M ngơi nghỉ ô số 19 vào bảng tuần hoàn không được tìm ra cùng ô này vẫn còn đấy được bỏ trống. Hãy dự đoán những điểm sáng sau về nhân tố đó:

a. Tính chất đặc trưng.

b. Phương pháp oxit. Oxit đó là oxit axit tuyệt oxit bazơ?

Hướng dẫn:

a, cấu hình electron của nguyên tố kia là: 1s22s22p63s23p64s1

⇒ Electron lớp bên ngoài cùng là một trong những nên đặc thù đặc trưng của M là tính kim loại.

b, nhân tố đó nằm tại nhóm IA yêu cầu công thức oxit là M2O. Đây là một trong những oxit bazơ.

Ví dụ 3. Ion M3+có thông số kỹ thuật electron lớp bên ngoài cùng là 3s23p63d5.

a, Xác định vị trí (số thiết bị tự, chu kỳ, nhóm) của M trong bảng tuần hoàn. Cho thấy M là kim loại gì?

b, trong điều kiện không có không khí, mang đến M cháy vào khí Cl2 nhận được một chất A và nung các thành phần hỗn hợp bột (M và S) được một hợp chất B. Bằng các phản ứng hóa học, hãy phân biệt thành phần cùng hóa trị của những nguyên tố trong A và B.

Hướng dẫn:

a, tổng số electron của nguyên tử M là 26. Số thứ tự 26, chu kì 4, nhóm VIIIB. M là Fe.

b, sắt cháy vào khí clo:

2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

Hòa tan sản phẩm thu được vào nước chiếm được dung dịch. Lấy vài ml dung dịch cho tính năng với dung dịch AgNO3, tất cả kết tủa trắng chứng minh có cội clorua:

FeCl3 + 3AgNO3 → Fe(NO3 ) 3 + 3AgCl

Lặp lại thí nghiệm với hỗn hợp NaOH, có kết tủa nâu đỏ minh chứng có Fe(III):

FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH) 3 + 3NaCl

- Nung hỗn hợp bột Fe và bột S:

sắt + S → FeS

Cho B vào hỗn hợp H2 SO4 loãng, có khí hương thơm trứng thối bay ra chứng minh có cội sunfua:

FeS + H2 SO4 → FeSO4 + H2 S (trứng thối)

Nhỏ hỗn hợp NaOH vào hỗn hợp thu được, gồm kết tủa trắng xanh chứng tỏ có Fe(II):

FeSO4 + 2NaOH → Na2 SO4 + Fe(OH) 2 (trắng xanh)

Ví dụ 4. Ở tâm trạng cơ bản, cấu hình electron lớp bên ngoài cùng của nguyên tử X là 3s2. Số hiệu nguyên tử của nguyên tố X là

A. 12. B. 13. C. 11. D. 14.

Hướng dẫn:

Ở tinh thần cơ bản, cấu hình electron phần ngoài cùng của nguyên tử X là 3s2

Cấu hình e của X là: 1s22s22p63s2

X có 12 e nên có 12 p nên số hiệu nguyên tử của thành phần X là 12.

⇒ lựa chọn A

Ví dụ 5. cho biết tổng số electron vào anion AB32-là 42. Trong các hạt nhân A với B đều có số proton ngay số nơtron.

a. Tìm số khối của A với B

b. Cho biết thêm vị trí của A, B vào bảng tuần hoàn

Hướng dẫn:

a. Hotline số phân tử proton của A là p. Và của B là P’, ta có:

P + 3P’ = 42 - 2. Ta thấy 3P’ 32- -: loại

Nếu B là oxi (P’ = 8) → phường = 16 (S). Anion là SO32- -: thỏa mãn

Nếu B là flo (P’ = 9) → p = 13 (Al). Anion là AF32- -: loại

Vậy A là lưu giữ huỳnh, B là oxi.

b. O (P’ = 8) : 1s22s22p4 ⇒ ô số 8, chu kỳ luân hồi 2, team VIA.

S (P = 16) : 1s22s22p63s23p4 ⇒ ô số 16, chu kỳ luân hồi 3, nhóm VIA.

Ví dụ 6. Nguyên tử R tạo nên Cation R+. Cấu hình e của R+ở tinh thần cơ bản là 3p6. Tổng cộng hạt với điện vào R là.

A.18 B.22 C.38 D.19

Hướng dẫn:

Cấu hình của R+là 3p6

⇒ R đã là 3p64s1

⇒ R có cấu hình đầy đủ là 1s22s22p63s23p64s1

⇒ Tổng hạt có điện trong R là ( p. + e ) = 38

⇒ lựa chọn C

Ví dụ 7. Một hợp chất bao gồm công thức XY2 trong số đó X chiếm một nửa về khối lượng. Trong hạt nhân của X cùng Y đều sở hữu số proton bằng số notron. Tổng thể proton trong phân tử XY2 là 32.

a. Viết thông số kỹ thuật electron của X và Y.

b. Xác định vị trí của X với Y vào bảng tuần hoàn.

Hướng dẫn:

a. Gọi số hạt prroton, nơtron, electron của nguyên tử X là P, N, E và của Y là P’, N’, E’.

Theo bài: p. = N = E với P’ = N’ = E’ ⇒ Mx = 2P, My = 2P’

Trong hợp hóa học XY2, X chiếm 1/2 về trọng lượng nên:

Mx /(2. My )= 50/50 =1 ⇒ 2P /2.2P’ =1 ⇒ phường = 2P’.

Tổng số proton trong phân tử XY2 là 32 nên p + 2P’ = 32.

⇒ phường = 16 (S) cùng P’ = 8 (O). ⇒ đúng theo chất buộc phải tìm là SO2.

Cấu hình electron của S: 1s22s22p63s23p4 cùng của O: 1s22s22p4

b. Lưu hoàng ở ô số 16, chu kỳ 3, nhóm VIA.

Oxi sinh hoạt ô số 8, chu kỳ 2, đội VIA.

Ví dụ 8. đến biết thông số kỹ thuật electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố (thuộc chu kỳ luân hồi 3) A, M, X theo lần lượt là ns1, ns2np1, ns2np5. Xác xác định trí của A, M, X vào bảng tuần hoàn và cho biết thêm tên của chúng.

Hướng dẫn:

A, M, X thuộc chu kỳ luân hồi 3 phải n = 3.

Cấu hình electron, vị trí và tên nguyên tố:

A: 1s22s22p63s1(ô số 11, nhóm IA), A là kim loại Na.

M: 1s22s22p63s23p1(ô số 13, nhóm IIIA), M là sắt kẽm kim loại Al.

X: 1s22s22p63s23p5(ô số 17, team VIIA), X là phi kim Cl.

B. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1. cho các nguyên tố có thông số kỹ thuật electron như sau:

1s22s22p2, 1s22s22p5, 1s22s22p63s23p6, 1s22s22p63s1

a) khẳng định số electron hóa trị của từng nguyên tử.

b) Xác xác định trí của chúng (chu kì, nhóm, phân team trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học).

Lời giải:

Đáp án:

a) khẳng định số electron hóa trị:

1s22s22p2: tất cả 4 electron hóa trị.

Xem thêm: Bộ Sách Giáo Khoa Lớp 10 Bao Nhiêu Tiền, Bộ Sách Giáo Khoa Lớp 10

1s22s22p5: gồm 7 electron hóa trị.

1s22s22p63s23p6: gồm 8 electron hóa trị.

1s22s22p63s1: có một electron hóa trị.

b) Xác định vị trí của những nguyên tố trong bảng tuần hoàn:

1s22s22p2: Nguyên tố nằm trong chu kì 2, đội IVA

1s22s22p5: Nguyên tố ở trong chu kì 2, team VIIA

1s22s22p63s23p6: Nguyên tố ở trong chu kì 3, team VIIIA

1s22s22p63s1: Nguyên tố ở trong chu kì 3, nhóm IA

Câu 2. cho những hạt vi mô X+, Y- , Z2- và Q có thông số kỹ thuật electron: ls22s22p6. Xác xác định trí các nguyên tố X, Y, Z và Q vào bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.

Lời giải:

Đáp án:

- nhân tố Q thông số kỹ thuật electron: ls22s22p6 phải Z = 10 là yếu tắc khí hiếm thuộc ô trang bị 10, chu kì 2 đội VIIIA.

- Cation X+ ra đời do: X → X+ + 1e phải Z = 11; X bao gồm cấu electron: ls22s22p63s1. Vậy X ở ô lắp thêm 11, chu kì 3 nhóm IA.

- Anion Y- hiện ra do: Y + 1e →Y- buộc phải Z = 9; Y có thông số kỹ thuật electron: ls22s22p6. Vậy Y sống ô thiết bị 9, chu kì 2 đội VIIA.

- Anion Z2- sinh ra do: Z + 2e→ Z2- nên Z = 8. Z có thông số kỹ thuật electron: ls22s22p4. Vậy Z ngơi nghỉ ô lắp thêm 8, chukì 2 đội VIA.

Câu 3. Một nguyên tố ngơi nghỉ chu kì 2, nhóm VA trong bảng tuần hoàn những nguyên tố hóa học. Hỏi:

a.Nguyên tử của thành phần đó có bao nhiên electron ở phần ngoài cùng?

b.Các electron ngoài cùng nằm tại lớp sản phẩm mấy?

c.Viết thông số kỹ thuật electron nguyên tử của yếu tắc trên?

Lời giải:

Đáp án:

a) bởi thuộc đội VA phải nguyên tố bao gồm 5 electron ở phần bên ngoài cùng.

b) bởi vì thuộc chu kì 2 nên những electron không tính cùng nằm tại vị trí lớp sản phẩm công nghệ hai.

c) thông số kỹ thuật electron: 1s22s22p3

Câu 4. Xác định vị trí của nguyên tố có Z = trăng tròn và nguyên tố tất cả Z = 29.

Lời giải:

Đáp án:

- với nguyên tố bao gồm Z = 20 thì cấu hình electron: 1s22s22p63s23p64s2 trong bảng tuần hoàn nguyên tố đó ở

+) Ô đồ vật 20.

+) Chu kì 4: vì có 4 lớp electron.

+) đội IIA vì có 2 electron sau cùng chiếm obitan 4s2 ở phần ngoài cùng.

- với nguyên tố gồm Z = 29 thì thông số kỹ thuật electron: 1s22s22p63s23p63d104s1 trong bảng tuần hoàn nguyên tố đó ở.

+) Ô máy 29.

+) Chu kì 4 vì tất cả 4 lớp electron.

+) nhóm IB vì có electron ứng với mức năng lượng cao nhất chiếm obitan 3d; tổng số electron làm việc (n - l)d với ns là 11 yêu cầu thuộc team 11 - 10 = 1.

Câu 5. Biết yếu tố R thuộc chu kì 2 team VA của bảng tuần hoàn. Hãy viết thông số kỹ thuật electron của nguyên tử R.

Lời giải:

Đáp án:

E thuộc chu kì 2 ⇒ bao gồm 2 lớp electron. R thuộc nhóm VA ⇒ bao gồm 5 electron phần bên ngoài cùng ⇒ cấu hình electron của R: ls32s22p3.

Câu 6. Một yếu tố có cấu hình electron nguyên tử như sau:

1s22s22p4;1s22s22p3;

1s22s22p63s23p1;1s22s22p63s23p5.

a) Hãy xác định số electron hóa trị của từng nguyên tố.

b) Hãy xác xác định trí của chúng (chu kì, nhóm) trong bảng tuần hoàn những nguyên tố hóa học.

Lời giải:

Đáp án:

a) số electron hóa trị của từng nguyên tố:

+) 1s2 2s2 2p4: tất cả 6 electron hóa trị.

+) 1s2 2s2 2p3: tất cả 5 electron hóa tri

+) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1: tất cả 3 electron hóa trị

+) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5: gồm 7 electron hóa trị

b) Ví trí (chu kỳ, nhóm) cửa những nguyên tố:

Dựa vào cấu hình electron của nguyên tử đến biết:

Số lớp electron suy ra số đồ vật tự của chu kì.

Các electron phần ngoài cùng là electron s cùng electron p. Nên chúng những là yếu tố p, vì vậy chúng thuộc nhóm A, vì thế số electron ngoài cùng cho thấy thêm số lắp thêm tự của nhóm.

+) 1s2 2s2 2p4: thuộc chu kì 2, team VIA.

+) 1s2 2s2 2p3: ở trong chu kì 2, đội VA.

+) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1: ở trong chu kì , nhóm IIIA

+) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5: nằm trong chu kì 3, team VIIA

Câu 7. Nguyên tử X, anion Y-, cation Z- những có thông số kỹ thuật electron ở phần ngoài cùng là 4s24p6. Cho thấy thêm vị trí (chu kì, nhóm) và đặc thù (phi kim tuyệt kim loại) của X, Y, Z vào bảng hệ thống tuần hoàn.

Lời giải:

Đáp án:

Từ thông số kỹ thuật electron ở phần ngoài cùng là 4s24p6 suy ra cấu hình electron không thiếu thốn là: ls22s22p63s23p63d104s24p6.

+) yếu tố X: ls22s22p63s23p63d104s24p6.

Thuộc chu kì 4, đội VIIIA; tất cả 8e phần bên ngoài cùng X là khí hiếm.

+) thành phần Y: trường đoản cú Y + 1e = Y-

Nên thông số kỹ thuật của Y là: ls22p22p63s23p63d104s24p6, trực thuộc chu kì 4, đội VIIA; gồm 7e lớp bên ngoài cùng ⇒ Y là phi kim.

+) yếu tố Z: từ bỏ z = z+ + le

Nên thông số kỹ thuật của z là: 1s22s22p63s23p63d104s24p65s1, trực thuộc chu kì 5, nhóm IA; có 1e lớp bên ngoài cùng z là kim loại.

Câu 8. Cation (ion dương) X+ có cấu hình electron nghỉ ngơi phân lớp ngoài cùng là 2p6.

a) Viết cấu hình electron cùng sự phân bố electron theo obitan của nhân tố X.

b) cho thấy thêm vị trí của X.

Lời giải:

Đáp án:

a) Viết thông số kỹ thuật electron với sự phân bổ electron vào obitan.

Vì cation X+ là do nguyên tử X mất đi 1 electron nên cấu hình electron của X: 1s22s22p62s2 3s1 với sự phân bố những obitan như sau:

*

b) X nằm trong chu kì 3 vì bao gồm 3 lớp electron.

X thuộc team IA vì có một electron ở lớp ngoài cùng.

X trực thuộc ô 11 vì gồm tổng điện tích 11.

Bài tập về sự biến bẩm tính chất của những nguyên tố hóa học

A. Cách thức & Ví dụ

Lý thuyết và phương pháp giải

Dựa vào quy công cụ biến thiên tính chất theo chu kì với theo nhóm.

- vào chu kì: theo chiều tăng của diện tích s hạt nhân (tức Z tăng): tính sắt kẽm kim loại giảm, phi kim tăng, tính bazơ giảm, axit tăng.

- Trong đội A: theo chiều Z tăng: Tính sắt kẽm kim loại tăng, phi kim giảm, tinh bazơ tăng, tính axit giảm.

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1. Dãy các nguyên tố nào dưới đây được bố trí theo chiều tăng vọt tính kim loại?

A. Li, Be, Na, K. B. Al, Na, K, Ca.

C. Mg, K, Rb, Cs. D. Mg, Na, Rb, Sr.

Hướng dẫn:

Trong 1 chu kì, tính sắt kẽm kim loại giảm dần (đi từ bỏ trái qua phải).

Trong 1 nhóm, tính kim loại tăng cao (đi từ bên trên xuống dưới).

Do đó dãy bố trí tăng dần tính sắt kẽm kim loại là: Mg, K, Rb, Cs

⇒ chọn C

Ví dụ 2. cho các nguyên tố X, Y, Z cùng với số hiệu nguyên tử theo lần lượt là 4, 12, 20. Tuyên bố nào sau đây sai?

A. Những nguyên tố này hầu hết là các kim loại vượt trội nhất trong chu kì.

B. Những nguyên tố này sẽ không cùng ở trong 1 chu kì.

C. Sản phẩm công nghệ tự tăng đột biến tính bazo là: X(OH)2, Y(OH) 2, Z(OH) 2

D. Thứ tự tăng ngày một nhiều độ âm điện là: Z x= 4 ⇒ thông số kỹ thuật e lớp bên ngoài cùng của X là … 2s2 ⇒ X thuộc team II, chu kì 2

Zy = 12 ⇒ thông số kỹ thuật e lớp ngoài cùng của Y là ….3s2 ⇒ Y thuộc đội II, chu kì 3

Zz = trăng tròn ⇒ thông số kỹ thuật e lớp bên ngoài cùng của Z là ….4s2⇒ Z thuộc đội II, chu kì 4

A sai bởi vì nguyên tố đội IA bắt đầu là KL mạnh nhất trong 1 CK

B đúng X thuộc ck 2, Y thuộc ông chồng 3, Z thuộc ông chồng 4.

C đúng Trong cùng 1 nhóm tính bazo tăng mạnh theo chiều tăng dần đều của điện tích hạ nhân.

D đúng Trong cùng 1 đội độ âm điện giảm dần theo chiều tăng ngày một nhiều của điện tích hạt nhân.

⇒ chọn A

Ví dụ 3. Cho các phát biểu sau:

(I) F là phi kim mạnh dạn nhất.

(II) Li là KL tất cả độ âm điện lớn nhất

(III) He là nguyên tử có buôn bán kính nhỏ tuổi nhất.

(IV) Be là KL yếu tốt nhất trong nhóm IIA.

Số các phát biểu đúng là?

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Hướng dẫn:

⇒ lựa chọn C (I, III, IV).

Ví dụ 4. Cho 3 yếu tắc X, Y, Z lần lượt ở vị trí 11, 12, 19 của bảng tuần hoàn. Hidroxit của X, Y, Z tương xứng là X’, Y’, Z’. Thứ tự tăng ngày một nhiều tính bazo là:

A. X’ X = 11 có cấu hình e phần ngoài cùng là 3s1

ZY = 11 có thông số kỹ thuật e phần ngoài cùng là 3s2

ZZ = 19 có cấu hình e lớp bên ngoài cùng là 4s1

Trong thuộc 1 nhóm tính kim loại tăng nhiều theo chiều tăng của điện tích hạt nhân cho nên vì thế tính bazo tương xứng của X’ Y’

⇒ chọn B

B. Bài bác tập trắc nghiệm

Câu 1. Tính kim loại tăng mạnh trong dãy :

A. Ca, K, Al, Mg B. Al, Mg, Ca, K

C. K, Mg, Al, Ca D. Al, Mg, K, Ca

Lời giải:

Đáp án: B

Câu 2. Tính phi kim bớt dần trong dãy :

A. C, O, Si, N

B. Si, C, O, N

C. O, N, C, tê mê

D. C, Si, N, O

Lời giải:

Đáp án: C

Câu 3. Tính bazơ tăng dần trong hàng :

A. Al(OH)3 ; Ba(OH)2; Mg(OH)2

B. Ba(OH)2; Mg(OH)2; Al(OH)3

C. Mg(OH)2; Ba(OH)2; Al(OH)3

D. Al(OH)3; Mg(OH)2; Ba(OH)2

Lời giải:

Đáp án: D

Câu 4. Tính axit tăng ngày một nhiều trong hàng :

A. H3PO4; H2SO4; H3AsO4B. H2SO4; H3AsO4; H3PO4

C. H3PO4; H3AsO4; H2SO4D. H3AsO4; H3PO4 ;H2SO4

Lời giải:

Đáp án: D

Câu 5. Bán kính nguyên tử các nguyên tố : Na, Li, Be, B. Xếp theo chiều tăng vọt là:

A. B 2 gồm tính bazơ yếu hơn Ca(OH)2 bởi vì Mg và Ca gần như thuộc đội IIA, theochiều từ trên xuống, trong một đội nhóm A tính sắt kẽm kim loại tăng dần, tính phi sắt kẽm kim loại giảm dần. Đồng thời tính axit của hiđroxit giảm dần, tính bazơ tăng dần.

b) Mg(OH)2 gồm tính bazơ yếu rộng NaOH vày Mg cùng Na phần đông thuộc và một chu kì theo chiều từ trái sang bắt buộc tính sắt kẽm kim loại giảm dần, tính phi kim tăng dần. Đồng thời axit của hiđroxit tăng dần, tính bazơ sút dần.

Câu 9.

Hãy so sánh đặc điểm axit của những chất trong mỗi cặp sau với giải thích: Axit cacbonic với axit silicic; axit photphoric với axit sunfuric; axit silisic với axit sunfuric.

Xem thêm: Cách Xóa Các Phần Tử Trùng Nhau Trong Mảng Trong C#, Xóa Các Phần Tử Trùng Trong Mảng 1 Chiều

Lời giải:

Đáp án:

- Trong một đội A, lúc đi từ bên trên xuống tính bazơ của những oxit với hiđroxit tăng dần, tính axit giảm dần. Yêu cầu H2CO3 gồm tính axit mạnh hơn H2SiO3.

- vào một chu kì tính bazơ giảm dần với tính axit của những oxit cùng hiđroxit tăng lúc đi từ trên đầu chu kì cho tới cuối chu kì. Cần tính axit của H2SO4 dạn dĩ hơn H3PO4

- Tính axit của H2SiO3 yếu hơn H3PO4 (trong 1 chu kì) và H3PO4 yếu rộng H2SO4 vì thế tính axit của H2SiO3 yếu hơn H2SO4