Bài tập access có lời giải

     

- Bảng Khachhang : Với MAKH chọn Require = YES; Index = Yes, no duplicate. (đặt khóa MAKH)

- Bảng Sudung : Với MASD chọn Require = YES; Index = Yes, no duplicate. (đặt khóa MASD)

- Bảng Chitiet : Với MASD chọn Require = YES; Index = Yes, duplicated OK; Với MAKH chọn Require = YES; Index = Yes, duplicated OK; (đặt khóa MASD;MAKH)

b. Tạo mối quan hệ : Tạo mối quan hệ như hình sau

Right click trên bảng CHITIET chọn Table design  chọn MASD  Click thẻ Lookup  Click phần display Control  chọn Combo box  trong phần Row Source click chọn bảng SUDUNG  chọn MAKH  Click thẻ Lookup  Click phần display Control  chọn Combo box  trong phần Row Source click chọn bảng KHACHHANG  Click nút Save  Close thiết kế bảng  đóng cửa sổ tạo mối quan hệ.

c. Nhập dữ liệu : Nhập bảng khachhang; bảng sudung; bảng chitiet

Câu 2 : Thực hiện các query

a. Chọn các bảng tham gia truy vấn Chitiet; Sudung  chọn loại truy vấn Update Query  đưa field thanhtien vao lưới QBE  trong UPDATE TO nhập công thức sau :

iif(

b. Đầu tiên tạo một truy vấn phụ (Query 21) tính tổng số điện tiêu thụ của từng khách hàng : đưa bảng chitiet vào tham gia truy vấn  Chọn field MAKH (group by), Tongtien: Thanhtien (sum).

- Tạo một truy vấn tạm tìm số tiền trả nhiều nhất : đưa bảng Query 21 vào tham gia truy vấn  chọn field tongtien (MAX)  chọn chế độ SQL VIEW copy câu lệnh SQL (bỏ dấu ;)  đóng truy vấn tạm không cần SAVE.

- Tạo truy vấn chính để tìm khách hàng trả tiền điện nhiều nhất : Chọn Query 2N và bảng khachhang  đưa vào lưới truy vấn các field MAKH; TENKHACH; DIACHI; TONGTIEN  tại phần criteria của TONGTIEN dán câu lệnh đã copy vào trong cặp dấu ngoặc đơn)

c. Đưa bảng khachhang vào tham gia truy vấn  chọn loại truy vấn Append query  nhập “KH07”; “NAM”; “10 khu dân cư Chánh Nghĩa” vào hàng field Chọn MAKH, TENKhach; DIACHI trong phần append to  Click lệnh Run  SAVE query

 
Bạn đang xem: Bài tập access có lời giải

*

ruy vấn à Chọn field matuyen (group by), tongtien: thanhtien (sum). Tạo một truy vấn tạm tìm Số tiền thu nhiều nhất : đưa bảng Query 2phu vào tham gia truy vấn à chọn field tongtien (MAX) à chọn chế độ SQL VIEW copy câu lệnh SQL (bỏ dấu ;) à đóng truy vấn tạm không cần SAVE.Tạo truy vấn chính để tìm tuyến đường thu được nhiều tiền nhất : Chọn Query 2phu và bảng tuyenduong à đưa vào lưới truy vấn các field MATUYEN; TENTUYEN; TONGTIEN à tại phần criteria của tongtien dán câu lệnh đã copy vào trong cặp dấu ngoặc đơn.Đưa bảng DMXE vào tham gia truy vấn àĐưa các field MAXE; TENXE; TENLAIXE; SOCHO vào lưới QBE. Trong phần Criteria của MAXE nhập câu lệnh sau : NOT IN (SELECT NHATTRINH.MAXE FROM NHATTRINH) à SAVE QUERYĐưa bảng DMXE vào tham gia truy vấn à chọn loại truy vấn Append query à nhập “X005”; “611080”; “LỢI”; 45 vào ô fieldà Chọn MAXE; TENXE; TENLAIXE; SOCHO trong phần append to à Click lệnh Run à SAVE queryCâu 3 : Tạo form TONGHOPClick create form by using wizard à lần lượt chọn các field MATUYEN, TENTUYEN; SOKM; GIAVE (bảng tuyenduong); MAXE (bảng query1); TENXE; TENLAIXE (bảng MAXE); SOVE THANHTIEN (query1) à Click Next à click Next à click Next à Chọn kiểu Industrial à click next à đặt tên form chính là THVTK; form phụ THVTK subforrm à click finish.Về chế độ design view à sửa đổi thiết kế lại giống như trong bài Right click text box MATUYEN à Change to à combo box à Right click text box MATUYEN à Properties à data à xóa trống ô Control source à nhập câu lệnh SELECT TUYENDUONG.MATUYEN FROM TUYENDUONG; (có dấu chấm phẩy cuối câu lệnh)à nhập “BD01” vào default value (xem hình minh họa trang sau)à Click Event à chọn After Update à Code builder à nhập đoạn code sau vào giữa Private sub và End subDim rs As Object Set rs = Me.Recordset.Clone rs.FindFirst " = "" & Me! & """ If Not rs.EOF Then Me.Bookmark = rs.BookmarkTạo các nút lệnh bằng Wizard (không nên sử dụng code)Chọn phần form footer của subform à tạo một textbox à rightclick chọn properties à chọn thẻ OTHER à đặt tên TONGCON trong phần NAME à đóng hộp thoại properties à nhập công thức =SUM() vào textbox TONGCON à Vẽ textbox tổng tiền trên FORM chính nhập công thức = .Form!TONGCONCâu 4 : Tạo báo cáo THEO DÕI NHẬT TRÌNHClick create REPORT by using wizard à lần lượt chọn các field SONT, NGAY; MAXE (bảng nhattrinh); TENLAIXE (bảng dmxe); MATUYEN(bảng QUERY1); TENTUYEN, SOKM (tuyenduong); SOVE, THANHTIEN(QUERY1) à Click Next à click Next à click Next à Click chọn Summary option à đánh dấu kiểm vào phần Sum - thanhtien à click OK à CLick Next à Chọn kiểu Align Left 2 à CLick Next à Chọn hình thức Bold à đặt tên cho report THEODOINHATTRINH à Click FinishTrở về cửa sổ design trình bày report như hình sauCâu 5 : Tạo menu (Xem lại hướng dẫn trong Hướng dẫn giải đề số 2)TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT BÌNH DƯƠNGĐỀ ÔN THI SỐ 5Thời gian làm bài : 120 phútCâu 1 : Thiết kế bảng - Tạo mối quan hệ - Nhập dữ liệu vào bảng theo các yêu cầu sauNxkho : SOHD(T,4); NGAY(D,Short date); LOAIHD(T,1);.Dmkho : MAKHO(T,3); TENKHO(T,20); DIACHI(T,30). Dmhh : MAHH(T,4); TENHH(T;25); DONGIA(N,Single)CTNX : SOHD(T,4);MAHH(T;4);MAKHO(T;3); SOLUONG(N;Integer) Câu 2 : Tạo Query thực hiện những yêu cầu sauTính thành tiền cho các hàng hóa đã xuất bán, gồm các thông tin sau : SOHD; MAHH; MAKHO; SOLUONG; THANHTIEN với thanhtien tính theo công thức : THANHTIEN=SOLUONG * DONGIA với điều kiện nếu SOLUONG>=300 được giảm 10% .

Xem thêm: Giáo Án Tin Học Lớp 5 Cả Năm, Giáo Án Môn Tin Học Lớp 5 Cả NămXem thêm: 100+ Hình Ảnh Nhóm Bạn Thân 3 Người Bạn Thân, Hình Ảnh Chụp Nhóm 3 Người Đẹp

Thông tin danh sách những mặt hàng đã đăng ký nhưng chưa nhập/xuất : MAHH; TENHH, DONGIATìm danh sách kho đã nhập nhiều tiền hàng nhất : MAKHO; TENKHO; DIACHI; TSTIENTạo truy vấn tổng hợp thể hiện thông tin như sau :Câu 3 : Tạo Form THEODOIHANGHOA như hình trang sau, yêu cầu :Thiết kế form đúng yêu cầu.MAHANG, MAKHO dạng combo box; TENHANG; DONGIA, TENKHO, DIACHI, SOLUONG, THANHTIEN tự động hiển thị.Tạo công thức tính tổng tiền- Yêu cầu : tổng tiền tự động cập nhật khi dữ liệu trong forrm con thay đổiCác nút lệnh thực hiện đúng chức năng, nút xóa có cảnh báo tiếng Việt.Câu 4 : Tạo báo cáo HOADON như hình sau :Câu 5 : Tạo form dieukhien như hình sau , yêu cầu khi chọn đối tượng và nhấn nút thực hiện sẽ kích hoạt đối tượng tương ứng.HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ ÔN THI SỐ 05Câu 1 :Thiết kế bảng dữ liệu : Bảng NXKHO : Với SOHD chọn Require = YES; Index = Yes, no duplicate. (đặt khóa SOHD)Bảng DMKHO : Với MAKHO chọn Require = YES; Index = Yes, no duplicate. (đặt khóa MAKHO)Bảng DMHH : Với MAHH chọn Require = YES; Index = Yes, no duplicate. (đặt khóa MAHH)Bảng CTNX : Với SOHD; MAHH; MAKHO chọn Require = YES; Index = Yes, duplicates OK (đặt khóa SOHD; MAHH; MAKHO)Tạo mối quan hệ : Tạo mối quan hệ như hình sauRight click trên bảng CTNX chọn Table design à chọn SOHD à Click thẻ Lookup à Click phần display Control à chọn Combo box à trong phần Row Source click chọn bảng NXKHO à Chọn MAHH à Click thẻ Lookup à Click phần display Control à chọn Combo box à trong phần Row Source click chọn bảng DMHH à click chọn MAKHO à Click thẻ Lookup à Click phần display Control à chọn Combo box à trong phần Row Source click chọn bảng DMKHO à Click nút Save à Close thiết kế bảng à đóng cửa sổ tạo mối quan hệ.Nhập dữ liệu : Nhập bảng NXKHOà DMKHO à DMHHà CTNX. Câu 2 : Thực hiện các queryChọn các bảng tham gia truy vấn CTNX; DMHH à đưa các field SOHD, MAHH, MAKHO, SOLUONG; THANHTIEN : **IIf(>=300;0,9;1) vao lưới QBE à SAVE QUERY với tên QUERY1Đưa bảng DMHH vào tham gia truy vấn àĐưa các field MAHH; TENHH; DONGIA vào lưới QBE. Trong phần Criteria của MAHH nhập câu lệnh sau : NOT IN (SELECT CTNX.MAHH FROM CTNX)Đầu tiên tạo một truy vấn phụ (Query 3phu) tính tổng số tiền hàng của từng kho : đưa bảng QUERY1 vào tham gia truy vấn à Chọn field MAKHO (group by), TONGTIEN: THANHTIEN (sum). Tạo một truy vấn tạm tìm Số tiền hàng nhiều nhất : đưa bảng Query 3phu vào tham gia truy vấn à chọn field tongtien (MAX) à chọn chế độ SQL VIEW copy câu lệnh SQL (bỏ dấu ;) à đóng truy vấn tạm không cần SAVE.Tạo truy vấn chính để tìm kho nhập nhiều tiền hàng nhất : Chọn Query 3phu và bảng DMKHO à đưa vào lưới truy vấn các field MAKHO; TENKHO; DIACHI; TONGTIEN à tại phần criteria của TONGTIEN dán câu lệnh đã copy vào trong cặp dấu ngoặc đơn. Đưa bảng CTNX; DMHH; DMKHO vào tham gia truy vấn à Chọn loại truy vấn là Crosstab query à Chọn field đưa vào lưới QBE : MAHH; TENHH (group by – Row heading), TENKHO (groupby – column heading); SOLUONG (sum - value). Câu 3 : Tạo form THEODOIClick create form by using wizard à lần lượt chọn các field MAHH, TENHANG; DONGIA (bảng DMHH); SOHD; MAKHO (bảng QUERY1); TENKHO; DIACHI (bảng DMKHO); SOLUONG THANHTIEN (bảng QUERY1) à Click Next à click Next à click Next à Chọn kiểu Industrial à click next à đặt tên form chính là THEODOIHANGHOA, form phụ là TDHH subformà click finish.Về chế độ design view à sửa đổi thiết kế lại giống như trong bài Right click text box MAHH à Change to à combo box à Right click text box MAHH à Properties à data à xóa trống ô Control source à click chọn Row source nhập câu lệnh SELECT DMHH.MAHH FROM DMHH; (có dấu chấm phẩy cuối câu lệnh)à nhập “A001” vào default value (xem hình minh họa trang sau)à Click Event à chọn After Update à Code builder à nhập đoạn code sau vào giữa Private sub và End subDim rs As Object Set rs = Me.Recordset.Clone rs.FindFirst " = "" & Me! & """ If Not rs.EOF Then Me.Bookmark = rs.BookmarkTạo các nút lệnh bằng Wizard (không nên sử dụng code), riêng nút xóa tạo bằng Macro giống như đã hướng dẫn trong Bài đề ôn thi số 01Chọn phần form footer của subform à tạo một textbox à rightclick chọn properties à chọn thẻ OTHER à đặt tên TONGCON trong phần NAME à đóng hộp thoại properties à nhập công thức =SUM() vào textbox TONGCON à Vẽ textbox tổng tiền trên FORM chính nhập công thức = .Form!TONGCONCâu 4 : Tạo báo cáo HOADONClick create REPORT by using wizard à lần lượt chọn các field SOHD, NGAY; LOAIHD (bảng NXKHO); MAHH (bảng QUERY1); TENKHO(bảng DMKHO); TENHH(bảng DMHH), SOLUONG (bảng QUERY1); DONGIA (bảng DMHH), THANHTIEN(bảng QUERY1) à Click Next à click Next à click Next à Click chọn Summary option à đánh dấu kiểm vào phần SUM - THANHTIEN à click OK à CLick Next à Chọn kiểu Align Left 2 à CLick Next à Chọn hình thức Bold à đặt tên cho report HOADON à Click FinishTrở về cửa sổ design trình bày report như hình sau, trong đó phần Textbox LOAIHD nhập công thức sau : =IIf(DLookUp("LOAIHD";"NXKHO";"SOHD=REPORT.SOHD")="N";"NHẬP";"XUẤT")Câu 5 : Tạo Form DIEUKHIENClick Create form in Design View à tạo Label CHƯƠNG TRÌNH à Click chọn Option Group trong hộp công cụ à vẽ Option Group trên màn hình à Trong cửa sổ Wizard lần lượt nhập 3 hàng : Mở Form theo dõi; Mở Báo cáo hóa đơn; Thoát à Click Next à Click chọn I don’t want a default à click Next à click Next à Click chọn CHECK BOX à Click Finish.Xóa label Frame1 à Right click trên đường khung của Option Group à chọn Properties à click Other đặt tên DIEUKHIEN trong ô NameTạo nút lệnh thực hiện (không dùng Wizard) à Right Click nút lệnh à chọn Properties à Events à On Click à Macro Builder à đặt tên Macro là DIEUKHIEN .Click View à Conditions à nhập Macro như các hình sau à Click save à close macro à trở về cửa sổ form.Chuyển qua chế độ View ta có được bảng điều khiển như hình sauTRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT BÌNH DƯƠNG------------------------------ĐỀ ÔN THI HẾT MÔN MS ACCESS – ĐỀ SỐ 6THỜI GIAN : 120 PHÚT Tạo các bảng , thiết lập mối quan hệ và nhập dữ liệu vào bảng theo yêu cầu sau a. Bảng Nhaxuatban: MANXB(T,4); TENNXB(T,40)b. Bảng Tacpham :MATP(T,4); TENTP(T,40); MANXB(T;4); TACGIA(T; 50); TSLUONG(N;Integer); NGAYNHAP(D;Short date)c. Bảng The : MATHE(T,4); TENBANDOC(T;40); DIACHI(T;50); SODT(T;10)d. Bảng Chitietthe : MATHE(T,4); MATP(T,4); NGAYMUON(D;Short date); NGAYTRA(D;Short date)Tạo các truy vấn theo yêu cầu sau : Tạo truy vấn t
File đính kèm: